MIYA KOSEI - "Fac fotografii în România de 50 de ani"

Iulian Ignat
"Ambasadorul Maramureșului"

"La mulți ani!", spune japonezul, ridică în cinstea celor prezenți un păhăruț de horincă și-l dă pe gât. Apoi întreabă, cu un zâmbet abia schițat: "Câți moroșeni sunt în sală?", și este primul cu mâ­na pe sus. Lansarea celui mai nou album de fo­to­­grafie semnat Miya Kosei, cel de-al nouălea de­dicat Maramureșului, a avut loc pe 10 noiembrie la Ceainăria Cărturești, acolo unde japonezul a fost înconjurat de câțiva dintre numeroșii săi prieteni pe care și i-a făcut de-a lungul anilor în România. Mai precis, sunt 50 de ani de când Kosei, au­to­in­titulat "ro­maniac", colindă țara de două, trei ori pe an, cu bu­sola orientată spre nord, spre Maramureș, locul său de suflet. Un motiv întemeiat pentru a fi numit "am­basador al Maramureșului" chiar de am­basadorul Japoniei la București, care, prezent la lan­sare, a dezvăluit interesul real al familiei im­pe­riale pentru zonele tradiționale ale României. "Ce țară frumoasă avem!", spune o doamnă, ca pen­tru sine, în timp ce răsfoiește paginile albu­mu­lui. În­tr-o perioadă în care tot mai mulți români se întorc acasă cu cărți, albume, expoziții de foto­gra­fie des­pre țările îndepărtate pe care le-au străbătut, un ja­po­nez ne arată cum a fost odată un ținut le­gendar de-al nostru. Pentru că fotografiile lui Miya Kosei pre­zintă, din păcate, un Maramureș aproape dispărut.

"Fotografia este o specie a iubirii"

"Maramureșul meu", precedentul album al lui Miya Kosei, apărut în urmă cu doi ani, aduce în prim-plan compoziția și sobrietatea fotografiilor în alb și negru. Noul album propune o explozie de culori, în care verdele ierbii, roșul din hainele mo­ro­șenilor, albastrul cerului te aduc mai aproape de viața de zi cu zi a acestora. Lucrul la acest album a durat opt luni, cu scanarea filmelor făcută la Bu­da­pesta, hârtie adusă de la Viena și tiparul făcut la Cluj, la Editura "Idea", care pentru ja­ponez are numai cuvinte de laudă. Fotografiile sunt realizate în anii '70, '80 și '90, în tot Mara­mu­reșul, însă mul­te dintre ele într-un sat drag japone­zului, Po­ie­nile Izei. "De-a lun­gul ba­zinului râ­u­lui Iza apare un luminiș în pădure și aco­lo este o altă lume, de o fru­mu­sețe spec­ta­culoasă, iar oamenii ce tră­iesc aco­lo își adoră tra­dițiile și valorile. Satul este izolat, la 12-13 kilometri de șo­seaua principală, ki­lo­metri pe care i-am stră­bătut pe jos sau cu câte o ma­șină de oca­zie. Când am ajuns pri­ma oară acolo, se fă­cuse deja întu­neric, nu cunoș­team pe nimeni, nu știam la cine să merg. Am intrat în­tr-o curte unde era lumină și de unde venea un miros înțepător. Se făcea țuică la cazan, iar în jurul caza­nu­lui erau milițianul și di­rectorul școlii din sat, care se cinsteau de zor. M-au luat lângă ei, ne-am îm­­prie­tenit imediat, am vor­bit și am băut țuică pâ­nă dimi­neața, când m-am culcat în casa di­rec­torului. Avea un băiețel care acum a ajuns un om foarte deștept, este profesor universitar la Dublin".

O sută șaptezeci de călătorii în România

Miya Kosei a cunoscut pe drumurile sale de țară sute și sute de oameni, s-a împrietenit și a fost îndrăgit de țărani, de preoți, de învățători, de ți­gani, de oameni de vază de la oraș. Imaginile sale, chiar dacă latura lor documentară are o valoare de necontestat, nu sunt cele ale unui fotoreporter. Și nicidecum cele ale unui turist, oricât de entuziast ar fi acela. Fotografia cu o țărancă ce îmbrăți­șea­ză, cu ochii închiși, o oaie neagră, în blana căreia se prinsese zăpadă, la fel ca în hainele femeii, spune multe despre Miya Kosei. Sunt fotografiile unui om de-al locului, așa cum a devenit el de-a lun­gul celor 170 de călătorii în România. Un stră­in dintr-o țară îndepărtată, care s-a afundat în cul­tura moroșenilor, a dormit în fân, a băut horincă cot la cot cu ei, a mâncat cu poftă sar­ma­le, a pe­tre­cut nopți întregi încer­când să traducă țâpu­ri­turile oa­me­nilor de la joc. Sunt puține portrete în album. Și mai puține peisaje. Fotografiile se con­cen­trează pe viața comunității, ritualuri, trecerea anotimpurilor, obiceiurile zilnice ale oamenilor. "Fo­tografia este o specie a iu­birii, la nivelul me­mo­riei, al ima­ginației, trebuie să ai o mare admirație pentru ceea ce fo­to­gra­fiezi. Fac foto­grafii în Ro­mânia de 50 de ani, sunt foarte atras de fru­mu­sețea naturală și de frumusețea din sufletele oamenilor. Oamenii din Ro­mânia dau mereu o compoziție de o formă minu­nată. Ei nu-și dau seama de prezența mea și nici de cât de fotogenici sunt. Îmi plac ex­presiile de pe chipurile lor. Ges­turile lor sunt fi­rești. Modul lor autentic de a gândi îmi mișcă su­fletul. Când fac o fotografie despre oameni, mă îndră­gos­tesc de ei la prima ve­dere, fie că este vorba de copii, de fete la vârsta mă­ritișului sau de bărbați în toată firea. Pur și simplu îi iubesc, ajung să mă uit la ei ca la mine însumi și apoi apăs declan­șatorul apara­tului. Toa­te lucrurile for­mează un singur corp. Pot spune fără ezitare că foto­grafiile reprezintă senti­mente de afecțiune. Iată, de pildă, fotografia de pe co­perta noului album, făcută cu mai bine de 25 de ani în urmă. Fetița cu basma pe cap ce păstorește câteva oi pe coama unui deal. Striga la ele cu o voce adorabilă: «Hai la ma­ma!». Am în­trebat-o ce vrea să se facă atunci când va creș­te, va fi mare și mi-a spus că vrea să fie un ar­bore mare, pe ra­murile că­ruia să se odih­nească și să cânte păsă­relele. De fie­care dată când privesc această foto­grafie, simt o emoție pu­ternică, și de fie­care dată, mă străbate o senzație no­uă. Emoțiile n-au limi­te. Fata a crescut și eu mă întreb pe unde um­blă spi­ritul ei de atunci, al co­pilei ce voia să devină un co­pac. De câte ori mă gân­­­desc la sufletul ei, prins cu tan­drețe pe film, cu oile strălucind în culori platinate în lumina iernii timpurii, resimt o vagă tristețe. Sunt ușor rănit de acest conflict între fru­musețe și tristețe. Timpul nu se mai întoarce nicio­dată."

Centrul lumii

Miya Kosei a ajuns pentru prima oară în Ro­mânia la mijlocul anilor '60, în cursul unei călătorii epice între Rusia și Europa Occidentală. Spune că a întâlnit oameni de treabă în întreaga lume, însă de români s-a îndrăgostit, de felul lor de a fi. Atunci, prima oară, avea de gând doar să stea o zi-două la Bucu­rești, apoi să meargă mai departe. A rămas două luni prin țară, pe la oamenii cunoscuți prin tren, pe ulițe, care nu-l mai lăsau să plece. Toți îi zi­ceau că ar trebui să ajungă în Ma­ra­mureș, iar când a ajuns acolo, a avut o senzație de "déja vu", a fost uluit de asemănarea cu zona rurală a Japoniei în care a copilărit, după ce un bom­bar­dament a distrus casa fa­mi­liei din Tokyo. Sate la poale de mun­te, cres­că­tori de ani­male, oa­meni ce vorbesc tare, strigă, țin la tra­di­țiile lor, toate acestea îi erau cu­nos­cute. Pentru Kosei, Mara­mu­reșul a devenit centrul lumii, locul în care se întoarce, negreșit, an de an. La 79 de ani, japonezul con­ti­nuă să-i stră­bată dea­lurile și ulițele, atât de schimbate.

"Cine vrea să știe ce va veni trebuie să știe ce-a fost!"

A început să facă fotografii la 14 ani, cu un apa­rat atât de mic, încât îi încăpea în palmă, aparat pe care și l-a cumpărat din banii strânși ca distribuitor de ziare. În tinerețe, Miya a fost un om al literelor, redactor la ziar, scriitor și cititor vorace, dependent de un vestit cartier al anticariatelor din Tokyo. Lu­cru­rile s-au schimbat drastic, atunci când un pri­eten al său, student, i-a oferit un bilet dus până la Moscova, sfătuindu-l să-și scoată nasul din cărți și să cunoască viața cu propriii ochi. Aparatul de fotografiat a devenit un tovarăș de drum nelipsit al noii sale vieți, cea de călător. "Mi-am amintit de ceea ce-mi povestise mama. Când era mică, a făcut o boacănă și, atunci când bunicul a vrut să o în­hațe, s-a ascuns într-un mic spațiu de sub podea. Bu­nicul o căuta și striga: «Unde te-ai ascuns?». Iar ea tăcea chitic acolo, privind uluită la grădina din fața casei, care arăta cu totul altfel decât știa ea. Avea să mai revină deseori în acel loc secret, pen­tru că acolo i s-a des­chis o lume nouă, cu noi di­mensiuni. Mai târ­ziu, mama avea să facă fo­to­grafii, să scrie poeme în proză, iar acestea au fost influențate de acea în­tâm­plare, de acea schimbare de perspec­tivă. Eu, la rândul meu, încerc să foto­gra­­fiez lucrurile esen­țiale. Care sunt invizibile! Poți vedea ceva cu ade­vărat numai cu inima. Vizi­bi­lul este numai un mo­ment, invizibilul este etern. Ști­am asta din Noul Testament, citisem și în scrie­rile lui Antoine de Saint-Exupéry, însă am simțit și am învățat pe propria piele în Maramureș. Mi-a plăcut toată viața să aflu lucruri noi, să învăț, iar Maramureșul mi-a oferit enorm în acest sens. Am primit în dar o generoasă porție de spiritualitate de la acei oa­meni. Am cunoscut un mod de viață au­tentic și sen­timente venite din inimă. Mi-ar plă­cea ca cei ce des­chid albumul să înțeleagă me­sa­jele pe care le transmit oamenii fotografiați, pentru că purtarea și expresiile lor conțin ceva foarte profund. De aceea le spun tinerilor: «Cine vrea să știe ce va veni trebuie să știe ce-a fost!». Lucrurile din ve­chime și tradițiile rămân mereu noi și nu vor fi de­pășite niciodată."