Destindere fără niciun efort

Redactia
- Dacă atunci când este stresat, corpul nostru dă semnale de alarmă, tot el știe și ce să facă pentru a se relaxa. Ascultați-l și urmați-l cu încredere -

Legănatul

Ați văzut cum reacționează co­piii atunci când sunt legănați? Zâm­besc și adorm. Ni s-a întâm­plat și nouă, când­va, chiar dacă e mult de-atunci și-am uitat. Dar senzația a rămas. Depinde numai de noi s-o reactivăm atunci când ni se oferă prilejul.
Vasăzică: sunteți în vacanță și vreți să vă deconec­tați de la stres. În preajma dvs. există un copac și aveți la înde­mâ­­nă un leagăn. Re­țeta e simplă: des­culți, instalați con­­­fortabil pe scân­durica atârnată de sfori, dați-vă vânt cu picioarele și lăsa­ți-vă apoi balan­sați în miș­ca­rea lină și re­gulată de du-te vino. În scurtă vreme, vă veți simți ușurați, la fel ca pruncii legănați în brațele mamelor. Des­tin­derea e totală. Mus­cu­lară la început, apoi și psihică. O senzație care se ac­cen­tuea­ză dacă în timpul balansului veți in­spira și veți expira profund, eli­berându-vă toto­dată și min­tea. Con­sa­crați cel puțin zece minute pe zi legă­­natului și acom­pa­niați-l de un su­net prelung: "ooo" sau "aaa", rostite în șoaptă și re­luate per­manent. Vi­brațiile interioare pe care le pro­voa­că sporesc senzația de ușu­rare produsă de legă­nat. Vă veți simți complet rela­xați. Ca-n va­canță...

Căscatul

Deși vă aflați în vacanță, sunteți stre­sați, obosiți, incapabili să vă adap­­tați la noul context? Iată cum se poate produce "declicul", trecerea către re­la­xare. Trân­tiți-vă pe pat sau așe­zați-vă într-un fotoliu comod. În­chi­deți ochii și dedați-vă, cu toată puterea, căsca­tu­lui. Des­chi­deți larg gu­ra, relaxați-vă mușchii obra­zu­lui și forțați la început emi­te­rea ae­rului, în­so­țită și de un su­net, ca un of­tat. Foarte re­pede veți căsca de la sine. La ce folo­seș­te? La multe! Mai întâi, în­treg sis­te­mul respi­ra­tor lu­crează (dia­fragma, plă­mâ­nii), ener­gi­zân­du-vă prin apor­tul de oxigen. Oxigenul cre­ea­­ză o stare mi­nunată de bine fizic, care la rândul lui duce la rela­xa­re. Cu cât veți căsca mai mult și mai tare, cu atât vă veți simți... mai di­na­mici și dornici de lu­cruri mari. Cu totul altele decât cele lăsate aca­să. Plim­bări, miș­care, dis­trac­ții, seri intime sau pe­trecute la un loc cu fa­­milia - toate devin posi­bile și atră­­gă­toare, cu un simplu și pre­lungit căs­cat.

Râsul

Sunteți posomorâți? Bosumflați? Ni­mic nu vă intră în voie, deși cerul este albastru ca peru­zeaua și marea foșnitoare ca un suspin? Râdeți! Este cel mai bun re­me­diu natural de a pierde controlul de sine și de a uita grijile. Anti-depresiv, râsul în doză sporită ridică și mo­ralul la cote înalte. În plus, spasmele provocate de hohote masează organele - fie­rea, pancrea­sul, ficatul... Prin urmare, dacă tot sunteți în vacanță, în­desiți întâl­nirile cu amicii, uitați-vă la filme comice și scoateți la bă­taie bancurile, chiar și vechi, pe care le știți. Chiar dacă nu aveți talent să le spuneți, contează ha­zul și buna dispoziție pe care le stâr­nesc. Există și o expli­cație medi­cală: endorfina, bat-o vina! Hormonul bu­cu­riei, care abia așteaptă să fie stârnit prin râs. Reco­man­darea: efectele apar după o jumă­tate de oră de râs pe zi.