FERESTRELE CERULUI - Misterele OZN-urilor din Scoția

Andrei Cheran
- Existența "ferestrelor cerului", folosite de OZN-uri pentru a ajunge la noi, este o ipoteză apărată de mult timp de către ufologi -

Capitala mondială a OZN-urilor

În septembrie 1992, întorcându-se noaptea de la muncă, în mașină, pe niște drumuri de țară ce duceau în comuna scoțiană Bonnybridge, George Wilson a văzut dintr-o dată un OZN planând deasupra pămân­tu­lui, în fața sa. L-a observat timp de zece mi­nute, înainte ca acesta să accelereze brusc, dispărând. Când a ajuns acasă, în Falkirk, George a mers imediat la cel mai bun prieten al său, consilierul mu­nicipal Bill Buchanan, pentru a-i povesti ceea ce văzuse. Acesta l-a sfătuit să pu­blice în presa lo­cală un anunț pentru a afla dacă și alte per­soane văzuseră ceva neobișnuit în seara aceea.
Reacția a fost stupefiantă: în doar o săptă­mână, 22 de persoane au semnalat în scris zia­rului "The Scotsman", că avuseseră expe­rien­țe similare. Intrigat, Malcolm McDonald, inspector la departamentul de igienă publică din Falkirk, a vrut să stea de vorbă cu unii dintre martori. Prima mărturie culeasă a fost a unui om de afa­ceri local, care i-a spus că văzuse și el OZN-ul. I-a mai spus și că, de la neobișnuita întâmplare, "lo­cuitorii din zonă, terorizați, își petrec nopțile observând cerul".
Consilierul municipal din Falkirk a organizat o reuniune extraordinară și a hotărât să lanseze o anchetă, motivând că "prea mulți oameni vă­zuseră farfurii zbu­rătoare, pentru ca totul să fie trecut cu vederea". Drept urmare, Bill Buchanan a fost de­sem­nat responsabil cu ancheta. El l-a so­licitat pe Mal­colm Robinson, un ex­pert sco­țian în ufologie, pentru a-l ajuta.
Bill Buchanan și Malcolm Robinson au pus în funcțiune o linie de telefon specială "pentru OZN-uri" și au contabilizat, chiar la începutul lunii octombrie, peste 1000 de cazuri (dintre cei 5500 de locuitori ai regiunii). La Falkirk, a semnala un OZN nu mai era un act de ex­travaganță, ca în multe alte zone ale Angliei, ci de­venise un act civic. Afacerea a luat o asemenea am­ploa­re, încât comunitatea scoțiană din Bonnybridge, etichetată drept "capitala mondială a OZN-urilor", a atras atenția mass-mediei din lumea întreagă. Unele ziare din Scoția au scris articole fierbinți, cum ar fi cel din "Glasgow Herald", care titra: "Scoția a devenit nu­mărul 1 mondial în observațiile de OZN-uri", sau "Aberdeen Press": "În Scoția poți vedea cum extra­te­reștrii coboară pe pământ". En­tuziasmul mass-media a a­vut repercusiuni previzibile: nenumărați turiști, ve­nind din Europa, ba chiar din SUA și din Japonia, au mers la fața locului, în speranța de a vedea pe cer straniile lu­mini descrise și filmate din plin. Pragmatică și "opor­tu­nistă", o pen­siune locală, numită "Comfort Inn", a avut ideea gro­zavă de a lansa, de altfel, cu mare suc­ces, "primul weekend cu OZN-uri din Rega­tul Unit".
Ufologul și para­psi­ho­logul Malcolm Ro­bin­son, fondatorul unui grup de anchetă al fe­no­menului OZN din Scoția, a de­clarat în mod oficial că în zonă se întâmpla ceva cu totul ie­șit din comun și că marea majo­ri­tate a cazurilor erau absolut fascinante. El l-a felicitat în mod oficial pe Bill Bucha­nan că îi ascultase pe elec­torii săi, cetățenii de rând ai localității, atunci când aproape toți consilierii mu­ni­cipali au refuzat să se im­plice, speriați de com­plica­țiile pe care le reprezentau OZN-urile. Buchanan a ținut reuniuni publice la primărie și a promis că va scrie o scrisoare pri­mului ministru și guvernului, pentru a elucida fe­nomenul OZN din Bonnybridge. Cum era și normal, acest tapaj mediatic excesiv a sfârșit prin a provoca sciziuni în interiorul cercurilor ufologice, validitatea fenomenului fiind dezbătută fierbinte.

Îndoieli

Întrebarea ufologilor în le­gă­tură cu "Triunghiul din Bon­nybridge" era simplă: oare fe­reastra de pătrundere a OZN-urilor și activitatea lor din zonă era, cu adevărat, cea mai intensă din Anglia? Dacă pen­tru lo­cui­torii din Falkirk aceas­tă realitate nu putea fi pusă la îndoială, observatorii din exterior semna­la­seră că, nu cu mult timp înainte de "fenomenul Bon­nybridge", municipalitatea din Livingston, un oraș din apropiere, înălțase un monu­ment comemorativ, pen­tru a marca prezența unui OZN în zonă, în scopul de a face din localitate o atracție turistică. Să fi fost oare un efect contagios?

Concurență între ferestrele cerului

În ciuda ascensiunii sale fulgerătoare către cele­britate, Bonnybridge nu a fost prima "fereastră a ce­rului" din Marea Britanie. În afara numeroaselor ob­ser­vații de OZN-uri de la începutul anilor '90, nu a mai fost nici o altă activitate anterioară înregistrată în această regiune. Când s-a făcut, pentru un documentar televizat, o analiză statistică a fenomenului OZN în ultimii 50 de ani, s-a observat că, departe de a fi loca­lizată în Scoția, activitatea OZN pe ter­men lung era situată în regiunea Midlands, aflată chiar în centrul Angliei. Studiul de­monstra că aproximativ 10% dintre "întâl­nirile de gradul 3" din Marea Britanie avuseseră loc în această zonă, apropiată de Munții Penini. Izolat între marile orașe Manchester, Sheffield și Leeds, acest triunghi deșertic a fost botezat "Aleea OZN-urilor", de către presa locală, un mic pe­rimetru de aproximativ 20 de kilometri, aflat între orășelele Bacup și Todmorden, unde au avut loc majoritatea contactelor cu extra­te­reștri din Anglia.

Luminile din nord

Ceea ce a făcut foarte credibile fenomenele din această zonă a fost stabilirea unei cronologii a eveni­mentelor: primele OZN-uri au fost văzute încă de pe vremea când cele dintâi căruțe cu cai traversau sa­tele din Penini. Unele locuri aveau, de altfel, niște tradiții așa de ancorate în întâlniri stranii, încât numele locale au căpătat conotații supranaturale. De pidă, o poiană izolată din Derbyshire, unde au fost observate "bile de foc", încă din Evul Mediu, a fost botezată "Cotul Dracului". Într-un alt loc, nu departe de orașul Bacup, au fost observate niște manifestări și mai spe­ciale. Se spune că sumbra colină din Pendle ascundea, pe vremuri, demoni adevărați, iar femeile bănuite de vrăjitorie erau aruncate în prăpăstii, pentru ca moartea sau supraviețuirea lor să le dovedească vinovăția sau inocența. La începutul secolului XX, un polițist din regiune a văzut un "vas" straniu plutind prin aer, iar în 1977, o mașină a fost oprită în loc de un OZN care zbu­ra chiar pe deasupra celebrei coline bântuite.

Adevăr sau imaginație?

Unii ufologi au afirmat că, dacă evenimentele ufo­logice din zona Midlands erau adevărate, cele din Bonnybridge fuseseră o simplă invenție alimentată de foamea de câștig și speranța unei notorietăți obținute rapid. Fenomenul fusese amplificat mult de către mass-media și de implicarea socială a localnicilor. Intrigați de aceste afirmații, locuitorii din Bonnybridge au avut o reacție vehementă. Brusc, numărul celor ce văzuseră OZN-uri s-a dublat, cuprinzând aproape toți locuitorii orașului, care au solicitat prezența unei televiziuni naționale, pentru a face declarații. "De multe ori zboară pe deasupra noastră avioane, de la Edinburgh și din Glasgow, precum și elicoptere ale armatei. Am văzut, de asemenea, meteoriți și sateliți. Dar obiectele pe care le-am văzut nu semănau defel cu așa ceva. Erau, pur și simplu, OZN-uri. Sunt de pro­fesie educatoare și, la câteva apariții, am asistat cu toți copiii din grădiniță. Ei credeau că văd balonul zânei din «Vrăjitorul din Oz». Sunt un om cinstit, cunoscut de concetățenii mei. Povestesc doar ceea ce am văzut", declara, de pildă, pe canalul tv scoțian "STV Central", Elsa Devreck din Bonybridge. Numeroase și extrem de convin­gă­toare, depozițiile conce­tă­țenilor lui Bill Buchanan au întors din nou atenția ufologilor asu­pra "ferestrei din Bon­nybridge", zona cea mai activă, și astăzi, în fe­no­mene ONZ.

Cercetarea rațională

Conform oamenilor de știință care au studiat în special fenomenele telurice, aceste apariții de OZN-uri nu vin din cer, ci din pământ. Francezul Paul Devereux, cunoscut pentru înregistrările re­zo­nanțe­lor acustice, realizate în situri arheologice, și pen­tru cartea sa dedicată misterelor astronomiei ("Lim­ba­jul secret al stelelor și pla­netelor"), afirmă că multi­pli­carea feno­menelor luminoase care apar în anumite zone este re­zultatul factorilor geologici și electro­mag­netici com­binați. Perfecționând sistemul liniilor de fa­lie tectonică stabilite în anii '70, de către cercetătorul fran­cez Fer­nand Lagarde, Devereux a făcut o legătură între ob­servațiile de OZN-uri și zonele tectonice sen­sibile din Anglia. În studiul său, publicat în 1982, Bonnybridge este cap de afiș.
Observarea unui OZN poate, de asemenea, să fie pro­vocată de către interacțiunea dintre fenomenele na­turale mai puțin cunoscute și creierul uman. După pă­rerea geologului canadian Michael Persinger, câmpu­rile magnetice ce ajung la suprafața planetei noastre prin fenomenul de frecare a plăcilor tectonice ar putea influența anumite zone ale creierului, provo­când vi­ziuni stranii ale realității. Conform opiniei lui, "Nu trebuie să uităm că trăim pe o cochilie foarte subțire, dedesubtul căreia există niște forțe gigantice, ce se află într-o continuă mișcare. Că vedem OZN-uri sau îngeri, asta depinde de mediul socio-cultural al observa­to­rului". Amploarea câmpului magnetic poate chiar să ne dea senzația unei răpiri reale de către ex­tra­tereștri. Persinger și-a elaborat teoria, supra­pu­nând statistic activitatea OZN manifestată în anumite zone și câmpul lor magnetic. În Colorado, niște cer­cetători americani au verificat această teorie, filmând niște roci cu un conținut bogat de cristale, ce au fost supuse la pre­siuni care au dus la spargerea lor. Dar, îna­inte de de­zin­tegrare, descărcările chi­mi­ce și electrice produse de rocă au creat în labo­rator ceva ce semăna cu niște mini-OZN-uri.
Dar dacă o "zonă-fe­reas­tră" chiar este rezul­tatul unor energii fizice naturale, declanșate în at­mosferă de niște factori geologici localizați, aceș­tia ar tre­bui să rămână re­lativ constanți în timp. Ar trebui să se recunoască o "fereastră a cerului" prin numărul de re­latări ale fe­nomenelor stranii, nu nu­mai actuale, ci și mai vechi. Dar "fereastra" din Bonnybridge nu are an­te­ce­dente istorice. Ufologii oferă un alt motiv al sin­gu­larității sale.

Cercetarea supranaturală

Se pare că "ferestrele cerului" permit trecerea OZN-urilor în dimensiunea noastră, dar și a unor fenomene stranii, cum ar fi monștrii sau anomaliile temporale. Jurnalistul american John Keel a fost unul dintre primii care au sugerat că aceste zone sunt niște puncte de trecere între realitatea noastră și o dimen­siune supranaturală (lumea de dincolo). Ele ar lăsa să treacă în lumea noastră ființe supranaturale, dar în ace­lași timp, ne-ar permite și nouă să trecem în alte di­men­siuni. Această posibilă viziune justifică, după pă­rerea sa, răpirile și celelalte întâlniri misterioase cu ex­tra­tereștri. Trecerea dintr-o realitate în cealaltă ar de­pinde de niște condiții particulare, cum ar fi pertur­bă­rile atmosferice sau schimbarea climei. Astfel, acti­varea bruscă a unei "ferestre a cerului" nu ar fi decât reactivarea unei zone care "dormea" de mult timp. Bonnybridge este, astfel, deschisă tuturor ipotezelor și nici o teorie științifică nu o va putea închide, cât timp va mai avea prestigiu în rândul vizitatorilor săi.

SUPLIMENT DE ANCHETĂ
O bază de farfurii zburătoare în Corsica?


Încă din 1950, în Corsica au fost văzute nu­me­roase OZN-uri, mai ales în zona dintre Ajaccio și Sar­tene. În mod straniu, tot în a­ceastă zonă există vestigii me­galitice vechi de 2000-3000 de ani, cum ar fi cele de la Filitosa, Cauria și Pagliaju. Ufologul fran­cez Jean-Pierre Chambraud a an­chetat mult timp la fața locu­lui și, după ce a vorbit cu mulți martori, a publi­cat rezul­tatul cercetărilor sale în cartea "Corsica, baza farfuriilor zburătoare". El este convins că o bază de OZN-uri, o adevărată poartă deschisă către spațiu, există în Corsica de sud și că a reușit să lo­calizeze, în mod precis, pista lor de aterizare. Se pare că ea se întinde de-a lungul drumului depar­ta­mentului 69, între localitățile Sartene și Santa Lucia di Tallano.

Observațiile din triunghiul Bonnybridge

În 1992, trei persoane care mergeau spre Falkirk pe jos, pe un drum de țară, au fost speriate de o lu­mină de culoare albastră, din preaj­ma căreia se auzea foarte mult zgo­mot și venea din spatele unor copaci. În no­iem­brie, în același an, s-a vorbit despre niște sfere de foc de culoare verde, care au traversat cerul și care au mai fost văzute și în alte regiuni din Sco­ția, fiind cel mai probabil vor­ba des­pre me­teoriți. Între 1993 și 1999, au fost făcute mai multe fil­mări intere­san­te în zona Bon­nybridge. De­și majo­ritatea nu ara­tă decât niște lu­mini ca­re sclipesc pe cer, ele pot părea stranii, dacă sunt mărite. Totuși, foarte multe dintre ele nu pot fi explicate, ceea ce îi face pe mulți cercetători să se cazeze, în fiecare weekend, la hanul "Comfort Inn".