Vești bune din "Bucureștiul Verde”

Ion Longin Popescu
România ecologică, sub patronajul Parlamentului European

Zilele trecute, în sălile de conferință ale ho­telului Marriott și la Muzeul Țăranului Ro­mân din București s-au desfășurat dezbateri pe teme ecologiste, atât sub umbrela Parlamentului Eu­ropean, cât și a Comisiei Internaționale a Dunării, din Viena. Mai precis, este vorba de trei evenimente, des­pre care relatăm mai jos. Independente unul de al­tul, acestea au pus în evidență o tot mai accentuată in­tegrare a României în UE, până la stadiul la care, prac­tic, țara noastră nu mai este considerată o "țară străină” pentru celelalte 26 de membre ale Uniunii, dar nici invers: cele 26 nu mai sunt "țări străine” pentru Ro­mâ­nia, cel puțin în domeniul protecției mediului. Con­cluzia ce se poate trage imediat este că "raza de ac­țiune” a Parlamentului European, a Comisiei Europene și a celorlalte entități politice ale Europei Unite cu­prinde, vrând, nevrând, și viața noastră politico-eco­nomică.

"Proiectul Roșia Montană este un proiect sărac, de un primitivism înfiorător”

Volumul "Roșia Montană, în dez­baterea euro­peană”, coor­do­nat și editat în română și engleză de europarlamentarul Victor Boș­­ti­naru, este o antologie care ac­­cen­tuează, cu gravitate și a­proape ultimativ, deopotrivă pen­tru auto­ritățile de la Bucu­rești, cât și pen­tru cele de la Bruxelles, peri­colul reprezentat de proiectul mi­nier din Apuseni. Deși intrat rela­tiv târziu în grupul luptătorilor pentru sal­varea Roșiei Montane, d-l Boștinaru a fost necruțător față de anomaliile pro­pagandistice ale corporației au­rifere RMGC: "Ca isto­ric, nu mai puteam rămâne indife­rent. Mi-am luat un angajament, în solidar cu milioane de români și euro­peni, de a informa și de a trage un sem­nal de alarmă. Ne confruntăm cu o cam­panie pu­blicitară feroce a com­­paniei Gold Cor­po­ration, și nu mai putem accepta o astfel de cenzură de tip ceaușist asupra presei și te­leviziunilor. Volumul nos­tru vine să umple un gol creat de presiunile cor­poratiste fără egal în mass-media românească”.
Lansarea cărții a avut loc în prezența europar­la­mentarilor Marita Ulvskog, fost ministru al mediului din Suedia, Daciana Sârbu și Liisa Jaakonsaari din Finlanda. "Din fericire”, a spus doamna Ulvskog în cuvântul său de apreciere, "cauzele mari au încă, în această țară, destui campioni. Ceea ce faceți la Bucu­rești, dumneavoastră, europarlamentarii și organi­za­țiile societății civile, alături de presa cu adevărat inde­pendentă, este foarte curajos! Nu cred că Ro­mâ­nia merită să fie o nouă Guatemala”.
La rândul său, europarlamentarul Daciana Sârbu a ținut să scoată în evidență importanța apariției volu­mului, anunțând public că nu și-a schimbat poziția față de proiectul Roșia Montană: "Până acum, vocile care au avut bani și influență erau gata să le acopere pe ale noastre; această carte vine din nevoia de a ridica și vocea noastră, a celor ce apă­răm Roșia Montană. Opinia mea des­pre proiectul minier nu se va schimba niciodată. Eu nu doresc ca acest proiect să se în­tâmple! Cred că este ceea ce trebuie să facem pen­tru viitorul co­pii­lor noștri”. A luat cu­vân­tul și geologul Ște­fan Marin­cea, fost director al Insti­tutului Geo­logic Ro­mân, considerat, în litera­tura teh­nică, unul din­tre cei mai mari spe­cia­liști în minerit din Eu­ropa. Opu­nân­du-se proiectului Ro­șia Montană, d-l Ma­rincea a fost destituit din func­ție. Iată, sin­tetic, "motivele” aces­tei inter­venții gu­ver­na­men­tale lașe: "Se spu­ne că acest pro­iect de la Roșia Mon­tană ar redes­chide calea către o indus­trie a au­rului în Ro­mânia. Să nu ne mințim pe noi înșine! Este vorba de un proiect sărac, de un pri­mitivism înfio­rător, ce va com­pro­mite, nu va încuraja respectiva industrie. Acest proiect va ucide orice alt proiect corect, ca­re respectă teh­nologiile din UE. În Patrulaterul Aurifer al Apu­senilor există 69 de ză­că­minte de aur. De ce nu s-a început cu alt pro­iect, mai pu­țin distrugător, unde nu există un patrimoniu ar­heologic inesti­mabil și unde teh­nologiile se pot înca­dra în con­ceptul de dez­vol­tare du­ra­bilă?”. În în­cheiere, co­ordo­natorul anto­lo­giei, Vic­­­tor Boștinaru, a pus punc­tul pe... UE: "În zilele noas­­tre, deciziile pri­vind Roșia Montană nu se mai pot lua doar la Bucu­rești. Volumul acesta va fi un instru­ment de lucru pe birourile multor oficiali eu­­ropeni. Asta ne-am dorit, de fapt...”. An­tologia poate fi con­sul­­­tată, gratuit, la: www. victorbostinaru.ro/Rosia Montana.pdf.

"Cu un morun de 200 de kilograme, braconierii își construiesc casă cu etaj! Este un jaf inimaginabil!”

Cu ocazia Zilei Dunării, Asociația Salvați Dunărea și Delta a oferit ac­tiviștilor ecologiști și publicului larg cel puțin două mari surprize: inter­zi­cerea vâ­­nă­torii în Del­ta Dunării și sem­­narea con­­tractului de fi­nanțare a u­nui proiect trans­­­frontalier, prin care România pri­mește de la UE 10 milioane de euro pentru protecția fluviului în zonele co­mune cu Bul­ga­ria. La presiunea ONG-urilor și a Comisiei Du­nării (ICPDR), cu sediul la Viena, mi­nis­trul Mediului, Ro­vana Plumb, a dat publicității un or­din de ministru, prin care interzice vânătoarea în Delta Dunării. Acest ordin vine pe fun­da­lul scandalos al apa­riției unei legi ce-și aș­teaptă promul­garea și care, vo­tată "la comun” de parla­men­tari, ar da li­ber jafu­lui cine­getic în fa­una mi­raculoasă a Del­tei. "Nu mor ani­malele din Deltă când vor par­lamentarii”, a afirmat ministrul Me­diului, care s-a de­clarat foarte atașată de cauza salvării Dunării și Deltei - un paradis aproape dis­părut. De men­­ționat că pro­iec­tul româno-bulgar, inti­tulat "Da­nube Water”, sem­nat în prezența repre­zen­tantului Co­misiei Inter­na­țio­nale de la Viena, Michaela Popovici, se înscrie în Strategia UE pentru Re­giunea Dunării. "La ora asta, dacă ordinul de mi­nis­tru privind in­ter­zi­cerea vână­torii nu se pune ime­diat în practică, pa­radisul Deltei este pierdut”, a spus Liviu Mihaiu, pre­ședintele Aso­ciației Salvați Dunărea și Delta. "Sunt braconieri peste tot... Prind și împușcă tot ce mișcă. Au distrus fondul de sturioni. Cu un morun de 200 de kilograme, bra­co­nierii își construiesc casă cu etaj! Este un jaf inima­ginabil!”
Ziua Dunării a fost marcată și prin festivalul cultu­ral și culinar, în cadrul căruia cei mai buni bucătari din Deltă și cei mai talentați artiști amatori și-au expus măiestria în direct, uimindu-i pe bucureșteni cu fru­museți și bunătăți despre care nici nu știau că există. Ateliere de împletituri din papură, demonstrații de gătit, vânzare de produse locale, spectacole folclorice - totul într-un "mix” tradițional, pe care numai în Delta multiculturală îl poți afla. John Dalli, Comisar Euro­pean pentru Sănătatea și Protecția Consumatorilor, a fost entuziasmat de diversitatea culturală a acestui tă­râm al apelor: "În Deltă am văzut exraordinara di­ver­sitate a unei mici regiuni în sine. Am văzut că oamenii pot conviețui păstrând tradițiile specifice și această bo­găție pe care au moștenit-o de la ge­nerațiile trecu­te”.

"Independența bio trebuie să fie la fel de importantă pentru România ca și independența energetică”

Conferința dedicată oportunităților pe care le are România după refor­ma­rea Politicii Agricole Comune, în vii­torul exercițiu finan­ciar 2014-2020, a fost patro­nată de președintele Co­mi­siei Agricole din Parla­men­tul European, Paolo de Cas­tro. Convins că bugetul comunitar "trebuie să ser­veas­că mult mai mult Ro­mâ­niei”, pentru a nu risca să rămână o simplă piață de desfacere, domnul de Castro a observat: "Lucrăm intens la parlament (PE), pentru refacerea Politicii Agri­cole Comune (PAC) și pentru introducerea poziției României. Întrucât ținta UE este să avem o agricultură do­minant verde pe tot continen­tul, agricultura româ­neas­că este chemată să-și spună cuvântul, ținând sea­ma de extraordinarul ei potențial în această direcție. Co­misia de Agricultură din PE a făcut deja 700 de pro­puneri, am votat pentru verde, pentru o politică flexibilă, adaptată fiecărei țări mem­bre a Uniunii”. Completându-l pe eurodeputatul ita­lian, profesorul Bog­­dan Alexandru, directorul Cen­tru­lui de Biodi­ver­sitate al Aca­demiei Române, a amin­tit celor de față că UE a prezentat recent, la reu­niunea de la Rio, o poziție co­mu­nă tuturor celor 27 de țări membre, sub genericul "Agri­food Green­power”. "Inde­pen­den­ța bio”, a pre­­ci­zat pro­fe­sorul, "trebuie să fie la fel de im­por­tantă pen­tru România ca și indepen­dența ener­­ge­tică”. Ți­nând seama că agri­cultura bio și con­sumul intern s-au dublat anul trecut față de 2010, și se mai preconizează o du­blare în acest an, schim­barea și adaptarea le­gi­lor se im­pune cu prioritate. În­che­­iem scurtele re­latări din "Bucu­­reștiul ver­de”, cu con­vin­gerea că astfel de eve­ni­mente vor face parte, în anii ce vin, din nor­ma­­litatea euro­peană la care am aspirat de­ce­nii întregi.