Călătorie în lumea de dincolo - Plantele halucinogene

Redactia
- Studii de ultimă oră atestă faptul că un agent chimic halucinogen - secretat în mod natural de plante și de corpul omenesc - constituie cheia unor călătorii într-o lume populată de făpturi invizibile -

Instalat comod într-un fotoliu, Mac Trevor Innes conversa în modul cel mai plăcut cu niște vechi prieteni, new-yorkezi ca și el, când, pe neașteptate, se simți "înghițit", smuls de la locul lui și transportat într-un alt univers.
"Încadrat de două «entități», m-am pomenit în proximitatea unui... ceva asemănător cu platforma de decolare a unei nave spațiale. De fapt, mă aflam în interiorul unei stații spațiale. Pe nepusă masă, m-am pomenit înconjurat de fel de fel de «entități» aflate în interiorul acesteia. Aceste «entități» mergeau pe două picioare, având o siluetă asemă­nă­toare cu cea a oamenilor. Unele dintre ele se înde­let­niceau cu niște treburi tehnice de rutină, așa că nu-mi dădeau nici un fel de atenție. M-am trezit pradă unei transe de o incredibilă forță. Nu simțeam nici spaimă, dar nici nu mă simțeam în largul meu. Mi se întâmpla să fiu în transă. Atâta tot. Mai apoi, o sumedenie de creaturi minuscule, asemănătoare licuri­cilor, înce­pură să se agite, pline de voioșie, în jurul unor mașinării bizare, acoperite de cristale sclipitoare".
Istorisirea lui Trevor poate trece drept o "banală" aventură cu răpiri de către extra­tereștri. Dar prietenii lui, prezenți alături de el în acel apartament new-yorkez, au mărtu­risit un adevăr de necontestat: el nu-și pă­răsise nici o clipă fotoliul. Pur și simplu, cre­ierul său ex­peri­mentase efectele unui ha­lucinogen extrem de puternic, numit di­me­thyl­tryptamină sau DMT.

Un drog natural

Ca și în cazul lui Trevor, se poate spune că mii și mii de persoane au experimentat efectele pe care le poate avea DMT. Și-astfel, după ce au "prizat" o oarecare cantitate de DMT, ele s-au cufundat într-o stare de transă intensă, pentru ca mai apoi să se pomenească în fața unor ființe bi­zare, numite, îndeobște, extratereștri sau îngeri sau spirite sau zei... Apariții care, nu o dată, povesteau despre originea Uni­ver­sului... În unele cazuri, asupra unor anume subiecți, aceste experiențe au produs un efect de durată, ba chiar, în anumite împrejurări, ele au provocat modificarea unor vieți: după ce au revenit pe Pământ, subiecții respectivi s-au simțit stăpâniți de o mare liniște și de un sen­timent de îmbogățire spirituală.
Așa-numitul DMT există și în stare natu­rală în organismul uman. Se știe prea bine că epifiza, glanda numită și pineală, care se află în creierul nostru, produce o substanță de structură moleculară foarte apropiată celei a DMT.
DMT face parte din substanțele chimice cons­titutive ale majorității halucinogenelor botanice. Ea se găsește și în rășina produsă de un arbore numit vi­rola (sau babuin), ca și în mai multe plante sud-ame­ri­cane. Printre cele mai cu­noscute astfel de droguri sunt: mescalina, obți­nută din peyotl - un gen de cactus; psylocibina, con­ți­nută în ciupercile apar­ținând fa­miliei numită Psylo­cibe; la acestea, se ada­ugă armina extrasă din yagé sau ayahuasca, precum și ibogaina, prin­cipiul activ al unei plante africane numită iboga. În toate zonele geografice unde cresc aceste plante s-au dezvoltat tot soiul de rituri ce apelează la unele efecte psihotrope. Astfel, cultul Bwiti - cel ce inte­grează planta iboga în ri­tualurile sale - se practică la popula­țiile numite Fangi din Ga­bon, din Guineea, din Ca­merun. Consumul de peyotl e în creștere la in­dienii din preeriile nord-americane, mai exact la in­dienii Huichols din Mexic. Pentru indienii ama­zo­nieni, ayahuasca, luată în infuzie, fumată sau "pri­zată", se constituie într-un așa-numit "drog-cheie". Din timpuri străvechi, ayahuasca este utilizată de-a lungul unor ceremonii speciale, în nădejdea de a se obține revelația spirituală și divinația, de-a lungul unor călătorii inițiatice, simbolizate, de obicei, printr-o pasăre. Aceste "călătorii" îndepărtate ar permite vizualizarea unor evenimente petrecute în trecut, ba chiar și a unor evenimente viitoare. Chiar și utiliza­to­rii ocazionali - destul de mulți la număr - ai substan­ței numite ayahuasca au susținut puterea de clarvizi­une pe care-o dă acest drog. Toate acestea au ațâțat, desigur, curiozitatea unor cercetători occi­dentali, pasionați de antropologie. Ba chiar și a unor scriitori celebri, în goana după senzații tari - vezi Aldous Huxley (autor al volumului "Porțile per­cepției"), ori Ernst Jünger ("Vizită la Godenholm").

Frumoșii nebuni ai lumii științifice

Printre antropologii care au încercat să pă­trundă secretele drogurilor psihedelice, cel mai celebru este Carlos Castaneda. De origine peru­viană, Castaneda a consacrat acestor droguri teza sa de la Universitatea din California, pentru ca mai apoi să publice patru volume pe această temă. În aceste lucrări, el povestește cu mult har felul în care a fost el însuși inițiat în adminis­trarea de halucinogene de către Don Juan Matus, vrăjitor Yaqui din munții Sonora, aflați în Mexic. Această precizare de ordin geografic este plină de interes, întrucât de mai multă vreme s-a descoperit că glandele încărcate cu venin ale unui broscoi uriaș care trăiește în deșertul So­nora ar secreta DMT... Descoperirea a de­clanșat vânarea furibundă a bieților batracieni. Ba chiar au fost hăituiți mult dincolo de locul lor de baștină!
O altă relatare, făcută de un antropolog, vor­bește din nou despre puterea plantelor halu­ci­no­gene. Invitat de tribul Cashinahua din Peru, ame­ricanul Kenneth Kensinger a luat parte, de-a lun­gul unei nopți inițiatice, la o "ședință" de aya­huas­ca. La un moment dat, șase dintre cei nouă indieni pre­zenți la "ceremonie" îl anunțară pe oaspetele lor că avuseseră "viziunea" morții bunicului lui. A­ceas­tă viziune survenise cu două zile mai devreme ca sa­vantul să fie înștiințat despre moartea bătrânului domn. În ceea ce privește "ciupercile sacre" - sau "magice" - folosirea lor datează, fără îndoială, tot din timpuri imemoriale. Oricum, se poate aprecia că ele au fost cunoscute cu câteva mii de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numai că utilitatea lor a fost adusă la cunoștință Occi­den­tului abia în secolul al XVI-lea, de către preotul spaniol Bernardo Sahagun. În acel timp, acesta afirma că azteci făceau mare caz din folosirea ciupercilor sacre, pe care le numeau teo­na­nácatl - sau "carnea zeilor".
În 1985, Gordon Wasson, un bancher în retragere - mare expert în ciuperci - asistă la o ședință rituală în compania fotografului Allan Richardson. După consumarea mai multor porții de ciuperci halucinogene, Wasson se simte zburând afară din carcasa trupului său, în timp ce Richardson are viziunea unui studio foto­gra­fic pe care urma să-l viziteze la Londra abia du­pă vreo trei săptămâni. Cu ocazia acelei vizite, fotograful va constata, uluit, că fiecare de­taliu corespundea viziunii sale provocate de ciuperci. Până și pictura "zărită" pe un perete era ai­doma!

Întâlniri în univers

Dar DMT-ul pare să încurajeze nu doar percepțiile extrasenzoriale, ci și experiențele de contact cu inteli­gențe necunoscute, extraterestre.
Potrivit cercetătorului englez Terence McKenna, "în timpul unei «transe» provocate de DMT, ai pri­lejul să întâlnești diverse entități. În fapt, ele re­prezintă reflectarea unei părți - până atunci ascunse și dintr-odată eliberate - a psihicului nostru".
Prima experiență cu DMT pe care a trăit-o McKenna i-a dat sentimentul că: "Pe-aici, pe-aproape, sau ceva mai departe, există un uni­vers gâlgâind de inteli­gență trans-umană, hiperdi­mensionată, total diferit de universul nostru și pe care nu izbutim cu nici un chip să-l întâlnim". Întâmplarea nu e nouă.
În trecut, haitienii consu­mau un soi de grăunțe mi­raculoase, niște bobițe pro­duse de o plantă numită Piptadenia peregrina. O fă­ceau în nădejdea de a putea comunica, de a dialoga cu zeii... Semințele anumitor varietăți de volbura sunt în continuare consumate în Me­xic și în Hawaii. Una dintre aceste plante, con­ținând er­gina - o substanță asemă­nă­toare cu LSD - poartă, de alt­fel, nu­mele sugestiv de flying saucers - adică... far­furii zburătoare.
În zilele noastre, un cer­ce­tător specialist în DMT - Peter Meyer - susține că "fenomenul unui contact aparent, sub efectul acestui drog, este atât de puternic, atât de «pregnant», încât pro­blema merită unele «in­vestigații serioase»".

Tot mai multe cercetări

Timp de două decenii, studiile privind halucino­ge­nele au fost cu strictețe limi­tate din pricina presiunilor legale și politice exercitate în jurul problemei drogurilor psi­hedelice.
Totuși, începând cu anii '90, o atitudine mai deschisă a autorităților americane a permis inițierea altor cercetări privind un anumit număr de produse. Astfel, trei ani la rând, la Universitatea din New Mexico, psihiatrul Rick Strassman a întreprins unele cercetări, încercând să afle din ce motive corpul omenesc produce DMT. Numai că, până în zilele noastre, el nu a izbutit să obțină vreun răspuns la această întrebare. Și to­tuși, cer­cetările sale i-au permis să de­mons­treze ceea ce multă lume sus­ținea de multă vreme. Și anume, faptul că "un mare număr de subiecți afirmă că au întâlnit alte tipuri de inteligențe de-a lungul unor stări halu­cinatorii".
O multitudine de pă­reri au fost emise cu pri­vire la natura acestor "en­tități". Dintre cele emise până acum, cea mai sedu­cătoare ipoteză ar fi aceea potrivit căreia ființe - sau inteligențe - călătorind prin timp, sau spirite acor­porale, ar putea co­mu­nica și dialoga cu noi pe o frecvență a con­ști­inței umane devenită re­ceptivă grație unor dro­guri psihedelice.
La comanda guver­nului brazilian, doctorul Frederic Grob a studiat practicile unor secte nu­mite "Uniunea Vege­ta­lului" și "Santo Daime", de fapt, două biserici creștine, foarte răspândite în Brazilia și în lume. Credincioșii "afiliați" aces­tor biserici iau aya­huas­ca în fiecare săp­tămână, așa cum orto­docșii iau aghiasmă. Acest drog le procură viziuni cu dumnezei și sfinți și le inspiră - în mod evident - o credință profundă în ceea ce ei numesc "spiritele Pă­du­rii". Întrucât doctorul Grob a constatat că acest drog nu prezintă nici un fel de toxicitate detec­tabilă și nu provoacă nici o leziune cerebrală (ba, mai mult, el a observat că cei ce luau, de-a lungul unei însemnate perioade de timp, acest drog își suportau mai lesne viața grea de zi cu zi; ba chiar, în unele cazuri, o acceptau cu un fel de voioșie), guvernul brazilian a legalizat, în 1992, folosirea rituală a drogului numit ayahuasca.
Cercetările viitoare asupra DMT și a altor droguri psihedelice ne vor în­gă­dui, probabil, să rezolvăm enigma fiin­țelor celeste și a altor fenomene para­normale. Oare nu Castaneda a fost ace­la care a afirmat, în lucrarea sa "Iarba diavolului și fumul cel mic", urmă­toarele: "Între cele două lumi, adică între lumea acelor diableros și lumea oamenilor vii, există o falie. Așa că no­uă ne rămâne de rezolvat o problemă foarte sensibilă. Și anume: Cum să ajun­gem la acea falie. Și cum să pă­trundem în cealaltă lume..."?

CRISTINA DELVIG