CHLORELLA - Sănătatea are culoarea verde

Ilie Tudor
Este o algă atât de mică, încât până la apariția microscopului, oamenii nici măcar n-au știut de existența ei. Considerată cea mai... verde ființă de pe Pământ, ea conține o cantitate uriașă de clorofilă, dar și alte principii active, care fac din această algă un medicament extraordinar de puternic, pe care merită să-l cunoaștem și să-l folosim

Îmi aduc aminte și astăzi de telefonul acela oare­cum ciudat, primit într-o dimineață rece de iar­nă. La capătul celălalt era o cunoștință "întâm­plătoare”, cu care discutasem cândva despre o proble­mă de sănătate gravă pe care o avea. Mai exact, cu­noștința în cauză suferea de o hepatită virală evolutivă, analizele sale de sânge arătând că fica­tul era distrus cu viteză de către infec­ție, iar apariția cirozei era iminentă. Îi povestisem atunci, mai mult ca fapt di­vers, despre administrarea unui adju­vant în hepatită, o algă numită Chlo­rella, care detoxifică și stimulează imu­nitatea la nivelul ficatului. Apoi timpul trecuse și aproape uitasem de persoana în cauză, când, la telefon, îmi spune cu entu­ziasm că datorită "tratamentului meu” evoluția hepatitei a fost stopată, iar analizele de sânge erau perfecte. Cu­rios să aflu detalii, pentru că la noi în țară sunt peste un milion de oameni cu hepatită B și C, care trăiesc sub spec­trul amenințător al cirozei și mulți din­tre ei au nevoie de o asemenea minune, am rugat-o să îmi po­vestească istoria vindecării. Ei bine, evoluția hepatitei fusese stopată doar cu o singură cură, în care luase două grame și jumătate de Chlorella pe zi, vreme de patru săptă­mâni. "Doar atât?!” - m-am în­trebat uimit, știind că tra­tamente mult mai pu­ter­nice și com­ple­xe dădu­seră greș în hepatitele virale avan­sate. Cum putea o algă, cunos­cută doar pen­­tru con­ținutul său - e drept că uriaș - de cloro­filă, să de­termine o reacție imuni­tară atât de puternică încât să blocheze virușii hepatitici scăpați de sub control? Răs­punsurile nu le puteam afla decât prin studiu, așa că m-am pus de atunci pe treabă. Ceea ce am aflat, dublat de rezultate concrete, pe care le-am văzut obținute prin adminis­trarea acestei alge, singură sau în combinații, m-a de­terminat să scriu acest articol, care sper să fie util unui număr cât mai mare de oameni:

Ce este Chlorella

Sub acest nume sunt cunoscute câteva mii de specii și varietăți de alge unicelulare, care cresc în apele dulci din sud-estul Asiei și din Australia, fiind printre cele mai vechi organisme care au apărut pe Pământ. Nu­mele lor vine din greaca veche, unde "chloros” în­seam­nă verde și "ella” înseamnă mic, făcând referire așadar la culoarea lor verde-smarald intensă și la dimensiunile microscopice (sub 10 microni). Însă, în ciuda dimensiunii lor insignifiante, aceste alge sunt o adevărată forță a naturii. Datorită conținutului foarte mare de clorofilă (cel mai mare din regnul vegetal), ele captează o energie solară impresionantă, iar când mai beneficiază și de o apă curată și bo­gată în oxigen, puterea lor de a se înmulți este copleșitoare: într-o singură zi, o algă este capa­bilă să producă alte patru noi generații, capa­ci­tatea sa de a prolifera și apoi de a se adapta fiind incredi­bilă. Nu este, așadar, de mirare că de când a fost descoperită ea a atras atenția sutelor și miilor de savanți din întreaga lume, deve­nind una din cele mai studiate specii me­dicinale.
Prima recunoaștere a chlorellei ca medica­ment a venit odată cu primele zboruri spațiale ale NASA, ea fiind o componentă esențială a dietei cosmonauților. Chlorella ajută cosmonauții să-și păstreze tonusul muscular în condiții de impondera­bilitate, le asigură o anumită protecție la radiațiile din afara atmosferei pământului, dar și la câmpurile elec­tromagnetice produse de aparatura de la bordul na­velor. În medicina civilă, Chlorella a ajuns să fie studiată mai ales în ultimele decenii, iar în momentul în care scriu aceste rân­duri, cercetări de amploare au loc în toată lumea. Cea mai mare contri­buție în studiul acestui remediu o au savanții japonezi, mai mult de jumă­tate din studiile la care vom face refe­rire în acest articol fiind făcute în această țară.

Un detoxifiant natural eficient și... tăcut

În medicina naturală, este bine cu­nos­cut faptul că nici un pro­­ces de vin­decare pro­fun­dă nu poate în­cepe în organism fără o detoxifiere prealabilă. Iar, în accepția clasică, detoxifierea orga­nis­mului se face exclu­siv pe baza efectului laxativ sau diuretic al plantelor me­dicinale. Ei bine, aceas­tă algă are o acțiune mult mai subtilă și profundă, de stimulare a proceselor de detoxifiere la nivel celular. Concret, ea eli­mină meta­lele grele din or­ganism, metale grele care sunt respon­sabile de nenumărate boli care afectează sis­temul ner­vos, osos ori imunitar. Așa cum o demon­strează stu­diile de medicină experimentală, inclusiv me­talele ra­dio­active sunt eliminate prin administrare consecventă de Chlorella. Alte experimente au arătat că organismul nostru elimină mult mai rapid pestici­dele și alți ase­menea poluanți din alimente, cu ajutorul acestei alge. Chiar și dioxina, considerată cea mai peri­culoasă substanță pusă în circulație de către poluatorii industriali, este eliminată cu promp­titudine de către Chlorella, așa cum o arată niște studii japoneze re­cente. Și toate aceste procese de eliminare, cu efecte benefice extrem de profunde, au loc gradat, în marea majoritate a cazurilor, fără nici un fel de simptome ne­plăcute, Chlorella având faima unui remediu extrem de discret, de "tăcut”. Ce vom sesiza însă cu claritate, după curele de lungă durată cu această algă, este că, datorită despovărării de toxine, tonusul nostru fizic și psihic este în creștere, eventualele răni se vindecă mai rapid, simptomele bolilor alergice sau degenerative se estompează, mirosurile corporale neplăcute dispar, iar analizele de sânge se normalizează. Cum putem ob­ține toate aceste efecte, vom afla în continuare, când vom vorbi despre modul de administrare al acestei alge.

Cum se administrează Chlorella

În momentul de față, această algă este produsă în ferme speciale din întreaga lume. Pentru a crește, ea are nevoie de o apă foarte curată, de multă lumină na­tu­rală și de o temperatură ridicată. Se recoltează doar prin procedee industriale, fiind separată prin centri­fugare. Din miile de specii care sunt cunoscute în aceas­tă familie, în terapie sunt folosite doar două: Chlo­rella pyrenoidosa și Chlorella vulgaris. Prima din­tre ele, Chlorella pyrenoidosa, este cea mai folosită în lume, atât în studii, cât și în terapie. Aceasta, din cauză că ea conține un complex de substanțe unic, su­pranumit Factorul de Creștere Chlorella (în engle­ză, Chlorella Growth Factor - prescurtat CGF), care ajută la regenerarea rapidă a celulelor și a țesuturilor, reîn­tinerind puternic organismul. Iată două preparate din Chlorella pyrenoidosa pe care le găsim în maga­zinele noastre:
Capsulele cu Chlorella
Sunt forma de administrare cea mai simplă și cea mai eficientă a acestei plante. De regulă, capsulele conțin 300-400 mg de Chlorella pyrenoidosa deshi­dratată, sub formă de pulbere. Se iau câte 1-2 capsule, de trei-patru ori pe zi, în cure de 60-90 de zile, urmate de alte 20 de zile de pauză, după care cura se poate relua. În primele trei zile de tratament, nu se vor lua mai mult de 2 capsule de Chlorella pe zi, deoarece această algă, foarte bogată în aminoacizi și acizi grași, poate da fenomene de intoleranță digestivă, dacă este ingerată brusc în cantități mari.
AFA complex
Este o combinație despre care am mai vorbit în­tr-un articol anterior, fiind considerată "de aur”, în do­me­niul stimulării regenerării celulare. Numele său vine de la o altă vedetă a terapiei naturale, alga AFA, considerată cel mai puternic stimulator de celule stem. Complexul este compus dintr-o algă verde - Chlorella, amestecată cu două alge albastre-verzi - AFA și spiru­lina. Găsim în magazinele naturiste această combinație de alge, din care se iau zilnic 1-3 grame pe zi, efectele acestui amestec extraordinar fiind mult mai puternice decât ale Chlorellei sau ale algei AFA luate simple.

Aplicații terapeutice

Chlorella și imunitatea
Sistemul imunitar al organismului fiecăruia dintre noi este alcătuit dintr-o veritabilă armată, compusă din miliarde de celule de diverse tipuri, armată echipată cu o mare varietate de arme numite anticorpi. Chlo­rella întărește imunitatea, atât prin activarea "armatei” de celule cu rol de apărare, cât și prin stimularea pro­ducției de "arme chimice” cu care aceasta este echi­pată. De pildă, după administrarea acestei alge, s-a constatat o creștere a producției de interferon, o sub­stanță foarte importantă în lupta organismului cu leu­cemia și cu infecțiile produse de viruși. Apoi, aceeași Chlorella determină producerea din abundență a așa-numitului factor de necroză tumorală, un anticorp specializat în distrugerea formațiunilor tumorale din organism. Aceste mecanisme sofisticate, prin care Chlo­rella întărește capacitatea noastră naturală de apărare, explică uimitoarea creștere a rezistenței la in­fecții a oamenilor, dar și a animalelor, prin cura cu această algă. De pildă, Chlorella crește eficiența vac­cinurilor, scurtează perioada de vindecare a infec­țiilor gripale, stopează sau încetinește evoluția hepati­telor virale, crește eficiența tratamentelor cu antibio­tice fă­cute contra infecțiilor urinare sau respiratorii.

Chlorella și prevenirea cancerului
Un studiu recent făcut în Coreea de Sud arată că toa­te speciile medicinale de Chlorella inhibă înmul­țirea celulelor maligne și, mai mult, determină moartea din fașă a celulelor care au suferit mutații, înainte ca ele să prolifereze și să producă formațiuni tumorale. Mai ales persoanele expuse la poluare, care consumă frecvent carne și hrană cu aditivi sintetici ori care au antece­dente de cancer în familie, ar trebui să țină mă­car de două ori pe an o cură cu Chlorella, din care să ia câte 2 grame pe zi, vreme de 60 de zile.

Chlorella și tratamentul cancerului
Această algă este deja folosită cu succes în unele cli­nici, ca adjuvant în tratamentul cancerului cu dife­rite localizări. La pacienții cu cancer, Chlorella ajută la ameliorarea unor simptome cum ar fi: inapetența, sta­rea de slăbiciune și oboseală, lipsa de tonus și de ener­gie pentru a lupta cu boala (are inclusiv efecte anti­­depresive). De asemenea, Chlorella conține sub­stan­țe citostatice naturale, care joacă un rol activ în lup­ta organismului cu cancerul, lucru evidențiat deja de studii pe animale, dar și de practica medicală. Iată doar câteva aplicații ale sale, deja demonstrate:
* în cancerul la sân - Chlorella ajută la reechili­brarea hormonală și blochează sau încetinește răspân­di­rea cancerului în organism prin sistemul limfatic.
* în tumorile cu localizare cerebrală - s-a obser­vat că tratamentul cu Chlorella îmbunătățește starea gene­rală a pacientului, făcând mai eficiente celelalte terapii anti-cancer folosite contra tumorilor cerebrale.
* în cancerul de colon și de rect - Chlorella ajută la menținerea tranzitului intestinal, stimulează dezvol­ta­rea florei prietenoase în intestin, are o acțiune antitu­morală.
* în cancerul de piele - Chlorella se folosește atât intern, cât și extern. Pe leziunile canceroase se presară pulbere de Chlorella (poate fi scoasă din capsule), care are efecte antitumorale directe la nivelul pielii.
Intern, se țin cure de trei luni, timp în care se admi­nistrează 2,5-3 grame de Chlorella pe zi. În mod spe­cial, pacienților care urmează cure de radio- sau chi­mio-terapie le este recomandat complexul AFA (2-3 grame pe zi), care va potența aceste terapii și le va li­mita efectele adverse. Persoanele tratate cu acest com­plex suportă mult mai bine chimioterapia și cobal­tote­rapia, țesuturile sănătoase, distruse colateral de aceste intervenții, se regenereză mult mai repede, este redus riscul unor complicații produse de scăderea imunității, de dereglarea activității cardiace sau hor­mo­nale. De asemenea, moralul bolnavilor de cancer tratați cu acest remediu este mult mai ridicat.

Chlorella și hepatita virală
În această afecțiune, Chlorella acționează pe două căi simultan: 1. Stimulează puternic sistemul imunitar să lupte cu virușii (prin creșterea secreției de interfe­ron, activarea limfocitelor T etc.) și 2. Stimulează func­­­ția hepatică și procesele de regenerare la nivelul ficatului. Rezultate foarte bune se obțin prin adminis­trarea simplă a acestei alge, din care se iau câte 2-3 grame, în cure de 90 de zile, urmate de alte 30 de zile de pauză. O eficiență mult mai mare o are, însă, aso­cie­rea dintre Chlorella, alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae) și extractul de armurariu (Silybum maria­num). În magazinele noastre naturiste se găsește pro­du­sul "FLUXXTEM HEPATIC”, produs de labo­ra­toa­re­le "Herbagetica”, care conține în combinație toate aceste trei remedii vegetale, având o eficiență remar­cabilă în cazul hepatitelor produse de virușii A, B sau C. Com­binația celor trei plante conținute în "FLUX­XTEM HEPATIC” reușește să reducă sau chiar să sto­peze procesele de destrucție la nivel hepatic. De ase­menea, ajută la regenerarea ficatului și la menți­nerea structurii normale a acestuia. Simptomele celor mai mulți pa­cienți cu hepatită, tratați cu acest remediu, au fost mult ameliorate: ficatul și-a diminuat volumul și durerile din abdomen au dispărut, pofta de mâncare a revenit, stările de oboseală și de lipsă de tonus au fost elimi­nate, iar culoarea tegumentelor a revenit gradat la normal.

Chlorella și radiațiile
Câteva studii uluitoare, făcute în India și Ja­ponia, au arătat că rata de supraviețuire a anima­lelor de expe­riență expuse la radiații potențial letale (cum ar fi cele din spectrul gamma) este mult mai mare atunci când este administrată Chlo­rella. Interesant este că efectul de protecție este cu atât mai puternic, cu cât alga este luată mai rapid după expunerea la radiații. Principiile active din acest remediu unic împiedică apariția muta­țiilor care duc la formarea celulelor maligne, pro­te­jează măduva spinării de efectele nocive ale radiațiilor, stimulează producția de celule ale sistemului imu­nitar și de elemente figurate ale sângelui. În prac­tică, s-a remarcat la pacienții umani care intră în contact cu substanțe radioactive, care lucrează în câmpuri electro­magnetice de mare intensitate sau care se expun la o mare cantitate de radiații ultra­vio­lete că sunt mult aju­tați de curele cu Chlorella. Se administrează două gra­me de algă pe zi, în cure de 60 de zile, urmate de alte 30 de zile de pau­ză. În cazul expunerii la o mare canti­tate de radiații se va lua imediat o doză de șoc de 10 gra­me de Chlorella, iar tratamentul se va continua cu această doză, vreme de minimum 3 zile.

Chlorella, colita de fermentație și sindromul colonului iritabil
În studiile sale, făcute pe pacienții cu cancer cere­bral sau cu afecțiuni degenerative ale creie­rului, neu­rochirurgul american Randall Merchant a observat un efect secundar al acestei alge: faptul că ameliorează sau chiar vindecă rapid afecțiunile colo­nului și ale in­testinului subțire. După câteva săptămâni de tratament cu Chlorella, balonarea și crampele ab­dominale dispă­reau, tranzitul intestinal se normaliza, chiar și leziunile apărute la nivelul pereților intestinali începeau să se vindece gradat și apoi dispăreau com­plet. Aceste efec­te extraordinare au fost confirmate apoi de către cer­cetătorii japonezi, care au remarcat faptul că aceas­tă algă crește, datorită conținutului său mare de clorofilă, viteza de cicatrizare a leziunilor de la nivelul tubului digestiv. Mai mult, ea normalizează flora gastro-intestinală și calmează inflamațiile la nivelul tubului digestiv. Se țin cure pe parcursul că­rora se adminis­trează câte 3 grame din această algă, pe stomacul gol. O cură durează trei luni, după care se face o pauză de 3-4 săptămâni, apoi administrarea se poate relua.

Chlorella și reîntinerirea
Specia Chlorella pyrenoidosa conține un complex de substanțe care măresc viteza de reînnoire a celulelor îmbătrânite din organismul uman. Efectele de reînti­nerire devin foarte evidente, mai ales în timp, și sunt vizibile în primul rând la nivelul pielii și al țesutului muscular, care își păstrează sau își recapătă tonusul sub acțiunea acestei alge. Apoi, sistemul nervos va fi mult mai bine protejat prin tratamentul cu Chlorella, apariția unor afecțiuni degenerative, cum ar fi maladia Parkinson sau Alzheimer, fiind prevenită. Nu în ulti­mul rând, sistemul cardiovascular va beneficia de efec­tul reîntineritor al acestei alge, tensiunea arterială fiind normalizată, vasele de sânge păstrându-și suplețea și rezistența, fiind astfel evitată ischemia cardiacă sau accidentul vascular cerebral.

Chlorella și obezitatea
Dacă aveți de gând să adoptați o dietă săracă în calorii, pentru a da jos surplusul de kilograme, ar fi bine să vă înarmați și cu un flacon cu capsule de Chlo­rella. Două-trei grame din această algă, luate zilnic, previn deficiențele de minerale (mai ales magneziu și fier), combat stările de depresie sau de astenie care pot apărea odată cu reducerea porției de hrană. Mai mult, studiile japoneze au arătat că, prin administrarea vre­me de 2-3 luni a acestui remediu, va crește propor­ția de țesut muscular și va fi diminuat țesutul adipos. Ca atare, efectul exercițiilor fizice de modelare a corpului va fi mult amplificat de această plantă, în mod natural.

Precauții și contraindicații la tratamentul cu Chlorella

De regulă, tratamentele cu Chlorella sunt foarte bine tolerate de către organismul uman. Totuși, este ne­cesară gradarea administrării acestei alge, din care în prima zi nu va fi luată mai mult de o capsulă, în următoarea zi două ș.a.m.d., până la atingerea dozei dorite. Deoarece este foarte bogată în aminoacizi și în acizi grași nesa­turați, ingerată brusc, în cantități mari, această algă poa­te produce tulburări digestive mani­festate prin greață, vomă, dureri abdominale, însoțite eventual de vertij și dureri de cap. Chiar dacă ați mai luat această algă, fără nici un fel de efect advers, este bine să nu începeți o nouă cură cu doze mari luate deodată.
Singura contraindicație a acestei alge este pentru per­soanele care sunt sub tratament cu anticoagulante (warfarină de exemplu), deoarece Chlorella este foarte bogată în vitamina K, care crește viteza de coagulare a sângelui.