Lancea Destinului

Redactia
- Într-o veche legendă se povestește că lancea care l-a străpuns pe Iisus, când acesta se afla pe cruce, îi conferă celui care o posedă puteri fantastice. De-a lungul timpului, ceea ce părea a fi o simplă poveste, s-a dovedit un lucru adevărat -

O legendă biblică

Originile legendei despre Lancea Destinului se află în Biblie. În Evanghelia după Ioan există câteva paragrafe care descriu împrejurările de după moartea Mântuitorului. Fiindcă în ziua de sâmbătă seara, pentru evrei începea stricta săr­bă­toare a Sabatului, preoții lor i-au cerut lui Pilat să le zdro­beas­că cruci­ficaților fluierele pi­cioa­relor, ca să nu le rămână tru­pu­rile pe cruce într-o zi atât de în­sem­­nată pentru iudei. Odată po­runca rostită, soldații au mutilat membrele celor doi tâlhari răs­tig­niți împreună cu Iisus, dar - fiindcă Mân­tuitorul murise - supliciul nu i-a mai fost aplicat și Lui. "Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu El. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din os­tași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă". (Ioan 19, 31-34)

Un talisman fermecat

Preluând și amplificând legendele biblice, ima­ginația populară a creat numeroase povești despre lancea care l-a străpuns pe Iisus. Scrise, majoritatea, în perioada cruciadelor, ele susțin că soldatul roman care împiedicase mutilarea picioarelor lui Iisus (pen­tru ca profeția Scripturii să se împlinească: "Ni­ciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat") o făcuse din milă, profund impresionat de curajul și demnitatea crucificatului. Dovedind că murise, prin împlântarea suliței, el voise de fapt să-l ferească pe Iisus de umi­lința zdrobirii trupului. De altfel, centurionul Gaius Cassius s-a convertit ulterior la creștinism, devenind celebru prin numele de Longinus (omul cu lancea). Arma lui, botezată "Lancea Destinului", va cunoaște de-a lungul timpului o existență aven­turoasă, trecând din mână în mână, dintr-o epocă istorică în alta. Cu timpul, legenda a făcut din ea un soi de talisman fermecat; cel care o poseda, cunoscându-i puterea, putea să stăpânească destinul lumii.
Dar Lancea Des­tinului n-a fost sin­gurul obiect investit cu puteri uriașe prin atingerea trupului lui Iisus. Primele scrieri creștine afirmă că toate relic­vele răs­tignirii au fost dotate cu forțe miraculoase. Cămașa lui Christos îi vindeca pe bolnavi și-i învia pe cei de­cedați; lem­nul din crucea pe care fusese martirizat avea pu­terea să oprească ori­ce rău și să în­frân­gă dușmanul, în vre­me ce cununa cu spini provoca o umi­lință profundă, anu­lând cea mai acerbă dintre trufiile ome­nești. Faptul că, din­tre toate aceste relic­ve, cea mai râvnită (mai ales de către căpe­te­niile militare ale lu­mii) a fost Lan­cea Des­tinului nu este de mirare: forța ei asi­gura su­pre­mația istorică.

Supremația totală

Drumul lăncii de-a lungul secolelor istorice rămâne un subiect extrem de pasionant. Cele mai vechi informații coboară în anul 285 (era noastră), când Mauricius - comandantul creștin al le­giunii tebane - a dorit să moară cu lancea în mână, alături de cei 6666 de soldați ai săi, din ordinul tiranului roman Maximian. Mai târziu, ea l-a însoțit per­­manent pe împă­ra­tul Cons­tantin cel Mare, în timpul lup­telor pe care le-a dus pentru a-și asi­gura su­ve­ranitatea asupra Impe­riu­lui Roman de Răsărit, pe care l-a convertit la creș­ti­nism. Aceeași lan­ce pare să-i fi fost de folos și îm­pă­ratului Teo­dosie, care s-a slujit de ea pentru a-i în­frân­ge pe goți.
Lancea a părăsit Roma în anul 410, după ce ora­șul a fost prădat de către Alaric I, ajungând în mâna germanilor. Din acest moment, ea va apărea în mod regulat de-a lun­gul istoriei, la barbarii și răz­boinicii din Europa de Nord. Ge­­neralul franc Charles Martel (po­re­clit "Cio­canul lui Dumnezeu") o avea atunci când a vrut să impună cre­dința creștină în toată Europa occidentală, după ce i-a zdrobit pe arabi la Poitiers, în anul 733. Apoi, re­lic­va a rămas la franci (care erau con­vinși că le-a întărit do­mi­nația militară) până la dom­nia lui Carol cel Mare, primul împărat al Sfântului imperiu ro­man, la începutul se­co­lului al IX-lea.
Deținerea lăncii asigurase întemeierea dinastiei caro­lin­giene. În patruzeci și șapte de campanii vic­torioase, ea nu l-a părăsit niciodată pe Carol cel Mare. Dar acesta a pier­dut-o din greșeală, la în­toar­cerea din ultima sa bătălie, murind în zilele care au urmat. Ulterior, lancea reapare în poveștile me­die­vale, devenind un însemn al puterii pentru o lungă suc­cesiune de sfinți împărați (majoritatea ger­ma­nici), ajungând în final la Francisc I, împăratul Aus­tri­ei. Lancea a rămas la Viena până în apropierea ce­lui de-al Doilea Război Mondial, când fascinația ei s-a extins asupra unui personaj diabolic: Adolf Hitler.

Hitler și Lancea Destinului

Drumul lui Hitler s-a întretăiat pentru prima dată cu acela al lăncii în anul 1912, când viitorul führer nu era decât un amărât de student sărac, care studia belle-artele în capitala austriacă. Acolo s-a petrecut se­ducția fulgerătoare pentru relicva sfântă. La mu­zeul "Hofburg", unde era expusă lancea, tânărul Hitler petrecea ore întregi, contemplând-o.
Conform relatărilor lui Walter Joannes Stein, un matematician și ocultist austriac care l-a întâlnit pe Hitler chiar înainte de începutul Primului Război Mon­dial, viitorul führer era deja un expert al le­gen­delor legate de lancea sfântă și capacitatea ei de a conferi putere supremă. De altfel, unul dintre pri­mele acte ale lui Hitler, în noua sa calitate de führer al Reichului, a fost să fure como­ri­le coroanei de Habsburg, pentru a le aduce în Germania. Printre ele se afla, firește, și Lancea Destinu­lui.
Același Stein relatează că Hitler nu ascundea niciodată efec­tul produs de lance asupra sa: "În­cet-încet, mi-am dat seama că lancea emană o prezență fan­tastică, aceeași prezență terifiantă pe care o simțisem și în adâncul eului meu, în rarele clipe ale vieții când avusesem premoniția ma­relui destin care mă aștepta", spu­nea viitorul conducător. Ajunsă în Germania, lancea a fost păzită foarte bine - la fel ca și celelalte piese ale comorii habsburgilor - în bi­serica Sfânta Ecaterina din Nürnberg. Dacă Hitler era așa de con­vins de puterea lăncii, după cum spunea Stein, fără nicio îndoială că el credea cu aceeași convingere că pierderea ei ar fi atras după sine prăbușirea stăpânirii sale dictatoriale. Posesia asupra Lăncii Destinului i-a întărit convingerea că își va îndeplini menirea, devenind unicul stăpân al lumii.

De la legendă la realitate

În acest punct, raportul dintre Hitler și lance devine exemplul bizarei simbioze care se produce atunci când legendele se amestecă în mod concret cu viața muritorilor. Presupunând că lancea nu ar fi avut niciun fel de putere, cei care au intrat în posesia ei erau atât de convinși că ea există cu adevărat, încât i-au dat o semnificație mistică, care a avut un impact concret asupra istoriei.
Întorcându-ne la legendă, se spune că momentul în care Hitler s-a despărțit de lance a coincis cu pră­bu­șirea celui de-al treilea Reich. În octombrie 1944, orașul Nürnberg a fost lovit de bombar­da­mentele alia­ților. Hitler a hotărât ca atât lancea, cât și co­moa­ra Habsburgilor să fie îngropate într-un ca­vou spe­cial construit. Șase luni mai târziu, orașul era asediat. Trupele americane s-au luptat din greu cu for­mațiunile SS și cu detașamentele de artilerie pe care Hitler le dispusese pentru apărarea Nürn­bergu­lui. După câteva zile, orașul a fost cucerit. Era 20 apri­lie 1945, ziua celei de-a 56-a aniversări a lui Hitler.
Un oarecare locotenent William Horn, apar­ți­nând armatei a șaptea americane, a primit misiu­nea de a găsi comoara Habsburgilor. Intrarea în ca­voul secret, scoasă la lumina zilei de către o bombă, a fost descoperită din întâmplare pe 30 aprilie 1945, iar locotenentul Horn a intrat în posesia lăncii, în contul guvernului american. În aceeași zi, Hitler - care era ascuns în buncărul său din Berlin - s-a sinucis. Nu s-a aflat niciodată dacă știuse sau nu că lancea căzuse în mâinile dușmanilor săi. Dar multă lume a văzut în coincidența celor două evenimente confirmarea legendei. După război, Statele Unite au înapoiat lancea muzeului Hofburg de la Viena, unde poate fi văzută și astăzi. Acesta este sfârșitul - pro­vizoriu - al legendei despre Lancea Destinului.

LIVIU ȘUTEU