LOUIS GUERMOND - "După patru zile la Paris, vreau acasă, mi se face dor de Sibiu!"

Iulian Ignat
"In-cre-di-bil! Uită-te la asta. Sută la sută eco­logică!".

Louis și-a pus ochelarii pe vârful nasului, privește cu atenție nuanțele mierii, citește eticheta de pe borcan și exclamă într-o română împănată cu expresii franțuzești. "Aur curat! Unde mai găsești așa ceva, și la câțiva euro!". Ieșim din ceainăria în care am stat la povestit și tragem în piept aerul rece. Imediat, sub ar­cade, se zărește Piața Mare a Sibiului, orașul său în­dră­git, în care a decis să se mute în urmă cu mai bi­ne de zece ani. În acte, Louis Guermond este ce­tă­țean fran­cez, însă atunci când are vreo expoziție în Ro­mânia sau într-un colț îndepărtat al lumii, sub nu­mele său este trecut, simplu, sibian. Expansiv, volu­bil, iute în mișcări, entuziast, Louis se plimbă zilnic ore în­tregi prin oraș, prin satele din preajma Sibiului, fo­tografiază, colecționează albume și imagini de epo­că și vrea să scrie o istorie a fotografiei românești, pe nedrept prea puțin cunoscută, spune el.

"Mă simt mai degrabă român decât francez"

"Cum am ajuns pentru prima oară în Sibiu? Am dat cu banul! Mă tot uitam cu un prieten pe harta lu­mii, încercând să ne dăm seama unde am putea mer­ge într-o vacanță inedită. Ne-am zis, hai în Eu­ropa de Est! Ungaria sau România, ambele țări erau niște ne­cunoscute pentru noi. Am dat cu banul și pac! Mer­gem în vacanță în România! Cineva ne-a povestit de Sibiu, așa că am ajuns aici în lumina aceea superbă de octombrie și am fost cucerit din prima zi!".

- Ce v-a impresionat atât de tare?

- În primul rând, cerul, lumina. Eu veneam dintr-o Bre­tanie mai mereu înnourată...Am um­blat prin sate, am vorbit cu oamenii, ca orice turist. Însă eu nu sunt un om care să vrea să vadă cât mai multe într-un timp cât mai scurt, mie-mi place să apro­fun­­dez. Plus că, având pasiunea fotografiei, te întorci de mai multe ori într-un loc pentru a prinde lumina mai bună, nu pui apa­ra­tul la ochi și gata poza. Așa că am stat do­uă săp­tămâni în aceeași zonă, în împreju­ri­mile Sibiului. Nu sunt ca orice occi­dental, care ră­mâne uluit când vede o căruță și un cal pe drum, eu am crescut la sat, știu des­­pre ce este vorba. Pentru mine, a fost regăsirea unui spa­țiu, a unui stil de viață pierdut demult, de când Franța a intrat sub zodia industria­li­zării și toa­te acestea au început să dispară. Cum se va în­tâmpla și aici. Însă, deo­camdată, aici omul trăiește în relație cu na­tura, este un fapt normal, care durează de mii de ani. Este ex­traordinar că se mai păstrea­ză obiceiuri străvechi. Am desco­perit că în Tălmăcel, de 7 ia­nuarie, tinerii cu numele de Ion intră în apa râului, în vre­me ce tot satul e strâns aco­lo, e un în­treg ritual pă­gân. La un mo­ment dat, apar trei care cu boi, cu flori la urechi, cu clopoței. Este su­perb, o tradiție total nepromovată, fără nimic turis­tic sau ostentativ în ea. Asta fac sătenii de Sfântu Ion, de când se știu.

- Puteți face o paralelă cu zonele rurale din alte locuri din lume pe unde ați călătorit?

- Din păcate, multe din lucrurile negative care duc la dispariția satului se regăsesc în întreaga lume. Am avut în Japonia o expoziție cu fotografii făcute în zo­na Transilvaniei, în templul Koyosawa (e ceva între tem­plu și cămin cultural). Am constatat că și acolo ti­nerii pleacă la studiu sau la muncă în marile orașe și es­te puțin probabil să se mai întoarcă la munca grea a câmpului. Așa că satele din zona montană au o popu­­­­lație mult îmbătrânită, încep să fie abandonate, câmpurile de orez duc lipsa mâinii de lucru, iar tinerii se înghesuie în spații din ce în ce mai mici, din orașe suprapopulate.

- Nu ați simțit nevoia să vă stabiliți la sat, să în­chideți astfel un cerc după mai mulți ani?

- Îmi plac merele și perele, dar nu m-aș apuca să dau la sapă, îmi place să mă plimb duminicile pe la târgurile de animale, dar nu mă văd având grijă de ele zi de zi. La țară este frumos, dar și greu. Eu am ales Si­­­biul, care se află la zece minute de mers cu trenul de Mun­ții Făgăraș, de Olt, este un vis. Iau personalul, și în cincisprezece minute cobor și am munții în față! În plus, este un oraș excelent pentru o viață socială, am prie­teni, cunoștințe. Are un ritm mai lent, care îmi con­vine, mi se potrivește. Îmi place Bucureștiul, nu zic nu, dar nu aș putea trăi acolo. Iar când merg la Pa­ris, după patru zile mi se face dor de Sibiu, vreau aca­să, gata, nu mai merge, vreau să mă întorc. Mă simt mai degrabă român decât francez, nici eu nu mai știu prea bine cine sunt, le cam încurc.

- Care sunt locurile cele mai dragi din Sibiu și din împrejurimi?

- Sunt multe astfel de locuri. Cunosc Sibiul ca pe propriile buzunare. Chiar dacă uneori deplâng lipsa de grijă a arhitecților sau a particularilor în păstrarea vechilor clădiri, îmi place foarte mult farmecul de anii '30-'50 pe care-l simt atunci când mă plimb pe stră­du­țele orașului. Cât de des pot, merg la diverse eve­nimente sătești, încercând să privesc și să înțeleg nu doar aspectul etnologic, ci și latura lor actuală, con­tem­porană.

Din Bretania în Transilvania

- Ce ați făcut înainte de a deveni sibian?

- Mai întâi am fost un copil de țăran și mic ne­gus­tor din Bretania, o provincie ce părea uitată de lume în acea perioadă. Satul avea o organizare socială ba­za­tă pe un centru pentru tineri, dirijat de un preot, și o școală laică, republicană, unde copiii sunt formați pentru a deveni oameni responsabili. Îmi amintesc de jocurile pe câmp cu ceilalți copii, de aventurile pe râ­u­rile ținutului... o copilărie obișnuită. Probabil că de­o­sebirea față de copilăria pe care aș fi avut-o în îm­pre­jurimile Sibiului a fost aceea că aveam marea a­proa­pe și era o deosebită bucurie să ajungem pe țărm. Când am venit în Transilvania, am regăsit ceva din aerul satului copilăriei mele. Spre sfârșitul anilor '60, lucrurile acestea au început să dispară, industria­li­­zarea masivă și-a spus cuvântul. Odată cu schim­bă­rile enorme în agricultură, ce a devenit mecanizată, s-a constituit o nouă organizare socială, bazată pe vi­te­ză și pe pierderea convivialității. După ce am plecat din sat, am făcut armata în Germania și am lucrat într-o bancă până la pensie. Am lucrat o perioadă de timp în America Latină, dar să nu vă gândiți la aven­turi prin junglă, sau ceva de genul acesta. Dar, ca să fiu sincer, oricât mi-ar fi plăcut Sibiul, probabil că nu m-aș fi sta­bilit aici dacă nu ar fi fost vorba de motive senti­­mentale. Am cunoscut o româncă, ne-am căsăto­rit și iată-mă acum sibian. Ne-am gândit un timp dacă să ne stabilim aici sau în Franța și mă bucur că am ales Sibiul. Singurul motiv pentru care am ple­ca de aici ar fi asigurările medicale, nu e bine deloc ce se în­tâmplă în țara asta când e vorba de instituțiile de să­nătate.

- Cum ați descoperit fotografia?

- La clubul fotografic al liceului din orașul unde am învățat, departe de satul meu. Acolo am descoperit la­boratorul, plăcerea de a pierde ore în șir printre substanțe chimice și hârtie fotografică, în întuneric, și, totodată, responsabilitatea de a avea grijă de toate acestea. Prin fotografie am descoperit mai apoi cine­ma­tografia. După mai mulți ani de la terminarea liceului și despărțirea de laborator și de fotografie, am cum­părat câteva fotografii vechi, cu Victor Hugo, mai mult pentru a-i face plăcere anticarului. Însă de acolo a pornit redescoperirea fotografiei, am început să fo­to­grafiez susținut, să citesc cărți de fotografie, să cum­­păr aparate vechi, să colecționez. Am avut expo­ziții în mai multe țări, însă nu mă consider un fotograf profesionist. Fotografiez din impuls, nu sunt și nu voi fi un tehnician, dacă-mi va da cineva o comandă, cel mai probabil voi rata aproape tot. Mă interesează fo­to­grafia umanistă și sunt un admirator al curentului fotografic al anilor '30, '40. Fotografiez dintr-un gest cotidian, fără a deforma realitatea sau a o denigra, pe scurt, încercând să extrag din o poezie.

"Nu vă cunoașteți istoria, nu vă puneți în lumină valorile"

- Sunteți un admirator și un susținător al foto­grafiei românești...

- Sunt cunoscut la Sibiu ca o persoană care în­cear­că să pună în valoare patrimoniul vostru fotografic. Fac schimburi de fotografii, cărți și încerc să cunosc câte ceva din fiecare domeniu, fiecare epocă, fiecare fotograf, pentru a le putea arăta tinerilor sau pentru a face prezentări pe teme foto celor interesați. Merg săp­­tămânal la târgurile de la marginea orașului, este in­credibil ce comori se găsesc acolo, la doi lei, al­bu­me ale lui Ion Miclea, Gheorghe Lăzăroiu, Hedy Loffler. Am norocul să citesc în română, și spiritul meu de colecționar polimorf a făcut să adun diverse pu­blicații și să redescopăr fotografi uitați. Am încer­cat, cât mai bine posibil, să împărtășesc cunoștințele mele muzeelor din Sibiu, și mă bucur că Muzeele Astra și Bruckenthal s-au arătat foarte interesate de conservarea și expunerea fotografiilor.

- Ce v-a determinat să începeți o istorie a foto­grafiei românești?

- Cu ani în urmă, eram în Mexic, la o licitație, unde s-a vândut o fotografie semnată Aurel Bauh. Uau! Era un nud superb, făcut de un foto­graf român, despre care nimeni nu știe ni­mic aici. A făcut naveta București-Paris, a avut atelier lângă Capșa, pe Calea Victoriei, a fost prieten cu Geo Bog­za, a fotografiat mi­nerii din Târ­gu Jiu, a avut pro­ble­me și cu na­ziștii, și cu co­mu­niș­tii, până a emi­grat în Franța. Are foto­grafii cu cele mai cerute modele ale ace­lor ani, semn că era pre­țuit și se în­vârtea în cercu­rile ar­tistice pari­zi­ene. Nu vă cu­noaș­teți istoria, nu știți să vă pu­neți în lu­mină valo­rile. Aveți un pa­tri­mo­niu european ex­cepțional, din ca­re, chiar și du­pă jaful din anii '90, când s-a furat cu ca­mi­oa­nele, s-a păstrat o parte im­por­tantă pe te­ritoriul României. Nu mă gândesc la na­țio­nalitate, etnie sau la altă ma­nieră de a pri­vi acest colț de Eu­ropa. Doar la fap­tul că aici e­xis­tă fotografii de ca­li­­tate ex­­cep­țio­nală, atât is­torice cât și contem­porane, în muzee, ins­ti­tuții, în sertarele per­sonale etc. Nu ne gră­bim foarte tare, dar ne grăbim un pic, pen­tru că pa­trimoniul dispare de la un an la al­tul. Sunt trei mu­zee în lume care au o colecție im­por­tantă de clișee pe sticlă, și unul dintre ele este Mu­zeul de Ar­­tă din Bucu­­rești. Sunt acum persoane care vor­besc în străi­nătate despre fo­tografia voastră și e foarte bine. In­­ter­netul este util, dar lipsește încă o im­plicare mai pu­ter­nică a res­pon­sabililor culturali la cel mai înalt ni­vel. Eu sunt un sol­dat care merge înainte și desco­peră. Aveți și în acest moment fotografi im­por­tanți, aveți un Brassai sau un Cartier Bresson, chiar aici. Primul fo­tograf de răz­boi din lume, înainte de americani, a fost un ro­mân, domnule, Carol Popp de Szathmari! Și se vor­­bește atât de puțin despre el în România! Mérde! Asta ar fi o carte de vizită ex­traor­di­nară pen­tru foto­grafia din România! Ce fac insti­tu­tele cultu­rale, de ce nu se laudă în întreaga lume cu așa ceva? Vreau să caut mai adânc, în arhive, la Aca­de­mie, să descopăr, cine știe, poate fotografia a fost inven­ta­tă, ca insulina, tot în Ro­­mânia. Cine mă ajută să aflu?