DANA ROGOZ - "Așa cum unii oameni merg la sală să-și crească mușchii, așa ar trebui să ne creștem și sufletele"

Ines Hristea
Îmbrățișări cu inima

- Într-o lume în care se vorbește foarte mult des­pre suflet, dar în care ne înstrăinăm tot mai mult, tu prezinți, la Pro TV Internațional, o emisiune care se numește "De Suflet". Cine a venit cu ideea acestui program?

- Emisiunea aceasta există de vreo 11 ani. Prima pre­­zentatoare a fost Corina Dănilă, a urmat apoi Mi­haela Tatu, iar acum 5 ani, am preluat eu ștafeta. Ini­țial, era o emisiune de de­di­cații muzicale: românii din țară și din străinătate solicitau anumite melodii, cărora le atașau mesaje de su­flet, adresate unor per­soa­ne dragi. Ulterior, for­ma­tul s-a tot modificat, pâ­nă când, odată cu im­pli­carea mea în proiect, am ajuns la varianta aceas­ta: o emisiune de divertisment curat, cu invitați de cali­ta­te, din zone diferite: actori, regizori, de­signeri, etno­grafi, etnologi etc. În esen­ță, purtăm discuții cu și des­­pre români care fac per­­formanță în domeniile lor de activitate, atât în ța­ră, cât și în străinătate. Ne dorim să promovăm cali­ta­tea, frumosul și, nu în ulti­mul rând, tradițiile noastre, acele lucruri care ne fac speciali și unici. Iar tonul emisiunii este întotdeauna cald, pozitiv, empatic... Pe noi ne intere­sea­ză poveș­tile de viață, nu cancan-urile. Iar în contextul acesta, al so­cie­tății globale, care nu mai pune atât preț pe valorile au­tentice, pe trăiri și sentimente, mi se pare că emi­siunea aceasta capătă și mai mult sens. Și să știi că demersul nostru chiar are foarte mult succes. Tocmai da­torită subiectelor pe care le abordăm și tonului pe ca­re îl folosim. Iar asta se vede cel mai bine atunci când mer­­gem în străinătate, la comunitățile de români. Aco­lo suntem întâmpinați întotdeauna cu căldura și dra­gos­tea cu care ai întâmpina o rudă, pe care nu ai mai în­tâlnit-o de tare demult. Oamenii se bucură până la la­crimi de sosirea noastră, ne îmbrățișează, nu doar cu brațele, ci și cu inima, ne mulțumesc pentru că le ară­tăm o Ro­mânie frumoasă și destoinică, o Românie a su­fletului și a bunătății, acea Românie pe care ei o poar­tă în ființa lor oriunde ar merge, dar de care, pe de altă parte, le este mereu dor. Iar pentru noi, cei din echi­pă, bucuria cea mare este izvorâtă nu doar din întâl­ni­rile acestea atât de apropiate, dar și din conștientizarea faptului că românii sunt niște oameni puternici și răz­bătători, inte­ligenți și educați, oameni care au știut și știu să facă ale­geri corecte, care au știut și știu să ia de­cizii ono­rante, nu doar pentru ei, ca indivizi, ci și pen­tru noi, ca nație și ca țară.

Amintiri de când circulam cu troleibuzul

- Dar acasă, în România actuală, are sens să vor­bim despre suflet? Românii sunt de la sine deschiși și sentimentali...

- E obligatoriu! E o necesitate care ține de să­nătatea noastră, ca popor. Așa cum unii oa­meni merg la sală ca să-și crească mușchii, așa și noi, toți, ar trebui să ne creștem sufletele. Pentru că, până la urmă, din suflet vin bucu­riile adevărate și satisfacțiile reale. Sigur că fiecare dintre noi are un cerc de persoane apro­­piate, de care este legat sufletește și care-l ajută să-și cultive emoțiile și sentimentele, dar eu cred că acum, poate mai mult ca niciodată, trebuie să încercăm să ne deschidem sufletele mai mult, mai larg. Globa­li­zarea aceasta și mai ales ex­presia ei tehnologică - tele­foane mobile cu co­nexi­une la Internet, I-pad-urile, laptop-urile, Facebook-ul etc. - ne aruncă, paradoxal, în hăul alienării umane, ne îndepărtează, în loc să ne apropie. Ce amintiri mi­nu­nate am eu din perioada în care eram la școală și cir­culam cu trolei­buzul! Pe vremea aceea, oamenii se mai priveau încă în ochi și-și mai și zâmbeau. Iar uneori intrau chiar în dis­cu­ții, care câteodată se opreau la coborârea din troleibuz, iar în alte dăți continuau, născând prie­tenii sau povești de dragoste. Zilele trecute, s-a în­tâmplat ca, după mulți ani, să mă deplasez cu un mij­loc de trans­port în comun și am fost șocată să remarc că 99,9% dintre persoanele dimprejur stăteau cu na­surile în­­gropate în telefoane, I-pad-uri sau e-reader-e. Ni­meni nu mai privea pe nimeni, nimeni nu mai zâm­bea nimănui, nimeni nu mai vorbea cu nimeni! Astăzi am ajuns, mai curând, să mimăm sentimentele, să nu ne mai bucurăm sau să nu mai suferim decât după ce emo­­țiile ne-au fost validate prin postări pe Facebook. În loc să trăim clipa, să ne bucurăm de un copac în­florit pe fondul răsăritului de soare, noi ne repezim să facem o poză pe telefonul mobil, pe care apoi o încăr­căm pe Facebook și declarăm, în scris: "Vaaaai, ce fru­mos a fost!" E ca și cum am fi ajuns să ne temem să mai trăim real și deplin și, încercând să ne protejăm de eșecuri, deziluzii și suferințe, alegem să trăim "în mic", prin ecranul telefonului sau al unui I-pad.

- Invitații din emisiunea ta au profesii extrem de diferite. În ce zonă ai găsit mai mult suflet?

- În principiu, evident că artiștilor le este mai lesne să-și exprime trăirile. Profesiile artistice vin, prin defi­niție, cu această calitate, cu această formă de extro­ver­tire. Artiștilor le este mai puțin teamă "să se arate", să se deschidă. Dar asta nu înseamnă că persoanele care și-au construit cariere în alte domenii au mai puțin su­flet. Am avut surprize de-a dreptul uluitoare, desco­perind cât suflet și câte sensibilitate au invitați de-ai mei care sunt jurnaliști, avocați ori medici. Uite, de pildă, Raed Arafat a fost un astfel de invitat surprin­zător. Pentru că - după cum știm - despre medici se spu­ne că, din pricina grozăviilor pe care le văd zilnic în profesia lor, sunt niște persoane oarecum "îm­pie­trite", imunizate, niște persoane care pierd o anumită doză de tandrețe. Ei bine, Raed Arafat a contrazis, fără drept de apel, această teorie și ne-a încântat până la fascinație, revelându-și sensibilitatea, umanitarismul exprimat în cele mai delicate forme ale lui.

Fata din hamac

- În calitate de "specialistă" în suflete, despre su­fletul tău ce poți să spui? Mai ai timp și pentru el?

- Tocmai asta este problema. Sufletul meu îmi cere mereu timp, mai mult timp! Îi e foame de timp! Timp ca să poată să învețe tot ce e de învățat, ca să poată să trăiască tot ce e de trăit, ca să poată să se îmbibe cu toată frumusețea care e de descoperit prin călătorii, prin muzee, prin săli de concerte sau de tea­tru și, mai presus de orice, prin frumu­sețea din oameni. Eu sunt speriată, realmente, la gândul că nu am destulă vreme ca să citesc tot ceea ce vreau și voi vrea să citesc, că nu am destulă vre­me ca să văd toate filmele pe care vreau sau voi vrea să le văd, că nu am destulă vreme ca să pășesc, cu luare-aminte, pe toate petecele de pământ de pe planeta asta, pe unde vreau să ajung, că nu am destulă vreme ca să respir toate aromele și culorile și senti­mentele și senzațiile ... Sunt mereu contracro­no­metru! Uite, de pildă, când am fost în vacanță în Cam­bodgia, am cunoscut o fată, care de vreo trei ani de zile "bătea" lumea. Acum ajunsese și ea acolo și avea de gând să mai rămână câteva luni. Bravo ei! Ceea ce m-a panicat pe mine, însă, a fost stilul ei de viață: fata asta își pe­tre­cea zilele așa, în stil hippy, tolănită în hamac, mai discutând cu un cunoscut sau un necunoscut, mai fu­mând o țiga­ră, mai dormind... Or, pentru mine, ge­nul ăsta de a trăi e de neînțeles. Eu venisem pre­gătită, cu lecțiile făcute: știam ce e de vizitat în țara aia, cum pot să mă deplasez dintr-un loc în altul, unde pot să dorm etc. Aveam la dispoziție trei săptămâni de va­canță, un plan bine pus la punct, și tot eram disperată că nu voi avea destul timp să descopăr tot ce era de des­co­­perit, pe când fata cu pricina nu era interesată de ni­mic din toate astea, ea doar stătea relaxată, în colțul ei de lume, respira și trăia! Poate că eu sunt cea care gre­șeș­te și ea are dreptate, dar asta e realitatea mea inte­rioară. Pur și simplu, nu vreau să pierd timpul! Or, a sta într-un hamac, fără ca măcar să citesc o carte, mi se pare o pierdere de timp. Sau - uite! - să-ți mai dau un exem­­plu: când am fost la Paris, cu filmările pentru se­rialul "State de România", în pauze, în loc să mă duc la shopping sau să sorb cafele pe la cine știe ce terasă, eu am luat muzeele la rând. Când mă întorceam la fil­mări și povesteam pe unde am fost și ce-am văzut, fran­cezii din echipa tehnică se cruceau: unii dintre ei nici măcar nu auziseră de muzeul X sau Y, darămite să-l mai fi și vizitat! Cred că foamea asta a mea de des­coperire, de cu­noaștere, nu doar la nivel intelectual, ci și emoțional, explică și paleta mea largă de interese, fap­tul că, pe lângă UNATC, am absolvit și Fa­cultatea de Comu­ni­care și Relații Publice, faptul că am fă­cut și cursuri de step, de marketing de mo­dă sau de istoria artei, fap­tul că am un blog de fashion și că am lansat brand-ul Moon (n. red. o colecție de genți-plic), faptul că-mi pla­ce să gătesc pe prin­ci­piul "încercare și ino­va­ție"... Însă nimic din toate astea n-ar fi posibil sau, cel puțin, nu în aceeași măsură, dacă nu aș avea liniștea și așe­zarea interioară și echilibrul pe care mi le dă Radu, soțul meu. Și iar revin la obsesia mea cu timpul: în fiecare zi mulțu­mesc destinului, Cerului sau ori­cum ai vrea să-i spui, pentru că eu și Radu ne-am găsit! Avem atât de puțin timp la dispoziție și e atât de dificil să-l găsești pe omul acela, omul care ți-e potrivit întru totul! Alte persoane îl caută o viață în­treagă și uneori tot nu-l găsesc! Iar eu, din clipa în care l-am întâlnit pe Radu, acum aproape 10 ani, am ști­ut că el e acela și, de atunci, trăiesc bucuria și emoția relației de cuplu așa cum consider eu, cum consi­de­răm noi că trebuie să fie o relație de cuplu adevărată! Noi doi gândim la fel, simțim la fel... suntem la uni­son! Poate că n-ai să mă crezi, dar eu și azi, când mă întorc acasă și mă regăsesc cu Radu, sunt cea mai fericită: mă bucur să vorbesc cu el, să-i povestesc ce-am văzut, ce-am simțit, ce-am făcut, mă bucur când ne punem amândoi pe croit planuri, mă bucur când stăm împreună și vedem un film sau când mergem cu mașina și el conduce, iar eu citesc o carte cu voce tare, deci - spre be­ne­ficiul amân­durora.

Lalele, zambile și... Radu

- Nu toată lumea știe că încă din anii co­pilăriei ți-ai descoperit pasiunea artistică, în concerte cu Minisong-ul și în jocuri televi­zate, cu "Magicianul" Marian Râlea. Ai căutat deliberat drumul ăsta, simțind că o să te îm­pli­nească sau viața a fost aceea care a venit către su­fletul tău?

- Cred că, mai cu­rând, a fost o împletire. Intrând de la trei ani în zona asta artistică, mai întâi cu Mi­nisong-ul și apoi cu Magicianul, evi­dent că, o vreme, am fost purtată de val. Chiar și la facultate, la UNATC, m-am dus, mai degrabă, mânată de fascinația pe care o aveam față de Ma­rian, față de modul în ca­re lucra el, ca actor: vo­iam să fac și eu ca el. Și voiam să nu ard etape, adică sim­țeam că, în ciuda experienței practice, aveam nevoie de disciplina școlii, de "to­ceala" aia teoretică și de niște oameni care să mă în­drume pe calea asta, a descoperirii și a "încarnării" unui personaj. Dar reve­lația faptului că am nevoie de o viață care să se bazeze pe suflet și pe spirit, am avut-o abia prin anii II-III de facultate. Atunci am realizat ce mă bucură pe mine realmente, ce mă face vie, ce con­tează pentru mine cu-ade­vărat. Vezi, deși am devenit actriță și continui să lucrez în televiziune, pe mine nu succesul la public, nu notorietatea m-au motivat. Ceea ce m-au motivat au fost întâlnirile cu anumiți oameni care m-au făcut să cresc spiritual sau întâlnirile cu anumite texte care, prin analiză detaliată, mi-au relevat realități potrivite cu interiorul meu. Chiar îi spuneam zilele trecute unei prietene, tot actriță, că mi-e dor de un text pe care să-l lu­crez în tihnă, pe care să-l descos, să-l vorbesc, să-l ex­plic, până când nu mai rămâne nici mă­car un singur col­țișor întu­necat și apoi să trec la "îm­brăcatul" cu hai­na perso­najului...

- Ce altceva îți mai hră­nește sufletul?

- Cu siguranță, Yorick, cățelușul meu, care este o sursă constantă de încân­tare, de energie și de tan­drețe. Sufletul lui, plin de dragoste necondiționată și de de­vo­tament...

- Care sunt valorile vie­ții tale, Dana? În ce crezi tu cu tot sufletul?

- În Radu! Vorbesc foar­te serios! Cred în Radu cu tot sufletul, fără nicio umbră de îndoială. Cred în el și în iubirea lui! Și mai cred în oameni, în fru­mo­sul pe ca­re oamenii îl pot crea din sentimentele și emoțiile lor. Uite, de pildă, cu toate că eu nu sunt o fi­ință religioasă, în sen­sul canonic (la capitolul acesta am încă nedu­me­riri, îmi lip­sește o reprezentare clară a felului în care tre­­buie să se desfășoare rela­ția omu­lui cu Dum­nezeu, încă învăț, încă mai ca­ut...), mi-am do­rit să mă că­­să­toresc nu doar la ofi­țerul stării civile, ci și în bise­rică, tocmai pentru că am convingerea că spațiul acela, al bi­se­ricii, este "înăl­țat" prin emoțiile oa­me­nilor care îl populează zi de zi.

- Primăvara e și ea hra­nă pen­­tru suflet?

- Cum să nu?! Și ce dor îmi e de primăvară! Abia o aștept! A­dor perioa­da asta, când îți cum­peri lalele și zam­bi­le și le așezi fru­mos, în vaze, prin ca­să, când des­chizi fereastra di­mineața și aș­ter­nu­turile lăsate cal­de pe pat se ră­co­resc parcă stro­pite cu rouă, când ieși în parc pentru o plimbare agale, mână în mână, sau una mai ac­tivă, cu bici­cleta... Unde mai pui că eu pri­mă­vara m-am și îndrăgostit de Radu! (râde)

- Ultima întrebare, Dana: ce ur­mează?

- În ceea ce mă privește, personal, nu știu exact. (râde) Sunt lucruri pe care le fac și cărora le pot anti­cipa desfă­șu­rarea - blogul, colecția de genți, emi­siu­nea - dar sunt și lucruri pe care tre­buie să le aștept să vină ele către mine: un text, un personaj, o piesă, un film... Punctual, pot să-ți spun că mă așteaptă un maraton TV, pri­lejuit de sărbătorirea celor 13 ani pe care îi împli­nește postul Pro TV Internațional: vom lansa cam­pa­­nia "Noroc cu România-n lume", deci, noroc cu românii cu care putem să ne mândrim pe tot Globul. Începând cu 27 aprilie, vom avea o serie de ediții spe­ciale: una a emisiunii mele, "De Su­flet", în care o avem invitată pe Inna, și o a doua, pe care o prezint împreună cu co­lega mea, Mo­ni­ca Dascălu, o emi­siu­ne aniversară, dedicată ro­mâ­nilor din afa­ra țării și creată special pentru 29 apri­lie, când este ziua Pro TV Interna­țio­nal.