Un "îndreptar" necesar - "Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita"

Ion Longin Popescu
Editura "Eurocarpatica" din Sfântu Gheor­ghe, parte a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a reușit, cu sprijinul profesionist al tipografiei Magic Print din Onești, să editeze un volum monumental, din seria celor mai importante tipărituri apărute după 1989 în România.

Intitulat "Repere Identitare Românești din județele Co­vasna și Harghita" el este realizat de cercetătorii Ioan Lă­cătușu, Erich-Mihail Broanăr și colabo­ra­torii. Tipărit cu sprijinul financiar al Episcopiei Or­todoxe a Covasnei și Harghitei, în timpul ÎPS Ioan Se­lejan, al SC "Ștefadina" SRL din București și co­fi­nanțarea Consiliului Județean Covasna, volumul cu­prinde peste 650 de pagini în format A4, pe hârtie de lux, cu sute de fotografii sepia și color, cu docu­mente unice reproduse în condiții tehnice impecabile. Apariția acestei lucrări este necesară pentru nu­me­roase și binecuvântate motive și, în primul rând, pentru restabilirea adevărului despre românii din cele două județe. Pentru cine este interesat de istoria ro­mânilor, această carte este un "trebuie", de­oarece cuprinde un fond documentar im­pre­sio­nant și reprezintă o replică științifică imbatabilă la puzderia de "manuale" și alte ti­părituri rea­lizate de propaganda maghiară din Ungaria și România, în care românii nu apar în așa-zisul "Ți­nut Secuiesc", nici măcar cu numele. Tipă­ri­turilor triste, "purificate et­nic", ale extremis­mu­lui oficial budapestan și local, acest volum le contrapune un pic de "rela­xare", mult adevăr și culoare, înțelepciune, echilibru și toleranță specific românească. Cităm: "În spiritul ade­vărului istoric, nu su­pra­evaluăm românitatea din curbura Car­paților, dar nici nu acceptăm viziunea unor istorici maghiari, de minima­li­zare a prezenței românești din fostele scaune se­cuiești. Apre­ciem și respectăm istoria, cultura, tradițiile conce­tățenilor secui/maghiari, dar reafir­măm adevărul că, fără istoria, cultura și patrimoniul românilor, istoria județelor Covasna și Harghita nu este completă". Volumul este, în același timp, o an­tologie a prin­cipalelor studii și lucrări de referință din do­meniile arheologiei, istoriei, demografiei, etno­gra­fiei, socio­logiei etc., datorate în mare măsură Cen­trului Ecle­ziastic de Documentare "Nicolae Colan", înființat de neobositul "ierarh al munților", ÎPS Ioan (astăzi mitropolitul Banatului), și susținut activ, vreme de 20 de ani, de apreciatul cercetător Ioan Lă­că­tușu, unul dintre cei mai apropiați cola­boratori ai "Vlădicului" Ioan.

Un "ceaslov" al demnității

Prima parte a volumului este, practic, un album cu imagini reprezentative din istoria și cultura ro­mâ­nilor din zonă, grupate tematic și cronologic. Acestea au fost selecționate dintr-o cantitate impresionantă de fotografii vechi și noi, din lucrări monografice, albume, colecții, expoziții, publicații. Lucrări precum "Dacii în estul Transilvaniei", semnată de dr. Viorica Crișan, cercetările privind Limesul Roman, teze de doc­torat, hidronime și toponime, repertoare arheo­logice, realizate de un grup coordonat de dr. Valeriu Cavruc și dr. Gheorghe Lazarovici - au servit ca sur­se bibliografice ale acestei strălucite lucrări. După etapa jelaniilor fără răspuns din partea Bucureștiului oficial, acaparat de UDMR, românii au spus "stop" și au trecut la treabă, așa cum știu ei mai bine, adică cercetând și scriind. Cu acest "ceaslov" al demnității românești puse în operă, se deschid noi orizonturi. În­tre manualul de propagandă sinistră, "Istoria Se­cuilor", adus anii trecuți de la Budapesta, și acest vo­lum armonios și generos față de conviețuirea ro­mâ­no-secuiască, este o distanță astronomică. Este dis­tanța dintre... cucută și fagurii de miere, otrava min­ciunii fiind turnată fără reținere în sufletul și con­ști­ința generațiilor tinere, din rândul căreia se vor naște "jihadiștii" hungarismului de mâine. Volumul trebuie pus pe birourile miniștrilor și președinției, ca măr­turie a monumentalității științelor istorice, sociale și cultural-etnologice dintr-o zonă mai puțin cunos­cută la nivel oficial, ignorată până acum din mărunte in­terese politice. Trebuie pus și pe birourile UDMR-iștilor, ca mostră de ge­ne­roasă conviețuire ro­mâ­no-maghiară, po­trivnică obsesivelor lor "pro­grame" de grofi politici. Oferind "re­pere identitare" românești, cartea desfășoară un evan­tai de teme: biserica stră­mo­șească, școala româ­neas­că, instituțiile de cul­tu­ră, publicațiile românești sau româno-maghiare, mo­nu­mentele publice, ma­ni­festările cultural-științifice.

Elite românești uitate

Câteva capitole sunt dedicate personalităților de etnie română născute în localitățile Arcului Carpatic. Lista profesiilor elitei românești este lun­gă, de­monstrând că, în realitate, ro­mânii și maghiarii și-au afirmat iden­titatea pe picior de egalitate. La capitolul mari personalități, sunt citați următorii: Miron Cris­tea, primul patriarh al Ro­mâniei; Nicolae Colan, mitropolit al Ardealului; Alexandru Nicolescu, mitro­polit greco-catolic la Blaj; Justinian Tecu­lescu, epis­cop de Ismail-Cetatea Albă, în Basarabia de sud și mulți alții. Din domeniul universitar, jur­nalistic, literar, artistic și științific, lista se întinde pe o pagină întreagă. Mi-a atras atenția un nume: Carol S. Cara­cioni-Craciun, inginer născut în Odor­hei, în anul 1809. Dacă, astăzi, salinele din România atrag mii de turiști, unele fiind incluse în prestigioase ghiduri tu­ristice internaționale (ex.: salina din Turda), dacă au fost cre­ate spații imense sub pă­mânt, unde gă­sești terenuri de fotbal, biserici și spații co­merciale, faptul se datorează acestui inginer odorheian. El a înlocuit sistemul de extracție a sării de tip clopot, cu acela de tip cameral (ca­mere trapezoidale), în urma căruia au apărut spațiile men­țio­nate. În fine, o altă informație pune co­munitățile românești din Harghita și Covasna pe harta învățământului, științei și culturii naționale: mai bine de 100 de personalități din zonă au obținut doc­to­ratul în aceste domenii, între anii 1871-2014. Aici, în laboratoare speciale, au fost fă­cute experimentele necesare zbo­rului primului român în cosmos, Dumitru Pru­nariu. Șeful delegației de cer­cetători a fost inginerul Ioan Brânduș din Araci (co­mună situată în apropiere de Sfântu Gheorghe). La Toplița, în nordul județului Harghita, chirurgul Aurel Bucur a realizat prima operație pe inimă din România, înlocuind valvele ini­mii cu valve artificiale. Mulți alți români har­ghi­teni au adus faimă zonei: Marius Urzică a ajuns campion mondial la gimnastică, Uca Ma­ri­­nescu este prima femeie din lume care a ajuns, într-un singur an, la cei doi poli geo­gra­fici ai Pă­mântului etc. În semn de obiec­tivitate ști­in­țifică, sunt citate și o seamă de perso­nalități se­cuiești/maghiare din secolele trecute: Apaczai Csere, cărturar umanist; Miklos Ba­ra­bas, pic­tor, prieten al românilor; Sandor Csoma, orien­talist, considerat părintele tibetologiei și alții.

49 de biserici ortodoxe, din cele 148 existente, au fost construite înainte de anul 1700

Pentru cei care vor să se documenteze asupra isto­riei și culturii românilor din sud-estul Transil­vaniei, a doua parte a volumului cuprinde o amplă sinteză documentară și arhi­vis­tică. Astfel, sunt făcute publice, pentru pri­ma oară, date referitoare la secui cu nume românești, din fostele scaune secuiești; date despre nobili români dinainte de 1848; oficiali de stat români dinainte de 1918; negustori și proprietari ro­mâni din secolul al XIX-lea; elevi români din secuime, care au studiat la Aca­demia Teologică din Blaj; intelectuali ro­mâni (circa 120) din secolele al XIX-lea și al XX-lea, care au studiat la univer­sitățile mari ale Im­periului, comunități (localități) române dis­pă­rute prin deznaționalizare; martiri români din ultimele secole etc. Situația bisericilor ortodoxe este, în mod firesc, analizată în detaliu. Astfel, aflăm că 49 de lă­ca­șuri ortodoxe, din cele 148 existente, au fost cons­truite înainte de anul 1700, iar 61, înainte de 1900! Iată, așadar, că, vorba cronicarului, nasc și la Har­ghita-Covasna oameni! Acest volum face o breșă majoră în lipsa de in­formații pe această temă. Nimeni, din guvern sau de la președinție sau din parlament, după cum nimeni din Comisia Europeană sau din Par­lamentul Euro­pean nu va mai putea spune vreodată că "n-a știut", "n-a auzit" despre soarta "zăuitaților" români din secuime. Cât a ținut de ei, autorii acestui monument al iubirii de neam au făcut. Rezistența ro­mânească prin cultură este demonstrată magistral, chiar și ma­ghiarii de rând având astfel ocazia să pună surdină politichiei sforăitoare a politicienilor lor și să acorde mai multă atenție vecinilor români. Fiindcă acest eveniment editorial va rămâne, peste timp, cel mai credibil avocat al ființei românești din Arcul Car­patic.

Cei interesați să cumpere volumul pot scrie la
e-mail: [email protected] sau telefona la 0740.188.507. Costă 100 de lei.