Certej, locul care a întâlnit moartea

Catalin Manole
O dimineață de toamnă

30 octombrie 1971. Ora cinci dimineața. Certejul, o mică localitate minieră din Apuseni, nu departe de orașul Deva, era încă scufundat în somn. Doar la câteva ferestre se aprinseseră lumini, pete galbene în întunericul umed, oameni ce se pregăteau să intre în schimbul de dimineață la mină. O dimi­neață tăcută și posomorâtă de toamnă. Noaptea rece încă nu se ridicase. Fuioare de ceață se agățau de vâr­furile brazilor. Totul a început în tăcere. Fără zgomot, cețurile au fost împinse în jos, spre vale, de ceva invizibil. O creatură uriașă, nevăzută, de aer, se rostogo­lea cu o viteză incredibilă. Brazii s-au în­doit și au trosnit ca la o furtună pornită de nicăieri. Era un suflu dis­trugător, ca al unei explozii. Pri­mele case au fost spulberate. Și, imediat, au înce­put să bubuie feres­trele celorlalte și să zboare acoperi­șurile. Acel suflu gigantic arunca în aer ani­male, ma­șini, mătura tot ce găsea în cale. Ca o rafală de ura­gan. Apoi a urmat o secundă de liniște. Ce-a fost asta? Oamenii au sărit din somn și s-au gândit la cutremur. Alții au apucat doar să deschidă ochii și să simtă frica aceea colo­sală, pe care instinctul ți-o dictează înaintea unei catastrofe. Dar majoritatea nu au avut timp să reacțio­neze în niciun fel. Nu au avut timp nici să se dea jos din pat sau să meargă la fereastră, să vadă ce se în­tâmplă. În negura malefică a acelei dimineți, întune­ricul plin de cețuri sfâșiate era com­plice cu moartea: trei sute de mii de tone de steril au ras, în doar câteva secunde, întreaga vale a Certejului. Un mâl gros, care a zdrobit și a înghițit cu furie blo­curi, case, gră­dini. Toate au fost făcute una cu pămân­tul, în doar câteva clipe. Oamenii nici nu au avut timp să țipe. Se auzeau doar trosniturile blocurilor de beton, căzând unul după altul, zidurile se prăbușeau cu sunet înfun­dat, casele erau sfărâmate cu zgomot de oase rupte. Apoi, când masa aceea nea­gră și di­formă a aco­perit totul, au urmat iarăși câteva clipe de liniște to­tală. Și abia apoi au iz­bucnit urletele. Stri­găte de ajutor, strigăte dis­perate, ridicându-se de pe întrea­ga vale, din stra­tul de nămol. Oamenii din casele aflate mai sus, pe dealuri, au ieșit afară și atunci au început alte stri­găte, care anunțau catastrofa: "S-a rupt bara­jul!". Întregul steril rezul­tat din tratarea cu cianuri a mine­reului aurifer era de­pus într-un lac artificial și zidul ba­rajului cedase, pe o lungime de 80 de metri. De fapt, Certejul nu era o sim­plă localitate din Apu­seni, era o colonie minieră ve­che, unde se extrăgea și se pre­lucra minereul auri­fer. Tot sterilul rezultat din tra­tarea minereului cu cia­nură era depus de mai mulți ani în acest lac uriaș. Și muntele parcă s-a răz­bu­nat pentru tot acest timp în care a fost sfredelit, scor­monit, otrăvit. În acea zi fatidică de 30 octom­brie 1971, până la prânz erau deja aliniate, pe po­deaua cămi­nului cultural din Cer­tej, 21 de ca­davre. Bă­trâni, copii, soți îmbrățișați. Corpuri găsite în va­lul de steril, ce îi mumificase instantaneu. Toate aveau ceva în comun: erau fără haine, pen­tru că cia­nura din steril le topise. După câteva zile, căutările s-au oprit. Bilanțul: 89 de morți, șase blocuri și un cămin cu 30 de camere rase, șapte case și 24 de gos­podării distruse to­tal. Numă­rul decedaților a fost numă­rul ca­davrelor găsite. Nu s-a spus ni­mic despre cei dis­pă­ruți, adică despre cei ce nu au mai fost gă­siți în hal­da de steril revărsată. Ei zac probabil și acum sub lava aceea otrăvită care ocupă, și astăzi, valea Certe­jului. Se spune că în total au fost 150-170 de morți, poate și mai mult. Din feri­cire, au exis­tat și câțiva supraviețuitori. Domnul Mîrza își amintește acele zile de teroare: "Am par­ticipat la salvarea oameni­lor. Era foarte dificil, din cauză că sterilul, mâlul acela gros care se revăr­sase, în anu­mite locuri era destul de adânc. Riscai să te afunzi și tu în el și să nu mai poți ieși. Era ca un nisip mișcător care te în­ghi­țea cu cât te zbăteai mai mult. În plus, din cauza cianurii, nu te puteai atinge de el, că topea tot. Pen­tru salvarea oamenilor s-au impro­vizat podețe de scânduri pe care mer­geam până la ei și încercam să îi scoatem. Unii erau prin pomi, alții pe câte o bu­cată de zid rămasă în picioare. A fost o tragedie".
Sorin Chirla este un alt supraviețuitor al dezas­trului de la Certej. Pe atunci avea doar câțiva anișori: "Noi aveam prima casă de lângă baraj. Din cauza asta, suflul barajului rupt a spulberat-o pe jumătate. Dormeam înăuntru eu, mama mea și fratele meu. Tata era plecat la lucru, în schimbul de noapte. Din nefericire, mama și fratele meu au fost în acea ju­mătate de casă spulberată și nu au supraviețuit. Eu am fost aruncat cumva în fereastră și am rămas agățat acolo. Acolo unchiul meu m-a găsit și de acolo am fost salvat. A fost o tragedie. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi că am trăit".
Autoritățile comuniste de la acea vreme au de­clarat în mod oficial doar 48 de victime, pentru a nu fi nevoite să recunoască o catastrofă și să declare zi de doliu național. Au demarat imediat cercetările pen­tru găsirea vinovatului. În primul rând, l-au pus sub acuzație pe proiectantul iazului pentru decan­tare. Însă probele nu au arătat că ar fi fost o greșeală de proiectare la iaz sau la baraj. S-a discutat inclusiv despre cârtițele ce ar fi putut să slăbească pământul de sub baraj. O cauză posibilă ar fi fost tipul steri­lului depozitat: în anumite zone, avea o granulație sau o umiditate diferită și asta ar fi declanșat alu­necarea. Nimic însă nu a fost clar, nicio cauză nu a fost stabilită cu exactitate. Clară a fost însă ca­tastro­fa și clare au fost victimele, oameni nevinovați stri­viți în somn de o haldă uriașă de steril.

Certejul de azi

"Domnii sunt de la com­panie", îmi spune în șoap­tă o chelneriță în vâr­stă de la una dintre cârciu­mile Certejului și se uită la mine cu înțeles. "Dom­nii" sunt niște zdrahoni care stau relaxați, fiecare cu câte o bere în față, discu­tând cu voce tare și atitu­dine de stăpâni ai locului. Sunt îmbrăcați bine și mașina de teren parcată în față e a lor. La masa de lângă ei, doi bărbați trecuți de a doua tinerețe împart o bere trecându-și de la unul la altul sticla. Sunt îmbră­cați terfelogit și unul din ei îl întreabă periodic pe ce­lă­lalt: "Și zici că n-ai o ți­gară?". Cam așa arată, de fapt, întregul Certej de as­tăzi. Altădată, era o co­lo­nie minieră prosperă. Ve­neau aici să se angajeze muncitori din toată țara, pentru că munca era grea, dar și salariile erau pe mă­sură. Se dădeau locuri de cazare și exista o can­tină. Acum, peste Certej s-a lă­sat lepra sărăciei, muș­când viguros din tot ceea ce odi­nioară era în­flo­ritor. Blo­curile munci­to­rilor ara­tă ca niște ghe­touri, ve­chiul magazin uni­versal s-a în­chis, mina nu mai func­ționează și fos­tul sediu ara­­tă exact ca în urmă cu 40 de ani. Toate sunt în­văluite în aerul co­munist al anilor '80, la care se adau­gă femeile și bărbații șo­meri, ce stau pe la câte un colț de stradă, bâr­find mărunt. Sunt îm­bră­cați jer­pelit și parcă tot așteaptă ceva, cu un licăr de spe­ran­ță în privire, ca o luminiță gata să se stingă. Lân­gă fosta clădire de birouri este statuia unui mi­ner. Ros de timp, mine­rul-statuie este ciung de o mână și pare cu adevărat simbolul mine­rilor din Certejul de as­tăzi. Mai de­parte de car­tierul de blo­curi sunt și case, unele dintre ele în­grijite. Cine a avut șansa unei case cu grădină acum o duce mai bine un pic.
În rest, Certejul s-a de­populat masiv: unii au ple­cat să facă bani în altă parte, alții au plecat tocmai pentru că au făcut bani aici. Pentru că singurele afa­ceri care mai merg sunt cele cu "Compania", adi­că cu canadienii de la Eldorado Gold Cor­pora­tion, care de­țin 80% din Deva Gold SA. Această com­panie a cum­­părat drep­turile de ex­ploa­tare ale fostei mine și s-a apu­cat de investiții. La fel ca la Roșia Montană, în pri­mul rând au cumpărat de la oameni terenuri și case, acolo unde au știut că în adân­curi așteaptă să fie scos la suprafață aurul. Mult aur. Au fost oameni care și-au vândut pămân­turile sau casele la prețuri exor­bi­tante. Satul Bocșa Ma­re a fost cumpărat în to­tali­tate. În Bocșa Mică, doar doi oameni mai dețin pă­mânt. Pen­tru o proprie­tate s-a plătit, după cum se vorbește, și un milion de euro. Așa s-au cum­părat supra­fețe impresio­nante de către Eldora­do. Speranța celor ce au rămas este să se por­nească odată exploatarea, ca să aibă un loc de muncă. Ca și cum nicio­dată Cer­tejul nu ar fi sufe­rit cea mai mare catastrofă din Ro­mâ­nia. Ca și cum nicio­dată aici ni­mic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum nu familiile și prietenii și rudele lor au fost scoase din sterilul cu cianu­ră. Sărăcia și dorința unui viitor pentru ei și pentru copii îi fac pe oa­meni să uite ceea ce s-a întâmplat. Așteaptă cu toții să se împlinească promisiu­nile de bu­năstare ale "Com­paniei" vi­sând la ziua când Certejul va deveni el însuși un ade­vărat Eldo­rado. În ciuda dezastrului din 1971, "compania Eldorado" vrea să facă un alt iaz pentru de­cantare, mai ma­re și mai sus, în munte. Peste 180 de hectare de pădure de­frișate, doi munți rași în tota­litate și un lac de acu­mulare pentru cia­nu­rile folosite la extragerea au­ru­lui, de 63 de hectare. O idee des­pre cum va arăta locul poți să îți faci vizi­tând, la marginea satului, cariera, locul de unde deja s-a ex­tras minereu prin de­coper­tare. Câteva utilaje fo­rează și acum non-stop, su­prave­gheate de oameni în pele­rine galbene. Peisajul este însă unul selenar. Aces­ta este prețul de plătit pen­tru doar 16 ani de viață mai ușoară. Va rezista de data aceasta barajul? Cândva, pe aici, se plimba Avram Ian­cu. Nu departe, la Să­că­râmb, s-a întâlnit cu Laszlo Kossuth, plănuind re­nașterea nației române.


Necunoscutul

Poartă o pălăriuță de o culoare incertă. E încins cu o curea lată de piele peste ilicul de lână. La brâu poartă o secure. Are bocancii plini de noroi roșu. Se apropie de mine și îmi spune: "Am văzut că vă inte­resează fosta exploatație auriferă. Dacă vreți... ve­niți cu mine... Aș putea să vă spun câteva lu­cruri...". În ciuda înfățișării, nu pare un țăran. Are o vorbă apăsată și privirea lui mă fixează direct, fără ocoliș. Îl urmez și, în timp ce o luăm pe o potecuță ascunsă în hățișuri, imediat ce ieși din șoseaua principală, mă prezint. "Am înțeles ce vreți dum­neavoastră. Eu nu o să vă spun cine sunt. Am un copil și pentru că m-am opus proiectului de exploa­tare al Companiei deja a avut probleme la școală. Sunt presiuni enorme aici în sat. E vorba nu doar de exploatarea în sine ci și de prețurile terenurilor, de pădurea care trebuie tăiată și care în anumite locuri e pădure seculară". Imediat, picioarele încep să ni se afunde în acel pământ roșu, cleios, care era și pe bocancii săi. Nu apuc să mă mir și în fața noastră apare clipocind... un râu roșu ca sângele. Necunos­cutul se oprește, privește apa, apoi mă cercetează pe mine cu privirea. În cele din urmă explică: "Ăsta e Măcrișul. În copilăria mea, era o apă limpede, cu pești în ea. Acum a rămas din el ceea ce vedeți. Câtă vreme exploatările se făceau în subteran, așa ceva nu exista. Odată ce au început decopertările și pământul a fost jupuit, minereurile au început să reacționeze cu oxigenul și acesta este rezultatul". Și fără să aștepte vreun răspuns, se îndepărtează câțiva pași, până într-un loc unde câteva pietre abia se văd din învolburarea roșie. Calcă pe ele și din trei pași este pe malul celălalt. "Haideți!" îmi spune și, odată ce am trecut acest râu otrăvit, parcă am trecut în tărâmul de dincolo. Pe malul celălalt, începe brusc un deal ciudat, ca un scalp de om bolnav, pe care ici-colo au rămas smocuri de păr, ierburi și copăcei sfrijiți: "Asta este halda cu steril care a rupt barajul în anii '70", îmi spune necunoscutul. Ajungem în vârful ei și de-acolo se vede clar valea pe care această lavă toxică s-a scurs, făcând ravagii. Chiar în gura barajului de altădată, actualul primar a nivelat sterilul și a făcut un teren de fotbal. E posi­bil ca victime nedescoperite să fie încă acolo, de­de­subt. Dar, pentru asta, primarul vrea să facă și un mo­nument, în amintirea celor dispăruți în ca­tastro­fă. În partea unde era flotația, peisajul arată selenar, cu excepția gunoaielor. Necunoscutul înce­pe să îmi vorbească. Scoate securea și îmi dese­nea­ză organi­za­rea de altădată a exploatației și orga­ni­zarea pe care o propune compania Eldorado. După fiecare de­sen, mă întreabă dacă am înțeles și îl șter­ge cu pi­ciorul, privind suspicios în jur. Îmi explică toate com­binațiile chimice și întregul proces de ex­tragere al aurului. Nu știu de ce are încredere în mi­ne, dar îl ascult și încerc să țin minte tot ce îmi spune, pentru că nu este de a­cord să înregistrez. "Da­că Eldorado ar fi dorit într-adevăr să facă ceva pentru oamenii de aici, de ce nu a lăsat vechea mină să funcționeze? La revoluție, 1800 de oa­meni lucrau aici. Dacă le pă­sa așa de mult de ei, de ce i-a trimis în șomaj? Doar ca să îi înfome­teze, să îi umilească și acum să îi ademeneas­că cu pro­mi­siuni? Când a fost pri­va­tizată ex­ploa­tația, aici nu se mai pro­du­cea la capacitate maximă, dar tot se fă­ceau 200 de kilograme de aur pe lu­nă. Era de-ajuns cât să se plătească sa­la­riile și să se țină mina des­chisă. Până la ur­mă, nu pier­deau nimic și oame­nii puteau să aibă un trai decent. Dar ei au vrut să închidă. Și eu nici acum nu îmi dau seama dacă vor în­tr-adevăr să mai des­chi­­dă vreodată ex­ploa­­tarea. De zece ani de zile forează pentru a explora terenul. Au dreptul, prin contract, la 40 de astfel de probe pe an. Adică o țeavă de oțel groasă, băgată în pă­mânt, de unde se scoate acel miez ce ur­mează să fie trimis la un laborator. Până acum, au 400 de astfel de probe, dar e ciu­dat: de ce ar avea ne­voie să ia probe, când ei au cum­părat inclusiv hărțile foar­te bune și foarte detaliate ale in­ginerilor români? Pe acele hărți sunt trecute cu exactitate acele fi­loane declarate altă­dată «stra­tegice», în care au­rul este na­tiv. Nu poți să nu te gândești că cele 400 de "pro­be" au fost, de fapt, 400 de tuburi de aur nativ scoase și valorifi­cate. Nu poți să nu te gândești că de fapt asta e toa­tă afa­ce­rea lor, furtul aurului pe șest, și că niciodată aici nu se va mai organiza o mină adevărată. Și da­că se va mai face, așa cum propun ei, este o calamitate. Vedeți acei doi munți? Nu doar că vor fi rași, dar în locul lor vor rămâne două găuri, ca de vier­me. Și mai sus vom primi moș­tenire un iaz pentru de­can­tare a cia­nurilor, mai mare ca cel pe care stăm. Pen­tru că ei nu vor să mai exploa­teze așa cum făcea Ceau­șescu. Pe atunci, se folo­sea pu­țină cia­nură și se neu­traliza cu var. Acum, e vorba de mi­nereu com­plex din care ei vor să scoată și altceva în afa­ră de aur, e vorba de metale rare și, în loc de 300 de tone de cianură pe an, ei vor utiliza peste 1600 de tone! Vor mai mult și mai repede: se va folosi mai multă dinamită și mai multă cianură". Ne îndreptăm spre râul roșu. Înain­te de a trece în cealaltă lume, necunoscutul se opreș­te și privește înapoi. "De la Gelu, de la Me­numorut, de mii de ani strămoșii noștri s-au bătut pentru pământurile astea. Pentru ce? Ca să vină Goldu din Canada și să ne ia pământurile? Uitați acolo! Aco­lo era satul Bocșa Mare. Au cumpărat tot satul și au demolat toate casele. Noi i-am spus, într-o vreme, imediat ce au vândut oamenii, satul Gol. Acum, că toate casele au fost demolate, îi zi­cem satul Gold. O comunitate întreagă a fost ștear­să. Pentru ce atâta distrugere și dezrădă­ci­nare?". Necunoscutul cu securea prinsă în cureaua de piele o ia la dreapta și se pierde prin hățișuri. Ne despăr­țim înainte de a ajunge la drumul principal. Nu vrea să fie văzut îm­preună cu mine.

Deva sub teroare

"Știți povestea biblică în care Esau i-a vândut lui Iacob dreptul de prim-născut pentru un pumn de linte. Mi se pare că ceea ce se întâmplă la Certej este exact această poveste. Vrem să avem acum, vrem doar prezentul și uităm care vor fi urmările. Ne vindem viitorul pentru un pumn de linte. Și ceea ce este mai grav e că ne vindem viitorul copiilor noștri. Și la fel este și cazul Roșia Montană", îmi spune Marius Gabor, un producător de produse bio. El este din Deva și m-a chemat aici pentru că acum, când avizul de mediu pentru exploatarea de la Cer­tej s-a dat, pentru ca apoi să se tergiverseze anularea lui, mai bine de un an, o parte a comunității din De­va este revoltată și speriată. Majoritatea sunt familii ca și cea a lui Marius, familii tinere, cu copii la școa­lă. Sunt îngroziți și speriați de posibilitatea înce­perii exploatării cu cianuri la Certej: "De la noi, din Deva, și până la Certej sunt în linie dreaptă doar 10 kilometri. Cum să faci un lac de cianură de peste 60 de hectare acolo? Cum să dai aprobare pentru așa ceva, când nu există studii serioase în ce privește reacția cianurii descoperite la tempera­turile de vară, de peste patruzeci de grade? Dacă ne vom trezi cu ploi acide sau cu un aer irespirabil? Doar o pală de vânt și Deva ar putea să fie acope­rită de un nor de cianură evaporată din acel lac!". De aceeași părere sunt și alte zeci de familii din Deva. Oamenii îngrijorați de o asemenea perspec­tivă au început să formeze grupuri și asociații și să caute mijloace de luptă împotriva unei asemenea grozăvii, la doi pași de orașul lor. "Nu vedem rostul unei asemenea distrugeri, îmi mai spune Marius Gabor. Distrugem ireversibil natura pentru doar 16 ani de exploatare. După această perioadă, cei ce și-au dorit locuri de muncă se vor trezi în aceeași si­­tuație, însă într-un peisaj selenar și cu o resursă ne­sfârșită, na­tu­ra, terminată. Sun­­tem destui oameni în Deva care nu vom accepta așa ceva și o să facem tot ce putem ca să nu se ajungă la asemenea cata­stro­fă".
Nici Iulian Mar­tin, preșe­din­tele clubului de cicliști Făerag din Deva, nu este de acord cu o ase­menea pers­pec­ti­vă. "Vă dați sea­ma că eu am co­pilărit acolo, pe acei munți. Cum să dispară? Nu pot să fiu de a­cord cu așa ceva. Să găsească so­lu­ții pentru o ex­ploatare cât se poate de curată sau de ecologică, așa înțeleg, avem nevoie de acel aur. Dar trebuie să punem pe primul loc frumu­sețea acelor munți și valoarea lor emoțională pentru noi. Da­că, într-adevăr, se va face o exploatare cu cianuri, o să le spun tuturor să evite acea zo­nă". Pe domnul Iulian l-am cu­noscut de fapt chiar în Cer­tej. Era împreună cu o armată de împătimiți ai bicicletei și făcu­seră popas. Oameni fericiți că se pot plimba prin peisajul su­perb al Apusenilor, bucuroși de aerul curat. "În ultimul timp, tot mai mulți se înscriu în clu­bul nostru, în curând o să avem probabil și o competiție oficia­lă. Ar fi păcat să le spun tutu­ror: «Nu mai mereți pe-acolo, că-i năcaz». Sunt oameni care vor să evadeze din stresul bi­rou­lui sau al marilor orașe. Cum să le propui o plimbare pe malul lacului de cianură?".
La rândul său, Mihai Goțiu nu este doar un militant împo­triva exploatărilor cu cianuri. Fiind din Deva, a urmărit cu emoție și cu atenție ceea ce se întâmplă la Certej. Alături de alți oameni a făcut tot ce a pu­tut pentru stoparea distrugerii locurilor unde a copilărit. Îm­preună cu jurnalistul Tudor Știr­­bu, Camelia Jula sau Ro­xa­na Pencia, a tras un semnal de alarmă în legătură cu peri­colul unui lac de cianură la doar câțiva pași de orașul Deva. "O asemenea exploatare trebuie oprită cu orice preț. Beneficiile ei sunt atât de mici în raport cu răul pe care îl face!... Dis­tru­gem natura, isto­ria, viața oa­me­nilor. Am fost foarte îngri­jorați pentru avizul de mediu favorabil dat anul tre­cut. Mi­nistrul Mediului a reac­ționat și s-a trecut la anularea lui în in­stanță, unde se judecă și acum. Mi se pare grav că, totuși, după aproape un an, lucrurile încă nu sunt lămurite! Se creează un precedent foarte periculos în felul acesta: se dă un aviz ilegal, care ulterior se dove­dește greu de anu­lat. Iar până va fi anulat, actul ilegal poate produce efecte foarte grave. Și mai periculos mi se pare pre­cedentul unei exploatări cu cianură la cer des­chis. La Certej, aprobările au mers mai repede, pentru că nu a existat problema patrimoniului, ca la Roșia Montană, deși chiar și așa se pune problema stră­mu­tării unor biserici și cimitire. Dar dacă se va porni acest tip de exploatare, ne putem trezi că ini­ma României va fi înecată în cianură. Câteva zeci de alte mine așteaptă să se dea drumul la acest tip de exploatare. Și toate aparțin Goldului. E suficient să pornească doar una, și zeci de culmi ale Apu­se­nilor vor dispărea. E în joc viitorul României și cred că politicienii ar trebui să se gândească cu respon­sabilitate maximă pe ce acte își pun sem­nă­tura".
1971-2013. La 42 de ani, deci a­proa­pe jumătate de secol de la catastrofa din Certej, se pune din nou întrebarea: "Pentru câți bani și-ar pune politicienii propria lor inimă în­tr-un lac de cianu­ră?" Și dacă se va face un nou iaz pen­tru de­cantare, cu un alt baraj, și acesta se va rupe din nou? Un alt expert va veni și, după studierea cârti­țelor, va spune că e imposibil de găsit un vinovat pentru alte sute de victime. Ro­mânia nu are nevoie de încă o catastrofă la Certej. Nu are ne­voie de o catastrofă la Roșia Montană. Aurul trebuie ex­ploa­­­tat omenește și Munții Apuseni lă­sați așa cum i-a fă­cut Dumnezeu.