Dr. OANA CUZINO - "Să ne bucurăm de fiecare clipă a vieții"

Delia Hanzelik
- Bună ziua, doamnă doctor! Sunteți unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți "specialiști în sănătate" din România. Îndelungata dvs. pre­zen­ță în emisiunile de la PRO-TV v-a trans­for­mat în "medicul tuturor", un profesionist ale că­rui sfaturi le urmăm cu încredere, mai ales că do­­vada eficienței lor sunteți chiar dvs. Felul mi­nunat în care arătați. Cum trăiți, doamnă doc­tor? Respectați ceea ce ne spuneți la televizor?

- Vă propun să abordați sănătatea din pers­pec­tiva unui adevăr banal - viața este unică, este fru­moa­să și merită trăită  la maximum de intensitate. Nu în sensul de adrenalină, senzații tari ori situații limită. Ci cu bucurie pentru fiecare clipă de viață în parte, pentru fiecare făptură, pentru fiecare frumusețe care ne înconjoară. Suntem dăruiți zi de zi! În fiecare dimineață, de câte ori vedem lu­mina în fereastră, știm că viața o ia de la început. Evi­dent, depinde de fiecare din noi cum își fruc­tifică această șansă extraordinară care este viața, dacă o trăiește conștient sau inconștient, în nu­mele sănătății sau... "fie ce-o fi". Chiar dacă în copilărie și în tinerețe trăim cu senzația că sun­tem nemu­ri­tori, ar fi ideal să înțelegem cât mai rapid că doar dacă suntem sănătoși în plan fizic ne pu­tem permite să ne bucurăm de existența noastră și în celelate planuri: mental, emoțional și spiritual. Aceste aspecte sunt în legătură pri­mor­dială cu ființa noastră. Fie­căruia dintre ele trebuie să îi acorzi sufi­cien­tă atenție ca să dobândești ce aștepți, mul­țu­mire și îm­pli­nire. Există un nivel de bază al "igienei" fi­zi­ce, spirituale și emo­țio­nale, în respect și în consens cu va­lorile uni­ver­sale și tradiționale de care apar­ții.

- Dacă ar fi să vă referiți la ultima săptămână din via­ța dvs., ce activități sănătoase ați aduce în discuție? (odih­nă, exerciții fizice, alimen­tație etc.)

- Ultima săptămână de­mons­trează concret gesturile mele cotidiene de preocupare pentru sănă­tate, pe toate planurile - am fost de două ori la pi­la­tes (gimnastică, n.red.), am fost la șe­din­ța săp­tă­mânală de yoga, am dormit suficiente ore ca să îmi pot asigura un confort intelec­tual în ac­ti­vitățile de peste zi și am urmat un plan alimen­tar echilibrat, în acord cu cu­noștințele mele de medic, corelate și cu ne­ce­sitățile or­ganismului. Nu fac excese. Ac­ti­vitatea fizică o practic cu mo­derație și cu plăcere. Ea nu tre­buie să fie pentru nimeni un chin. Or­ganismul răspunde so­lici­tărilor doar dacă nu este agresat. Din ședințele de yoga și medita­ție, extrag be­ne­fi­ciile unei relaxări profunde, de care avem cu toții nevoie pentru a face față provocărilor vie­ții, unui context pe care este di­ficil să îl con­trolezi. Cred că toți ne confruntăm cu asta. Tră­im într-o societate extrem de tu­multuoasă, în­căr­cată de imprevizibil și destul de agresivă.

-  În ultima vreme se vorbește, poate cam în exces și pe lângă problemă, despre echi­librul men­tal și emoțional, dân­du-se sfaturi standard, greu de urmat. Fie­care om este un univers di­ferit... Dvs. în ce vă găsiți echilibrul?

- Mă străduiesc ca în fiecare ex­pe­riență pe care o am să văd partea bună a ei, să mă încarc cu răbdare, cu înțele­gere și cu dorința de a afla. Marea bucu­rie mi-o conferă, însă, puterea de a schimba ceva în soarta celor mai pu­țin norocoși. De trei ani, m-am alăturat organizației umanitare creștine "World Vision" - și alături de ei am lan­sat pro­gra­mul "Pâine și Mâine", în parteneriat cu Lidl. Am reușit până acum să hrănim peste 650 de copii la școală, dar scopul nostru prin­cipal este să îi motivăm să învețe să vină la școală cu drag, să fie cu­rioși, să înțeleagă că școala e sin­gura lor șansă pentru a avea o soartă mai bună decât părinții lor. Este da­toria fiecăruia dintre noi să in­ter­venim, atunci când putem ajuta, în re­zol­varea unor probleme sociale grave. Ca să nu mai vorbesc des­pre bucuria și re­cu­noș­tința acestor copii, care mă încarcă enorm sufletește. Cred că volun­ta­riatul, fa­cerea de bine concretă, evidența roa­delor ei, este una dintre cele mai accesibile preo­cupări care îți aduc sănătate fizică, mentală și emoțio­na­lă. 
Cât despre tabieturile specific feminine, legate de îngrijire și frumusețe, eu sunt departe de a le con­­sidera ca fiind superficiale. Dim­potrivă. Ele aduc echilibru în viața unei femei, care, prin natura alcă­tuirii ei, trebuie să se îngrijească și să își întărească încrederea în sine.

 - Cum vă puneți ordine în viața profesională? Cum vă planificați activitățile astfel încât să nu devină o corvoadă și să vă lase timp liber și pentru alte preocupări?

- Este esențial să îți identifici prio­ritățile pentru că, da, fiind prinsă în vârtejul cotidian, tendința este să te ocupi de lucrurile urgente și să le uiți pe cele cu adevărat importante. Din­tot­deauna mi-a plăcut să îmi orga­ni­zez și să-mi planific activitățile, să le notez în calendar sau în agendă, să ur­măresc eta­pele și rezolvarea lor, astfel încât să nu las lucrurile la întâmplare. Așa cum am mai spus, timpul e mult prea prețios... De altfel, o bu­nă or­ganizare și pla­ni­fi­care sunt foarte importante și efi­cien­te în prevenirea și ges­tionarea stresului.

- Aveți un copil, o fată ce pare să calce pe ur­mele dvs.: frumoasă, inde­pen­dentă, echilibrată... Exis­tă oare anumite valori pe care părinții sunt datori să le transmită generațiilor viitoare?

- Pentru orice mamă, în relația cu propriul copil, comportamentul ei este fun­­damental, pentru că îi in­flu­ențează acestuia de­ve­nirea. Împrumutăm enorm din comportamentul părin­ților noștri volun­tar sau involuntar, trebuie să le acordăm atenția de care au nevoie ca să fie siguri pe ei, să nu ezităm să le arătăm și înțelegere profund umană pentru faptele lor și, mai ales, să-i iubim. În ce privește generațiile următoare, cred că sun­tem datori să le transmitem valori umane simple, neschimbate de mii de ani - cinstea, respectul față de orice om, datoria față de sine, alături de valo­rile care se învață direct, pe trăite: blândețea, com­pasiunea, înțelegerea, iubirea... 

- Și pentru că am intrat în 2017, vă rog să le transmiteți cititorilor noștri un sfat, un îndemn de trăit frumos...

- Le transmit un singur îndemn: să con­ști­entizăm unicitatea clipei pe care o trăim acum, fru­musețea ei ascunsă uneori sub aparențe banale. Să tragem perdelele și să lăsăm să intre lumina. Să ne bucurăm de ea. Să nu irosim niciun moment din viață. Să îl trăim cu entuziasm dar și cu respect, așa cum ne dorim viața și peste 10 sau 20 de ani. Pen­tru asta trebuie să fim sănătoși, să fim sinceri față de noi și față de sentimentele noastre, să le arătăm celor pe care-i iubim că îi prețuim cu adevărat. Și, nu în ultimul rând, să ne întrebăm ce impact are existența noastră asupra celor printre care trăim și ce lucruri bune am mai putea face. 
(Pe doamna doctor Oana Cuzino o puteți găsi oricând on-line cu informații despre sănătate pe https://www.doc.ro. De asemenea, emisiunea a că­rei realizatoare și prezentatoare este, "Ce se în­­tâmplă, doctore", se difuzează zilnic la PRO TV, iar ediția de weekend (40 de minute) poate fi ur­­mă­rită în fiecare duminică.)

Foto: MEDIAFAX (4)