VIOREL ILIȘOI, un nume pentru marele reportaj - "Nu-mi place să vorbesc despre mine. Sunt un ins retras"

Claudiu Tarziu
Timid, introvertit și puțin comunicativ în relațiile de zi cu zi, Viorel Ilișoi a reușit să devină unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți autori de reportaj de la noi. Uriașul talent și sufletul lui de copil, jucăuș și generos, te cuceresc de la primele rânduri pe care i le ci­tești. A fost premiat, omagiat, invitat să țină con­ferințe, dar puțini i-au răsplătit munca la ade­vărata ei valoare. Deși se consi­deră încă departe de marea literatură, Viorel Ilișoi a repurtat un mare succes, acum trei ani, cu o carte despre un sonetist uitat, Necunoscutul Mihai Codreanu. Anul acesta a repetat performanța, cu o anto­logie, Cele mai frumoase reportaje, pe care a lan­sat-o în 16 orașe și și-a vândut-o singur, refu­zând să intre în sistemul de librării.

Cenaclul de la Casa de copii

- Te-ai născut într-o familie numeroasă, și nu prea avută, cu 12 copii, într-un sat din ju­dețul Botoșani. Pe la șapte ani, părinții au fost nevoiți să te dea la Casa de copii, un loc plin de tra­ume, deloc fericit, și care nu prea naște ar­tiști. Tu cum ai ajuns scriitor?

- Eu n-aș spune că aceste condiții biografice te îndepărtează de literatură, ci, dimpotrivă, mă în­treb dacă rămânând acasă, aș mai fi găsit dru­mul spre literatură. La Casa de copii mi s-au as­cuțit câteva sensibilități, care, suprapuse pe o sea­mă de experiențe foarte dure, m-au împins spre literatură. Desigur, dacă ești lipsit de o anumită înzestrare, această combinație de sensibilități și experiențe te poate duce spre pierzanie.

- Cum s-a produs declicul? A existat vreun sprijin divin? Omenesc?

- Sigur că din noianul de fapte, aș putea să decelez câteva... Așa cum a fost, de pildă, întâl­nirea cu poetul Lucian Alexa din Botoșani. Venea și mă scotea în oraș de la Casa de copii, ca să mă învețe ce este poezia. Adică, să-mi dea de băut. Poeții trebuie să bea, nu-i așa? (Râde) Aveam 14 ani. Mai târziu, m-a dus și la femei, că și asta trebuie să facă poeții. De poezie vorbeam puțin. Dar a contat relația mea cu el, pentru că îmi dădea un curaj pe care nu-l aveam. Fiind crescut toată viața cu bățul din urmă, faptul că mă punea în­tr-un context al libertății îmi dădea un curaj in­terior pe care apoi îl foloseam pentru a mă ex­pri­ma. Așa am îndrăznit să scriu poezie. Și-apoi am mers mai departe: am făcut un cenaclu, care a fost o ade­vărată revoluție la Casa de copii. Până atunci eram o enclavă - lumea din afară nu se apro­pia de noi, noi nu ieșeam. Deodată, a apărut aceas­tă des­chidere. Ne-a fost adus să ne vor­beas­că isto­ricul și criticul literar Cons­tantin Ciopraga, apoi un profesor univer­sitar de la Iași și alții... Am primit colecțiile unor reviste literare și îmi amin­tesc că i-am citit pentru prima dată, în Luceafărul, pe Paul Goma și Silvia Kerim, de care nu auzisem până atunci. Copiii din sat au început să vină și ei la cenaclu și ne-am împrietenit. Era un aer fantastic de proaspăt, peste îmbâcseala zilelor noastre obișnuite.

- Îți amintești când ai avut pentru prima oară sentimentul că scrisul nu e o joacă, ci ceva care te împlinește și care te face să trăiești în­tr-un anume fel?

- Am început să scriu prin clasa a treia sau a patra, poezii naive, cu mielușei și fluturași. Printr-a șasea, mi-a fost "publicată" la gazeta de perete a casei de copii o poezie cu Partidul. Emoția pe care am avut-o când mi-am văzut acea poezioară, bătută la mașină pe o foaie A4 și lipită pe perete, nu o mai am acum, nici când îmi apare o carte. Vă­zând că unii mă apreciază, am început să mă concentrez pe scris. Era și o formă de refugiu. Scri­sul are avantajul că îți oferă totul. Tot ce nu aveam sau tot ce voiam să fiu, să trăiesc, îmi imaginam. Multe din poves­ti­ri­le care s-au născut atunci le scri­am, multe doar le poves­team... plătit. Eram câțiva po­ves­tași care făceam cu rândul, seară de seară, și cei care ne ascultau ne dădeau suplimentul lor de hrană de a doua zi, drept plată. Iar mâncarea era foarte valoroasă pentru noi. Îți dai seama ce nevoie aveam cu toții de po­veste, dacă re­nunțam la așa ceva. Dimineața umblam cu căciula pe la me­se și adunam eu­ge­niile sau napolita­ne­le care mi se cu­ve­neau. Bă­ieții res­pec­tau crea­ția, care azi nu se mai res­pectă. Și erau foarte capi­taliști, da­că nu le plăcea ce le is­to­riseai, nu căpătai ni­mic.

La scris, în ținută de gală

- Te-ai apucat de scris în joacă. Ai scris mai departe pen­tru "avantaje materiale" sau din pasiune?

- La început am fost mai pasionat de citit. Am învățat să citesc singur, de pe cărțile fra­ților mei mai mari, înainte de a intra la școală. Pe urmă m-am aprins și de scris. Sunt dece­nii de când n-aș mai putea trăi fără să scriu. Când nu scriu poezie - prima mea iubire -, scriu proză, reportaj, ori diferite articole. Poezie scriu rar acum, din păcate, doar de câteva ori pe an, când am trăiri puternice, care se cer traduse în vers. Scrisul este un act ritualic. De aceea, nici nu mă așez la scris oricum. Mă bărbie­resc, mă îmbrac frumos și mă pregătesc sufletește. Iau în serios fiecare rând pe care îl tastez la computer. Altfel nici nu se poate, că nu-ți iese nimic. În plus, trăiesc un paradox: îmi place scrisul, dar nu-mi place să scriu. Scriu foarte greu, mă căznesc pe două fraze o oră în­treagă. Pentru mine, scrisul e un chin, înjur, încep să plâng, am emoții, mă dau cu capul de pereți. Frica de eșec îmi dă stări cumplite. Am avut mereu pro­bleme cu termenele limită de predare a textelor la ziar, din pricina asta. Lumea credea că-s leneș. Nu-i adevărat, muncesc mai mult ca alții, dar nu am ușurința scrisului și, în plus, sunt perfec­țio­nist. Sigur, vine și răsplata atunci când, după ce am terminat un text și pun punct, îl iubesc și sunt fericit. Nu contează că e un text mic, că nu e o ca­podoperă, este născut de mine, și starea aceea de după răscumpără tot chinul. Asta ține și de foa­me, un timp. Mai mult, ține de viață. În sensul că mă leagă de viață. Trei, patru zile. Apoi, iar îmi dau cu pumnii în cap: aoleu, ce scriu, cum scriu?!

- Cel puțin două dintre cărțile tale au avut mult suc­ces: "Ne­cu­nos­­cutul Mihai Co­dreanu" și "Ce­­le mai fru­moa­­se repor­ta­je". Nu ești nici ge­nul de om că­ruia îi pla­ce să se bage în față, să fie sub reflec­toa­re. Cum te des­curci cu no­torietatea?

- Deu­năzi am realizat că eu urc ultimul în auto­buz, chiar și când e capăt de linie și sunt doar câțiva călători în stație. Nu că nu știu să dau din coate, dar nici nu-mi pro­pun. Iar această fire a mea mă pu­ne uneori în si­tuații ridicole. Să-ți dau un e­xem­plu. Ieri am mers la o lansare de carte, unde trebuia să și vorbesc. Am ajuns mai târziu și m-am băgat după o ușă. Organizatorii au anunțat la microfon că sunt în sală și m-au poftit alături de ei. Eu strigam că da, sunt acolo, dar nu se auzea. Scena s-a repetat de câteva ori, până mi-am dat seama că sunt penibil. Adică sunt invitat la o lansare și eu mă așez după o ușă... Mai târziu am și plecat, sub un pretext oarecare. Cam așa e și cu "notorietatea". Uite, foarte greu am acceptat și interviul ăsta. Nu-mi place să vorbesc despre mine. Sunt un ins retras. E jenant să mă expun. Iar când ai și un pic de notorietate e foarte greu de suportat.

Dumnezeul lumii cuvintelor

- Nu-ți place să te expui, și totuși, în multe din textele tale, ai făcut din tine eroul principal. De ce?

- De ce să scriu despre universul Popescu și nu despre universul Ilișoi, cu atât mai mult cu cât îl cunosc cel mai bine? Nu înseamnă că, dacă por­nesc de la anumite lucruri care mi s-au întâmplat, fac un proces-verbal detaliat al vieții mele. În­tr-un anume mod, orice literatură este auto­bio­grafică. Până și literatura SF. Toate personajele au ceva din tine. Nu poți da în literatură ceva ce nu ai. La mine este vorba și despre răfuielile pe care le am cu trecutul meu. Am zone din mine pe care eu însumi le explorez cu uimire. E un demers de autocu­noaștere, din care dacă se poate ali­menta și altul, cu atât mai bine. Mi s-a mai re­proșat că sunt nar­cisist. Toți creatorii, mari sau mici, sunt puțin nar­ci­siști, pentru că nu poți crea în desconsiderarea ta. Tu ești dumnezeul lu­mii tale de cuvinte. Ori­cum, eu nu scriu doar des­pre mine.

"Prefer făina integrală!"

- Pentru unele dintre re­portajele tale ți-ai ales pos­turi umile pe care le-ai experimentat în di­rect: cer­șetor, zilier, gunoier. Ce te-a atras în mod special la ele?

- Sunt roluri în care pot intra ușor, pentru că sunt un om umil, provenit de la țară, și cu o părere proastă despre sine. Mă simt mai bine între oameni simpli, îi în­țeleg mai bine, pentru că trăiesc ca ei. Și-apoi, tre­buie să fii credibil. M-am dus să fac un reportaj incog­nito la spitalul de obezi, doar nu mă puteam duce la coa­feze, se prin­deau că nu sunt de acolo. (Râde) Și între gunoieri, la fel. Am trăit în me­­dii joase și, în plus, am o fas­cinație pen­tru ele mai ma­re decât pentru mediile selecte. Este diferența dintre făina inte­grală și făina cu trei nule - din ca­re s-a extras totul, s-a esențializat, dar nu mai are niciun far­mec. Lumea de jos con­ține to­tul, in­clu­siv ce e sus, doar că trebuie să cauți mai atent. A nu se înțelege că sunt vre­un socialist care dis­pre­țuiește sau urăște clasele superioare, ele au rolul lor, dar nu-mi puteam face meseria încer­când să mă integrez între avo­cați sau medici, de pildă. N-am față. Cornel Nistorescu mi-a și zis oda­tă: "Ai față de nave­tist, nu te bagă nimeni în seamă, mergi și tu pe acolo și vezi despre ce-i vorba".

- Cu atâta expe­riență în presă, multi-premiat și foarte apre­ciat, ai fost nevoit să lucrezi, totuși, fără să fii plătit, în redacția co­ti­dia­nului Jurnalul na­țional, de unde pâ­nă la urmă ai și fost con­cediat, pen­­tru că nu-și mai per­miteau să dea sa­larii. De ani de zile ești free­lancer, adică pe cont pro­priu. Trăiești din ce câștigi de pe site-ul tău, care nu are pu­blicitate, dar are cititori fideli, din care un mic nu­măr plătesc un abo­na­ment mo­dest. Când și când, ai mai primit câte o bursă pen­tru scris. Nu simți că e nedrept ce ți se în­tâmplă, în con­di­țiile în care alții, lipsiți cu desă­vâr­șire de virtu­țile tale profesionale, au funcții și lefuri mari?

- Nu, pentru că mă împlinește ce fac. Scriu și acum, cum am făcut de când mă știu. O singură dată am trăit frus­trări mari, la zia­rul "Na­țio­nal", când re­du­se­seră spațiul pen­tru re­portaj la 1.500 de sem­ne - nici mă­car o pagină A4 cu­lea­să la com­puter. Abe­rant! M-am îmbol­nă­vit de su­părare; de atunci am în­ceput să mă în­graș. Am și ple­cat la alt ziar. În rest, nu sufăr că nu am un salariu de undeva, deși nu e ușor să fii pe barba ta și nu-mi place ima­ginea autorului mu­ritor de foame. Dar eu tră­iesc extrem de mo­dest, după cum știi, și, pentru moment, îmi ajunge ce pot produce fără niciun com­pro­mis.

Prețul sincerității

- Ai ajuns la o le­gătură afectivă cu cititorii tăi, mulți ți-au devenit prieteni, te in­vită pe la ei, unii în străinătate, îți orga­nizează lansări și te ajută în fel și chip. Cum ai reușit să ți-i apropii atât de mult?

- Scriu într-un mod primitiv. Încerc să mă de­ba­rasez de toată știința scrisului, de toată cultura acu­mulată și să scriu așa cum îmi vine, cu since­ritate. Nu urmăresc să captez atenția unui anumit tip de public pe care l-aș avea în minte, ci numai să spun o poveste din tot sufletul. Singurul cri­teriu de control este să-mi placă mie. Cu riscul de a supăra pe unii, de a nu plăcea altora, de a rata chiar, trebuie să fii sincer cu tine și cu textul tău. Nu mă refer la expunerea unor intimități sau la redarea exactă a realității, ci să spui exact cum vezi tu acea realitate, care poate fi deformată și chiar falsificată de ochiul tău, dar adevărată în felul în care o exprimi. O relatare seacă a unor evenimente va trece pe lângă urechile cititorului sau va fi uitată. O imagine puternică, pe care numai viziunea unui reporter iscusit o naște, o ții minte și peste treizeci, patruzeci de ani. Când scriu un text amuzant, râd de mă prăpădesc, de unul singur. Iar când scriu ceva dramatic, plâng. Cred că aceste emoții se transmit cititorului. Lu­mea simte că nu-mi trădez textul, că nu fac o "lu­crare" pentru bani, ci îl rup din mine, mă doare și mă bucură în același timp. Foarte interesant este că îmi devin apropiați sufletește oameni pe care nu-i cunosc, care sunt la mari depărtări, cu care nu comunic altfel decât prin reportajele, prozele și poeziile mele. De fapt, oamenii interacționează cu textele, nu cu mine. Dar dacă pui destulă viață într-un text, poți crea iluzia că acel text ești chiar tu.

Carte de vizită

Născut pe 13 februarie 1968, la Ringhilești - Botoșani, într-o familie cu 12 copii, a fost cres­cut la Casa de copii din Trușești, același ju­deț. A debutat în presă la începutul anului 1990 și a scris, pe rând, la Atitudinea (1990-1991), Timpul (1991-1998), Național (1998-2003), Cotidianul (2004-2009) și Jurnalul Național (2009-2014). Mentor la ziarul "Viața liberă" din Galați (oct. 2014 - mai 2015). În prezent, șomer.