Selecția "Formula As"

Adriana Bittel
Mihail Gorbaciov, "Amin­tiri. Viața mea înainte și după pe­restroika", traducere de Justina Ban­dol, prefață de Adrian Cioroianu, Editura Litera (tel. 0752/54.83.72), 656 p.

Mihail Sergheevici Gorbaciov, știți bine, e o per­sonalitate marcantă a secolului XX. Rolul lui de iniția­tor al reformelor care au dus la prăbușirea sistemului comunist, stăpânitor peste o treime din omenire, este recunoscut de istorici, sociologi, geopoliticieni, dar și de cei care, așa ca noi, au suportat sistemul o mare parte din viața lor. E știut și că înfrângerea nazismului a permis comunismului să se extindă peste granițele Rusiei, unde se impusese prin teroare după 1917, fiind exportat într-o serie de țări, devenite "națiuni captive". Stalin a tăiat, prin "cortina de fier", Estul Europei de Occident și a inițiat comunizarea Asiei. Toate încercă­rile de smulgere din tentaculele comunismului de tip sovietic au fost sortite eșecului, fiindcă fratele cel mare de la Moscova exercita în "lagăr" același control ab­solut ca în propria patrie. Mai mult, sub pretextul lozincard al coexistenței pașnice și într-ajutorării fră­țești, comunismul sovietic încerca să-și extindă stăpâ­nirea pe noi teritorii, ca un vajnic con­tinuator al imperialis­mu­lui țarist. Am­­bițiile lui, ba­zate pe o economie pla­ni­ficată, de comandă, i-au secătuit însă resursele în compe­tiția cu sistemul capitalist, al liberei inițiative și al pieței autoreglatoare. În 1985, când Gorbaciov accede în funcția de se­cre­tar general al PCUS, siste­mul intrase într-un declin vertiginos. Deve­nise evi­dent că "cea mai dreaptă dintre orânduiri" era de fapt un model so­cial poli­țienesc, strict ierarhizat, dominat de nomen­clatura de partid care ținea cu dinții de statutul și pri­vilegiile ei. Noul secretar a preluat conducerea după epoca de stagnare a lui Brejnev, în care raportările fal­se de suc­ce­se economice și supravegherea populației se gene­ra­lizaseră. Gorbaciov a vrut să salveze sistemul dându-i - prin reformele numite perestroika (re­con­strucție) și glasnost (transparență) - o "față umană". Efectele au fost neașteptate, tocmai pentru că se ajun­sese la limita capacității de suportare: națiunile captive s-au eliberat cu enorm entuziasm popular de "ferici­rea" adusă de comunism, URSS s-a dezmembrat, adevărurile au putut fi în sfârșit spuse și arătate. Cartea pe care vi-o recomand azi nu e o analiză tehnică a eșe­cului utopiei comuniste. Mihail Gorbaciov își poves­tește pur și simplu viața de participant la sistem, cu tra­seele pe care s-a înscris, cu întâmplările care i-au im­pri­mat direcția. Concepute mult după căderea comu­nismului, Amintirile au în primul rând meritul sin­cerității, fiindcă memorialistul, deja bătrân, nu mai are nimic de pierdut și nici de câștigat. El ne povestește cum a dobândit treptat conștiința că sistemul în care credea cu tărie e construit pe minciună, că regulile lui formale sunt la fel de nocive ca ale oricărui totali­tarism, că vorbele mari, legate de egalitarism și uma­nism, maschează îngrozitoare abuzuri și crime. Iar în ascensiunea lui spre cea mai înaltă funcție din URSS, recunoaște că și-a asumat până la un punct minciuna, compromisul ca mod de viață. A avut însă norocul să aibă alături o femeie remarcabilă, cu totul diferită de tovarășele din nomenclatura roșie, Raisa (căreia îi și dedică, in memo­riam, cartea). Raisei i se datorează, în primă instanță, "fața umană" a reformei, prin modul cum a înfruntat protocolul comunist, de o rigiditate vetustă și ridicolă, prin deschiderea ei culturală și suportul artiștilor con­testatari, prin eleganța, farmecul și firescul comportării în toate împrejurările publice (nu poți să nu o compari cu dizgrațioasa, inculta și autoritara "savantă de renu­me mondial" de care am avut noi parte). Mihail Gor­baciov nu face cine știe ce dezvăluiri. Își povestește doar, pas cu pas, cariera, mo­dul cum a încercat să reformeze sistemul și a pierdut până la urmă bătălia cu acest sistem care oricum nu putea fi reformat, dar a schimbat lumea, deși nu asta fusese intenția lui.