DAN MOHANU - "Ca pictor restaurator trebuie să ai credință și să fii trăitor al vieții bisericești"

Valentin Iacob
Doctorul bisericilor românești

Profesorul universitar Dan Mohanu este un erudit. Limba în care îți vorbește mus­tește de migala și rafinamentul formu­lă­rilor pline de miez, în cuvinte rare, unele aproape pier­du­te azi. Cu aceeași calmă și rafinată migală, Dan Mo­hanu a făcut să reînvie frescele Ba­sarabilor de la Biserica Dom­neas­că din Curtea de Argeș, una dintre cele mai frumoase picturi mu­rale din România. Profesorul Mo­hanu a fost doctorul multor al­tor biserici vechi, a căror pictură a re­adus-o la viață. Dar el este și un pictor de marcă, membru al gru­pului Prolog, iar credința pu­ter­nică în Dumnezeu întregește por­tretul unei personalități exem­pla­re.

Biserica misterelor

- D-le profesor, să începem in­terviul nostru cu Biserica Dom­nească din Curtea de Argeș, la care ați lucrat cu o dedicație e­xem­plară. Este o ade­vă­rată Capelă Sixtină a or­todoxiei românești.

- Biserica Domnească de la Curtea de Argeș este un monument-efigie al țării noastre. Nu i-aș spune Capela Sixtină, căci nu are aspectul acela revoluționar, secularizant. Dimpotrivă, Biserica Domnească a fost un monument de devoțiune creș­ti­nă maximă, un monument extraordinar, în ca­re s-a concentrat toată experiența bizantină de la sfârșitul Imperiului. Și este o biserică plină de mistere încă nedezlegate, începând cu inscripția despre moartea lui Basarab Voievod, care spune că marele voievod s-a stins, la 1352, la Câm­pulung. Scrisă pe rostul zidăriei, ea e considerată fie o sim­plă amintire a unui eveniment petrecut mai demult, fie o con­sem­­na­re, din chiar vre­mea morții lui Ba­sa­rab Înteme­ie­torul. Miste­rioasă este și inscripția adă­ugată dea­su­pra tablo­ului votiv, care ne spune despre stăpânirea unui Basarab asupra Vi­di­nului. Dar nu aflăm nici nu­mele voievodului, nici data pisaniei. Așa­dar, bi­serica Sf. Nicolae Dom­nesc este un monument de primă mână, dar care a avut un destin dra­matic.

- Când ați început să lucrați acolo?

- Prima oară când am intrat acolo a fost după cutremurul din 1977. Biserica era iar în cârje, cum fusese și în timpul lui Lecomte du Noüy, care re­a­lizase cea dintâi res­tau­rare pe pământ românesc, la celălalt monument ecle­ziastic major, biserica Epis­copală din Curtea de Argeș, o restituire care a scan­dalizat o parte din elita intelectuală de la noi. În ur­ma restaurării, apăruse un monument neautentic, care își pierduse mult din substan­ța origina­lă. Fu­se­seră făcute multe inter­venții radicale, între care extragerea unei părți din frescele lui Do­bromir și re­­facerea, într-o altă teh­nică, a ansam­blului ico­no­grafic. La fel cum s-a întâm­plat și în alte locuri: la Trei Ierarhi și la bi­se­rica Dom­nească din Iași, la Sf. Dumitru din Cra­iova, la Mi­tropolia Târgo­viștei. Bi­se­­rica Dom­nească din Curtea de Ar­geș urma să fie sacrificată în același fel: printr-o inter­ven­ție în care restaurarea însemna o re­construcție totală. Căci, în concepția vre­mii, restaurarea era total separată de con­servare. Orice era permis! Biserica Dom­nească era și ea în cârje, dar tocmai atunci a apărut scan­dalul din jurul bisericii lui Neagoe Basarab. Apoi, după o vreme, a apărut și salvatorul: arhitectul Gri­gore Cerchez. Cel care, prin soluția sa de conso­lidare, a salvat de la de­mo­lare vechea biserică a primilor Basarabi. Și astfel a putut fi restituită și pictura ei de inesti­ma­bilă valoare.

- Îi puteți descrie, pe scurt, excepționalitatea? Nu toți cititorii revistei noastre au ajuns să o vadă, deși este mare păcat...

- Biserica a suferit enorm după cutremure, necesitând repictări succesive. Prima repictare da­tează din secolul al XVIII-lea și aparține, se pare, lui Radu Zugravu, o a doua, de la 1827, este da­torată lui Pantelimon Zograf, și o alta s-a produs la 1837-1838, dar prima frescă este din timpul întâilor Ba­sarabi. Că se datorează lui Basarab I, sau celor doi voievozi urmași ai săi, rămâne o problemă con­tro­versată, încă un mister al acestei biserici. Este, însă, o pictură de factură paleologă, de o valoare excepțională, la care au lucrat cel puțin doi zugravi cu personalitate puternică și hărăziți.

- Pictura de la Biserica Domnească este cea mai veche frescă din România?

- Este cel mai mare ansamblu medieval din Țara Românească ajuns până la noi. Dar e posibil să avem o revelație în biserica rupestră de la Corbii de Piatră, unde subzistă o pictură extraordinar de valo­roasă, foarte posibil tot din timpul întâilor Basarabi, dacă nu chiar anterioară ansamblului iconografic de la Sf. Nicolae Domnesc.

- Cum arăta biserica în momentul intrării dvs. în scenă?

- După cutremurul din 1977, la Biserica Dom­nească reapăruseră dislocări majore, care au silit Direcția Monumentelor să o sprijine în interior. Abia în 1980 s-a hotărât, în sfârșit, intervenția de consolidare și restaurare. Așa am ajuns eu acolo. Din păcate, la Biserica Domnească am fost într-un veșnic conflict cu autoritățile, care pretindeau ca totul să se facă repede. Și, mai ales, să "cos­me­tizăm". Termenul l-am auzit rostit de Tamara Do­brin, membru în CC al PCR și cândva profesoară la Arte. Ea dorea o grabnică cosmetizare la nivelul "epidermei" (n.r. adică al picturii) murale. Se voia o res­taurare superficială. Noi trebuia să restaurăm pictura, dar ne confruntam în același timp cu pro­blemele grave de consolidare a bisericii. Și am făcut cu totul altceva decât ni se cerea. Ceea ce puteam noi face era să resti­tuim an­samblul, fără să comitem un fals. In­tervenția noas­tră la biserica Sf. Nicolae Domnesc a fost nu­mai în limitele lacunelor imaginii. Nu s-a in­ter­venit pe c­uloarea ori­ginală. Imaginea a fost scoa­să la ivea­lă, une­ori în prospețimea ei neașteptată și ine­­ga­labilă. Așa se poate vedea, de la o anume dis­­tanță, unde a inter­venit restauratorul. Dar tot ne-am izbit de ne­în­țelegerea autorită­ți­lor, chiar și după 1989. De ce? Printre altele, pentru că intervenția noastră impunea dispariția unor suprafețe sau de­talii, care fu­seseră repictate incisiv, la 1914, de pic­torul Du­mitru Norocea. Și reapărea o suprafață ori­ginală de­gradată. Uneori, sfâșietor de degradată. Prin ur­mare, dispăreau zone în care se repictase ma­­siv, pro­ducându-se un fals. Soluția a fost să fa­cem să con­viețuiască toate straturile istorice, bine de­li­mitate. Am căutat însă în permanență să recu­perăm pictura secolului al XIV-lea, în maiestuoasa ei au­tenticitate.

Un tezaur formidabil: bisericile țărănești

- O altă biserică-monument, cu o pictură ex­trem de frumoasă, este cea de la Mânăstirea Ar­bore, una dintre cele mai frumoase din Moldova.

- Am lucrat și eu la biserica lui Luca Arbore, în 1974 și 1975. Am stat mult în preajma frescelor reabilitate de Dragoș Coman, le-am studiat în­dea­proape. Este o pictură unică în toată Moldova. O pictură, am spune astăzi, de autor. Pictura de la Ar­bore este o minune a picturii moldovenești. Ea ne situează într-un fel de renaștere moldovenească. Unde s-a școlit pictorul Dragoș Coman e greu de spus. Uneori, pictura lui te face să te gân­dești la Re­naștere sau la un gotic târziu. Este, în același timp, o pictură foarte personală, bine de­finită stilistic. Dominată de un tip angelic, diafan, ce se regăsește în toate chipurile.

- Care e locul picturii noastre bisericești în Europa?

- Bisericile noastre sunt un ansamblu unic și față de lumea bizantină, și față de cea occidental euro­pea­nă. La noi, lumea romanică și gotică venită din apus, împreună cu lumea bizantină, se inter­fe­rează într-o formă pe care n-o regăsim nicăieri. În Ro­mânia sunt pomenite bisericile din nordul Mol­dovei sau cele de lemn ale Maramureșului, dar nu e văzut ni­cio­dată ansamblul țării, Hațegul, Țara Ro­mâ­neas­că, Banatul. O lume atât de complexă și pe care nu o poate oferi nicio altă țară. Italia are Bi­zanț și Anti­chitate, dar nu are o expresivitate a in­terferențelor de o asemenea vitalitate și su­pra­viețuire în timp a "Bi­zanțului după Bizanț", ca la noi. România este un loc al interferenței cul­turilor unic.

- Aveți vreo amintire specială legată de toți acești ani de restaurări?

- Am avut un parcurs foarte lung, care mi-a dăruit multe momente frumoase. O bucurie recentă a fost salvarea bisericii de lemn din Urși. Este o biserică monument istoric. Ca ea, sunt toate bi­sericile noastre țărănești târzii, un tezaur formidabil, cu care se întâmplă ceva stra­niu. Bisericile acestea dispar primele. Si­tuate între arta populară și marea artă medie­vală, sunt considerate în afara "căii mari a istoriei". Dar ele sunt mărturia unei lumi vii, prin care noi am supraviețuit, atunci când în jurul nostru, o lume întreagă își schimba chi­pul. Când la ruși sau în alte spații ortodoxe, era doar o artă profund de­cadentă prin imagine, lumea țărănească de la noi a născut biserici excepționale. Ele vor dispărea pri­mele și pen­tru că sunt cele mai multe din lemn. Tre­buie să ne ocupăm și de ele! În ce mă privește, am profitat de un moment bun. Arhitectul Șerban Sturdza lansase un proiect puternic și ambițios: 60 de biserici de lemn trebuiau salvate. Iar biserica de lemn din Urși era într-o rână, se prăbușea. Am vă­zut-o ridicată pe cricuri și restaurată bârnă cu bârnă. A fost un eveniment extraordinar.

Omul lui Dumnezeu

- D-le profesor, restaurarea presupune și cre­dință? Trebuie să fie pictorul restaurator un "om al lui Dumnezeu"?

- Neîndoielnic! Când lucrezi în spațiul eclezial, ca pictor restaurator condiția ta pentru a duce bine la capăt ceea ce faci este să ai credință și să fii un trăitor al vieții bisericești. Spun asta, pentru că res­tau­rarea, așa cum o înțelegem noi astăzi, pare un produs al lumii moderne, secularizate. O lume care se dorește eminamente științifică, și în care pro­blema restaurării nu mai e o problemă de credință, ea ține de știință și de un tehnicism ex­trem de aplicat. Azi putem re­zol­va pro­bleme de conservare în­tr-un mod de ne­ima­ginat cândva. A­vem sisteme de in­ves­tigație care per­mit să vezi prin­­tr-o ca­meră mul­ti­spec­tra­lă ceea ce nu pu­teai să con­cepi că poți vedea cândva. Poți con­tro­la to­tul, poți prin a­nalize so­fi­sticate și multiple, să in­tri în cele mai fine și punc­­tuale locuri ale ma­te­riei pic­tu­rale. Plus o în­treagă ști­in­ță a ma­terialelor noi. Dar a­cest teh­nicism pur nu are ni­cio valoare dacă nu e dublat și de o mis­tică, atunci când te afli într-o biserică. E o pro­ble­mă foarte grea, căci tu ai de a face cu o întreagă teologie prin ima­gine. Și din acest discurs de pe pereții bisericii nu trebuie să lipsească ceva. Ca res­taurator, trebuie să-i refaci și unitatea și continui­tatea. Dificil, de multe ori imposibil! Aici e pro­ble­ma mare: contradicția între autenticitate, în vi­ziunea restaurării moderne, și integritate, în viziu­nea teo­lo­gală, care consideră că imaginea trebuie să fie in­te­grală. Iar eu trebuie să refac această uni­tate, fără să produc imagini fal­se. Uneori, asta vine în con­tra­dicție cu dimensiunea metafizică a bise­ricii. Care tre­­buie și ea respectată. Pentru mine e ceva dramatic.

- Sunteți și pictor, d-le profesor, membru al Grupului Prolog, care gravitează prin pictură în jurul credinței. Cum ați ajuns în Prolog?

- Pentru mine, întâlnirea cu Prologul, cu Paul Ghe­rasim, cu Horia Paștina, cu Mihai Sâr­bulescu, cu Cons­tantin Flondor a fost un moment extrem de im­portant, pentru a-mi găsi un drum. A fost tot un fel de exprimare prin imagini a unei trăiri mistice, pe ca­re am simțit-o po­si­bilă în grupul Pro­log. Am simțit că pot să nu fac pic­tu­ră bisericească și to­tuși să trăiesc foar­te bine ca pictor creștin. În ultimii 20 de ani, expe­rien­ța asta m-a ajutat foarte mult. Și nu am renunțat la pic­tură, deși, acest mo­del dual, res­tau­ra­tor-pictor, nu e re­comandabil.

- De ce?

- Dacă o să vă duceți să vedeți ce se întâmplă în lume la acest nivel, veți constata că res­tau­ratorii sunt res­tau­ra­tori. Nimic alt­ce­va. Uneori, a prac­tica pictura fiind și restaurator repre­zin­tă riscul unui e­șec! Pentru că lu­crurile sunt despăr­țite. Se con­sideră că subiectivitatea ar­tis­tică insinuată în actul res­tau­rării prejudiciază patrimoniul, în loc să-l aju­te. Este proiecția unei subiectivități artistice care poate duce la decizii de-a dreptul periculoase din punctul de ve­dere al restaurării, al restituirii unui obiect în au­tenticitatea sa. Există confuzia că a restaura în­seamnă a te con­funda cu pictorul care a realizat ope­ra și a face și tu întocmai. E cea mai mare eroare posibilă în materie de patrimoniu. Așa că, în ceea ce mă privește, a trebuit să despart cele două lumi. Asta, pentru mine, a însemnat să rup substanțial din tim­pul picturii.

"De Crăciun, mă simt tot atât de copil ca și altădată"

- Restaurând biserici, v-ați apropiat mai mult de Dumnezeu?

- Întâlnirea cu Biserica, în meseria mea de res­taurator, m-a apropiat, fără îndoială, mai mult de Dumnezeu. Este un parcurs asemănător me­di­cinei. Un medic împlinește o misiune sacră, în opi­nia mea. Este în contact cu omul, cu trupul și su­fletul său. A pătrunde într-o bi­se­rică e ca și cum ai cu­noaște omul. Intri într-un veritabil cosmos, cu un spațiu conceput ca atare. Ești în contact cu o ma­terie care a fost construită cu un gând de cre­dință, iar asta nu-i puțin lucru. Faptul acesta se vede de la un capăt la altul al unei ctitorii: de la zi­dărie, așa cum este ea pusă, cărămidă peste că­rămidă, în soliditatea zidurilor sau în arcuirea bol­ților, până la imaginea pic­tu­rală. Să ai pictura, icoana, sub ochi, să o atingi, să simți cum s-a năs­cut, creată întru credință - toate te conduc în spa­țiul liturgic și în trăi­rea mistică a bisericii.

- Suntem în pos­tul Crăciunului. Cre­deți că abstinența și în­sin­gu­rarea ne pot ajuta să ne lăsăm su­fletul să trăiască ple­nar bucu­ria Naș­terii lui Iisus?

- Una e să fii sin­gur cu Dum­ne­zeu și alta e să tră­iești într-o însingu­rare depresivă. Eu nu sunt adeptul în­sin­gurării de­pre­si­ve. Singurătatea cu Dum­nezeu e altce­va. Este o condiție a ru­gă­ciu­nii în­săși. Dar însin­gu­rarea în sensul celălalt este o în­depărtare de Dum­nezeu. Însin­gu­ra­rea cu Dum­ne­zeu, în­singurarea monahu­lui, izolarea lui totală este cu totul altceva. Eu n-am ajuns la treap­ta aceasta și pro­babil că nu voi ajunge ni­ciodată, pentru că exis­tența este scurtă și puțini sunt vred­nici să urce toate treptele nevoinței.

- Mai simțiți splendoarea sărbătorilor vechi?

- Întotdeauna! De de fiecare dată, Nașterea Dom­­nului este un eveniment, o bucurie mereu reîn­noită, pe care o trăiești în familie și în comunitate. Și când trăiești Crăciunul în comunitatea Bisericii, ești în Biserică în mod autentic, rememorezi la ne­sfârșit o istorie care e imposibil să nu te emoționeze. Asta trăiesc eu, de fiecare dată. Cu o mare bucurie. Mă simt tot atât de copil ca și altădată.