Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Ioana Pâr­vu­les­cu, "Ino­cen­ții", ro­man, Edi­tura Hu­manitas (tel. 0372. 74.33.82), 340 p.

Târ­gul de carte Gau­deamus 2016 a a­rătat încă o dată că literatura română e acum într-o perioadă bună: are un palier îmbogățit an de an cu opere veritabile, precum și un public dor­nic să le citească. Cred că, la o evaluare din vii­tor a anilor noștri, istoria literară va avea de unde să cearnă destule nume și titluri. Între ele, și pe cel al Ioanei Pârvulescu și al noului ei ro­man, pe cât de original, pe atât de plăcut la lec­tură. Original - fiindcă personajul principal e o casă veche din Brașov (fost Krons­tadt-Brassó, fost Orașul Stalin), de pe strada Sfântul Ioan (fostă Ma­ia­kowski), și care, din 1931 și până azi, s-a identificat cu e­xis­tențele a patru generații din a­ceeași familie. Po­veș­tile de viață ale acestor oameni înru­diți au ca nod temporal, cu iradieri înapoi și înainte, anii '60 ai secolului trecut, văzuți din perspectiva copiilor de atunci ai fa­mi­liei, două fetițe și doi băieți, frați și veri, cu vârste între 4 și 14 ani. Po­ves­titoare e cea mai mică dintre ei, iar subtilitatea construcției narative e că vocea la persoana I se de­dublează une­ori, ieșind din prezentul co­pi­lă­riei și privind înapoi dintr-un prezent al ma­tu­rității, la care cititorul e luat ca martor, prin adre­sare directă. Uimitoare în acest roman auto­bio­grafic - com­pus cu buna știință a trucurilor na­ra­tive, a încor­porării trăitului în ficțiune (să nu ui­tăm că autoarea e profesoară de literatură mo­dernă) - este ușurința cu care Ioana Pârvulescu intră în pie­lea copilului ce a fost, de fapt în cea a "co­pi­lului universal", trecând prin etapele înșu­rubării lui în lume. O lume de cercuri con­cen­trice în spațiu și timp, având ca centru interiorul ocro­titor al casei cu părinți, bunici, unchi și mătuși, apoi strada, orașul, munții înconjurători. Istoria reverberează în universul familiei, cu suișuri și coborâșuri abrupte la nivel individual, deturnând sau amputând destine. În țesătura epică apar și simetrii bizare ale hazardului, co­incidențe ce pot fi percepute doar retrospectiv, în­vățăminte căpătate prin experiență, am­biguități rămase "sub pecete". Toate puse în personaje ale unor povești încatenate, una mai frumoasă ca alta. Legați prin genea­lo­gie, protagoniștii acestora au indi­vi­dua­li­tate, trăiesc în dia­loguri și acțiune, respiră o anume atmos­fe­ră, au parte de drame și sce­ne comice, de iu­biri și despărțiri, capătă corpo­ralitate și suflet, așa cum doar bunii romancieri știu să facă. În plus, există difuz, nicio­dată ostentativ, în tot romanul un cod moral și cul­tural pe care gene­rațiile precedente l-au trans­mis urmașilor, iar aceștia l-au asimilat, le-a intrat în sânge și nu s-au mai putut abate de la el, oricât de con­trarii acestor principii ar fi fost vre­murile în care le-a fost dat să trăiască. Nu degeaba una dintre bu­nici, exploatând setea de aventură a celor patru nepoți, în­fiin­țează cu ei o "organizație se­cretă" denumită Societatea de În­drep­tare a Lumii. Virtuțile ce se cer membrilor, în strâmba lume comunistă, sunt cumpătare, cu­raj, prudență și dreptate, iar modul cum înțeleg co­piii să le cultive e de tot hazul. Multe din în­tâmplările relatate de mezină sau povestite ei au și tâlcuri simbolice, ca de exemplu regulile dru­meției pe munte sau ale înotului prin vâr­tejuri, salvatoare și din urcușurile și lupta cu valurile vieții. Frumos ochestrată și emo­țio­nantă, "Ino­cen­ții" e o carte de o lu­mi­nozitate spe­cială, din care ieși purificat.