"Fenomenul românesc al patriei"

Ion Longin Popescu
Europa este încă sub unda de șoc a ale­gerilor din România.

Nu există ziar de mare tiraj, televiziune națională sau pu­blicație online care să nu fi inserat măcar o analiză des­pre "fenomenul românesc al pa­triei", cum spunea un entuziast alegător din München. Sute de mii de tineri români, aflați la muncă în UE, și-au pierdut cu bună știință o zi din viață, în unele cazuri - o zi și o noap­te, pentru o cauză ce multă vreme a pă­rut să nu-i intereseze prea mult: vo­ta­rea pre­ședintelui României. Trecând pe lân­gă co­zile de 2 kilometri de la München, Stutt­gart, Torino, Bruxelles, Londra sau Paris, euro­penii au fost șocați să afle că ro­mânii aceia bine îmbrăcați, fetele frumoase și băr­bații eleganți îndură ploaia și gerul cu stoi­cism și într-o ordine impecabilă, pentru a-și exer­cita un drept civic. De la Revoluția din de­cembrie 1989, românii nu au mai stră­lucit atât de intens pe canalele media din întreaga lume. Așa cum, atunci, jertfele de sânge ale tinerilor din București, Timi­șoara, Cluj-Na­poca sau Sibiu au generat o nouă atitudine a lumii civilizate față de regi­murile comu­nis­te, culminând în scurt timp cu dezmem­bra­rea "Imperiului Roșu" de la răsărit, cozile de alegători din 16 no­iembrie propun o nouă ima­gine a patriotis­mului emi­grantului ro­mân. Considerați multă vreme o grămadă de "frunze moar­te", aspi­rate de promisiunile occi­den­tale și de li­ber­tatea de circulație în cele patru zări, mul­țimile de români adunate, disciplinat, la cozi, pentru a-și exercita drep­turile elec­torale au demonstrat contrariul: sănătatea unei națiuni moderne, care știe să fie unită când situația o cere, o națiune capa­bilă încă să aibă un ideal comun. Imaginile au uluit arogantul și superficialul Occident, care se complăcuse în cultivarea imaginii Ro­mâ­niei drept "țară de margine", "de­mo­crație de gradul II" și alte asemenea poncife de presă, nedrepte și umilitoare. "Căpșu­narii", constructorii, mecanicii, instalatorii, elec­troniștii, IT-iștii, inginerii, asistentele me­dicale și medicii români au ținut fruntea țării sus, declarând că votează pentru viito­rul la care doresc să fie parte. Mulți au de­cla­rat la televiziuni și pe rețelele de socia­lizare că doresc să se întoarcă acasă, deoa­rece îi frige dorul de pământul natal și vor să mă­ture pe jos cu clasa politică de pe Dâm­bo­vița, care i-a determinat să-și ia lu­mea în cap. Și care, adăugăm noi, și-a bătut joc de dreptul democratic și de dorința lor fi­­rească de a vota, de a-și alege preșe­din­tele. "Cine­va trebuie să suporte consecin­țele acestui vot organizat catastrofal în stră­­inătate", a spus președintele ales, Klaus Johannis. "Ci­neva" este, desigur, o for­mă diplomatică de adresare. Acest "cineva" nu este altul decât guvernul Ro­mâniei. Care, temându-se că "străinii" îl vor alege pe reprezentantul Opo­ziției, a fă­cut "totul" pentru a-i împiedica să vote­ze. Din fericire, minciuna are picioare scurte. Hoția guvernamentală a generat re­zul­tatul invers celui dorit. Cu facebook-ul la pur­tă­tor, românul de pretutindeni, devenit re­por­ter ad-hoc, a mișcat țara. Se estimează că imaginile cu alegătorii din diaspora, cioc­nindu-se cu poliția sau răbdând stresul imen­­selor cozi, i-au făcut pe românii de acasă să meargă, indignați, în număr mare la vot. Unii analiști vorbesc de circa trei mi­lioane de voturi "de răzbunare", generate pe inter­net, în favoarea lui Johannis. Alții le nu­mesc "voturi pentru patrie", deoarece văd în ma­nifestarea diasporei un act su­prem de patrio­tism. De-o fi una, de-o fi al­ta, cu o ase­menea generație România nu este pier­du­tă. Dacă am fost vreodată sceptic în le­gă­tură cu vii­torul românesc, am im­pre­sia că aces­te ale­geri m-au trecut în tabăra optimiș­tilor.