CONSTANTIN BRÂNCUȘI - "Viața mea nu a fost decât un șir de minuni"

Cititor Formula AS
Un "Genius loci" al României

- Vâlva iscată de intenția cumpărării de către statul român a capodoperei lui Brâncuși, "Cumințenia pământului", l-a readus pe marele sculptor în atenția generală. Cunoscute pe dinafară de istoricii artei, viața și opera sa merită, totuși, a fi repovestite continuu, nu doar din imbold cultural, ci și din mândrie națională. Într-o epocă tot mai pauperă spiritual, Brâncuși este un etalon absolut de valoare. Un geniu. O marcă superbă a României, în cea mai nobilă expresie a ei. Fără ambiția unei exegeze artistice, textul care urmează este o mică antologie, compusă din "clipe" de viață doveditoare pentru prețuirea uriașă de care s-a bucurat -

Ce-ar mai fi de spus despre Constantin Brân­cuși, artistul român considerat de majo­ritatea criticilor contemporani drept cel mai mare sculptor al seco­lului XX? Născut pe 19 fe­bruarie 1876 în satul Ho­bița din Gorj și mort la Paris, pe 16 martie 1957, este, fără îndoială, cel mai de seamă artist pe care Româ­nia l-a dat omenirii. După plecarea din țară, lucrările sale, expuse în cele mai mari saloane și expoziții de artă din Europa și A­merica, au fost achi­zițio­nate de galerii și de co­lecțio­nari celebri, oameni bogați, care au chel­tuit averi pentru a intra în po­sesia statuilor lui Brâncuși. Situația se repetă și în prezent, când capo­dopera marelui sculptor, "Cumin­țenia pământului", aș­teaptă să fie cumpărată - nu de o per­soană - ci de însuși statul român (spre mare lauda sa), prețul cerut de proprie­tarul lucrării fiind de 11 milioane de euro. (Celebritatea e scumpă, dar nu și pentru un artist ca Brân­cuși.) De altfel, deși a murit depar­te de țară, în Franța, sub un nume francez, el n-a încetat niciodată să fie consi­derat, și acasă, o valoare națională. Astfel, la 15 mar­tie 2001, la 125 de ani de la nașterea sa, Ban­ca Na­țională a României a pus în circulație o monedă comemora­tivă de aur, cu titlul de 999/1000, având valoarea nominală de 5000 de lei. Cu același prilej, și Banca Națională a Republicii Moldova (spre cinstea ei), a pus în circulație o monedă come­mo­rativă de argint, cu titlul de 925/1000 având va­loa­rea nominală de 50 de lei.
Nici comuniștii nu au reușit să-l extirpe pe Brân­cuși din memoria colectivă. În România există nu­me­roase străzi și bulevarde care îi poartă numele, iar citate din afirmațiile sale, publicate în presă sau adu­nate în cărți comemorative, împânzesc internetul, pri­mind sute de mii de like-uri.

"Nu există un artist mai iubit, mai respectat și mai apreciat decât Brâncuși"

Deși s-a născut în România și tot aici a făcut primii pași în sculp­tură, Brâncuși s-a afirmat cu ade­vărat în Franța, unde a realizat cele mai multe dintre operele sale. "Niciun critic de autoritate nu-și poate permite decât să-i onoreze geniul. Compozitori, dan­satori, pictori, sculptori, scriitori, muzicieni, colec­ționari, actori și actrițe, gazetari și iubitori ai lucru­rilor frumoase și-au făcut drum obligatoriu prin atelierul lui Brâncuși din Impasse Ronsin din Paris. Nu există, poate, un ar­tist mai iubit, mai res­pec­tat și mai apreciat de­cât Brâncuși", spunea Ann Temkin, curator la Muzeul de Artă Modernă din New York.

"Un țăran și un mare sculptor"

Uimirea în ceea ce privește atelierul lui Brâncuși este ex­primată și de una dintre multele lui vi­zi­tatoare, poeta și scri­itoarea ame­ri­cană Edna Millay: "Este cel mai mare și mai neîmpodobit atelier pe care l-ai văzut vreodată, totul nu­mai grinzi albe și blocuri de marmură albă, totul acoperit cu praf alb, ca într-o moară de făină, iar noi am luat dineul pe ceva rotund, de mar­mură, ca o enormă piatră de moară, pli­nă de mici adân­ci­turi și urme de lo­vituri, în locurile unde el a spart și a ciocănit la lucrările sale. Nu tu față de masă, și în întreaga încăpere, nici mă­car o bucată de mate­rial fabricat de vreun fel, dra­perii care să atâr­ne, nu tu ki­monouri arun­cate peste șeva­lete, nu tu fotografii, absolut ni­mic, doar niște minu­nate figuri cio­plite, stând pe piedes­tale, ară­tând alt­fel decât orice ai văzut vreodată pe acest pă­mânt, lucruri atât de complexe, dar fasonate într-o simplitate care înșeală, și, lângă ele, mi­cuțul Brân­cuși cu capul său de­licat, cu părul întunecat, cu fire cărunte, zburlit, cu minu­nații ochi negri, îmbrăcat în pan­ta­loni largi și pantofi grei, un ță­ran și un mare sculptor, în ace­lași timp, deplasându-se târșit de la bucătărie, cu castroane de supă și friptură de găină, pe care a pregătit-o el însuși, și întețind focul în marele, asprul cuptor de piatră albă, pe care și l-a făcut singur, și noi doi, stând la taclale în două feluri de franceză, și mâncând hrean alb, tăiat cum tăiem noi rapița, și bând vin alb dulce".

"Am făcut mai multe coloane, dar numai una a reușit să se urce la cer"

Procesul cunoscut în presa timpului ca Brâncuși contra Statelor Unite a fost extrem de important în istoria artei, pentru că a fost o împrejurare care a înce­put să schimbe formele prin care era legiferată arta modernă. În 1926, când Brâncuși își ducea lucră­rile pentru expoziția de la Galeria Brummer, din New York, s-a declanșat un scandal, deoarece vame­șii americani au refuzat să creadă că lucrarea "Pasăre în văzduh" era o sculptură, era prea abstractă. Ajuns în tribunal, după doi ani, procesul a fost câștigat de Brâncuși.
Într-un interviu acordat unui ziar al vremii, artis­tul spunea: "Sunt imbecili cei care spun despre lu­cră­rile mele că ar fi abstracte; ceea ce ei numesc abstract este cel mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esența lucrurilor... Arta nu este o evadare din realitate, ci o intrare în realitatea cea mai adevărată - poate în singura realitate valabilă".
Brâncuși își dorea să ridice opere și în țara natală, dorea să ridice "Coloana fără sfârșit", dar această idee prinde contur abia când Liga Națională a Femei­lor din județul Gorj îi propune să-și realizeze proiec­tul la Târgu Jiu, ca monument în cinstea eroilor români căzuți în primul război mondial, opera sa fiind finalizată în 1937, alături de alte realizări de excepție, ca "Poarta sărutului" și "Masa tăcerii".
Cele 16 module din care este alcă­tuită coloana reprezintă, simbolic, anul 1916, când România a intrat în primul război mondial și se termină cu o jumă­tate de modul, reprezen­tând jumătatea anului respectiv. Fiecare modul are o înăl­țime de 180 de centimetri și în to­tal, coloana atinge 29,35 metri.
La baza creației lui Constantin Brân­cuși au stat arta populară românească și natura. Unul dintre elementele tradițio­nale care l-au marcat pe marele sculptor este motivul "funiei răsu­cite", întâlnit la "Coloana infinită".
"Am fost trimis și eu de mic copil la pro­copseală în lume. N-am pierdut legă­tura și nu mi-am scos rădăcinile pentru a umbla năuc pe Glob. A profitat și arta mea. M-am salvat, ca om", spunea artis­tul. "Anticii spuneau să-ți iubești des­tinul? Eu mi-am iubit și nu mi-am pără­sit nicio clipă strămoșii și filosofia lor, a naturalității. Nu sunt străbunii desti­nului nostru? (...) Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău când te privești ca un inel din­tr-un lanț nesfârșit al înaintașilor și când nu calci cu o iotă prescripțiile naturalității eterne (...) Țăranii știu, de la mic la mare, ceea ce este bine și rău. Tablele de valori sunt cuprin­se în proverbe, în datini, în doctrina străbu­nilor și în filosofia naturalității". Acestea sunt câte­va dintre aforismele lui Brâncuși, consemnate de scriitorul Petre Pandrea, în lucrarea "Brâncuși, amin­tiri și exegeze".
"Viața mea nu a fost decât un șir de mi­nuni", spunea sculptorul român Constantin Brâncuși, iar una din minunile pe care le-a lăsat în urma sa este, fără îndoială, Coloana infinită.
Tema "Coloanei infinite" l-a obsedat mult pe sculptor, care a cioplit-o mai întâi în lemn. Este o structură specială, care se deosebește de coloanele clasice cu soclu și capitel, întrucât ea nu are nici început și nici sfârșit. Până la ridicarea Coloanei de la Târgu Jiu, Brâncuși mai realizase alte lucrări asemănătoare, din lemn și din gips, dar cel mai mândru a fost de cea din orașul său. "Am făcut mai multe coloa­ne, dar numai una a reușit să se înalțe la cer", afirma sculptorul. Brâncuși spunea despre lucrare că este inspirată din natură: "Natura zămislește plante care cresc din pământ, drep­te și vânjoase. Iată coloana mea [...], formele ei sunt aceleași de jos și până sus, nu are nevoie de piedestal sau soclu ca s-o susțină, vântul nu o distruge, ea se menține prin pro­pria-i putere".

Model pentru arhitecții americani

Clădirea Universității Roosevelt din Chi­cago, cu o înălțime de 143 m, are o arhitectură inspirată de structura Coloanei infinite a lui Brâncuși. Ea a fost construită din 2010 până în 2012 și este cea mai im­por­tantă schimbare a imagi­nii Uni­versității Roosevelt, ce a avut loc în ultimele decenii. Asemă­narea dintre aceste două construcții: clădirea universi­tății și Coloana infinită se ob­servă cel mai bine din modul în care sunt realizate canturile laterale. Acestea sunt alcătuite din elemente de metal și sti­clă, aranjate și îmbinate exact ca modulii din sculp­tura de la Târgu Jiu. Ase­mănarea nu este greu de observat, simbolizând creș­tere infinită, stabilitate și prezență unică. În cele 32 de etaje ale sale, Coloana Infinitului Educației Supe­rioare, așa cum au denu­mit-o cei de la onewaystreet. typepad.com, găzduieș­te 7 săli de curs, cu câte 36 de locuri, 3 săli cu 60-80 de locuri și 3 aule care înglo­bează între 78 și 108 locuri. Un total de 16 etaje este dedicat cazării celor 633 de studenți, în ceea ce se numește "campusul vertical".
Dar nu doar arhitecții americani se inspiră din opera lui Brâncuși. La Madrid, sculptorul Santiago Calatrava a ridicat un obelisc cu înălțimea de 120 m, amplasat în Plaza de Castilla, între turnurile "Puerta Europa", format din 12 elemenți din bronz și oțel, care realizează o mișcare circulară. Proiectul a fost caracterizat de însuși Santiago Calatrava drept o operă care îmbină arhitectura, sculptura și ingineria. Cele 12 inele se rotesc într-un ritm oarecum neregu­lat, pe un tub central, susținut pe o bază de beton, creând astfel impresia urcării. Santiago Calatrava a precizat că dacă ar trebui să numească o sursă de inspirație, aceea ar fi tema Coloanei fără sfârșit a lui Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu.
În SUA, artiștii l-au considerat întotdeauna pe Brâncuși pionierul artei moderne americane, iar mo­mentul care a impus conceptul de artă modernă a fost chiar câștigarea procesului cu vama americană.
Prin descendența sa din mediul rural, Brâncuși și-a exprimat ideile folosind elemente din arhitectura și cultura populară și le-a făcut astfel cunoscute și dincolo de granițele geografice ale țării. De aceea, Giulio Carlo Argon l-a numit "Genius loci al Ro­mâ­niei".
Brâncuși a fost unul dintre cei mai cunoscuți artiști moderniști care au căutat să surprindă esența emoțiilor și obiectelor pe care le înfățișează, fie că e vorba de iubire și senzualitate, sau eroism și curaj.
Conchid cu un citat care îi aparține marelui Con­stantin Brâncuși: "Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte de­parte... Și merită să încerci să faci totul, în speranța că vei putea odată să intri în împărăția celor înalte".

ANDREEA STATE