Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
Cesare Pavese, "Femei singure", traducere de Florin Chirițescu, Editura Polirom (tel. 0232/21.74.40), 168 p.

Fiindcă Cesare Pavese era cunoscut ca un om de stânga (frecventase mediile antifasciste din To­rino și în 1947 chiar se înscrisese în Partidul Co­munist Italian), a fost tradus la noi, începând din anii '60, cu întreaga operă: poezii, romane, po­vestiri, eseuri și extraordinarul jurnal publicat postum, în 1952, "Meseria de a trăi". Eram studentă, într-o perioadă de relativ dezgheț, când s-au publicat, în traducerea italienistului de marcă Florin Chirițescu, notațiile intime dintre 1935-1950 ale lui Pavese. "Meseria de a trăi" a fost pentru generația mea o carte elec­tri­zantă. În ciuda opțiunilor lui politice scoase apăsat în evidență, ca măsură de precauție, în prefețe, scriitorul n-avea nimic militant marxist. Dimpotrivă, întreaga lui existență și literatură stăteau sub semnul eșecului, inclusiv politic, al sfâșierilor, luptei cu sine însuși și cu ten­tația sinuciderii. Față de falsul trium­fa­lism oficial din "lagărul" nostru, an­goa­sele unui intelectual sensibil, lucid, demn, capabil de o muncă literară tita­ni­că, prin care încerca să se sustragă unui destin nefericit, erau copleșitor-empa­tice. Ne-am îndrăgostit de acest mare scriitor și pentru arta lui poetică ori­gi­nală, care mixa neorealismul, existen­ția­lismul și fervoarea romantică, trans­fi­gurând instinctivul și iraționalul în for­me artistice pline de semnificații. Între dorința imprecisă de absolut și limitările mizerabile, de diverse naturi, Pavese a fost și rămâne o conștiință vie și un ma­re depresiv, incapabil să se îmbete cu iluzii. Drama personală - un deficit de virilitate care i-a afectat relațiile sen­ti­mentale și l-a umilit - a fost principala cauză a dis­perării care i-a făcut viața insuportabilă. S-a sinucis la 42 de ani, în 1950, în chiar anul când efortul lui de a se domina scriind fu­sese socialmente recu­nos­cut în lumea literelor ita­liene: primise pre­miul Stre­ga pentru volumul "La bella estate" ce con­ținea trei scurte romane - cel titular, "Vara de neuitat", "Dia­volul pe coline" și cel reeditat azi, "Fe­mei singure". Dar prețuirea ca scriitor nu i-a fost de-ajuns, scrisul nu i s-a mai părut o ipotetică salvare, un alibi pentru a rămâne în viață. A optat pen­tru gestul ireversibil. "Femei singure" e un ro­man în care Pavese a pus mai toate temele ce îl ob­sedau în ultimii săi ani: suc­cesul și importanța în societate, rătăcirea și neantul, raporturile între artă și realitate, între iubire și sex, între libertate și con­strân­geri. A fixat drept cadru atmosfera în care el în­suși trăia atunci, la Torino, în anii imediat postbelici și și-a ipostaziat gândurile în mai multe personaje feminine. Vocea care povestește la persoa­na I e a Cleliei Oitana, o creatoare de modă angajată la o mare firmă din Roma, care o trimite în orașul ei na­tal, Torino, pen­tru a supraveghea amenajarea și des­chiderea unei filiale. Căutându-și prin oraș lumea copilăriei pline de năzuințe, constată că aceasta nu mai există. În schimb e atrasă în mediul înaltei societăți torineze, o lume oscilând în­tre plictiseală și hedonism, în veș­nică agitație fără scop. Femei și bărbați aparent liberi, fără griji materiale, ca­re-și umplu timpul cu petreceri scăl­date în alcool, amoruri, gratuite preo­cu­pări artistice, rivalități. O notă dis­cordantă în aceas­tă lume agitată o cons­tituie in­ge­nua Rosetta, roasă de un rău mis­terios și bântuită de gânduri sinu­ci­gașe. Clelia, singura dintre aces­te femei care muncește și care a ajuns la un statut trudind din greu, se des­co­peră pe sine prin raport cu aceste des­tine vane și capătă orgoliul îm­pli­nirii sale. O împlinire în singu­rătate, din­­colo de grotesca și banala viermuia­lă de măști sociale, pentru care "nimic nu mai e important", fiindcă nu mai cred în nimic și în nimeni. Deși realitatea filtrată prin grila ob­sesiilor pavesiene (munca obositoare, sinuci­derea, sexul nesatisfăcător, frumusețea vieții etc.) e datată prin urmele războiului, mărcile de mașini, cio­rapii de mătase ca lux suprem sau sno­­bismele la modă atunci, tematica ră­mâ­ne pregnantă și azi, ca o colină. O colină pe care stă dia­­­vo­lul.

Christian Gailly, "O seară la club", tra­ducere și note de Claudiu Constan­ti­nes­cu, Editura Univers (www.edituraunivers. ro), 136 p.

Sunt ani buni de când curenții literari nu mai bat dinspre Paris ci dinspre anglo-americani, drept care se traduc la noi mai puțini ro­man­cieri con­temporani francezi. Cu câteva excepții, aceștia par a-și fi is­tovit pofta de a plimba oglinda de-a lungul dru­mului; o țin deasupra unor obiective statice. Și nici nu mai e chiar oglindă, ci o lupă, fixată pre­dilect pe dormitoare, tri­unghiuri amo­roase, re­la­ții deviante, traume psiha­nalizabile. Doar străinii francofoni mai aduc un aer proaspăt, cu poveștile lor din țările de ori­gine. Christian Gailly - de care nu ci­tisem ni­mic până acum - a fost o fru­moasă desco­perire. Nu că ar face gaură în cer, tematic vorbind, dar stilistic aduce o energie particulară care face să circule viață, să răsune mu­zical lumea lui fictivă. Despre romancierul parizian dispărut anul trecut la 70 de ani ni se spune în prezentare că a fost saxofonist de jazz și psi­hanalist înainte de a debuta ca pro­zator cuadra­genar, în 1987. De atunci și până la sfârșit a pu­blicat însă 15 cărți, bucurându-se și de aprecierea unor mari cineaști: Alain Resnais i-a ecranizat romanul "In­cidentul", iar Jean Achache - chiar pe acesta pe care vi-l recomand azi, în buna traducere a lui Claudiu Cons­tan­tinescu. O echivalare nu ușoară, care res­pectă ritmul sincopat al frazelor scurte, stilul jazzis­tic, de swing: "un swing decalat, plin de întârzieri și accelerări, de măsuri inegale, cu sincope lungite, suspendate". Veșmântul stilistic original e croit pe măsura per­sonajului principal, Simon Nardis, pianist ino­vator în tehnici jazzistice, cu o tușă proprie imitată de emuli, dar care, după căsătorie, se rupsese total de un mod de viață distructiv: nopți nedormite, ex­­cese alcoolice, droguri, femei. Soția lui, Su­zanne - manager la o firmă, ființă energică și re­­zo­nabilă - fusese cea care îl "salvase" din mediul boem al cluburilor de jazz, îl întorsese la profesia lui inițială de inginer și îi impusese o viață ordo­nată și monotonă, cu vizite duminicale la soacră, muzică clasică și abstinență de la viciu. Cuplul Nardis are un fiu, Jamie, doctorand în ge­netică, rocker nihilist cu țeasta rasă, care părăsește casa părintească din "incompatibilitate de stil", deși își iubește părinții. Dar existența conformistă și searbădă a lui Simon basculează brusc într-o seară când, plecat cu treburi inginerești într-un orășel de la mare, ajunge într-un club de jazz și nu-și poate stăpâni dorința de a se așeza la pian, lă­sân­du-se în voia plăcerii de a improviza. I se alătură cu vocea patroana lo­calului, americana Deb­bie, iar mu­­zica naște în­­tre ei o co­municare pasională ca­re-i reconfigurează brusc ingi­nerului toate aș­­tep­tările de la via­ță. Si­mon amână în­toar­cerea în cui­bul fa­mi­lial, ezită în­tre ru­tina obli­gațiilor față de iu­bitoarea Suzanne cea rațio­nală și libertatea trăi­rilor in­tense, pasionale, ha­zar­­date alături de Debbie. Moar­­tea într-un accident de mașină a Su­zannei, por­nită încă o dată să-l smul­gă din mrejele jazzului, re­zol­vă dilema și des­chide drum convie­țui­rii cu Deb­bie și în­toar­cerii la pian. Povestit așa, romanul își pierde tot chichirezul, ca atunci când te apuci să traduci în cuvinte muzica. Fiindcă far­mecul neobișnuit al "Serii la club" e dat în primul rând de compoziție și stil. Naratorul e un prieten al lui Simon, un pic­tor care se vrea scriitor om­niscient dar care, dile­tant fiind, pierde uneori șirul poveștii, alternând sin­copat cotidianul concret cu "ușurătatea ființei", ponderea relațiilor sociale și conjugale consfințite cu plăcerea de a improviza la inspirație, hazardul circumstanțelor cu tragicul și umorul de situație cu năzuințele obscure. "O seară la club" e un ro­man scurt, de vacanță, care se citește ușor, dar a cărui mu­zică o auzi și după termi­narea lecturii, cu pasaje de vir­tu­ozitate en­tuziasmante.

Heinz Linge, "Cu Hitler până la sfâr­șit. Me­mo­riile ordonanței lui Hitler", tra­du­cere de Ro­land Schenn, cuvânt înainte de Petre Otu, Editura Corint (tel. 021/319.88.22), 288 p.

Lumea are încă o vie curiozitate față de cele două per­sonalități malefice, Hitler și Stalin, care și-au lăsat am­prenta sângeroasă pe secolul XX. Cazul lui Hitler este mai halucinant pentru că într-o perioadă scurtă, de 12 ani la putere, a reușit să transforme una dintre cele mai ci­vilizate țări ale Europei și ale lumii, Germania, într-o închisoare sinistră în care nicio valoare umanistă nu mai era res­pectată. Să înlocuiască legea morală, gândită de Kant ca definitorie pentru ființa umană, cu legea celui mai pu­ternic, a selecției naturale forțate. Bar­baria lagărelor so­vietice a fost explicată în parte și prin primivitismul societății rusești, dominate de-a lungul secolelor de ab­solutismul puterii, prin "gena asia­tică" a slavilor răsă­ri­teni peste care s-a suprapus uto­pia comunistă. Pentru Ger­mania, decă­derea în săl­bă­ticia nazistă a fost și este încă greu de înțeles. O mulțime de cer­cetări, studii, eseuri identifică sursa răului în acțiunile celui ce a devenit Führer, conducătorul țării și al partidului pe care l-a proiectat și dirijat, NSDAP, în influența pe care acesta a știut să și-o insinueze în toate structurile sta­tului și societății germane. De la o teribilă viclenie la ne­bunie, de la un simț strategic, o memorie și o intuiție ieșite din comun la un comportament marcat nevrotic, toate aptitudinile, motivațiile și manifestările persona­jului au fost analizate, judecate, plasate în contextele epocii. Ideile fixe, inflexibilitatea lui în situații-limită au fost explicate și prin maladiile ce au evoluat pe măsura apropierii de sfârșit a Germaniei naziste. Dez­văluirea grozăviilor inimagi­na­bile comise în numele superiorității rasiale i-a împins pe complicii și colabo­ratorii dictatorului să-și caute scuze tocmai în ac­centuarea pro­gresivă, paranoică a "ca­pa­cităților" lui și în res­pec­tul ger­manic al ierarhiei în apli­carea ordinelor. Unor asemenea de­for­­mări interesate dar și unor specu­lații senzaționale le răs­punde oarecum cartea pe care vi-o re­comand azi, scrisă de ofițerul de ordonanță aflat în serviciul lui Hitler din 1935 și până la sfârșitul lui din 1945. Heinz Linge a fost cel care a îm­plinit și ultimul ordin al stăpâ­nului său, acela de a-i arde trupul după ce s-a sinucis îm­preună cu Eva Braun. A reușit să-i in­cinereze, astfel încât, du­pă ocuparea Cancelariei Reich-ului, rușii n-au mai găsit decât puține urme. Paranoia ce­luilalt dictator, Stalin, a fost astfel alimentată cu ideea că Führerul a evadat pentru a-și pregăti revanșa. Arestat, Linge, ca și alți apropiați ai lui Hitler, a stat zece ani în închisorile sovietice, torturat pentru a recunoaște că Führerul a scăpat, că nazismul avea în el o șansă de resuscitare. În deceniul de detenție, literatura despre Germania nazistă, despre as­cen­siunea și prăbușirea lui Hitler, alimentată și de sus­piciunile interesate ale sovieticilor, a cunoscut o creș­tere explozivă. La întoarcerea din captivitate, va­le­tul me­ticulos până la manie află lucruri incredibile despre fostul său "patron" și chiar despre sine. Cartea lui se vrea o replică la aceste invenții și aberații, o des­criere susceptibilă de veri­ficare a situațiilor reale. To­tuși, Linge nu poate fi chiar obiec­tiv în descrierea vieții intime a dictatorului. Omni­potența acestuia, capacitatea de a-și manipula și domina adversarii și partenerii, obe­diența totală a conaționalilor îl împing pe memorialist spre o apreciere exagerată a "erou­lui" său, cu care in­conștient se identifică. Admirația nu exclude însă sesi­zarea unor nuanțe caracteriale ex­plicate deformat de ana­liști și corectarea unor situații pe care "istoria ofi­cială" le-a înregistrat greșit. De pildă fuga lui Rudolph Hess, adjunctul Führerului, în Marea Britanie, după declanșarea războiului, considerată de unii istorici o enigmă și taxată de mediile naziste ca "o nebunie", este descrisă ca rezultat al unui plan făcut de Hess cu șeful lui, cu scopul de a se ajunge la o înțelegere între Berlin și Lon­dra. De asemenea, ordonanța, din locul ei pri­vi­le­giat, poate privi obiectiv manifestările "bonzilor" re­gimului - o ga­lerie de portrete în care se regăsesc Göring, Goebbels, Himmler, Borman ș.a., cu toții slugarnici față de con­du­cător, aroganți față de inferiori, obtuzi și agresivi în pro­ble­me majore, făcând exces de zel. În deceniul în care i-a stat în preajmă, Linge a observat și declinul, inclusiv fiziologic, al lui Hitler, dar îi contrazice pe cei care puneau deciziile lui abe­rante pe seama demenței. Deși decăzut fizic, Linge susține că șeful lui și-a păstrat judecata până la sfârșit. Cu atât mai rău. Carte de observație a graficului unui des­tin istoric hidos, mărturia ordonanței lui Hitler, co­roborată cu bibliografia vastă a temei, e instruc­tivă.