Povești de pe Coasta de argint

Silvia Kerim
Călătorie printre amintiri

Ne aflăm într-un apartament măricel, din­tr-un bloc cochet, construit în București prin anii '30, pe o stradă cu nume frumos: Romulus. Strada asta șer­puiește prin inima Bucureș­tilor, în partea cea mai ve­che a lui - cea care a scăpat, ca prin mi­nune, de bul­doze­rele lui Ceaușescu. Pe strada asta a locuit, cândva, și și-a scris "Medelenii" un mare avo­cat și scriitor: Ionel Teo­doreanu. La ca­pătul străzii, "peste drum", e școa­la primară de pe strada Mântuleasa, în care a în­vățat Mircea Eliade. În­tr-un astfel de spațiu încăr­cat de ma­gie exista și un refugiu pentru istorie. Un oraș, când­va al pământului româ­nesc, a fugit de la locul naș­terii sale, de lângă coasta lui de mare albastră, și a venit, pur și simplu, Acasă, printre ai lui. S-a as­cuns în fotografii, în tablourile de pe pereți și chiar în numele unei ființe de excepție, care este gazda mea și care se numește Bal­cica Mă­ciucă. Iar orașul venit acasă este cel care a pri­mit-o, ani de-a rândul, între hotarele lui pe Regina Maria a României, orașul în care Majes­tatea sa a dorit să-i fie ocrotită, pentru tot­deauna, ini­ma. Este orașul care a fost cândva o po­doabă a Româ­niei Mari - BAL­CI­CUL.
Doamna Bal­cica Măciucă e o femeie fru­moasă, fără vârstă, înaltă, îmbrăcată sport - în pan­taloni și jachetă de lână de cu­loarea nisipului. Are mâi­nile lungi, fine, și în timp ce vorbim, își tot aran­jează o șuviță de păr rebelă care-i cade întruna pe frunte... Mă primește cu tot firescul în apartamentul spațios, devenit muzeu din cauza mi­nu­nilor înșirate pe pereți - uleiuri, acuarele și desene semnate de marii pictori ai anilor '20, '30, '40, inspirate de Bal­cicul, pe atunci românesc...

Frumoasa de pe Coasta de argint

- Mă întrebi din ce era alcătuită magia Balcicului? Nu știu să-ți spun. Era soarele, era lumina, era poate culoarea mării. Toate la un loc! Da, cred că toate la un loc! Și încă ceva: o stare de tihnă pe care o percepeai respirând aerul parfumat al locului, auzind muzica va­lu­rilor, simțind pe piele căldura soarelui - care nu era niciodată torid. Era doar fierbinte. Din pricina dealu­rilor râpoase, de calcar, Balcicului i se spunea "Orașul alb". Iarna dura puțin. Începea în octombrie, cu ploi, cu mare agitată, cu un frig... dulce. Asta dura cam până pe la începutul lui martie, când porneau să înflo­rească mag­noliile și migdalii. Balcicul avea un mag­net, o vrajă doar a lui, care atrăgea mai ales pictorii, scriitorii.
Voga Balcicului a început odată cu anii '20. Tata s-a stabilit la Balcic în 1927, când a fost numit profe­sor și apoi directorul gimnaziului de acolo. Și tot atunci, tata a înființat o universitate liberă numită "Coasta de ar­gint". Și o revistă numită tot "Coasta de argint". La Bal­cic, mai ales în timpul verii, veneau să lucreze marii pic­tori ai epocii: Lucian Grigorescu, Tonitza, Steriadi, Palla­dy, Ghiață, Dărăscu și alții. Veneau să scrie sau să se relaxeze marii scriitori de atunci: Adrian Maniu, Tudor Vianu, Ion Marin Sa­do­veanu, Ion Pillat, Jean Bart, Oskar Walter Cisek și alții... Lumea picturii, a ro­ma­nu­lui și a poeziei inter­belice.
- Dar doamne din lumea mare nu veneau?
- Ba veneau, dar pe mine m-a impresionat o sin­gură doamnă: Regina Maria. Tata ne povestea că după ce a ajuns pen­tru prima dată la Balcic "Regina și-a dat sea­ma că este locul pe care l-a așteptat toată viața". Și-atunci, a înăl­țat palatul acela superb. Și biserica, pe care a bo­tezat-o "Stella Maris" sau "Tenka Juvah". Asta ar însem­na "loc singuratic". După cum se știe, Regina a cerut ca, la moar­tea ei, inima să-i fie îngropată acolo. Iar eu pot să afirm - fără nicio exagerare - că, dacă Regina Maria "și-a pus" inima acolo, tatăl meu și-a pus su­fletul acolo. Tatăl meu a fost considerat unul dintre primii edili ai Bal­cicului. În plus, vrând-nevrând, tata a făcut să se nască acolo o "școală", o școală care, la rândul ei, a în­semnat un moment important în pictura româ­neas­că. Ani de-a rân­dul, pot spune că nu a existat o expo­ziție importantă de pictură fără ca ea să cuprindă tema asta - Balcicul...
- După această introducere cam ex abrupto, hai să vorbim mai pe larg despre părinții tăi. Cine au fost ei?
- Mama mea a fost bulgă­roaică. O chema Penca, Penca Do­breff. Era - după cum o arată și foto­gra­fia - superbă, nu? Pen­ca studiase timp de doi ani can­to la Viena. Era o soprană extraor­di­nară, cu un timbru à la Callas. Bunicii mei, fiind niște bulgari foar­te bogați, își îngădui­seră să-și trimită fiica la studii în străină­tate. Numai că la un mo­ment dat, bunicul meu a pierdut o grămadă de bani în comerțul cu grâ­ne, așa că a che­mat-o pe fată înapoi, la Balcic. Profesorii au re­gretat enorm plecarea Pencăi, spunând că e o crimă ca scena de ope­ră să piardă o astfel de voce, o astfel de pre­zență charis­matică. Ei bine, într-una din serile în care se orga­nizase pe malul mă­rii o reuniune cultu­rală, a fost invitată și mama mea să cânte. Tata atunci a cunos­cut-o. Și a fost teribil de impresionat de toată făptura ei. Și de vocea ei - fără pereche... (Eu, de câte ori mă gân­desc la mama, îmi pun un disc cu Callas și mi se pare că o văd pe tânăra Penca Dobreff cântând pe malul mării.) Știu de la tata că în seara aceea me­mo­ra­bilă din 1927, după recitalul mamei, George Vraca a spus poezii de Eminescu. Și tot de la el mai știu că manifestarea s-a încheiat cu un recital al lui Ștefă­nescu-Goangă. Culmea e că părinții mei se afla­seră cam în acel timp la studii la Viena. Dar nu s-au întâlnit de­loc acolo. Dumnezeu a vrut să-i așeze față în față la... Balcic! De cum a vă­zut-o, tata a rămas vrăjit. A ado­rat-o din prima clipă! Îi umplea curtea cu flori pe care, culmea, le aduna din grădina publică - el, viitorul primar al urbei! Îi scria scri­sori peste scri­sori de-acolo, din Cafeneaua lui Ma­mut, cea pe care o vezi pe peretele de vizavi, pic­tată de Vasile Popescu. (Dar câți pictori n-au pictat această foar­te pito­rească "locantă" a tur­cului Mamut! Tonitza întârzia acolo zile întregi, desena de zor, une­ori chiar cu zaț de cafea.) Scri­sorile tatei începeau, totdeauna, cu aceeași "formulare": "Su­bli­mei mele Penca"... La drept vor­bind, la început nu se înțelegeau pe românește. Ea nu știa o boabă din limba noastră, iar el habar n-avea bulgărește! Vorbeau - cât vorbeau! - nemțește. În scurt timp, pentru că tatăl Pencăi nu concepea să aibă un gine­re ro­mân, cei doi s-au hotărât să fu­gă... la Paris! Zis și făcut! După multe peri­peții, au ajuns în Ca­pitala Franței și s-au căsătorit la biserica românească din Paris. Tata, Octavian Moșescu, era și el un bărbat frumos. Uite-l aici, în por­tretul pe care i l-a făcut într-o seară, la Capșa, Palla­dy.

Balcica...

Tata a fost primar la Balcic în doi timpi. O dată, începând din 1930 până în 1932, când l-a numit însuși Nicolae Iorga. Și-apoi, din nou, a fost numit primar în 1938 - de data asta de Mihai Ra­lea. Și poate că ar mai fi rămas multă vreme la post, că prea făcea treabă bună pentru localnici, pentru oraș și pen­tru artiști... Nu­mai că a survenit acel "accident" neno­ro­cit al Istoriei - ce­darea Cadrilaterului. Atunci când Româ­nia a de­venit mai mică... De altfel, ultimul care a ple­cat din Balcic a fost chiar tata. Noi - mama și cu mine - ple­caserăm înaintea lui la Constanța. El a rămas "să pre­dea ora­șul" noilor stăpâni: bulgarii. A luat și câi­nele cu el - era un cățel simpatic, "câinele Primă­riei", cum i se spu­nea. Ei doi au venit cu vaporul după noi și-apoi am plecat cu toții la Râmnicu Sărat. La drept vor­bind, tata nu s-a despărțit niciodată de Balcic. L-a luat după el pretu­tin­deni în peregrinările sale ulte­rioare, în preocupările sale, în articolele și cărțile pe care le-a scris.
Când o întreb despre numele ei, Balcica zâmbește:
- La nașterea mea, tata a spus: "Fetița asta nu se poa­te chema altfel decât... Balcica!". Și Balcica am ră­mas. Nu am mai căpătat niciodată alt nume. Nici mă­car unul de alint. De altfel, cea de-a doua casă a noas­tră, construită pe când aveam doar câțiva ani după pla­nurile acelei artiste rafinate care a fost arhitecta Dela­vrancea Gibory (sora Cellei Delavrancea), s-a che­mat "Vila Balcica". Dar să știi că nu numai tata și-a cons­truit casă acolo. El a fost nespus de generos cu toți ar­tiș­tii, cu toți scriitorii. În calitate de primar, el le-a dat gratis terenuri ca să-și construiască, în acel spațiu miri­fic, tot ce voiau ei: case, ateliere. Multe din­tre aceste case poartă semnătura aceleiași minunate ar­hi­tecte: Delavrancea Gibory. Tata a fost renumit pentru iniția­tiva asta a lui. A creat o a doua patrie pentru ma­rii lui prie­teni, pe care atât îi admira...
Uite o scrisoare de preț - un manuscris semnat Lu­cian Blaga, având antetul "Berna, 30 ianuarie 1931". În scrisoarea asta, Blaga îl roagă pe tatăl meu să-l ajute "să obțină și el un astfel de locșor de casă", un "cadou cu smochine", cum numește el în încheierea scrisorii eventualul loc de casă la Balcic.

Comorile lui Ali Baba

Mă întrebi cum era Balcicul, cum erau casele tipice ale Balcicului... Erau case mici, turcești, care urcau pe străduțe înguste, mai degrabă ulicioare ce șer­puiau până în culmea dealului. Orașul era cumva în am­fi­teatru. Erau drumuri pietruite, dar și de pământ. În mahalaua tătărască vedeai case din chir­pici. În zona asta mișunau tătăroaicele îmbrăcate foar­te colorat, purtând șalvari și bluze pestrițe, vapo­roa­se. Fântâ­nile Balci­cului erau niște mici monumente extraor­di­nare. Erau din piatră, erau decorate cu motive de ins­pirație orien­tală. Aveau basoreliefuri, aveau un fronton și jos aveau un jgheab. Apa curgea dintr-o țâșnitoare în jgheabul spre care se îndreptau, uneori în șir indian, tătăroaicele "înarmate" cu faimoasele lor tingiri de aramă. Veneau ca să-și ia apă de băut. Cele tinere se pur­tau așa, colo­rate. Tătăroaicele mai în vârstă um­blau în negru și aveau fața acoperită cu feregeà. Tot capul era acoperit. Tătăroaicele purtau multe șiruri de măr­gele foarte co­lorate. Balcicul avea câteva fântâni ex­tra­or­dinare. Cea mai frumoasă era fântâna din Pia­ța Pri­mă­riei. Frumoa­să era și fântâna din colțul casei noas­tre. Alta, tot fru­moasă, era în port. Erau multe fântâni cu apa limpede ca și cristalul, la Balcic. Casa noastră avea fântâna ei - dar mie îmi plăcea nespus să asist la procesiunea aceas­ta a tătăroaicelor. Era un fel de lume a lui Ali Baba pen­tru fetița care eram atunci. Cred că și acest șopotit al fântânilor contribuia la aerul tihnit al Balcicului. În do­rul acestei tihne venea lumea la noi. Pentru mine, era un lucru obișnuit să văd "hălă­duind" prin Balcic pic­tori care-și cărau șevaletul prin tot locul, fețe cunos­cute de scriitori care-și căutau inspirația sau doar odih­na, în orizontul marin. După cum mi se părea firesc să-l ză­resc din fereastră pe Ste­riadi pictând chiar în pri­mele ore ale dimineții în gră­dina noastră, care nu era mare, dar era sufocată de flori sădite "în scări". În mij­locul gră­dinii se înălța un copac foarte special, un "finap" care făcea fructe roșii. Aveam și rodii în grădina noas­tră, migdalii înfloreau chiar la intrare. Seara, se adu­nau la noi pic­torii... Venea Lu­cian Gri­go­rescu, ve­nea To­nitza, ve­neau și Ste­riadi, Dă­răscu și mulți, mulți al­ții. Veneau la o cafea ori veneau la masă. Și pe urmă, plecau la res­taurantul din Piața Primăriei, "Ia­mandi", ți­nut de un grec renumit pentru vinurile lui ex­tra­or­di­nare. Acolo se mânca mai mult pește - guvizi. Guvi­zii îi aducea Ismail - care venea să ne apro­vi­zioneze și pe noi. Venea pe la noi și alt turc, Os­man, prieten cu Ste­riadi. Osman îi ducea cutia cu culori, pânzele. Os­man a apărut în multe picturi ale lui Steriadi. De altfel, și tata apare - cum ți-am mai spus - în multe ta­blouri ale prietenilor lui, marii pic­tori.

Regina de pe malul mării

- Și-acum, hai să vor­bim, dragă Balcica, des­pre Re­gi­nă. Despre Re­gina Maria, cea care, cum spu­neai, și-a lăsat inima la Balcic. Cum arăta acolo, în locul ei de taină, cum era îmbrăcată, cum vorbea?
- Regina era frumoasă, așa cum o arată fotogra­fiile vremii. Purta întot­deauna rochii lungi, albe, vaporoase, în falduri bogate. Avea capul înfășurat într-un șal, tot alb, care se prelungea, ca o ari­pă, pe umeri. Purta șiraguri de perle sidefii și pantofi de năbuc, care abia se zăreau de sub faldurile rochiei. Când venea la Balcic, era așteptată la o răscruce de dru­muri, în vârful dealului, de către turcoaica ei, Fat­mà. Când vorbea despre Regină, tur­coaica îi zicea Sul­tana. De cum sosea stăpâna ei, Fatmà era nedes­părțită de Regină, care o lua întot­deauna în mașina ei. După primele ceasuri de la sosire, Regina îl chema pe tata la palat, la masă. Era întotdeauna o masă sim­plă, fără farafastâcuri. Și de fiecare dată, îi amintea tatei despre rugămintea ei. Și anume, ca nu cumva în vâltoa­rea în­noi­rilor, a construcțiilor care se înălțau la tot pa­sul, să fie pierdut farmecul Balcicului... "Dom­nule Moșescu, - îi spu­nea Regina - te rog să veghezi ca nu cumva să se piardă atmosfera, poezia Balci­cului nostru." Cel mai adesea, Regina venea singură la Balcic. Uneori, o înso­țea și Ferdinand. Avea și Re­gele un loc favorit, doar al lui.
Palatul avea două caturi, avea arhitectura caselor turcești, cu balcoanele ieșite un pic în afară. Avea o gră­dină superbă, cu vegetație luxuriantă, pe care o în­gri­jeau doi-trei grădinari. Nu prea veneau musafiri la Re­gină. Cât era vara de lungă, îi plăcea să stea retrasă. Aici medita, aici scria... Îi trebuia o anume izolare de lume. Venea însă destul de des la noi acasă, pentru că vederea de la noi din curte era extraordinară. Și casa îi plăcea... Casa noastră nu era mare, dar avea odăi spa­țioase. Îmi aduc aminte că odată, pe când se afla la noi în vizită, Regina l-a în­trebat pe tata: "Cum, aveți un sin­gur dormitor? Și când vă cer­tați - ce faceți?". Pe mine mă mângâia întotdeauna pe creștet și-mi spunea: "Ce fericită ești că te cheamă Balcica!... Ce co­pil fericit să porți numele celui mai frumos oraș din lume!". M-ai întrebat ce se mânca la Re­gină. În general - pește! Și, în mod obligatoriu, iaurt! La Bal­cic se găsea cel mai bun iaurt! Regina era mare amatoare de acest iaurt pe care-l tăia cu cuți­tul. Era iaurt de capră. Bal­cicul era plin de capre, pe care co­piii le plimbau pe dea­lurile ace­lea albe și râpoase. Copiii și caprele erau înso­țiți de mă­găruși. Am avut și eu un măgăruș. Era blond-cenușiu. Îl chema Isà. Tare l-am mai iubit! Isà locuia în maha­laua tătă­rască, dar în fiecare dimineață mă aștepta la poartă ca să plecăm pe dealuri. Isà avea mărgele albas­tru-tur­coaz la gât. Scoteau un clin­chet tare plăcut în hălă­duie­lile noas­tre. Isà a murit de bătrâ­nețe, cu puțin timp mai înainte de plecarea noastră - definitivă - din Balcic. La moartea lui, copiii mi-au dăruit mărgelele acelea albas­tru-turcoaz. Le-am păs­trat multă vreme de dorul măgă­rușului meu. Aflând de la tata despre moar­tea lui Isà, Lucian Grigo­rescu a exclamat: "Vai, ce pă­cat! Isà era cel mai puțin mă­gar dintre noi toți!"...
- Din păcate, Balcicul n-a du­rat o eternitate. Ca orice po­veste frumoasă, a avut un sfâr­șit: comunismul. Cum a fost tre­cerea de la lumină la întuneric?
- Tata a lucrat la Hipodrom, vindea bilete la cursele de cai, iar mama a intrat să lucreze la o fabrică de tri­cotaje. Tata nu se lăsa, era dispus să scoată bani din piatră seacă, din dorința de a ne asigura un trai decent, dar și din dorința de a-și mai achizi­ționa câte un tablou. Tata nu pre­cupețea niciun efort ca să-și poa­tă chema iarăși la o gustare, la un vinișor, la o cafea prietenii pic­tori. Se refăcea astfel, în lo­cuința aceea modestă (două camere într-un aparta­ment în­chi­­riat undeva, lângă Parcul Carol), atmosfera de la Bal­cic. Veneau și foarte mulți actori la noi. Între timp, tata se angajase la un laborator de... cosmetică. Făcea farduri de obraz, rujuri, pudră. De­venise un fel de mun­citor-sadea și, to­tuși, ve­neau la noi marii actori ai scenei româ­nești, prieteni la cataramă cu tata: Geor­ge Vraca, Puiu Iancovescu (căruia tata îi dăduse loc de casă la Bal­cic), Cal­bo­rea­nu și Goan­gă. În vremea Balci­cului, de Paște, Goan­gă venea întot­deauna la noi. Biserica românească era în capul dea­lu­lui. Lumea cobora într-o superbă proce­siune, cu lu­mâ­nările aprin­se, în timp ce, cu vocea lui care cutre­mura dealurile, Goangă cânta "Cristos a în­viat!"...
În 1940, când am plecat definitiv din Balcic, poetul Adrian Maniu, care era foarte bun prieten cu tata și care venea în fiecare vară la Balcic, a scris o poezie spe­cial pentru mine. Mi-a dedicat-o. Poezia evoca un dialog de dor între mine și Balcic. Doresc să închei cu ultima strofă din această poezie lunga, plăcuta și du­re­roasa că­lătorie a noastră înapoi în timp, în timpul cel mai fe­ri­cit al vieții mele. Ultima strofă suna așa: "- Unde ești tu?/ - Nu mai sunt/ Dar mi-e sufletul la tine/ - Tu te mai gândești la mine?/ - Săruta-te-aș, alb pământ...".