Sfidarea Ardealului și a Moldovei

Ciprian Rus
Tortul bugetar 2017

E o tehnică atât de veche, că a de­ve­nit clișeu în filmele de acțiune: arunci o fumigenă într-o parte și, cât timp lumea se agi­tă acolo, tu o iei, liniș­tit, în altă parte. E greu de crezut că lan­sa­rea - fie ea atât de pre­cipitată și de stân­gace - a proiectelor privind amnistia și gra­țierea s-a dorit a fi, din partea PSD, o perdea de fum. Însă "atenția" cu care a fost receptat atacul nocturn la justiție n-a avut doar efectul unei fumigene, ci al unui ve­ritabil in­cen­diu. Căci, ra­por­tat la enor­mitățile legislative pritocite în labo­ratoarele partidului de guver­nă­mânt, orice altă ca­lamitate riscă să trea­că drept sim­plă prostioară. Între­barea care se pu­ne, în mod absolut legitim, e ce se în­tâmplă în culise, câtă vreme lumea se agită în stradă, ca să stingă incen­diul ațâțat de oamenii lui Liviu Dragnea.
Primul semnal de alarmă vine din lectura bugetului de stat. Un buget contestat de specialiști și de Comisia Europeană, care consideră hazardate prognozele de creștere economică pe care se fundamentează cheltuielile ță­rii pentru anul care abia a început. Că bu­ge­tul va trebui rectificat în jos cu prima ocazie e, însă, doar una dintre pro­­bleme. Căci protestele față de gu­vern vin și din felul în care a decis să îm­partă feliile tor­tului bugetar. Când regiunea de dez­voltare București - Ilfov (condusă de cuplul Firea - Pan­dele) ia 60% din investițiile de la Mi­nis­terul Trans­por­turilor, adică de zece ori mai mult decât puternica regiune de Nord-Vest, care include Clu­jul, e deja un semn de dez­echi­libru flagrant. Dar nu e sin­gu­rul: tot Clujul, județ ma­re, cu o treime din­tre drumurile afla­te în zona mon­tană, primește mai puțini bani decât județele mici, de câm­pie. Apoi, in­vestiții mari, precum con­ti­nua­rea Autostrăzii Tran­sil­vania în­spre Ora­­dea sau Auto­stra­da Iași - Târ­gu Mu­reș, care ar per­mi­te Moldovei să se conec­teze, în fine, la Ardeal și, prin el, la Oc­ci­dent, au fost tre­cute pe linie moartă, fără nicio ex­pli­cație, în ciuda pro­­testelor par­la­men­tarilor din opo­zi­ție.
Județele "patronate" de Sevil Shai­dehh și Liviu Dragnea, Cons­tanța și Teleorman, primesc peste 300 de mi­lioane de lei, în timp ce Iașiul pri­mește jumătate din bani, iar Clujul e umilit cu doar 16 milioane de lei! Sunt doar câ­teva exemple despre felul în ca­re poli­tica de gașcă se perpetuează la nivelul cel mai de sus în România. Cu un an înainte de centenarul Marii Uniri, mi­cile com­binații locale con­ti­nuă să țină locul marilor proiecte na­țio­nale. Ni­ciodată în istoria sa post-de­cem­bristă Tran­silvania nu a votat atât de mult cu PSD-ul, iar asta e răsplata pe care o primește acum de la Gu­ver­nul Grin­deanu! Dincolo, peste munți, Mol­dova votează de o viață cu "roșul", dar a ră­mas la fel, o palmă săracă de țară, nu­mai bună de amăgit în cam­pa­niile elec­torale cu 5 lei la pensie, firi­mituri ră­mase după mesele bogaților ce s-au pus în fruntea bucatelor din... sud.