RUGĂCIUNI ȘI MIRACOLE

Cititor Formula AS
Crucea de nuiele

În iarna anului 1997, pă­șeam temătoare pragul unui ca­binet medical. Acuzam dureri dis­crete la nivelul re­giunii ma­mare drepte și pre­zența unui no­dul greu sesizabil la pal­pare. In­ves­tigația medicală a evi­den­țiat caracterul be­nign al tumorii și m-a convins de absența vre­unui pericol în ca­zul disfunc­ției semna­late. Mi-am spus că o să treacă și că timpul va lucra în favoarea mea. N-a fost așa... Șapte luni mai târ­ziu, boala a devenit deose­bit de agresivă și am primit diag­nosticul de car­cinom invaziv în fază preter­mi­nală, cu o tu­moră de 8 cm inoperabilă.
În vara anului 1998, treceam, în genunchi, pra­gul unei vieți noi, din nefericire dramatică, dar aveam să cunosc, cu ino­cență renăscută, o zonă a existenței neglijată până atunci: credința. Pe calea mea, la început plină de frus­trări, mulți oameni mi-au întins o mână de ajutor; lor le da­torez recu­noștință; dar cea care m-a învățat să cunosc limba­jul iubirii și să pre­țuiesc binefacerile ei a fost ru­gă­ciunea.
Aflată și acum pe această cale, sprijinită în toiagul ru­gă­ciunii, îmi plec genunchii și îmi înclin fruntea mul­țu­mind Bunului Dumnezeu!

*

Toate drumurile pașilor mei, toate cărăruile foșnitoare - răcoroase ori fierbinți - ale gân­du­rilor mele fugeau acum pe lân­gă mine, eșuând brusc în iner­ția unei confuzii seci și în­de­­păr­tate. Undeva, la capătul lor, ră­măsesem eu, nici pe pă­mânt, dar nici în cer, plutind ne­pu­tin­cios și hao­tic într-un de­șert de verdicte, cuvin­te, vorbe rostite ori ne­ros­tite în cabinete, în sa­loa­ne, pe culoare de spital: "incu­rabil", "inoperabil", "inva­ziv", "prea târziu", "me­ta­sta­ză"..., toa­te cuprinse în imperiosul "acum" pro­nun­țat de me­­dici, fără azi, fără ieri și fără mâine. Așa eram eu în vara anului 1998, străină mie și lumii, sustrasă plăcu­te­lor și obiș­nuitelor deșertăciuni, într-o pu­ni­ti­vă aban­do­nare de sine, în afara drumurilor pe care le stră­bătusem vre­me de pa­truzeci și opt de ani, uneori cu stoi­cism, mereu cu sen­timentul certitudinilor și al firescului repe­tabil.
Și-apoi, într-o zi, pe patul spitalului, cu o forță necunos­cută, m-am ridicat, și din două nuiele, două ramuri mlă­di­oa­se și desfrunzite, petrecute una peste alta, am întoc­mit o cru­ce. Genunchi lângă genunchi, cu fruntea spriji­nită pe mar­ginea patului, strângeam aprig în mână crucea im­pro­vizată, împingând-o înaintea feței, ca pe un scut vră­jit, me­nit a risipi orice vrăjmășie: "Dom­nul nostru,/ Lumi­nă veș­nic arzătoare,/ Unde este întuneric/ Fie lumină!". Ci­tită când­va, uitată mai apoi, invocația se desprinse din lo­cul ei de taină, ca o chemare la umilință, ca un îndemn la nă­dejde, ca un imn de laudă, de mulțumire. Și pentru pri­ma dată, ini­ma mea, înălțată pe toiagul rugă­ciunii, își află odih­na sub acoperământul iubirii, iar mintea suspină îm­pă­cată: "Însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești Tu!" (Matei 26.39).
E târziu; afară, în pacea străzii pustii, zăresc un înger de lumină. Veghează...

EMANUELA ANCUȚA - București