Selecția "Formula AS"

Adriana Bittel
* Ioana Bâldea Constantinescu, "Nautilus", Editura Humanitas (tel. 0372/74.33.82), 176 p.

După debutul remarcabil de acum doi ani cu "Dincolo de portocali" în care întrețesea cu un fir enigmatic istorii din timpuri și țări diferite, Ioana Bâldea Constantinescu revine cu un alt ro­man, com­binând și de data asta teme livrești cu ima­gi­nație și rafinament. Structura e acum de­clarat cir­culară, cu o axă în jurul căreia se rotesc povești cos­mopolite, în principal din secolele XIV și XXI. Sunt reciclate în ele subiecte ce au făcut carieră "de bibliotecă", precum parcursul unui obiect ce stră­bate timpurile trecând de la un proprietar la altul, cel al evreului rătăcitor (și al lui homo viator), cel al "locuirii într-o iluzie" compen­sa­toa­re, ca­re ab­soarbe realitatea, mitul uni­cornului ș.a. În afara unui perso­naj originar din România, toate ce­le­lalte aparțin Occi­den­tului european și acțiunea se mută cu ele din Portugalia, El­veția și Franța, la Roma și Lon­dra... Totuși, scena princi­pală rămâne Parisul, în care se întâl­nesc peste secole personajele ce dau titlul secvențelor alternative. În planul tem­poral cel mai apropiat trăiesc surorile Ara­bella și Lu­na, a căror existență e (de)formată de grija pentru băiatul autist Octavian, pe care sora cea mare îl crește singură. (Coincidența face ca și în romanul recent al lui Vlad Zografi, "Efec­tele secundare ale vieții", să existe un personaj autist, iar cel al Ioanei Nicolaie, Pelinul negru, apărut zilele astea, are și el ca narator un copil "diferit". Interesul brusc al romancierilor noștri pentru misterul minților altfel cred că se explică pe de o parte prin popularizarea cercetărilor și măr­turiilor, pe de alta prin stranie­tatea și po­ten­țialul simbolic al acestor oameni în­chiși în pro­pria lume. Totuși, oricât de bine ar fi asimilat in­for­­mațiile psiho­logice, comporta­men­tale, când în­cearcă să se pună în pielea unor asemenea personaje, romancierilor le iese ceva cam fals, ca un colaj de bibliografie romanțată). Pasajul din­tre vremea noastră și secolul XIV se face în "Nau­tilus" prin Marc, iubitul Lunei, doctorand ro­mân la Paris, care locuiește cu chirie în man­sarda unui "cas­telaș" de pe rue Gustave Geffroy, ce se pre­supune că a aparținut reginei Blanche (1333-1398), văduva lui Filip VI de Valois. Des­tinul senzațional al frumoasei Blanche de Navarre, împletit cu cel al lui Yaacov Evreul, mai au un nod comun cu stu­diosul medievist Marc: pasiunea pentru cabi­netele de curiozități dar și pentru cochilii de moluște. Îl obsedează în special Nautilus pompilus, un cefalopod ce creș­te odată cu cochilia spiralată, sigilându-și în sidef trecutul visceral. O astfel de cochilie străbate palierele tem­porale ale romanului, trecând de la Yaakov, devenit medicul și sfătuitorul reginei Blanche, la stăpâna lui, colecționară de obiecte rare, apoi la arhiducele Albert, la începutul sec. XVII, supraviețuind genera­ții­lor de posesori, ex­pus într-un mu­zeu de unde e furat... În cons­truc­ția epică, rolurile sunt repartizate alternativ, cu pa­ra­lelisme și si­me­trii subtile. Yaakov vorbește cu soția lui, Miriam, moartă în timpul epidemiei de ciumă, iar Luna - cu iubitul ei Marc, mort în­tr-un accident ciu­dat la metrou; peregrinările ce­lor două surori în căutarea unui tra­tament pentru copilul autist au ca pandant viața ră­tă­citoare a vin­decătorului Haim, mentorul lui Yaakov și tatăl lui Miriam; Oc­ta­vian cel "fără lim­baj, fără po­sibilitate de integrare socială, cu crize psi­ho­tice și insomnii" e pus în oglindă cu unicornul cap­tiv. Acum, că informația istorică, medicală, biblio­gra­fică e ușor de obținut de pe Internet, fan­tezia ro­man­cierului are pe ce să brodeze. Pentru fluența ficțiunii însă, tentația de a folosi prea multe refe­rințe, cu limbajele lor spe­cifice, ar trebui filtrată atent, altfel devine sufo­cantă. Trecând peste asta, Ioana Bâldea Cons­tan­ti­nescu e o romancieră cultivată, care știe să-și țină citi­torul în mre­jele poveștilor supra­puse și să le dea adân­cime simbolică.