ANCA DRAGU PALIU - "Mi-am pus toată priceperea pentru mai binele țării mele"

Cristian Curte
Ministru de finanțe în guvernarea Cioloș

Mircea Cărtărescu a declarat, recent, că "gu­ver­narea lui Dacian Cioloș a fost ase­mănătoare cu cea a prim-miniș­tri­lor din țările occidentale." Iar Liviu Avram, redac­tor-șef adjunct la Adevărul, spunea că anul 2016 a fost singura perioadă din viața sa de jurnalist post-decembrist, când nu a mai verificat zilnic Mo­ni­torul Oficial, pentru a descoperi ce ordonanțe de ur­gență își mai "trage" executivul ca să fure. Sunt do­uă declarații scurte, care radio­gra­fiază în mic ceea ce a însemnat cabinetul Cioloș în mare: decență, profesionalism, bun simț, adică normalitate.
Obișnuiți să fim țepuiți, mințiți la fiecare cam­panie electorală, pentru a fi mai apoi dezamăgiți în cursul guvernării, nu am băgat de seamă trecerea prin apele tulburi ale politicii românești a acestui cui­rasat al bunului simț. Am crezut că e o navă în croazieră și atât. Din păcate, la vot, nu am făcut nimic pentru a o trage la cheiul Dâmboviței. Toc­mai de aceea este extrem de important ca măcar în ceasul al nouălea, să vorbim cu miniștrii fostului cabinet, pentru a afla care este secretul succesului pe care l-au obținut într-o perioadă de timp foarte scurtă și ce ar fi continuat să facă în condițiile unui program de guvernare complet.

Zâmbetul nu costă bani

- Chiar dacă pare ciudat, pentru început do­resc să vă întreb de unde găseați energie pentru a zâmbi permanent, chiar și în cele mai grele mo­mente ale prezenței dvs. la cârma Ministerului de finanțe. Un zâmbet care răspândea optimism, politețe și încredere...

- În viața fiecăruia dintre noi sunt zile mai bune, zile mai rele, dar este foarte important să ne păs­trăm atitudinea pozitivă, constructivă și ci­vi­lizată. Un zâmbet ne încarcă pozitiv și este un me­saj de pace pentru cei din jurul nostru, o «exter­nalitate pozitivă», cum se spune în economie. Aceasta este convingerea mea. Am avut șansa să mă nasc și să cresc într-o familie veselă, echilibrată, care a căutat întotdeauna armonia. În general, sunt înconjurată de familie și prieteni, oameni dragi, apropiați, ținem unii la alții, ne apreciem și ne respectăm. Mai mult, am avut șansa să lucrez mereu în instituții în care un comportament ne­ci­vilizat, brutal, fioros, nu era acceptat. Simt că oa­menii au uitat să râdă, să zâm­bească, să se destindă. Vă garantez că un om furios și încruntat nu este mai efi­cient decât unul relaxat și zâm­bi­tor. Ba dim­potrivă! Un om civili­zat trăiește în armonie cu el însuși, cu cei din jurul lui și cu me­diul înconjurător. Un zâmbet este și o mulțumire pentru că suntem, pentru că existăm. Zâmbetul nu dăunează și nu costă bani. 

- După ce guvernul Cioloș și-a încheiat man­datul, mulți din­tre membrii cabinetului au rămas în țară. Printre ei, și dumnea­voas­tră. Ce v-a de­ter­minat să nu ple­cați? Aveți un proiect pentru Ro­mânia?

- Am luat decizia de a petrece câteva luni alături de familie. Și am vrut ca fiul meu să termine anul școlar în București. Așa că am amânat reîntoarcerea la Bruxelles, cu 6-7 luni. În momentul numirii în funcția de ministru, lucram la Comisia Europeană, unde mă ocupam de dez­echi­librele macroeco­no­mice la nivelul Uniunii Europene. Cu siguranță că pot sprijini România și de la Bruxelles, pot repre­zenta cu succes țara și de acolo. Mă gândesc să mă implic într-un proiect pe termen lung, dar nu am luat o decizie. Finalul man­datului m-a prins fără un plan, deoarece în pe­rioada lui m-am con­cen­trat exclusiv pe imple­mentarea măsu­rilor pro­mise. Dar am încheiat cu succes man­datul de mi­nistru independent și mi-am pus toată pri­ceperea pen­tru mai binele țării mele. Cum, de altfel, am ju­rat la preluarea mandatului.

- Vă propun un exercițiu de imaginație. Hai­deți să presupunem că alegerile de anul trecut nu v-au întrerupt guvernarea și încă sunteți mi­nistru. Ce ați fi făcut în continuare? Care ar fi proiectul dumneavoastră pe termen lung, la con­du­cerea finanțelor României?

- Aș continua cele trei proiecte majore: schim­barea paradigmei privind relația dintre stat și cetă­țean, transparența bugetară și eficiența cheltuirii banilor publici. Și extinderea unui proiect mai spe­cial, de suflet: masa caldă în școli. Pe acesta l-am pus pe picioare în 2016, la nivel "pilot", în care am selectat 50 de școli din toată țara. O să le iau pe rând:
* Îmbunătățirea relației dintre stat și cetă­țean și măsurile de debirocratizare și simplificare trebuie să continue. Această relație a fost total ig­norată în perioada post-decembristă. Să ne amintim că până în 2016, puteam plăti aproape orice pe cale online sau cu cardul, mai puțin taxele și impozitele către ANAF! De ce? Dintr-o ignorare totală a cetă­țeanului, dintr-o nesocotire a timpului pe care cetă­țeanul îl pierde în lupta cu birocrația și dintr-o proas­tă înțelegere a rolului statului în viața indi­vidului și a companiilor. Statul trebuie să fie mereu preocupat de calitatea serviciilor pe care le oferă, așa cum o face o firmă privată.
* Trans­pa­rența în cheltuirea banului pu­blic - la capitolul acesta vă pot spune că în martie 2016, am publicat platforma de trans­parență bugetară, care arată cum cheltuie statul banii pu­blici, adică circa 13700 de instituții, de la mi­nistere, parlament, până la primării, școli și gră­dinițe, pre­cum și 200 de întreprinderi de stat. Aceas­tă plat­formă trebuie extinsă și în viitor, astfel încât să tre­cem de la bu­getul bazat pe metoda nu­merar sau cash, la me­toda bazată pe angaja­mente. Vom vedea ast­fel nu numai când se fac plățile, dar și când se încheie contrac­tele și cum se derulează acestea. De exemplu, dacă o primărie încheie un con­tract pe trei ani, pentru construcția unui drum lo­cal, pe plat­for­ma de trans­parență bugetară se va ve­dea când s-a sem­nat con­tractul, precum și plățile efectuate pe toa­tă perioada de derulare a lui, res­pectiv pe trei ani.
* Eficiența chel­tuirii banului pu­blic trebuie, de ase­menea, semnificativ îmbunătățită, pentru a ob­ține rezultate mai bune cu aceeași sumă de bani. Am finalizat primul raport în domeniul trans­porturi și am lansat alte două analize pe sectoarele sănătate și mediu. Obiectivul era ca în 6-7 ani, toate insti­tuțiile publice să treacă prin această analiză. 

"Gaura de 10 miliarde de lei, un exemplu de dezinformare și manipulare"

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat o acuzație gravă la adresa guvernului Cioloș, afir­mând că a lăsat o "gaură" de 10 miliarde de lei în bugetul României. Ați putea să explicați, pe înțelesul oamenilor obișnuiți, care se intere­sează de economie doar atunci când le este ame­nințat venitul, ce e cu "gaura" din buget?

- A fost o fumigenă aruncată pentru a distrage atenția de la activitatea noului guvern, în special de la procesul întocmirii bugetului pentru 2017 și de la măsurile din justiție, dar și o încercare de deni­grare a tehnocraților. Acuzația a fost un șoc. A fost un exemplu de manipulare și dezinformare ce ar trebui inclus ca studiu de caz la facultățile de știin­țe politice și jurnalism: o acuzație gravă și ușor de înțeles, care nu poate fi respinsă decât cu ex­plicații complicate și tehnice, pe care nu are nimeni răbdare să le înțeleagă. Totuși, vreau să ofer aici o explicație simplă, a unui subiect foarte tehnic. În primul rând, poate ar fi util să reamintim niște definiții. Când vorbim de buget, trebuie să discu­tăm de venituri și de cheltuieli, în oglindă. În 2016, politica bugetară prudentă a guver­nului Cioloș a avut ca rezultat un deficit al bugetului general consolidat de 2.41% din PIB, sub ținta de 2,8% din PIB esti­mată la în­cepu­tul anului bugetar. Aceasta înseamnă că atât ve­niturile buge­tului general conso­lidat cât și chel­tu­ielile au fost corelate în exe­cuția bugetară. O așa-zi­să "gaură" de 10 miliarde de lei ar fi trebuit să se re­flecte într-un deficit mai mare cu suma res­pec­tivă, adică 1.3% din PIB. Mai exact, dacă ar fi exis­­tat o "gaură" de 10 mi­liarde de lei, de­ficitul bugetar în 2016 ar fi ajuns la 4,1% din PIB, nu la 2.41% cât a fost anul trecut.

"Copiii noștri vor plăti datoria pu­bli­că pe care noi o acumulăm cu non­șalanță"

- Bugetul României pe anul 2017 este cons­truit de guvernul Grindeanu pe o creștere eco­nomică de 5,2%. Vi se pare fezabil? Și, dacă nu, ce primejdie ne paște?

- Prognoza de creștere care stă la baza bu­getului este mult mai optimistă decât a oricărei alte ins­tituții: FMI, UE, BNR, bănci, investitori. În situația în care creșterea economică va fi sub nive­lul acestei prognoze, veniturile pe care statul le va încasa vor fi mai mici. Ca atare, autoritățile (gu­vernul, parla­mentul) trebuie - fie să reducă chel­tuielile, fie să crească veniturile, fie să accepte un deficit bugetar mai mare sau o combinație a celor trei opțiuni. Fie­care dintre cele trei variante are dezavantaje care se resfrâng negativ asupra noas­tră, a tuturor cetă­țenilor, dar mai ales asupra celor cu venituri mici. Ce ar însemna reducerea cheltu­ie­lilor? Statul are o serie de cheltuieli, împărțite ast­fel: salarii (apro­ximativ 65 mld lei), pensii (60 mld lei pensii publice și 6 mld lei pensii speciale), cheltuieli pentru funcționarea statului (40 mld lei, din care jumătate sunt fonduri pentru sectorul de sănătate), investiții (20 mld lei), fonduri europene (14 mld). Dacă prognoza de creștere economică se dovedește a fi prea optimistă și veniturile nu se în­casează, statul trebuie să decidă care dintre aceste cheltuieli vor fi reduse. Sau, statul poate decide creșterea veniturilor. Din ce se formează veniturile statului? Din taxele și impozitele plătite de per­soa­ne fizice și de firme, respectiv, impozitul pe venit, contri­bu­țiile la pensii și la sănătate, im­po­zitul pe profit, TVA, accize, taxe de mediu, taxe de pro­prietate etc. Ca atare, una sau mai multe din­tre aceste taxe și impozite pot fi majorate pen­tru a crește ve­ni­turile statului, ceea ce ar lovi în fir­me și cetățeni. A treia op­țiune este ca autoritățile să decidă creș­te­rea defici­tu­lui bugetar, caz în care pot fi im­plicații pe două planuri: creșterea înda­torării țării și încălcarea regulilor europene, ceea ce poate aduce sancțiuni. Des­pre înda­to­rare, tre­buie spus că în perioada post-decem­bristă, Ro­mânia a avut an de an deficit buge­tar, adică statul a cheltuit mai mult decât a încasat, ajungând astfel la o datorie publică de 40% din PIB, respectiv cir­ca 320 mi­liarde lei. Pentru 2017, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile cu 24 miliarde lei, care se vor aduna la datoria publică de 320 miliarde lei. Dar, la un moment dat, va trebui să plătim această da­torie. Desigur, copiii noștri vor plăti da­toria pu­bli­că pe care noi o acumulăm cu non­șalanță. Ne vor întreba atunci ce-am făcut cu banii și de ce am aruncat povara fisca­lă pe genera­țiile viitoa­re, pe ei. Ce vom răspunde? Este ade­vă­rat că sunt țări cu da­torii mai mari, dar nu trebuie să copiem exemple negative. Germania este de câți­va ani pe surplus bugetar, adică nu cheltuie toate veniturile dintr-un an, ci folosește o parte pen­­tru reducerea da­to­riei publice și dimi­nuarea poverii fiscale pen­tru gene­rațiile viitoare. Mai mult, în perioadele de creștere economică, statul tre­buie să facă eco­no­mii pe care să le folosească atunci când economia stagnează sau este în des­creștere. La o creștere economică de 4-5%, defi­citul bugetar al Ro­mâ­niei ar trebui să fie de maxim 1% din PIB (ce­lebrul MTO). În ceea ce privește regulile euro­pe­ne, avem o regulă fiscal-bugetară mai veche, care prevede un deficit bugetar de maxim 3% din PIB, indiferent de faza ciclului economic în care ne aflăm. Această regulă a fost recalibrată după criza economică și s-a stabilit că acest deficit de 3% tre­buie atins numai în situația recesiunii eco­no­mice, iar în perioadele de creștere economică, bu­getul trebuie să fie în echilibru sau pe surplus. Dar abaterea de la această a doua regulă se sancțio­nează numai în cazul sta­telor din zona euro. Dacă deficitul va depăși 3% din PIB, Uniunea Eu­ro­peană va cere măsuri cre­dibile de revenire sub limita maximă. În caz con­trar, UE poate aplica o amen­dă sau poate redu­ce fondurile europene alo­cate.

"D-l Cioloș a fost un adevărat lider"

- "Echipa Cioloș" a lăsat o impresie extrem de armonioasă. Cărui fapt credeți că se da­to­rează acest lucru? 

- Armonia unei echipe se creează prin sinergia ideilor. În cazul guvernului Cioloș, sinergia idei­lor a avut la bază obiectivul comun de a construi pentru ziua de mâine. Fiecare dorea să aplice cele mai bune principii și să fixeze cele mai moderne obiective în domeniul său de acti­vitate. Foarte important a fost rolul premierului, care s-a dovedit a fi un adevărat lider. Nu numai că ne-a motivat și inspirat, dar a reușit să ne facă să gândim con­ver­gent și să ne păstrăm optimis­mul, chiar și când ne-a fost greu. Și este meritul lui incon­tes­tabil de a fi format o echipă bună, func­țio­nală, în numai câteva zile! Trebuie să vă spun că eu nu îl cu­noș­team pe domnul Cioloș înainte de a-mi propune funcția de ministru al fi­nanțelor. Ne intersectasem la un eveniment gro­zav, or­ganizat de dumnealui în calitate de co­misar euro­pean, o conferință despre Delta Dunării, care l-a avut ca invitat special pe dom­nul Ivan Pațaichin. M-a impresionat discursul dum­nealui, se vedea că este sincer, că îi pasă. Erau și foarte mulți străini în sală, cuceriți de comisarul român și de marele sportiv român. Când căuta un ministru de finanțe, cred că a primit mai multe re­ferințe po­zitive despre mine din partea câtorva per­soane de încredere, apoi  am avut o discuție tele­fo­nică și a doua zi am venit la București. În ace­lași avi­on, am mers cu doam­na Cris­tiana Pașca Pal­mer, ministrul me­diului. Nu o cunoșteam, dar am avut o bă­nuială că vine la Bucu­rești și că vom fi colege! Cred că aceas­tă sinergie se intu­iește, se recunoaște ime­­diat.
Îmi amintesc prima în­­tâl­nire cu toți colegii, în pre-ziua audierilor. Îi ști­am pe câțiva dintre miniș­tri. Am făcut un tour de table în care fiecare s-a pre­zentat; a fost foarte util, încercam să țin minte numele fiecăruia! Dar era atâta energie, atâta opti­mism și încredere în for­­țele noastre și în faptul că am luat decizia co­rec­tă.

- Caracterul unui om este important în func­ția de prim-ministru?

- Domnul Cioloș este un om extrem de echi­li­brat, înțelept, cu un bun simț aproape nefiresc pen­tru zilele noastre! Are o gândire strategică, vede toate implicațiile unor măsuri și, în același timp, are viziunea practică asupra implementării pro­iectelor. Reușește să transmită o energie dina­mică, creează rapid coeziune în acțiunile echi­pei, ge­ne­rează viziune comună, ceea ce asigură, de fapt, succesul unui proiect. Un adevărat cata­li­zator, dar, cel mai important, un suflu impre­sionant de firesc, de naturalețe și de echilibru, spe­cific ardele­ni­lor.  Au fost multe momente în ca­re nu îmi venea să cred cât de bine se poate stă­pâni, cum își păs­trează calmul! Și muncea foarte mult! Citea sute de pagini în fiecare zi. Domnul Cioloș este genul de om care sigur rămâne în cartea de isto­rie!   

  - Credeți că dânsul, în particular, și membrii cabinetului său ar mai putea juca în continuare un rol în viitorul politic al Româ­niei? Mulți dintre susținătorii săi cred că o astfel de revenire nu e un vis.

- Sper că acest an tehnocrat, la care am par­ticipat și eu, ca ministru, va avea o continuare pe scena politică. Și îmi doresc să fie așa, deoarece se simte nevoia unei schimbări a discursului po­litic. Primesc zilnic acest mesaj din partea prie­te­nilor sau a oamenilor pe care îi întâlnesc pe stradă. E nevoie de responsabilitate, de implicare și de transparență, de comunicare. Nicio măsură nu va bucura toți membrii societății, dar trebuie ca po­liticienii să explice de ce au luat o anume de­cizie. Iar guvernul Cioloș a reușit să transmită acest me­saj, că se poate guverna cu bună credință, trans­parență, profesionalism. Dom­nul Cioloș a lansat deja platforma România 100, o platformă civică, dar care va aborda și teme politice.  Sunt convinsă că vor exista unii membri ai cabinetului Cioloș ca­re se vor implica în această mișcare. Mi-ar plă­cea să contribui și eu. Dar nu mi se părea co­rect să fac un pas în politică în timpul mandatului. Am venit ca mi­nis­tru independent și am considerat a fi incorect să ader la un partid în timpul man­datului. Am lucrat echidistant cu toate forțele po­litice din România, conform man­da­tu­lui asumat.
Am început multe proiecte în care am crezut cu toții și care, odată implementate, ar genera o schimbare reală, pe termen lung, ar da o direcție clară, de dezvoltare armo­nioasă și echilibrată. Este esențială însă viziunea responsabilă, dorința de a genera impact pozitiv pe termen lung. Și sunt mul­te de enumerat aici, de exemplu, pachetul an­ti­sărăcie, protecția pă­du­rilor, transparența folosirii banilor publici, debiro­cra­tizarea etc. Acestea sunt re­formele necesare eco­no­­mi­ei ro­mânești, pentru a deveni mai competitivă, pen­tru a crea locuri de muncă, pentru a atrage in­ves­tiții și a genera o creș­tere reală a nivelului de trai. 

"Cred în viitorul României"

- La final aș vrea să vă întreb cum vedeți vii­torul țării în general și al economiei în special?

- Eu cred în viitorul României! Avem ingre­dientele necesare unei dezvoltări durabile. Avem și obligația față de copiii noștri să le predăm o țară mai frumoasă, mai bogată. Nu una sărăcită și îm­povărată de datorii. Dar există pericole și capcane pe care trebuie să le evităm, altfel nu putem cons­trui acea Românie pe care o dorim pentru copiii noștri. Cele mai mari pericole sunt populismul, manipularea, dezin­formarea și pierderea lup­tei cu corupția. Populismul este o plagă a socie­tății actuale, nu numai în România. Este o armă le­tală, promo­vată ca panaceu universal prin in­ter­me­diul manipulării și dezinformării. Trăim o pe­rioadă în care suntem asaltați de informații, pe diferite canale de comunicare, și ne este greu să distingem știrile adevărate de cele eronate sau de dezinformările voite. Am trăit pe pielea mea re­zultatul manipulării în mass media. Pur și simplu, porți o luptă inegală cu manipularea și dezin­for­ma­rea. Soluția este una care ține de morală, astfel încât noi toți să refuzăm să facem parte din ase­menea planuri nefaste. Cât despre corupție, este dovedit faptul că sărăcia este rezultatul corupției. Un stat corupt nu reușește să aloce resursele în mod eficient, iar cei care au acces la putere o exer­cită în folos personal. Cea mai periculoasă atitu­dine, dar din păcate deja prezentă, este aceea în care oamenii consideră că este normal ca gu­ver­nanții să fure, cu condiția să dea ceva și popo­rului. Nu! Furtul nu trebuie tolerat! Trebuie să ce­rem oamenilor politici să ne spună cum va arăta Ro­mâ­nia în 10 ani, în 20 de ani. Stă în mâinile noas­tre, ale fiecăruia dintre noi, să încercăm să antre­năm o schimbare pozitivă și responsabilă în men­talitate, în comportament, în atitudinea celor din jur față de viitorul țării.