LAURENȚIU CONSTANTIN - "La concurență cu melancoliile toamnei, oferim bucuria muzicii"

Corina Pavel
Sunete de clavecin în Noiembrie

Un videoclip îndrăzneț, înfățișând două personaje cu peruci pudrate și costume de epocă ce se plimbă pe role, pe aleile unui parc din Capitală, ne dă de știre că, între 1 și 28 noiembrie, se desfă­șoa­ră la București Fes­ti­valul de Mu­zică Veche, sub ge­ne­ricul: "Desco­pe­ră no­u­tatea mu­­zicii vechi!". Eve­nimen­tul a fost deja anun­țat în re­vista noastră, dar ca­li­tatea lui merită mai mul­tă atenție. Un eveni­ment aș­tep­tat de iubi­torii genului, din ce în ce mai mulți și mai ne­răb­­dă­tori, dacă e să ne lu­ăm după graba cu care și-au reținut bilete și abo­namente la con­certe. Nu e nimic de mirare! Festivalul de Mu­zică Ve­che, ajuns anul aces­ta la a XI-a edi­ție, a fost cla­sat de curând, după un sondaj al Ins­titutului Na­țional pentru Cer­cetare și Formare Cul­turală, drept al doilea eve­niment anual, ca no­torietate, în viața culturală bucu­­reș­tea­nă, după Fes­ti­valul "Geor­ge Enescu". Lucrul care ne în­drep­tățește să cerem mai multe infor­mații, chiar di­rec­­­torului fes­tivalului, dl La­urențiu Cons­tantin.

- Cum vă explicați suc­cesul crescând al eveni­mentului pe care îl pa­tro­nați, având în vedere că e vorba de muzică precla­sică, un gen mai puțin promovat. De ce renunță bucureștenii la o cană de ceai băută în li­­niș­tea casei, ca să fugă prin ploaie, la un concert de mu­zică renascentistă?

- La concurență cu me­lan­colia toamnei, noi oferim stări de bine, de freamăt in­terior, chiar de voioșie copi­lărească și, mai ales, senti­mentul de a îm­păr­tăși cu cei­lalți semeni bucu­ria muzicii cu adevărat fru­moa­se. Ca să le provocăm spec­tatorilor noștri această mi­nu­nată pre­schimbare de stare de spirit, aducem pe sce­nă ar­tiști tot unul și unul, cu instru­men­tele lor vechi și minunate, fiecare cu istoria și cu povestea lui, căci fără poveste nimic nu este!
Una dintre constantele festi­valului nostru este componenta sa educativă, de care e legată pri­ma serie de concerte, cea dedicată instrumentelor isto­rice de suflat (oboi, flaut drept, flaut traversier, corn natural) și po­veștilor lor, spuse și exempli­fi­cate muzical de interpreți, co­lecționari și profesori (Mar­cel Ponseele, Jan de Vinne), alături de an­samblul "Il Gardellino" din Belgia. Această primă serie a fost realizată cu sprijinul Con­servatorului Regal din Bru­xelles și cu Comu­nitatea Fla­man­dă din Belgia, un parteneriat deosebit de onorant pentru noi.
A doua serie reflectă preocuparea noastră spre alte zone de expresie artistică (am avut concerte de jazz inspirate din muzica bizantină și armenească, susținute de Harry Tavitian, mai multe evenimente de arte vizuale - expoziții de artă plastică, instalații sonore), iar acum ne-am gândit să ne tentăm spec­tatorii cu film, ținând cont de faptul că în ultimii 30-40 de ani, s-au făcut câteva filme care au de­venit iconice pentru ceea ce înseamnă mu­zica ve­che și, mai ales, pentru barocul muzical. Unele sunt filme de artă, cum este "Cronica Annei Mag­dalena Bach", un film alb-negru din anii 60, în care, lucru extraordinar, rolul lui Bach este inter­pretat de clavecinistul Gustav Le­onhard, legenda ab­solută a muzicii vechi în lume. Altele sunt pro­ducții premiate ale cinematografiei franceze, cum sunt "Toate diminețile din lume", cu Gerard Dé­par­dieu în rolul compozitorului Marin Marais, fil­mele lui Corbieau, "Regele dansează" și "Fari­nelli", sau recentul "Mein name ist Bach", toate cu o ilustrație muzicală de excelentă calitate, în acompania­men­tele unor ilustre orchestre, cum ar fi "Concert des Nations", sub conducerea lui Jordi Savall. Ne-am bucurat să constatăm că filmele pre­zentate au avut un succes nebun la pu­blic! Această a do­ua serie s-a în­che­iat cu concertul "Cla­ve­ci­nissimo" - la Mu­zeul Național de Artă al Ro­mâniei, în sala Auditorium, oferit de for­ma­ția "Gli Stu­diosi di Se­bastiano". Cu Ra­lu­ca Enea la clave­cin, Mircea E­nes­cu și Me­linda Be­res la vi­oară, și cu un pro­gram Ra­meau din ba­rocul fran­cez târ­ziu, ilustrat core­gra­fic de grupul de dans baroc "Pa­sseggio" de la Cluj. Toată seria de ma­nifestări sub egi­da "Movie Gala for Cla­vecinissimo" a avut ca scop principal strân­gerea de fonduri pen­tru restaurarea cla­­­ve­cinului istoric Ruckers -Taskin, aflat în patrimoniul Mu­zeului Național Peleș, adus acolo de prima regină a României, Eli­sabeta. Acest proiect de restaurare va începe în ianuarie, va dura opt luni și va fi fi­nalizat cu un concert de re-inaugurare, când acest instrument is­to­ric atât de prețios, un "Stradivarius" al cla­ve­cinelor, clasat în pa­trimoniul național în clasa "te­zaur", cea mai de sus, alături de "Cu­min­țenia pă­mântului", "Co­loa­na Infinitului" și al­tele aseme­nea, va putea cânta din nou. (Mai există un al doilea clavecin, în Muzeul Național de Artă, care e într-o stare foarte tristă, și spre care ne vom în­drepta atenția spre a-l restaura, după ce vom ter­mina cu cel de la Peleș.)
Cea de-a treia serie pro­pune șase concerte de înal­tă ținută: primul, la Sala Atelier a Tea­tru­lui Național Bucu­rești, o pro­ducție a festivalului nostru, un "two women show", cu clavecinista Ra­luca Enea și dan­sa­toarea Csilla Juhasz, sub titlul "Baroq'eMotion", în regia lui Laurențiu Calom­fi­rescu. Cel de-al doilea concert a fost dă­ruit de Orchestra Barocă a Uniunii Eu­ropene (EUBO), sub conducerea unei figuri im­portante a muzicii baroc, violonista Margaret Faultless. EUBO con­certează pre­tu­tindeni în Europa, de la renumite săli de concert, la fes­ti­valuri internaționale de vară pe malul mării, la mânăstiri cu tradiție istorică sau la evenimentele muzicale ale sărbătorilor de iarnă găzduite de ma­rile catedrale europene. În 21 no­iembrie, la Sala Atelier a TNB, va fi concertul "Iter in tempore", ca­re vorbește despre călătoria în timp a unui personaj contemporan, care se întoarce în epoci trecute, parcurgând din aproape în aproape istoria muzicii și a dansului vechi. Spectacolul va fi susținut de an­samblul de muzică veche "Codex" din Sf. Gheor­ghe și de grupul de dansatori "Passe­ggio" din Cluj. Urmează, în 23 noiembrie, în Su­fra­­geria Regală a Muzeului Național de Artă, con­certul trupei "Trei parale", intitulat "Balade vite­jești și alte cântări". E o prezentare în premieră a acestui nou proiect al lor în cadrul festivalului nostru, menit să readucă în atenție cântecul epic de vitejie, de haiducie sau pastoral, aproape dispărut din lumea satului. Pe 25 noiembrie, în marele salon de recepție "Sala Cerchez" de la Muzeul Național Co­troceni, va avea loc concertul "Stolen Roses" ("Trandafirii furați... au cel mai dulce par­fum", spune un vers dintr-un cântec de menestrel din epo­ca elisabetană), cu interpretul la lăută spaniol (ca­ta­lunez, de fapt) Xavier Diaz-Lattore. Pe 28 no­iembrie, ultimul acord muzical al festivalului se va stinge în Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României, unde, sub titlul "Sunetele Pa­latului", lui Xavier Diaz-Lattore i se va alătura An­drew Lawrence-King, una dintre personalitățile de marcă ale curentului muzicii vechi și cel mai apre­ciat harpist al tuturor timpurilor.

- Zece ani ați "crescut" acest festival, dom­nule La­urențiu Constantin, crezând cu obstinație în stră­lucirea muzicii vechi și în necesitatea pre­zenței ei în viața culturală bucureșteană. Și, iată, credința dvs a fost răsplătită: ajuns la a unspre­zecea ediție, festivalul este apre­ciat ca al doilea eveniment cultural al Bucu­reștilor și ca cel mai important festival dedicat muzicii vechi din sud-estul Europei.

- Am pornit la drum fără să fim preocupați de clasamente. Am vrut să facem ceva bun pentru zona aceasta de muzică veche românească, aflată în urmă cu 12 ani în umbră, aproape întuneric. Pu­blicul era văduvit de această muzică, artiștii căutau auditoriu în altă parte, în alte țări. După 11 ediții organizate, trebuie să declarăm aici, cu mare bucu­rie, că în cea mai mare măsură, succesul acestui festival se datorează celui mai dinamic segment al său, acela care ne dă impulsul de a merge mai de­parte, și anume, publicul! Acelor iubitori ai muzicii vechi, care înfruntă frigul și ploile lui Noiembrie, ca să asculte cum sună un clavecin!