Mesageri din lumea umbrelor

Andrei Cheran
- Viziunile se numără printre manifestările cel mai greu explicabile ale spiritului omenesc. Din păcate, specialiștii, ori le iau în derâdere, ori se interesează de ele prea rar -

Mulți dintre noi am fost familiarizați, încă din co­pilărie, cu viziunile descrise în Bi­blie. Oare cine nu a fost surprins de po­vestea lui Ieze­chiel, despre fabu­loa­sa navă cerească, de Scara lui Iacob sau de Apocalipsă? Vi­zio­narii din Vechiul Testa­ment erau niște indivizi cu totul speciali, care aveau puterea rară și foarte misterioasă de a co­mu­nica cu divinitatea. În schimb, în zilele noas­tre, se crede că vi­ziu­nile au ceva patologic în ele. De multe ori, cei care afir­mă că au avut viziuni sunt bănuiți că suferă de schi­zo­frenie sau de delir. Dar de la o vreme încoace, lu­crurile încep să se schimbe. Studii recente, realizate în America cu aju­torul socio­lo­gilor, arată că se întâmplă destul de des ca oameni perfect sănătoși să aibă viziuni. Ba unii din­tre ei au vi­ziuni pe par­cursul întregii vieți. Temându-se însă că vor fi considerați drept bolnavi mintal, se feresc să vor­bească despre acest lucru. Cert este că viziunile re­pre­zintă o rea­litate. Is­toria feno­me­nului este veche, fiind studiată în toate timpurile cu mult in­te­res.

Fantomele din nori

Uneori se poate întâmpla să vedem chi­puri ome­nești în norii de pe cer. Acest fe­no­men se numește pa­reoi­do­lie. Ea face parte din categoria iluziilor, pentru că unui stimul extern vizibil - norul - i se dă o in­ter­pre­tare care permite observarea pe cer a unei imagini încăr­cate de sens. Una dintre caracteristicile prin­ci­pale ale pareoi­do­­liei este că, atunci când sunt fixate cu privirea, ima­ginile nu dispar imediat.
Dat fiind faptul că iluziile pareoidoliei țin de un sti­mul extern, este posibil ca ele să fie semnalate și celor din jur, iar aceștia sunt de acord de fiecare dată în ceea ce privește imaginea pe care o văd. În acest fel se ex­plică iluziile colective, când un număr mare de oameni văd, de exemplu, fața lui Hristos pe pe­re­tele unei bi­se­rici. E suficient ca o singură persoană să distingă chi­pul Mântuitorului pe un suport oarecare, și ceilalți din jur vor face la fel. Odată ce oamenii văd imaginea, este im­posibil să îi mai convingi apoi că ceea ce au văzut era acolo de mai mult timp. Pentru obișnuiții locului res­pectiv este ca și cum apariția s-a materializat fără niciun motiv aparent. "De două­zeci de ani treceam cu ma­șina prin fața acelei clă­diri", va spune un om, ime­diat după ce a avut o vi­ziu­ne. Iar mai apoi va adăuga: "Dacă Fecioara Maria ar fi fost mai demult acolo, pe aco­periș, aș fi văzut-o. Sunt sigur că ea a apărut chiar în clipa aceea". Imediat ce se află despre o astfel de vi­ziu­ne, pelerinii merg cu miile la locul apariției. Chiar dacă cred sau nu în realitatea ei, toți au un com­portament respectuos. Iar scepticii rămân discreți.
Dar aceste apariții nu sunt numai de natură reli­gioa­să. În de­­șertul din Egipt există ki­lo­metri întregi de drum pe care au fost aruncate foarte multe cutii de băuturi răcoritoare goa­le, acope­ri­te cu plante fosi­li­za­te, ceea ce le dă un aspect ciu­dat, de pă­dure de piatră. Mulți călători ce trec pe aco­lo po­ves­tesc că au avut viziu­nea unor uriași mumificați sau a unor vase cu pânze de dimensiuni foar­te mari.
Pareoidolia se află la baza di­fe­­ritelor for­me de in­can­tație. Când membrii tribului Kahu­nas din Hawaii își pun între­bări exis­ten­țiale, ei se uită timp înde­lun­gat cu mare atenție la nori, în spe­ranța că formele pe ca­re le vor ve­dea apărând le vor oferi răs­pun­surile pe ca­re le ca­ută. Capno­man­­cia (o ramură a pareoidoliei) sau incan­tația cu ajutorul norilor de fum este încă prac­ticată de popu­la­țiile indigene din Ame­rica Cen­trală. În Europa, în Evul Me­diu, acest obicei era prac­ticat în special de înțeleptele sa­tului și ti­ne­re­le fecioare. Și în pre­zent, mai există destul de mulți clarvăzători care pot citi vii­torul în desenele lăsate de fum pe cer.
Câteodată, pareoidolia servește și la apariția ima­gi­nii unor persoane de­functe. Așa i s-a întâmplat, de exem­plu, generalului George Patton, care pe un câmp de luptă din Franța a avut o viziune stupefiantă cu stră­moșii săi. Iată ce relatează în cartea sa de me­mo­rii, intitulată "Before the Colors Fade": "Sunt absolut con­­vins că spiritele stră­mo­și­lor noștri ne însoțesc în­tot­deauna. Ei ne suprave­ghea­ză și așteaptă mult de la noi. Iar uneori, ni se în­tâmplă chiar să îi vedem. Îmi amin­tesc că în­tr-o zi, pe când luptam în Franța, ră­­mă­seserăm blocați sub focul artileriei germane. Eram lipit de pământ, mort de frică, neavând nici măcar curajul să ridic capul. Dar într-un târziu, am hotărât să fac to­tuși acest lucru și am ridicat ochii în direcția unui grup de nori care stră­luceau, fiind luminați de soa­rele ce apunea. În clipa aceea, le-am văzut fețele bu­nicului și fra­ților săi. Nu își mișcau bu­zele, nu sco­teau niciun cu­vânt. Mă pri­veau fără mâ­nie, dar cu un aer con­tra­riat. Pu­team citi în pri­vi­rea lor ceea ce îmi spuneau: «Geor­gie, Georgie, suntem foar­te su­pă­rați că te ve­dem culcat la pământ. Amin­tește-ți că mulți Pattoni au murit, dar ni­ciodată vreunul dintre ei nu a fost laș». M-am ridicat, mi-am luat pușca și am co­man­dat din nou trupele. La sfârșitul bătăliei, eu și cei­­lalți băieți eram tot acolo, dar de data aceasta zâm­beam cu toții. Victoria era de partea noastră".
Dacă tot am vorbit despre generalul Patton, care a fost una dintre marile figuri ale istoriei americane, este interesant de semnalat că el credea cu convingere și în existența fantomelor, și asta din cauză că, de mai multe ori pe câmpul de luptă, l-a văzut apărând pe de­func­tul său tată. "Tata apărea în fiecare seară în cor­tul meu. Mă liniștea, spu­nân­du-mi că în timpul bă­tă­liei ce avea să urmeze a doua zi voi fi foarte curajos. El era la fel de real ca în timpul vieții, atunci când îmi vor­bea în biroul său din casa noastră de la Lake Vineyard".

Templele lui Esculap

Cunoaștem cu toții caduceul, simbol misterios al profesiei de medic. Înlănțuiți în jurul unui băț îna­ri­pat, doi șerpi ne contemplă la intrarea în spitale sau de pe cărțile de vizită ale doctorilor. Dar puțini dintre noi știu semnificația acestui simbol. Pentru a o cu­noaște, tre­bu­ie să ne întoarcem în Grecia Antică, în tem­plele lui Es­culap, unde se practicau, pe scară largă, incubări de vi­se.
Esculap a fost un medic de mare renume și căruia, după moarte, i-a fost acordat statutul de di­vinitate. În întreaga țară s-au construit sanctuare în onoarea sa. Existau trei sute cu totul, dintre care cel mai cu­noscut, cel al lui Epidaur, servea drept model pen­tru celelalte temple de incubare a viselor. În scop terapeutic, erau suscitate niște viziuni absolut ex­traor­dinare. Când un in­divid era atins de o maladie in­curabilă sau nu mai putea suporta durerile, el mer­gea într-un tem­plu al lui Esculap. Bol­navii făceau aceste călătorii pen­­tru a avea vise în­cărcate cu viziuni, de la care spe­rau o vindecare a bolii. Dacă aveau no­roc, ei pu­teau fi consul­tați chiar de Esculap în per­soană.
Templul lui Epidaur, care era cel mai im­por­tant, fu­sese amenajat astfel încât să poată fi ca­zați și hră­niți toți pacienții care mergeau acolo, pentru a-și aș­tepta rândul la tratament. Partea centrală a templului era constituită dintr-o clă­dire imensă, numită aba­ton, ce era înconjurată de o curte. Când sosea clipa po­­tri­vită, pelerinii intrau în curte, se culcau și dor­meau până ce îl visau pe Esculap, îmbrăcat într-o haină făcută din blană și ținând în mână caduceul. Mai apoi, el îi invita să intre în abaton, o uriașă ca­meră mo­­bi­la­tă cu paturi înguste, ce erau numite kli­nis. Ele se­mă­nau cu niște canapele încli­nate la 45 de grade, astfel încât capul și pieptul pa­cien­tului să se afle mai sus, în raport cu picioarele. De la acest klinis vine cu­vân­tul "clinică". Esculap intra în abaton în tim­pul nop­ții. Îmbrăcat cu haina sa din blană și pur­tând ca­du­ceul, el îi spunea fiecărui bolnav în parte cât era de preo­cupat de soarta lui și îl trata. În foarte mul­te cazuri consemnate în scris, prescrierile și metodele sale au avut drept re­zul­tat vindecări ful­ge­rătoare. Pa­cienții re­cu­noscători plă­teau mai apoi unor sculptori în piatră, pen­tru a grava toate detaliile maladiei, ale vi­zi­u­nii și trata­men­tului, astfel în­cât ceilalți bolnavi să fie la curent cu aceste mi­ra­cole. Două mii de ani mai târ­ziu, povestea acestor ca­zuri clinice înscrise în piatră es­te fascinantă: "Un om ale cărui de­gete, în afară de unul singur, erau para­li­zate, a venit la Es­culap. Când a citit tabletele din tem­plu, nu și-a putut ascunde neîncrederea și a râs de ce scria acolo. Dar în somn a avut o viziune. A vă­zut cum juca zaruri în curtea templului și cum toc­mai se pre­gă­tea să le arun­ce, când Es­culap a apărut din senin, s-a re­pezit la mâ­na sa și l-a tras de degete. După ce a ple­cat, pa­cientul a obser­vat că și le poa­te mișca. Escu­lap a venit din nou la el și l-a în­trebat da­că și de acum înco­lo o să mai aibă în­doială față de cuvintele gravate pe tă­bli­țele din tem­plu. "Pentru că la în­ce­put nu ai avut în­cre­dere în vin­­de­că­rile mele, care ți se pă­reau im­po­­si­bile, te vei numi de acum în­colo Necredinciosul", a spus me­dicul. Când a venit zi­ua, omul se vin­decase.
"Ambrosia, soția lui Athe­nes, era oarbă la un ochi. A venit să-i ceară aju­tor lui Es­culap. Plim­bân­­du-se în ju­rul tem­plu­lui, ea râdea de po­veș­tile scri­se pe pietre, pă­rân­du-i-se incredibil, im­po­­sibil, ca orbul și pa­ra­li­ti­cul să poată fi vin­de­cați doar prin­tr-un sim­plu vis. Dar, în tim­pul som­­nului, și ea a avut o vi­ziu­ne. L-a văzut pe Es­cu­­lap stând lângă patul său. I-a spus că o va vin­de­­ca, dar în schimb îi va cere să ofere în dar temp­­­lu­lui un purcel de ar­gint, semn al ig­no­ran­­ței sale. Apoi, Es­culap a făcut o mică incizie în o­chiul bol­na­vei și a tur­nat acolo o po­țiu­ne. A doua zi, când s-a trezit, femeia oarbă își recăpătase ve­de­rea".
Grecii nu erau singurii care foloseau incu­ba­rea viselor. Procedeul a mai fost folosit în nu­me­roase cul­turi din lume - Egiptul Antic, Meso­po­tamia, Canaan și Israel. Ritualul incubării viselor era foar­te im­por­tant și în Japonia, unde s-a per­pe­tuat până în secolul al XV-lea. Pe­lerinii care aveau necazuri mergeau în­tr-un loc sa­cru, în speranța că divinitatea le va adu­ce un vis salva­tor. De multe ori, ei găseau so­luții pentru pro­blemele pe care le aveau. Niște en­tități le apăreau sub formă de viziune, vinde­cân­du-le bolile și, uneori, ca și la aba­ton, practicând, în tim­pul viselor, un anumit tip de chi­rurgie.
Cercetătorii fac o distincție foarte clară între aces­te apariții și visele obiș­nui­te. De fapt, cei mai mulți dintre pa­ci­en­ții din Grecia Antică, ale căror relatări au dăi­nuit în timp, au insistat asupra fap­tului că aceste vi­ziuni se produceau doar atunci când ei se aflau într-o stare intermediară, între somn și veghe.

Bilele lui Edison

În mod tradițional, starea "crepus­cu­lară" din­tre conștiență și somn este nu­mită hipnagogie. Su­biectul vede ceea ce îi transmite subconștientul său. În anu­mite ca­zuri, poate fi vorba despre sec­vențe de via­ță. Dar, uneori, se întâmplă ca aceste ima­­gini să aibă o sem­nificație puter­ni­că. Hip­na­go­gia se instalează în mod bizar, în timp ce su­biectul se află în miș­care și face gesturi absolut uzua­le. Una dintre ma­ni­festările acestui fe­no­men este "omul ca­re dis­pare". Noaptea, su­biectul vede, de exemplu, pe ci­neva îndreptându-se spre el, pe stra­­dă, și dis­părând apoi în mod subit.
O mare parte dintre oamenii normali au trăit ex­pe­riența acestor imagini foar­te vii, care apar în mo­men­tul când sun­tem pe punctul de a adormi. Sunt ima­­gini colorate, care, uneori, iau forme su­pra­rea­liste. Geniile creative au apelat une­ori la astfel de stări hipnagogice pen­tru a-și rezolva problemele. Unul din­tre cei care au folosit această tehnică a fost Tho­mas Edison. El avea obiceiul să-și pe­trea­că noaptea în birou, în clipa în care nu putea găsi soluția la o problemă pe care o studia. Savantul american ob­ser­vase că atunci când te afli în stare de hip­nagogie, cazi cu ușurință într-un somn profund. Iar oda­tă adormit, uiți ima­ginile care s-au pro­­dus. Pentru a evi­ta acest lucru, îna­in­te de a adormi, Edi­son lua o bilă de metal în fiecare mână. De o parte și de cealaltă a fotoliului așe­za niște ligheane de me­tal. Când era pe punctul să adoarmă, bi­lele îi scă­pau din mâini și cădeau în li­gheane, fă­când mult zgomot. El se trezea pe loc și își amintea perfect experiența hip­nagogică pe care o avusese.

Bunica din oglindă

După ce a condus mai multe experi­men­te ino­va­toare, în timpul cărora stu­dia fe­no­me­nul apa­rițiilor, celebrul medic ame­ri­can Raymond Moody, autorul cărții "Viața după Viață", s-a hotărât să încerce pe cont propriu acest fenomen bizar. Ex­periența pe care a trăit-o i-a schim­bat cu totul fe­lul de a vedea viața.
La început, Moody a avut o dilemă în ce privește oportunitatea de a fi el însuși su­biectul experienței. Se temea ca, în cazul când apariția s-ar produce cu ade­vă­rat, emoția întâmplării să nu-l împie­di­ce să își păstreze obiectivitatea. Pe de o parte, era prea legat de rolul știin­țific de cercetător obiectiv al viziunilor, dorind să ră­mână în­tr-o poziție cât mai neutră, pen­tru a judeca re­la­tă­rile fă­cu­te de per­soa­ne­le cu care lucra. Pe de altă par­te, ten­ta­ția de a în­cer­ca ex­pe­ri­men­tul pe pro­pria per­soană era foar­te ma­re, pen­tru că încă din copi­lă­rie fu­­sese fasci­nat de func­țio­na­rea cre­ie­ru­lui ome­nesc și își do­rise din­tot­dea­­una să știe cum era o apa­riție.
"Ceea ce m-a derutat cel mai tare în cazul apa­­rițiilor colaboratorilor mei era că, du­pă spusele lor, aceste în­tâl­niri erau absolut reale, nu fruc­tul ima­gi­na­ției lor. Eram cu a­tât mai perplex, cu cât alesesem pen­tru acest ex­pe­­ri­ment niște oa­meni foarte echi­li­brați. La în­ceput, îmi i­ma­­ginam că niciunul dintre ei nu o să-mi spu­nă că în­tâl­ni­rea pe care a a­vut-o cu vi­zi­ta­torul din lumea de dincolo este reală. Mă aș­tep­tam să îmi spu­nă că acea vi­ziu­ne co­respundea cu genul de i­ma­gine pe care o ai în vis, și nici­­decum că era o persoană adevărată. Dar nici vorbă de așa ceva. Toți cei care au avut viziuni au in­sistat asu­pra faptului că ele se pe­trecuseră în rea­li­­tate, în pre­zența unei rude defuncte. «Știam că era ma­ma», mi-a zis unul dintre ei. Și, prac­tic, toți ceilalți mi-au descris această ex­pe­­riență ca fiind «mai ade­vă­rată decât rea­li­tatea».
Eram convins că dacă voi vedea o apa­riție, în cazul meu, ea va fi diferită. «Dacă o să văd așa ceva, nu sunt nebun să cred că este real», mi-am spus. Apoi am ales să încerc să o văd pe bu­ni­ca din partea ma­mei. Eu m-am născut în tim­pul celui de-al doilea răz­boi mondial și, chiar în ziua nașterii mele, tatăl meu a fost trimis pe front. A lipsit timp de optsprezece luni, și astfel bunica și-a asu­mat cele mai mul­te dintre res­pon­sabilitățile lui. S-a des­cur­cat de minune și am con­si­de­rat-o în­tot­deauna drept cel mai blând, mai bun și mai li­niștit om pe care l-am cunoscut în viața mea. Ea a în­sem­nat foarte mult pen­tru mine și, de când a mu­rit, mi-a lipsit foar­te mult și aș fi fost încân­tat să o revăd, in­di­ferent în ce mod.
Într-o zi, am petrecut mai multe ore pre­gătin­du-mă să apară. Am rememorat foarte multe amintiri le­gate de ea și m-am uitat la fotografiile ei. Apoi m-am așezat într-un loc pe care îl numesc «scena apa­riției» și, în lu­mina blândă din cameră, am în­ceput să mă uit într-o oglindă care era așezată astfel încât ceea ce vedeam să aibă trei dimensiuni. Am pe­trecut ast­fel o oră întreagă, fără să-i simt pre­zența. Până la ur­mă, am abandonat ex­pe­rimentul, con­clu­zio­nând că sunt o persoană cu totul închisă față de astfel de apa­riții.
Dar mai târziu, am avut o întâlnire care mi-a schim­bat viața. Ceea ce s-a întâmplat mi-a mo­dificat ra­dical concepția asupra rea­lității. Stă­­team pe un scaun, sin­gur, într-o cameră, când o femeie a intrat pe neaș­tep­tate. Imediat ce am văzut-o, mi-am dat seama că era cineva pe care o cunoșteam, dar totul s-a pe­tre­cut așa de re­pede, încât mi-au tre­buit câteva clipe pen­tru a avea pre­zența de spirit de a o saluta politicos. Ime­diat mi-am dat seama că femeia aceea era bunica din par­­tea ta­tălui, decedată cu câțiva ani în ur­mă. Îmi amin­tesc că am strigat «Bunico!» și am ridicat mâinile. Cu un respect amestecat cu teamă, am privit-o apoi drept în ochi. Cu dragoste și blândețe, spunându-mi pe nu­me­le cu care doar ea mă chema pe când eram mic, mi-a confirmat cine era. Când am în­țeles, în minte mi-au venit ne­nu­mărate amin­tiri legate de ea. Dar nu toate erau plăcute. Dacă amintirile cu bunica din partea mamei erau toa­te mi­nunate, nu aș putea spu­ne ace­lași lucru des­pre bu­ni­ca din partea tatălui. Îmi amin­tesc - de pil­dă - cum atunci când făceam câte o poz­nă co­pi­lă­rească, ea îmi spunea de fiecare dată că voi ajun­ge în iad, dacă nu respect poruncile lui Dum­­ne­zeu, bineînțeles, în modul în care le inter­preta ea. Ast­fel, în­tr-o zi, mi-a spălat gura cu săpun, pentru că spu­se­sem ceva care, după părerea ei, era urât.
Dar, când am privit apariția aceea drept în ochi, mi-am dat seama că femeia care se afla în fața mea se schim­base într-un mod pozitiv. Simțeam în per­soa­na ei o căldură, o dragoste și o empatie fără mar­gini. Am vor­bit despre trecut și despre unele momente pre­cise ale co­­pilăriei mele. Din când în când, îmi amin­tea unele lu­cruri pe care le uitasem. Tot ce mi-a spus ea mi-a schim­bat con­siderabil viața și mă simt mult mai bine de atunci. Nu știu cât a durat exact în­tâl­ni­rea noastră în timp real. Probabil destul de mult, am fost așa de emo­țio­nat, încât nu m-am uitat la ceas. Cum s-a terminat vi­zi­ta ei? Eram așa de ab­sor­bit, încât i-am spus doar «la re­­vedere». Am hotărât că ne vom revedea și, pur și sim­plu, am ieșit din ca­me­ră. Când m-am întors, nu mai era acolo. Imaginea bu­nicii mele dispăruse."