Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Robert D. Kaplan, "În umbra Europei. Două răz­boaie reci și trei decenii de călătorie prin Ro­mânia și dincolo de ea", traducere de Constantin Ardeleanu și Oana Celia Gheor­ghiu, Editura "Humanitas" (tel. 0372/74.33.82), 350 p.

La întrebarea lui Lucian Boia "este România altfel"?, răspunsul lui Robert D. Kaplan - care a publicat 16 cărți de călătorii și politică externă și s-a specializat pe estul european - e afirmativ. Evoluția țării noastre în contextele succesive ce au marcat Europa în ultimele două secole arată că într-adevăr ea e un caz aparte, ce trebuie studiat pentru a fi înțeles. Autorul cărții de tot interesul pe care vi-o recomand azi a venit prima oară la noi prin anii '70, în plin război rece, ca jurnalist aven­turos, atras de o zonă ignorată în presa occidentală. A descoperit atunci cu uimire o comunitate mar­cată de plasamentul ei în punctul de întâlnire al marilor imperii din trecut, cu o mentalitate ce o diferențiază de vecinii cu care a conviețuit, mai bine sau mai rău, după împrejurări pe care nu le-a putut controla. Uluit și fascinat de România, Kaplan s-a documentat serios și și-a verificat apoi cunoștințele acumulate prin vizite succesive în toate provinciile, unde a stat de vorbă cu localnici din diferite categorii so­cia­le. Îndrumat de intelectuali români a citit și autori esențiali pentru înțelegerea "sufletului românesc", a stu­diat îndeaproape pro­ce­sul istoric ce a dus la în­che­garea târzie a statului ro­mân modern și experien­țele traversate de acesta, curentele de opinie care i-au orientat poziția politică și ideologică în marile mișcări conflictuale ale continentului. A înțeles astfel că jocul marilor puteri europene, intersecția in­tereselor în spațiul ce va deveni România mo­dernă au generat o evoluție diferențiată a statelor române născute în Evul Mediu târziu, iar procesul cu viteze diferite și-a pus amprenta pe națiune. În vizitele lui repetate, Kaplan a sesizat existența prelungită a acestor diferențieri istorice ale pro­vinciilor, atât în viața cotidiană a locuitorilor cât și în mentalitatea lor. Cu o privire proaspătă, ne­parazitată de prejudecăți locale, jurnalistul ob­servă distincțiile, de la arhitectură la com­por­tament, surprinde "cinematografic" specificul lo­curilor și comunităților, ca un reporter talentat, dublat de un analist politic și economic, de un istoric, sociolog și etnolog. Asta face scrisul lui pasionant: ames­te­cul de observație pe viu, istorie și analiză nuanțată, comprehensivă. Comunismul - constată el - a slu­țit atât peisajul cât și compor­tamentele de con­for­mitate, adaptarea la împre­jurări dar și resemnarea atât de specifică. El a con­tinuat și dus la extrem construcția statală totalitară începută de dictatura re­gală, de cea legionară și cea antonesciană care au forjat, sub influența conflictelor ideologice eu­ro­pene, un naționalism etnocentrist cu consecințe bune de manipulat po­litic până azi. Căderea co­munismului nu a dus la asu­marea în profunzime a democrației. În cele trei decenii de călătorii prin România, Kaplan a văzut schimbările, impactul mo­dului de viață apusean, al libertăților de ex­presie și de mișcare, dar și ten­dința de revenire la "temele" trecutului istoric. Con­textul actual a pre­supus regândirea raporturilor cu Rusia, cu Un­garia, Bulgaria sau Ucraina - vecini problematici, cu aspirații uneori mascate la teri­torii ale țării noastre. Agresivitatea Rusiei lui Putin (cauzată de slăbiciunile ei în raport cu civilizația oc­cidentală) dar și valul uriaș de emigranți care cu­tremură UE au indus și la noi o tendință de re­de­finire identitară orientată spre vechile modele. Cu­rentul e vizibil și în modul de raportare la pro­blemele Republicii Moldova (analizate minuțios în carte) și la obli­gațiile rezultate din aderarea la NATO și UE. Ro­bert Kaplan crede că României i-ar mai trebui vreo 2-3 decenii de stabilitate pentru a-și asuma interior "modelul european".