O iubire de o vară

Cititor Formula AS
Cea mai frumoasă poveste de dragoste

Draga mea prietenă "Formula AS”,
Cred c-ar trebui să încep prin a explica îndrăz­nea­la cu care m-am adresat, numindu-te prietenă, însă cum poți numi o publicație cu care ai făcut cunoștință prin anii '94, cu care te-ai întâlnit săptămânal, care ți-a adus bucurii în suflet, ți-a fost de folos, și care prin tot ceea ce și cum scrie, nu te-a dezamăgit nicio­dată? Toate secțiunile publicației sunt interesante și îmi plac, dar cea pe care o citesc prima este "Asul de inimă”. Am trăit intens alături de cei ce și-au publicat poveș­tile de dragoste, vâltoarea iu­birii lor, romantismul, dar și deza­mă­girile.
În anii tinereții, am trăit și eu un astfel de sentiment, o iu­bire scurtă, dar intensă, pe care aș numi-o "O iubire de-o va­ră”. Aveam douăzeci și patru de ani, terminasem o facultate, aveam un serviciu stabil, fă­ceam ceea ce-mi plăcea. În mre­jele dra­gostei nu prea mă lă­sasem prin­să, căci atunci când ea apărea, lăsam să vor­bească mai mult rațiunea, așa că eram permanent în aștep­tare, sperând că într-o zi... Și ziua aceea a venit. A apărut brusc, într-un februarie cu iz primăvăratic, când printre cole­gii de școală am descoperit un tânăr înalt, atletic, chipeș care-mi căuta privirea. Și, pri­vindu-ne în ochi, am simțit un fior. A urmat un bilețel, prin care spunea că vrea să-mi vorbească. Totul a început ca și cum ne-am fi cunoscut de-o veșnicie, însă ra­țiunea mea nemiloasă intervenea întruna, atrăgân­du-mi atenția că băiatul cu pricina era cu doi ani mai mic ca mine. Dar insis­tențele lui au avut câștig de cauză. Pentru că lo­cu­iam în localități dife­rite, co­res­pondența, a­proape zilnică, se fă­cea printr-un curier la în­demână: scrisori ne­vi­novate, în care ne po­vesteam cum ne-am petrecut ziua și în care ne făceam pla­nuri pen­tru sfârșitul de săp­tă­mână când, cel mai ade­sea, ne întâl­neam la balul de sâm­bătă seara. Dansul a fost cel care ne-a apro­piat cel mai mult. În­lăn­țuiți în ritmul de vals sau con­topiți în acor­duri me­lancolice de tango, iu­birea noas­tră a început să prindă aripi.
Totul era minunat, ne pierdeam în lungi dis­cuții legate de tot fe­­lul de subiecte, mă sim­­țeam iubită și pro­tejată. Prietenul meu drag m-a ajutat să de­pă­șesc si­tuația oare­cum dificilă în care mă aflam în acea perioadă. Cres­cută într-un regim aproape spar­tan, de doi părinți os­tili unul altuia, eu nu reușeam, la vârsta pe care o aveam, să-mi impun propriile do­rințe, lăsându-mă condusă, dirijată de ei. El a fost cel care m-a ajutat să capăt încredere în mine, să-mi impun punctul de vedere.
Relația noastră devenea din ce în ce mai intensă, dar oarecum și atipică. Nu ne-am făcut niciodată de­clarații de dragoste unul altuia, promisiuni sau jură­minte, dar ne topeam în lungi îmbrățișări și săruturi, limitându-ne doar la atât, căci eu eram definitiv ho­tărâtă să mă dăruiesc doar celui ce avea să-mi devină soț. Am petrecut seri romantice de vis, sub bolta înste­lată, în aroma îmbătătoare a salcâmilor sau teilor înfloriți.
Timpul trecea pe lângă noi și a venit 1 octombrie, când iubitul meu își începea studiile universitare și urma să plece în alt oraș. M-am bucurat pentru el, dar am decis să punem capăt relației, lă­sându-i, am zis eu, posibi­li­ta­tea să-și trăiască stu­denția așa cum se cuvenea. Doream oare sin­cer lucrul aces­ta? Inima mea îmi spunea alt­ce­va. Mi-era tea­mă că-l voi pierde și nu am vrut să sufăr mai mult decât o făceam deja. N-a înțeles ati­tudinea mea, dar mi-a respec­tat dorința, drept pentru care nu am mai ținut nici un fel de le­gătură cu el.
Au trecut doi ani, în care eu balansam, indecisă, între do­uă relații, însă a fost suficient să ne întâlnim la nunta unor prie­teni comuni și iubirea, pe care abia îmi impusesem să o uit, ne-a aruncat, ce-i drept, doar pen­tru o seară, unul în brațele celuilalt, ca și cum ieri ne-am fi despărțit.
Peste încă un an, fiecare din­tre noi era căsătorit. (Ca un făcut al sorții, am avut nunțile în a­ceeași zi.) Vremea a trecut, gă­sin­du-mă captivă într-o căs­nicie nereușită, mereu ne­fericită și umilită. Singurul lucru bun a fost fiul nos­tru, pe care îl ador. Peste douăzeci și ceva de ani, bi­ruit de vicii, soțul meu și-a găsit sfârșitul. Am mers înainte cu sufletul frânt.
Știu că-n tot acest timp, prin cunoștințe, prieteni, iubitul meu din ado­lescență s-a interesat mereu de soarta mea, însă eu nu am încercat nicio­dată să aflu ceva des­pre el.
După treizeci și doi de ani, aveam să-l reîntâlnesc, la un eve­niment cultural. M-a văzut în mul­țime și a venit să mă salute. Nu știu ce va fi simțit el, dar eu, care aproape îi uita­sem chipul, am a­vut sen­zația că nu-l vă­­zusem de-o zi. A­cum fiecare din noi își vede de viața lui, el într-un mare oraș, cu familia lui, eu în de­pli­nă sin­gurătate, bucu­rându-mă de fiul meu, plecat de­parte, pe meleaguri străine, de-o floare deschisă în grădina din spatele ca­sei, de-un flu­­ture, de-un ră­să­rit de lu­nă... Dar viața es­te imprevizibilă.
După alți cinci ani, iată-ne implicați, absolut în­tâm­plător, a­mân­doi într-un proiect legat de comu­ni­tatea noastră, fiind nevoiți să colaborăm. Ne întâlnim des și, deși discutăm doar chestiuni legate de proiect, simt în vocea lui acele inflexiuni ce trădează chimia care a fost mereu între noi. Oare până când mă va urmări sentimentul acesta așa de puternic? Oare când am gre­șit? M-aș bucura da­că povestea mea de iubire va stârni ecouri în sufle­tul vreunui ci­titor al revistei, de la care m-aș bucura să aflu și un răspuns.
Cu stimă și cu drag,
MĂRIUCA