Muncă, respect, cumpătare, credință în Dumnezeu

Cititor Formula AS
- Rețeta de fericire a părinților mei -

Părinții mei, Doroftei și Maria, din lo­ca­li­ta­tea Siret - Suceava, ță­rani coborâtori din ță­rani ne-au lă­sat nouă, celor cinci feciori ai lor, o anu­mită avere ma­te­rială, dar mai cu seamă, o ne­pre­țuită rețetă de fericire.

Crezul muncii

Crezul suprem al părinților mei a fost munca. Din copilărie chiar, ei au înțeles și au aplicat, cu râvnă și dragoste, porunca biblică: "Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el (pământ - n.r.), în toate zilele vieții tale" (Geneza 3.17). Pentru ei, munca a însemnat însăși viața. Sănăta­tea. Fericirea. Ne creșteau și pe noi, co­piii, în același spirit. Le plăcea enorm munca în na­tură. Cândva, în anii senectuții lor, la îndemnul meu de a-și mai cruța din pu­teri, tata mi-a răspuns: "Ioane, nu-ți poți închipui ce mult îmi place și ce bine-mi face munca la câmp". Iar altă dată, mama a spus, și ea: "Foarte mult îmi place mun­ca la câmp și-n gră­dină". Munceau din noapte până-n noapte. În pe­rioa­dele de vârf ale lucrărilor agricole, zorile îi găseau la câmp (la prășit, cosit, scos cartofi). Și ade­sea, lucrau și-n nopțile cu lună (la le­gat snopi și făcut clăi, la încărcat și trans­portat sfeclă furajeră). Nu o dată, chiar și în zilele de sărbători, dimineața mer­geam cu toții la biserică, iar după-masa la câmp, la lu­crări ce nu puteau fi amânate (de exem­plu, la strân­sul fânu­lui). Tata, de regulă, se trezea pe la ora 3 di­mineața, la prânz se odihnea un sfert de oră și lucra din nou până pe la ora 22.00-23.00. Cititorul se poate întreba, pe bună dreptate: ce făcea tata, iarna, de la ora 3 di­mineața? Iată ce: repara hamurile cailor, cârpea sacii, repa­ra greblele, îmblăciile etc. Uneori, în nop­țile de iarnă, când afară crăpau pietrele de ger, tata, îm­pre­ună cu unchiul (fratele lui, Mihai) croiau, coseau ber­neveci (pantaloni groși, din postav de lână, din care se făceau și sumane) și-i înflorau de ieșeau o minu­năție! De asemenea, din piele de vițel sau cal, tăbă­cită de ei, făceau opinci excep­țio­nal de frumoase. Îm­brăcămintea și în­căl­țămintea lor erau naturale și sănă­toase. Lucrând așa de vârtos, părinții mei ur­măreau și trăiau satisfacția lucrului făcut bine și la timp. (Urau munca de mân­tuială.)

Dragostea de natură

O altă trăsătură sufletească a lor, din care trăgeau putere, erau atașa­men­tul și dragostea nesfârșită față de natură. Și răspunderea pentru ocrotirea ei. O con­siderau o făptură vie. Un tovarăș al lor pe drumul vieții. "Nu rupeți crengile pomi­lor", ne spuneau. "Îi doare și plâng ca și voi". Seara, câteodată, așezați cu toții pe prispa casei, contemplam cerul, plin de stele strălucitoare, pe care tata ne arăta Ursa Mică și Ursa Mare. Măreția și fru­musețea nopților acelora de vară ne înălțau sufletește și ne întăreau în credința că Dum­­nezeu se află în toate alcătuirile lu­mii, cele mari sau cele mărunte.
Le purtăm în suflet recunoștință vie pă­rin­ților noștri, pentru că ne-au deprins cu munca de mici. Eu, deși eram abia la școala primară, am fost ciobănaș la oi. Îmi plăcea. Cât ele pășteau, mă jucam cu fel de fel de închipuiri. Singurătatea alături de animale, în natură, te încarcă de liniște și-ți dezleagă imaginația. Iarba, copacii, ce­rul - dobândesc o persona­li­tate aparte, de parcă ar fi vii. În plus, statul în aer cu­rat îți oxi­genează sângele și îți limpe­zește gândirea. Înțelegi totul, mai repede și mai clar. Poate și din cauza asta atâția copii de la țară ajung intelectuali, la oraș.
Când eram la gimnaziu, în zilele mai plo­ioase, îmi puneam pe cap o glugă de sac și, așe­zat sub o răchită groasă și nodu­roasă, to­ceam cuvinte la germană și la franceză, cu oi­țele primprejur. După ce am mai crescut, tră­geam cu tata la coasă, alături de ceilalți frați ai mei. Nici nu ră­să­rea luceafărul dimineții, când noi lup­tam, deja, cu primele holde de iarbă. Ici, colo, intram cu picioarele goale în câte un ochi de apă și apa era călduță și florile de câmp parfumau răcoarea dimineții... Ce să zic, ade­vărat rai! Când terminam o brazdă, pe drumul de întoarcere către alta, tata ne dădea povețe de fo­los: "Munca ce-ți pla­ce îți este me­dicament, te întă­rește su­fletește și fizic; în schimb, munca ce nu-ți pla­ce, munca făcută îm­po­triva do­rin­ței, te îmbol­năvește și îți scurtează viața".

Hrană sănătoasă

Munceau părinții mei mult și bine și de aceea aveam pe masă hrană bună și destulă. Și porc tăiat înainte de Crăciun, și slănină groasă atâr­nată în pod la afumat, și carne - când de cârlan, când de iepure, când de păsări de curte - și lap­te, chișleag, smân­tână și brânză, și-o băr­bânță plină cu brânză de oi. Și în fiecare săptămână făcea mama câte un cuptor de pâine de secară, în coșercuțe, pâine sănătoasă, nu ca cea de acum! Și gustoasă, și bună! Ar trebui să se reia pe scară lar­gă cul­tivarea secarei și consumul de pâi­­ne făcută din ea, pentru că-i foar­te sănă­toasă. Iar pe deasupra, aveam și legume și fructe, murături puse în bu­toaie de stejar (o minune!), în care adăuga mama cele mai felurite verdețuri, o covată cu magiun, și câte alte bunătăți aveam în casa pă­rin­ților mei... Și apă din fântână, rece ca de la gheață, curată precum cristalul (nu cu clor și cu fluor)...
Din primăvară și până toamna, la masa noastră predominau legu­me­le. Și ma­ma le pregătea cu multă măiestrie. De pildă, când fierbea sfec­lă roșie și, când era aproape fiar­tă, o punea pentru două-trei clo­cote în borș de putină, să nu fie așa dulce, ci ușurel acruță. Apoi o tăia tăieței, o amesteca bine cu ceapă puțin prăjită, o dregea cu mujdei de usturoi și cu... mămăliguță caldă. (Bate-te gură, să încapi cât mai mult!) Mama pregătea foar­te delicios și fasole, bob, linte, mazăre, varză, cartofi și multe alte legume. Făcea și colțunași cu vișine, prune, magiun, brân­ză de vaci. (Mai târziu, în aceste fe­luri s-a specializat fra­tele meu, Filip, care devenise mâna dreaptă a ma­mei.) Zahăr se consuma foarte puțin la noi. În schimb, tata scotea din sfeclă un suc dulce, maro­niu, foarte bun. Ulei, la fel - se consuma pu­­țin, stors atunci în teasc, din semințe de dovleac (care se știe că au proprietăți me­dicinale). Și ceapa tăiată mărunt, cu ulei (uneori și cu măsline sau scrumbie, care se gă­seau și erau ieftine), și pâinea proas­­pătă de secară: era ca-n po­vești! Pă­rinții mei res­pec­tau riguros legea natu­rală, con­form căreia ener­gia consumată în muncă trebuie să fie egală cu ener­gia obți­nută din consumul de ali­men­te. Și nu-și po­luau trupul cu bă­u­turi alcoo­lice sau tu­tun. Nu l-am vă­zut pe tata nicio­dată mă­car ame­țit.

Credința în Dumnezeu

Părinții trăiau cu credință în Dum­­nezeu. Tata nu lipsea niciodată de la biserică și se implica mereu în diferite activități parohiale. În unele duminici sau sărbători, când vremea era foarte urâtă și rea, după ce dă­dea hrană animalelor, tata citea ore în șir din Biblie. Cu glas tare. Mama asculta. Uneori, și noi, copiii. Anul trecut, mama mi-a relatat un fapt neo­biș­nuit. Mi-a spus că, în urmă cu oare­ce vreme, privind îndelung-îndelung la icoa­na Domnului nostru Iisus Hristos, deo­dată a simțit o mare căldură în tot tru­pul. Legat de aceasta, mi-am amintit ce-am citit odată, de­mult, în adolescență, și n-am uitat niciodată: anume, că oame­nii credincioși "îl pot simți pe Dum­nezeu, la fel cum simt căldura soarelui sau bună­tatea unui prieten".
Dragoste și bună înțelegere
În familia noastră domnea liniștea, dra­gostea și buna înțelegere. Părinții mei au fost foarte atașați unul de celălalt și se respectau. Aveau o comportare ire­proșa­bilă, fără certuri, fără voci ridicate, ceea ce pe noi, copiii, ne-a ajutat să creștem pu­ter­nici pe di­năun­tru, fără spaime și trau­me, să ne simțim ocrotiți. În legătură cu ceilalți locuitori din comună, mani­fes­tau res­pect și bună înțelegere, întrajutorare. Ne spu­neau: "Să faceți bine oamenilor, ori ­de câte ori pu­teți, iar dacă nu puteți să le faceți bine, ni­ciodată să nu le faceți rău". Părinții au cununat mulți oameni, au botezat mulți copii. Ei n-au avut multă învățătură. Tata - patru clase, iar mama - o lună de școală! Dar au avut o "școa­lă a vieții" extra­or­dinară. Întreaga lor existență au subor­do­nat-o creșterii celor cinci băieți pe care i-au avut. Îi doreau vrednici, sănătoși, lu­mi­nați.
Dragostea de muncă și satisfacția lucrului bine făcut, alimentația rațională, pos­tul crești­nesc, consu­mul de produse natu­rale și nepo­luate, pâinea de se­cară și apa de izvor, dragos­tea de natură și cre­dința în Dumnezeu, aerul curat și soarele din belșug, relații civilizate și afectuoase în familie, raporturi corecte cu satul și cu vecinii - toate acestea, și poate și altele, pe care n-am mai apucat să le scriu, au de­ter­minat să­nătatea și longe­vita­tea părinților mei. Adevărat se spune că sănă­ta­tea și boala por­nesc de la suflet. Îngri­jiți-vă sufletul și veți trăi fericiți. Felul de viață al părinților mei este un argument.

IOAN D. MATEI