"O diversiune? Referendum județean pentru aurul Roșiei Montane”

Ion Longin Popescu
În urmă cu câteva zile, Consiliul Județean Al­ba, condus de baronul goldist Ion Dumitrel, a dez­bătut propunerea de organizare, în ziua ale­gerilor pentru Parlament, a unui referendum ju­de­țean pe subiectul Roșia Montană.

În prag de campanie electorală se dorește elimi­na­rea res­pon­sabilității administrative specifice avi­zării unui proiect minier și transferarea deciziei către electorat. Campania Salvați Roșia Montană con­si­deră că evaluarea legalității proiectului minier de la Roșia Montană ar fi astfel substituită de o formă viciată, supusă influenței politice, de consul­tare a populației. Proiectat a fi un instru­ment de propagandă și de presiune corporatistă, acest simulacru de consultare publică, aflat la marginea legii, ignoră faptul că realizarea unui proiect minier nu comportă o singură decizie, ci o serie complexă de decizii administrative ce de­rivă din legislația în vigoare. După vechiul său obi­cei, compania RMGC a reușit să aducă la același "numitor” 35 de primari din Apuseni, po­to­pindu-i cu cadouri electorale. Iată ce vorbește lu­mea despre acestea: 500 de milioane de lei vechi ar fi mers la primăria Abrud; 900 de mi­li­oane de lei vechi ar fi reparat acoperișul pri­mă­riei din Bu­cium; 450 de milioane pentru primăria Roșia Mon­tană, de ziua minerului; 120 de mi­li­oa­ne ar fi susținut zilele orașului Câmpeni și alte­le și altele. Albac, Vadul Moților, Poiana Vadului, Sohodol - este o parte din lista primăriilor care s-au lăsat "sponsorizate” de compania auriferă ca­re, la 9 de­cembrie, le cere, în schimb, să-și plă­tească "da­toriile” printr-un referendum "așa cum tre­buie”. De câteva săptămâni, caravane medi­cale gol­diste au luat cu asalt străzile din Abrud, Câm­peni, Albac și din alte localități, pentru a lua ten­siunea sau dioptriile trecătorilor. Zilele tre­cute, la târgurile de vite de la Sălciua, Zlatna și Abrud, însuși deputatul PDL, Cornel Olaru, cel care, în urmă cu câțiva ani, striga din răs­puteri că nu do­rește cianuri în satele de pe Arieș, con­ducea cam­pania de convingere și strân­gere de semnături în favoarea proiectului minier. Săr­manul domn Olaru! Ce "iluminare” să se fi pro­dus în mintea dom­niei sale, încât a fă­cut pactul cu... Satana? Vă puteți da singuri răs­punsul. Fapt e că nu poți decide soarta unei re­surse strategice a României, doar pentru că așa vor 35 de primari și eventual câteva mii de local­nici amăgiți cu slujbe bănoase, cu o viață lipsită de griji. Con­si­lierii județeni nu rea­li­zează miza istorică a vo­tului lor ires­pon­sa­bil, pe deplin viciat de pro­pa­ganda goldistă și mai ales de lipsa lor de pa­trio­tism. Sunt aceiași con­silieri care au pus fruntea în pământ, cu lași­tate, atunci când pri­marul Albei Iulia, Mircea Ha­va, un vestit goldist și el, a dis­trus cu buldozerul situl arheologic de epocă ro­mană "Apulum” și a tăiat peste o sută de castani și salcâmi plantați cu ocazia Marii Adu­nări Na­ționale de la 1 de­cem­brie 1918. Do­rind să dea lumină verde proiec­tu­lui primitiv de la Roșia Montană, domnii consi­lieri se înscriu vo­luntar în Lista Națională a Ru­șinii, alături de nenumărați politicieni de la toate partidele, care țin încins "car­toful” numit Roșia Montană și-l trec din mâ­nă-n mână de 15 ani, cu o lașitate spe­cific dâm­bo­vițeană. Avizele ce țin de evaluarea impactului asupra mediului, de aprobarea pla­nurilor de ur­banism, de descărcarea de sarcină ar­heologică a zonei, dar și deciziile ce țin de respectarea drep­tului la proprietate indi­vi­dua­lă a locuitorilor di­rect afectați și care nu do­resc să-și înstrăineze pro­prietățile - sunt toate as­pecte ce trebuie ana­li­zate pur obiectiv și în spi­ri­tul și litera legii. În acest context, guvernul Ponta, pe baza decla­ra­țiilor politice din ultima vreme, ar trebui să de­clare acest așa-zis referendum nul și neavenit din capul locului. Iar dacă tot iubesc goldiștii atât de mult ideea de referendum, atunci acesta să aibă aco­perire națională, cum se cuvine când vorbim de aurul unei națiuni.