Capcanele PSD-iste

Toma Roman
Sfârșitul USL-ului era previzibil din start.

Două par­tide cu ideologii opuse și programe clar diferite nu puteau continua mult timp împreună. Apa cu focul nu pot fi combinate. Asemenea alianță se realizează doar în îm­pre­jurări deosebite, de cumpănă pentru destinul comu­ni­tății pe care vor să o reprezinte. PSD și PNL și-au făurit "uni­unea" pe opoziția (transformată în ură înverșunată) îm­potriva președintelui Traian Băsescu. Ceea ce, trebuie re­cunoscut, este un pretext subțire în bătălia care an­ga­jează viitorul țării. Evoluția în timp a guvernării USL a arătat că, de fapt, ținta adevărată a solidarizării lor trans­par­tinice era, și este, Justiția independentă. PSD-ul se spri­jină pe profitorii revoltei anticomuniste din 1989, trans­for­mați în baroni locali, adevărați stăpâni feudali ai zone­lor administrative ale țării; PNL-ul are "sponsori" bogați, pro­veniți din afaceriștii care s-au "afirmat" după '89, sursa principală a averii lor fiind contractele cu statul. PNL-ul afirmă, desigur, că "baza" sa o constituie clasa mijlocie, nenumărații români care au înființat IMM-uri, dar - la vârf - este influențat de marii întreprinzători, capabili să-l sus­țină permanent cu fonduri.
Coaliția PSD-PNL urmărea, așadar, supunerea Jus­ti­ției, a cărei independență - marcantă în ultimii ani - înce­pea să stânjenească stăpânirea netulburată a bunurilor do­bândite pe căi mai mult sau mai puțin oneste. Ponderea în contestarea Justiției o au, evident, baronii PSD-iști, ale căror averi, în genere imobiliare, s-au făcut pe baza priva­ti­zărilor frauduloase ale patrimoniului comun, moștenit de la comuniști. Justiția are posibilitatea de a descoperi mo­dul în care și-au făurit "domeniile" și, în plus, poate bloca "dezvoltarea" lor întrerupând contractele frauduloase cu statul. Această posibilitate este contestată și de marii afaceriști liberali, care ar adopta încă un "capitalism săl­batic" pentru a-și rotunji averile. Baronii PSD-iști ar fi pre­ferat, cu certitudine, o Justiție politizată, ca în vremea co­muniștilor, sau supusă, ca în Rusia actuală, unde "cole­gii" lor - proveniți din aceleași structuri politice și po­lițienești - domină totul. Din păcate pentru ei, România a fost admisă, din motive cunoscute, în NATO și UE, ade­rarea presupunând aplicarea regulilor moderne ale de­mocrației, în administrație și justiție. "Afacerile cu statul", sursa acumulărilor de averi, sunt - din această pers­pectivă, mult mai dificile decât într-o "oligarhie inde­pendentă". USL-ul s-a născut tocmai din coincidența mo­men­tană a intereselor "feudalilor" PSD-iști cu cele ale afa­ceriștilor PNL-iști în "jupuirea" statului, înainte ca UE să impună un control strict (printr-o legislație ce asigură predictibilitate) al evoluției economiei țării. În România, care a pierdut startul reformelor sociale produse în toate fos­tele țări socialiste, respectivul control a contrariat "clasa politică", adică vârful icebergului alcătuit din oligarhii generați de căderea comunismului. Se explică astfel de ce, în încercările de răsturnare a președintelui Băsescu, per­ceput drept promo­torul separării Justiției de structurile politice, s-au făcut auzite, în rân­durile PSD-ului, dar și ale PNL-ului, ne­numărate impre­cații antioccidentale, națio­nalist-inde­pen­den­tiste, ba chiar anti­democratice. Incapabili să asigure de­colarea econo­miei, baronii PSD-iști au nostalgia "con­trolului" exercitat de colegii lor ruși și chi­nezi, într-o socie­tate dominată autoritar. "Deschi­derile" guvernării Ponta spre vecinii (apropiați sau îndepărtați) din Est au fost nu nu­mai un mijloc de presiune împotriva "ames­tecului în treburile in­terne" din partea UE și NATO, ci și pregătirea unei "punți politice" spre asocierea cu res­pectivii vecini. Eveni­men­tele din Ucraina au arătat însă că "modelul social" al aces­tora nu este atât de sigur. Urgența PSD-ului (și a asocia­ților lui) a devenit, în contextul eșuării "loviturii de stat" prin schimbarea arbitrară a legilor, salvarea ba­ro­nilor săi, direct amenințați de tenacitatea acțiunilor unei Jus­tiții eli­berate de imixtiunea politicului. Noul cod penal și Legea amnistiei au vizat, de la început, "albirea" civică a repre­zen­tanților săi amendați (sau pe cale să fie) de Jus­tiție. "Sponsorii" liberalilor s-au declarat, desigur, entu­ziaști de acțiune, mai ales pentru că mulți dintre ei s-au asociat, între timp, în diverse afaceri (evident, cu Statul!) cu baronii PSD-iști.
PSD-ul, care domină "feudal" o masă de alegători dependenți de stat, prost informați și coruptibili, nu este însă un partid care să împartă multă vreme puterea cu alții. Alianța cu PNL-ul, care "dădea bine" în exterior și i-a asi­gurat un bazin de 70% din voturile cetățenilor, era nece­sară pentru "marele proiect" al capturării totale a Statului, al amendării pretențiilor independentiste ale Justiției. PSD-ul corupe tot ce atinge și, în consecință, "tovarășii de drum" liberali trebuiau ori corupți, ori eliminați. Ba­ronii, care îl conduc pe V. Ponta, au îngăduit miniștrilor li­berali (Fe­ne­chiu, Chițoiu, Stroe, Câmpeanu) să-și facă men­drele (eco­nomice) cu condiția susținerii totale a pro­iectelor vizate de ei. "Cel mai cinstit dintre guverne", cum își anunța Ponta, la instalare, cabinetul, s-a făcut de râs prin nenumărate exemple de corupție, apărate până la capăt de liderul său. Cazul ministrului Mariana Câmpeanu este revoltător. PSD-ul și-a demonstrat "natura dublă" și în "cazul ASF", unde l-a lăsat pe liberalul D.R. Rușanu să îm­partă "salarii ne­rușinate" rudelor diverșilor demnitari, scopul fiind fide­li­zarea acestuia - ca și a miniștrilor co­rupți - într-o even­tuală fracturare internă a PNL-ului, dacă acesta "va mișca în front". Propunerea lui Klaus Johannis ca vicepremier și ministru de interne, în locul unui liberal "întors de PSD", a fost pretextul pentru despărțirea de "tovarășii de drum", PSD-ul asigurându-și la timp o altă majoritate parla­men­tară. "Maurul (Antonescu) și-a făcut datoria, maurul poate să plece!". PSD-ul nu va renunța niciodată la ideea parti­dului-stat, prin care să controleze totul.