STELA ENACHE - "În fiecare dimineață, când mă trezesc, sunt bucuroasă și fericită că-mi mai dăruiește Dumnezeu încă o zi"

Ines Hristea
După furtună

- Ne-am bucurat ca, după o perioadă înde­lun­gată în care ați dispărut din vizorul public, să vă re­găsim, în formă strălucitoare, pe scenă și pe mi­cul ecran. Ce v-a convins să ieșiți din co­chilie?

- La trei ani după moartea soțului meu Florin Bogardo, a survenit și dispariția ma­mei, de care am fost extrem de apropiată. O perioadă cumplit de du­re­roasă și grea, pe care am resimțit-o acut. N-am făcut decât să-mi urmez sufletul, să mă ascund de tot și de toate. Dar se pare că Dumnezeu a avut alte pla­­nuri cu mine. Am început să primesc in­vitații la di­verse evenimente, unele comemo­rative, care îl celebrau pe Florin, altele, care-mi erau dedicate (premii pentru întreaga activitate ar­tistică etc). Inițial, n-am prea vrut să ac­cept, dar prietenele mele apropiate au tot insistat să-mi schimb atitu­dinea, expli­cân­du-mi că du­pă o viață pe scenă, nu-mi aparțin numai mie, ci și publicului, care m-a ajutat să mă îm­pli­nesc muzical. Și în plus, că sunt datoare ca, atât cât îmi stă în puteri, să țin viu numele lui Florin Bogardo. Până la urmă am zis "Da, au drep­tate" și, după cum bine v-ați ex­primat, am ieșit din cochilie. Mi-am adu­nat puterile, am scos nasul din casă și, spre surprinderea mea, din clipa aceea am început să fiu din ce în ce mai solicitată, pentru di­ver­se proiecte mu­zicale: un turneu "Șlagărele României" (ideea extraordinară a lui Oc­ta­vian Ursu­les­cu), con­certul "Alexandru Jula - Ultimul ro­mantic", de la Teatrul "Nae Leo­nard" din Ga­lați, în care am fost invitată ală­turi de Ale­xan­dra Canareica și Gabriel Do­ro­banțu, proiectul "Discoteca", în urma că­ru­ia pentru prima dată în cariera mea, am cân­tat în cluburi. "Discote­cile" acestea sunt lunare, și în cadrul lor se cântă numai muzică românească din toate timpurile. Am fost ulu­ită când, la aceste con­certe, tinerii din public au cân­tat toate melodiile alături de mine, inclusiv la Cluj, în cadrul Festi­va­lului TIFF, ediția 2015, ceea ce pentru mine a însem­nat o mare, mare bucurie, căci acolo am făcut facul­tatea și sunt extrem de legată emoțional de acest oraș. Și, odată cu concertul de la Cluj, a mai exis­tat și o a doua mare bucurie: locul de desfășurare - Hotelul Continental! Adică exact spa­țiul unde mi-am serbat eu majoratul! Vă închipuiți ce emo­ții am avut când am pătruns în acea sală "isto­rică"! Și au urmat apoi și alte eve­ni­men­te, și am în continuare solicitări. Dar pentru sufle­tul meu, cel mai important va fi proiectul la care lucrez pentru anul viitor: fes­ti­valul de muzică ușoară, in memo­riam Florin Bo­gar­do, care (dacă totul va merge bine), va avea loc la Si­biu. În ce pri­veș­te pre­zența mea pe sce­ne­le muzi­ca­le, voi onora numai in­vitațiile serioase și pro­fe­sio­niste. Nu vreau să exa­gerez cu ie­șirile în pu­blic. Nu mai e cazul. Ceea ce mă intere­sează de fapt este ca, atât cât voi fi, să men­­țin viu numele și creația lui Flo­rin. Întotdeauna eu am pus centrul de greutate pe el, am considerat mereu că partea de compoziție dă gre­u­tatea în muzică și, din acest motiv, l-am văzut ca fiind "capul". Iar "ca­pul" acesta, talentul lui mu­zi­cal așa de sensibil și minunat, cred că merită să nu fie uitat.

- Pe lângă surpriza revenirii în luminile scenei, mai există o alta, care ține de felul strălucitor în care arătați. Există vreo rețetă de împrumutat?

- Mulțumesc! Într-adevăr, au ajuns și la mine asemenea vorbe, dar nu le-am crezut. Eu cred în ce scrie în buletin. (râde) Ca să vă spun adevărul, la vârsta pe care o am, nu vreau să fiu nici tânără, nici frumoasă, nici devreme-acasă. Vreau să fiu cum sunt, să mă bucur de darurile de acum. Fie­care vârstă își are avantajele și dezavantajele ei și pe toate trebuie să le îmbrățișăm cu suflet senin. Cel mai greu mi-a fost să gonesc norii abătuți peste viața mea. Nu e ușor să te iei de guler și să te salți în sus, din starea aceea de disperare și năuceală în care te cufundă dispariția oamenilor care, pe lângă tată și co­pii, ți-au fost, o viață întreagă, cele mai apropiate și mai iubite ființe. Am avut noroc cu prietenele mele, care nu m-au aban­do­nat nicio clipă, ba chiar au strâns și mai mult rân­du­rile în jurul meu, m-au alinat, m-au ocrotit și m-au sfătuit.

O "afacere de familie"

- Și dacă tot v-ați întors pe scenă, poate ar fi bine ca, de dragul cititorilor noștri mai tineri, să vă întoarceți și la povestea debutului dvs., a clipei în care ați început să cântați. Muzica a fost o "afacere de familie"?

- Și da, și nu. Să vă explic: fa­milia tatălui meu a fost nu­me­roasă - erau treisprezece frați! - dar toți copiii au primit o edu­cație aleasă, conform obiceiului vremii, adică, pe lângă studiile "serioase", fiecare, în funcție de dorință și de chemare, a primit și lecții "artistice", astfel că un frate a devenit medic, dar cânta la acordeon, tata a făcut Școala Militară, dar cânta la vioară... Mama, pe de altă parte, avea un glas deosebit, de altistă, și cu toate că a lucrat ca secretară a directorului general la UCMR (Uzina Cons­tructoare de Mașini Reșița), a făcut parte și dintr-un cor, celebru în epocă, Corul Sindicatelor, condus de maestrul Ion Românu, un extraordinar dirijor. Din același cor a făcut parte și tata, ca tenor, deși nu acolo s-au cunoscut părinții mei. Se întâl­niseră dinainte, datorită uneia dintre surorile tatei, care locuia în Reșița. Tata suferise o decepție în amor, dar după ce a făcut cunoștință cu mama, și-a uitat tot aleanul! S-au îndrăgostit unul de celălalt ca în ro­mane. A fost un coup de foudre, care nu s-a mai stins niciodată. Doamne, ce iubire a fost între ei! Tata și ma­ma mi-au fost modelul suprem de iubire, de căs­nicie și de familie! Un model pe care l-am "studiat" îndeaproape căci, fiind unicul copil, și-au revărsat întreaga afecțiune și atenție asupra mea. Până când am plecat din Reșița, eram nedespărțiți. Apoi au rămas numai ei doi, și un oraș întreg îi privea cu admirație, pentru că mereu erau împreună: peste tot ieșeau la braț, aproape niciodată nu erau unul fără celălalt. Dar să revin: mie mi-a plăcut de mică scena - să cânt, să dansez, să recit, să joc teatru. De la gră­diniță, am început să iau lecții de balet. Apoi am început să cânt. Pe-acasă, pe la ser­bări... Văzând așa, la șase ani, ai mei m-au dus să fiu testată de Ion Românu, dar și de ma­estrul Miron Șoarec. Când amândoi și-au dat girul, zicând "Da, fata poate să facă mu­zi­că, are talent", părinții m-au înscris la Școa­la de Muzică, pe care am dus-o până în clasa a VII-a inclusiv, pentru că numai pentru anii aceștia exista școală de muzică în Reșița. Pen­tru restul anilor, până la absolvirea li­ceului, am mers la Școala Populară de Artă. Ce bună școală! În paralel, am început să cânt la Casa Sindicatelor, unde am devenit o mică vedetă, ceea ce mi-a suflat și mai mult vânt în pânze. Cu toate astea, când a venit vorba de fa­cultate, am anunțat că "Aș vrea să dau la Teatru", dar mama și tata au zis "Nu" și m-au pus să aleg între sport (făcusem și școala de sport) și mu­zică. Nu mă prea vedeam pro­fesoară de sport, așa că am decis să merg pe muzică. Și tot pă­rinții au ales Conservatorul din Cluj. Probabil, pentru că era mai aproape decât cel din Bucu­rești. Idealul pentru ei ar fi fost Timișoara, dar acolo nu exista Conser­va­tor. Așa că ne-am suit cu toții în tren, am mers la Cluj, am dat exa­men și-am intrat. Abia atunci m-au lăsat slo­bodă: ei s-au întors la Re­șița, iar eu mi-am în­ceput viața de una sin­gură, locuind în cămin.

Primii pași

- Cu atâta afecțiune, nu v-a fost grea ruperea de familie?

- Ușor nu mi-a fost, dar nici nu pot să spun că am suferit peste poate. Sunt o fire energică, răzbătătoare. În plus, datorită muzicii și sportului, trăisem mereu în­conjurată de oameni mulți și diferiți. Eram obiș­nu­ită cu viața în colectiv. Ba, uneori, mi se părea chiar amuzantă: în primul an, am locuit în cămin, într-o im­provizație de cameră, în care eram îndesate șapte­sprezece fete! Apoi mi s-a făcut "favorul" și-am fost mutată într-o cameră de cinci. (râde) Și să știți că până azi am rămas prietenă bună cu toate celelalte colege de cameră. Chiar aseară am vorbit cu una dintre ele! Cinci ani petrecuți împreună nu e puțin!

- Studenția la Cluj a intrat în legendă...

- Într-adevăr, Clujul este un oraș studențesc fabu­los, cu o efervescență incomparabilă, doar că eu, la sfârșitul anului IV, mă măritasem deja cu Florin, și locul "efervescențelor" fusese luat în mare parte de naveta la Bucu­rești. Hotă­râ­sem să termin facultatea la Cluj, așa că un an de zile am făcut naveta: când eu mă duceam în București, când Florin venea la Cluj. Și când își parca mașina în fața căminului, toate fe­te­le ieșeau buluc pe geamuri. (râde) După absolvire, am fost repartizată, ca profe­soa­ră de muzică, undeva, în­tr-un sat din ju­de­țul Cons­tanța. N-auzisem nicio­da­tă de locul ăla, a tre­buit să mă uit cu Florin pe-o har­tă, ca să ne lă­mu­rim pe unde venea. Norocul meu a fost că deja în­cepusem să fiu cunoscută, parti­ci­pasem cu un an îna­inte la Festi­valul de la Mamaia, luasem premiu, și-așa am izbutit, prin intervenții, să obțin "negația", cum se numea pe vremea aceea, și-am scăpat de repartiția la țară. După care, peste încă un an, am și plecat în străinătate, în primul meu turneu.

- Care era rețeta succesului în vremea aceea? Se pătrundea mai ușor decât astăzi în muzică?

- Eu cred că era mai dificil. Pe de-o parte, muzica nu se făcea după ureche, cum se întâmplă deseori azi. Tre­buia să studiezi, să ai o bază solidă: teorie mu­zicală, canto etc. Pe de altă parte, posibilitățile de a te afirma, de a ieși la lu­mi­nă, erau infinit mai restrânse: existau un singur radio și o singură televiziune. Care funcționau ex­trem de restrictiv. Apoi, ca să ajungi acolo... ehei! De pildă, ca să intri în radio, tre­buia să dai probă de mi­crofon. Nu aveai voie să im­primi fără această pro­bă. Pe care am dat-o și eu. Exista o co­misie care te testa pentru a "vedea" dacă vocea ți se preta pentru radio, dacă aveai dicție... Nici concur­suri nu erau prea multe, nici studiouri de înregistrări, nici case de discuri. Și, peste toate, mai era și o pro­blemă de șansă: șansa de a cunoaște niște oameni care să știe cum să-ți șlefuiască vocea, cum să te pre­gătească pentru aparițiile pe scenă. Pe vre­mea aceea, ca să intri și să fii ascultat de un Nicolae Kirculescu, de un Au­rel Giroveanu, de un Edmond Deda, de un Elly Ro­man sau de un Temistocle Popa... trebuia să ai stofă și să spui ceva, nu doar să urli din rărunchi și să te bâțâi fără noimă. Eu m-am zbătut să ajung la ma­­estrul George Grigoriu, care, după multe in­sis­tențe, a acceptat să mă primească, preț de cinci mi­nute, și să mă asculte. Norocul meu a fost că a văzut în mine "ceva", un potențial artistic, și m-a luat să mă instru­iască muzical. Asta însemna că trebuia să mun­cesc enorm, să pregătesc fiecare piesă cu minu­țio­zitate de ceasornicar elvețian, să fiu serioasă și punc­tuală. Unde mai pui că eram încă în facultate! Cântam pe la reuniuni și baluri, ca să fac rost de bani pentru drum, căci, săptămână de săptămână, veneam cu trenul în București, special pentru orele de studiu cu maestrul. Țin minte că uneori ajungeam cu câte un sfert de oră - douăzeci de minute mai devreme (ni­ciodată mai târziu) și, punctuală ca orice arde­lean­că, mă învâr­team prin jurul casei dumnealui, până la ora fixată. Abia atunci, când ceasul îmi arăta exact ora la care mă chemase domnul Grigoriu, apăsam pe butonul soneriei. Și-am mai lucrat și cu domnul Fromi Mo­reno, un inginer de sunet de la radio și un pedagog ex­traordinar. Luam lecții de la dânsul, împreună cu Dida Drăgan. Datorită acestor oa­meni am reu­șit să debutez cu dreptul în muzică.

Scrisoarea de pe geamantan

- Dar debutul în dragoste cum s-a produs? Cum v-ați întâlnit cu domnul Florin Bogardo?

- Eu îl plăceam de mică. Îl găseam foarte fru­mos și mă cucerise cu melodiile lui. După ce-am început să vin în București, la lecțiile cu domnul Grigoriu, l-am întâlnit de vreo două ori în radio, dar mai mult decât a ne saluta nu s-a întâmplat. La un moment dat, maestrul Grigoriu chiar m-a în­trebat: "Măi, da' tu ești fată tânără, ești dră­gu­ță, n-ai și tu pe cineva? Nu-ți place de nimeni?". I-am răspuns: "Ba-mi place. De Florin Bogardo. Da' el nici nu știe că exist." (râde) După care a ve­nit Festivalul de la Mamaia, unde am plecat îm­preună cu maestrul Grigoriu și cu soția dum­nealui. Într-o după-amiază, după repetiții, am mers cu toții la un restaurant ca să ne încălzim, căci era o vară îngrozitor de friguroasă. Când am ieșit, cine cre­deți că venea spre noi? Florin! Domnul Gri­goriu a preluat imediat frâiele afacerii, m-a pre­zen­tat într-o manieră foarte laudativă, după care, până ca eu s-apuc să mă dezmeticesc, a dispărut, ca prin farmec, cu tot cu soție! Am rămas stană de piatră. Nici să vorbesc nu mai puteam, într-atât eram de emoționată. Până la urmă, îmi amintesc, Florin mi-a spus: "Azi e ziua de naștere a poetei Ioa­na Diaconescu, textiera melodiilor mele. Mi-ar face plăcere dacă ai accepta să mă însoțești." Am în­găimat că sunt de acord, dar că nu pot să stau mult. A doua zi aveam repetiție încă de cu zori. Am mers împreună, ne-am simțit bine, apoi, după câteva ore, Florin m-a condus înapoi, la hotelul meu. Ne-am re­vă­zut în următoarele do­uă zile, la repetiții și la pla­jă, după care, în ziua con­cursului, mi-a spus: "Eu și colegii mei sun­tem cazați lân­gă Cons­­tanța. Nu vrei să te muți și tu acolo și să mai rămâi la mare câteva zi­le, după ce se termină fes­ti­va­lul?". Îndră­gos­ti­tă pâ­nă pes­te urechi, cum eram, bine­în­țeles că am fost de acord și mi-am mu­tat lucrurile. În seara aceea, după e­vo­luția de la Mamaia și du­pă ce mi-am primit pre­­miul, am mers cu mai multă lume să săr­bă­torim victo­rii­le. Flo­rin însă dispăruse. Nu era de găsit pe nicăieri. Nu mai în­țelegeam ni­mic. Fi­nalmente, niște prie­teni s-au oferit să mă ducă la noul domi­ci­liu, cu mașina. Când am intrat în cameră, pe gea­mantanul încă ne­des­făcut, am găsit o scri­soa­re. O văd ca acum, fiindcă emo­ția aceea n-a dispă­rut ni­ciodată. Pe filele scrise de mână, Florin își explica dis­pariția - plecase la București, ca să-și de­pună ce­re­rea de concediu, urmând să revină la mare a doua zi. Iar în rândurile care urmau... mă cerea de nevastă. Îmi scria: "Dacă tu vrei și Dumnezeu vrea, iubirea noastră mi-aș do­ri-o fără sfârșit." Ce-am simțit? N-o să fiu niciodată în stare să descriu intensitatea ace­lei clipe. Mai ales că a doua zi, la întoarcere, Florin avea, deja, în bu­zunar, verighetele. Ce-a urmat a fost ca în vis. Am tele­fo­nat la Re­și­ța, le-am dat vestea cea ma­re pă­rinților mei, ei au rămas năuciți, dar s-au ur­cat în tren și-au venit. Ne-am lo­godit atunci, la ma­­re, și pe 8 sep­tembrie, ne-am căsă­to­rit.

- Erați celebri amândoi. Cum a reacționat lu­mea muzicii la acest ma­riaj?

- Nu știu cum au privit colegii noș­tri povestea mea de dragoste cu Florin, dar doamnele din public au fost de-a dreptul ultragiate. Vreun an de zile după ce ne-am căsătorit, el încă mai primea co­șuri cu flori, iar eu pri­meam tele­foa­ne anonime și bilețele în care eram fă­cută cu ou și cu oțet, pen­tru că le "fu­rasem" ca­va­lerul, marea iubire. (râde)

- Vă pun o întrebare "la modă": există mariaje fericite între artiști? Nu sunt la mijloc orgolii prea mari? Concurență?

- În general, aș spune că da, nu e tocmai ușor, din două pietre la fel de tari ies scântei. Eu și Florin am avut însă noroc, căci în tot și-n toate, ne-am com­ple­tat perfect. El avea o sensibi­li­tate exacerbată și căuta li­niștea, eu îl ocroteam cu abilitățile me­le sociale și gos­podărești. El fă­cea listele de cumpărături, iar eu mer­geam prin magazine. El stătea închis în casă și com­pu­nea, eu răspun­deam la telefoane și-i aranjam agenda. El îngrijea de copii, eu plecam în turnee. El era calm, eu vul­canică. Când se întâmpla ca, prin oraș, să mă supăr din ci­ne știe ce motiv și să mă întorc acasă un pachet de nervi, el mă lua de mână, mă așe­za pe un fo­toliu, îmi făcea un ceai și mă mân­gâia. Din­colo de iu­bi­re și de res­pect, ne-am îngrijit și ne-am ocrotit unul pe ce­lălalt, ne-am me­najat și ne-am susți­nut total.

Alături cu Dumnezeu

- În 2009 însă, Florin Bo­gar­do a murit, în plină stră­lu­cire a creației și vieții. Ce v-a aju­tat să depășiți suferința?

- Credința în Dumnezeu. Pe care am deprins-o de la pă­rinții mei, dar pe care am des­coperit-o în profunzime tot da­torită lui Florin, care a fost un creștin practicant. El m-a în­vă­țat că pe Dumnezeu poți să-l vezi în tot ce te încon­joa­ră, în tot miracolul creației lui: plante, animale, oameni, văzduhul și apele, toate, privite în miezul lor, poartă în ele dovada pre­zenței și iubirii lui Dum­ne­zeu. Scân­teia lui este în toa­te. Și tot el m-a învățat că Dum­ne­zeu nu te pă­ră­seș­te niciodată. În zilele acelea, de după moartea lui Florin, nu știu cum, dar mi-am adus amin­te de toate astea și, instinctiv, aproape din­colo de rațiune, mi-am dat seama că nu-mi pot adă­posti inima sfâșiată și su­fle­tul desperecheat, decât în cre­dință. În fiecare zi, în starea aceea de năuceală, de dis­perare, de în­gro­zi­toare suferință, când mi se părea că nu mai aveam ni­ciun rost pe lume, singurul gând lim­pede îmi era ace­la de a merge la biserică. Și Dum­nezeu m-a întărit. Încetul cu încetul, norii au început să se risipească, mi-am recăpătat vigoarea și dragul de viață.

- Vă sperie înaintarea în vârstă? Anii târzii?

- În niciun caz! În fiecare dimineață când mă tre­zesc și văd lumina în fereastră, sunt fericită și op­timistă, bucuroasă că-mi mai dăruiește Dumnezeu în­că o zi. Copiii îmi sunt bine, nepoții la fel, ce mai con­­tează ce văd în oglindă? Sunt conștientă de vârsta mea. Singurul lucru de care mă tem e să nu mă pără­seas­că puterile și să ajung po­vară pe capul copiilor. Orice rugăciune a mea către Dum­nezeu se sfârșește cu "Fă, Doamne, să-mi închei viața în mod demn și să nu chinui pe nimeni!"