Ucigașii răcelilor (1)

Gilda Fildan
- Gripele și virozele ocupă primul loc pe lista bolilor contagioase. De-a lungul vieții, ne îmbolnăvim de 200 de ori, stând vreme de trei ani în pat. E momentul să scoatem praștia! -

Din noiembrie și până în aprilie, o grăma­dă de lume suferă de o formă sau alta de răceală. De aceea, perioada respectivă a și fost supranumită "sezonul răcelilor". Persoanele adulte au de obicei între două și patru episoade de acest fel într-un an. Prin urmare, în decursul unei vieți, noi contabilizăm, în medie, 200 de viroze res­piratorii și gripe. Sau, alt­fel spus: petrecem trei ani din viața noastră, chinuindu-ne cu tusea, ră­gușeala și guturaiul. Este, desigur, ex­trem de neplăcut și, totodată, cos­tisi­tor. Pacienții lasă o mulțime de bani la farmacie. Po­tri­vit statisti­cilor Organizației Mon­dia­le a Sănătății, virozele și gri­pele o­cu­pă pri­mul loc, ca frecven­ță, printre bo­lile conta­gioase.
În sfaturile care urmează, vă oferim o serie de leacuri tra­diționale și alte antidoturi con­tra răcelii, care întăresc apărarea naturală a orga­nismului. Când siste­mul de autoapărare al corpului func­țio­nează optim, se ajunge mai rar la de­clanșa­rea unei viroze. Așadar, antidoturile contra răcelii au un rol de pre­venție, dar atunci când se întâm­plă ca virușii să nu fie totuși anihi­lați, ele con­tribuie la o însănătoșire cât mai grab­nică, ceea ce înseam­nă că vă pot aju­ta și dacă răceala s-a instalat. Aceste remedii acționează ade­sea la fel de bine, uneori chiar mai bine decât medi­camentele luate de la farmacie.

1. Alimentația echilibrată

Iată o recomandare care se repetă până la sațiu, deși este un "cap de drum". Modul de hrănire echi­librat este deosebit de important pentru organismul uman și nu poate fi înlocuit cu suplimente nutrițio­nale sau preparate farmaceutice. Sistemul nostru de apărare necesită o alimentație optimă, pentru a pu­tea func­țio­na ireproșabil. Un meniu divers și echili­brat, com­pus din cantități moderate de carbohidrați, sufi­ciente grăsimi "bune" și, firește, multe proteine de calitate este, într-adevăr, prielnic sănătății. El con­ține doza necesară de vitamine și minerale, fibre și substanțe vegetale secundare. De aceea, aportul lor trebuie asigu­rat zilnic, prin alimentație. Consu­mând multe le­gume și fructe, ne vom acoperi nece­sarul de vita­mine, mi­ne­rale, fibre și substanțe vege­tale secun­dare. Reco­mandarea nutriționiștilor sună astfel: "de 5 ori pe zi", adică să mâncăm de cinci ori pe zi le­gume și fructe - și anume, câte o porție de legume crude și fierte, o salată din frunze (varză, lăptucă, spanac, broccoli) și două porții de fructe. O porție echiva­lează cu mărimea unui pumn. Lac­ta­tele de­gre­sate și produsele din cereale integrale, precum și două mese cu pește pe săptămână, ne pun la dis­poziție proteine de calitate superioară și alți nutri­enți indis­pensabili pentru mușchi și sistemul imu­­nitar. Pentru menținerea balanței hidrice a organis­mului în con­diții normale, avem nevoie de 1,5 - 2 litri de lichide pe zi. Este indicat să ne satis­facem această necesitate, alegând băuturi cu cât mai puține calorii: apă plată, sucuri de fructe și legu­me subțiate cu apă, ceaiuri de plante și de fructe. În schimb, față de băuturile alcoolice ar trebui să avem un com­portament reți­nut. Ideal ar fi să le evităm complet.
Străduiți-vă să mâncați cât mai variat posibil. În­cercați ca fiecare dintre mesele dvs. să alcă­tu­iască o paletă de culori diverse și pline de vitali­tate. Preferați produsele locale și de sezon. Dacă nu reușiți să consumați zilnic legume și fructe, vă pu­teți programa o zi pe săptămână, rezervată în exclu­sivitate crudităților sau fructelor.

2. Hidratarea corectă

Apa este un element de însemnătate vitală. Omul poate rezista mai multe săptămâni fără hra­nă, însă va supraviețui numai câteva zile, dacă nu bea. Lichidele sunt importante și ca antidot contra răce­lii, ajutând atât la prevenirea îmbol­năvirii, cât și la ameliorarea simp­tomelor, atunci când ele s-au in­stalat deja. De regulă, în timpul viro­zelor, tempe­ratura corpului crește ușor. Odată cu ea, va spori și nece­sarul de lichide. În general, organis­mul aș­teap­­tă un aport zilnic de li­chide de 1,5 sau (mai bine) 2 litri. La o viroză respi­ratorie și, în special, la o gri­pă, unde febra urcă de obicei drama­tic, nevoia de hidratare se modifică, avan­­sând până la 2,5-3,5 litri. Însă toc­mai în situația unor asemenea infec­ții vi­rale, numeroase persoane încli­nă să mănânce și să bea prea puțin sau deloc - fie din cauza durerilor la în­ghițit, fie a lipsei ape­titului sau a fap­tului că nu prea mai simt gustul ali­men­telor. Trebuie spus că aceasta este o atitudine con­tra­produc­tivă. Orga­nele și sist­emele cor­pului nos­tru tre­buie să func­ționeze optim, în con­tinua­re, pentru a putea respinge atacurile agenților patogeni. Iar can­titățile mari de lichide repre­zintă un ajutor im­portant în acest sens. În împre­ju­rările date, sunt bineve­nite îndeo­sebi băuturile calde. Se pot bea ceaiuri de plante și de fructe, mici cantități de ca­fea și ceai verde, dar și apă plată, ca și sucuri diluate.

3. Mierea

Mierea servește, de fapt, ca pro­vizie de hrană pen­tru populațiile de albine, însă și omul s-a de­prins s-o folosească, în diverse moduri. Se presu­pune că el a descoperit-o deja în epoca de piatră. Primele imagini reprezentând oameni ce recol­tează mie­re datează din mezolitic, cu 12.000 până la 9.000 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Abia acum 10.000 de ani s-a descoperit metoda de a alun­ga albinele cu fum, fără a le face rău, ușurând astfel accesul la faguri și permițând obținerea unei cantități mai mari de miere. În pre­zent, există nenu­mărate variante de miere, deose­bite între ele prin gust și prin culoare. Gustul pro­nun­țat dulce se explică prin con­ținutul mare de zahăr - 80% fructo­ză și glucoză. Dar, pe lângă zahăr, mie­rea include multe alte prin­cipii ac­ti­ve, în total apro­ximativ 200, dintre care unele acționează ca anti­doturi contra răcelii. O sumedenie de studii de­monstrează că substanțele active din miere sprijină sistemul imunitar în lupta sa cu virușii agre­sivi ai sezonului rece. În compo­ziția mierii se găsesc, printre altele, polen, enzime, aminoacizi, peroxid de hidrogen, pigmenți și sub­stanțe aromate, dar și vitamine și mi­nerale, de ase­menea și nume­roși poli­fenoli. A­ces­tor substanțe li se datorează efectul antiin­flamator, antibacterian și antiseptic al mierii - și se pare că unele dintre ele pot oferi chiar protec­ție împotriva cancerului.
Însă nu orice fel de miere ne garantează aceleași rezultate. Cea recoltată și apoi introdusă în diferite recipiente, printr-un proces industrial este supusă, în mod inevitabil, unor temperaturi mai ridicate, care alterează în mare parte sau chiar în totalitate antido­tu­rile contra răcelii cu­prin­se în structura ei. Mierea trebuie recol­tată fără vreun tra­ta­ment ter­mic, este interzisă expune­rea ei la tempera­turi ce depășesc 40°C. Prin urmare, cel mai bine va fi s-o procurați de la un apicultor care vă inspiră încre­dere, din­tr-un magazin naturist sau unul de produse bio. De­po­zitați-o corect și n-o amestecați într-un lichid clo­cotit sau fierbinte, ci într-unul rece ori, cel mult, căl­duț. Încercați să introduceți mierea frec­vent în meniul dvs. zilnic, întrebuințând-o cât mai des ca îndulcitor în locul zahărului. Combinați-o atât cu băuturi, cât și cu diverse preparate culinare, călduțe sau reci.

4. Drojdia de bere
- Un antidot eficient contra răcelii -


Drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae) face parte din categoria ciupercilor monocelulare și se găsește, în primul rând, în fabricile de bere. La sfârșitul procesului de fabricație, ea este sepa­rată prin filtrare, constituind, cum s-ar zice, un pro­dus rezidual. De aceea, berea obișnuită conține re­la­tiv puțină drojdie. Cantități mai mari rămân nu­mai în cea nefiltrată, despre care putem spune că este mai "sănătoasă" decât berea filtrată standard. Apreciată și ca un valo­ros produs cosmetic natural, drojdia oferă multe vitamine ce contribuie la creș­terea, fermitatea și frumusețea firelor de păr, a un­ghiilor și pielii. Însă drojdia de bere posedă și alte calități. E săracă în calorii, practic lipsită de grăsimi și de zahăr. În schimb, conține fibre, vitamine și mi­nerale din belșug. Fără exagerare, este unul din cele mai prețioase alimente. Chiar și marii vindecători, care și-au înscris pentru tot­deauna numele în istoria omenirii, au re­cunoscut forța terapeutică enormă ce se ascunde în celulele minuscule ale drojdiei. De aceea, ea este utili­zată de secole în medicina popu­lară și în tera­piile naturiste. Mai nou, și medicina clasică a înce­put să-i acor­de atenție. Dato­rită conținutului ei bo­gat în substanțe importante pentru sistemul imu­ni­tar, drojdia de bere poate fi con­siderată un antidot eficient con­tra răcelii. Ea ne furnizează, printre altele, ami­no­acizi esen­țiali în concentrații mari, diver­se vitamine din complexul B, vitamina E, fier și zinc, precum și cantități apreciabile de beta-glu­can. Toate aceste ingrediente activează formarea de noi globule albe și de anticorpi, ceea ce consoli­dea­­ză capacitatea de autoapărare a între­gului organism.
Drojdia de bere este cel mai ieftin și mai sănătos dintre toate suplimentele nutriționale. O puteți cum­­­păra sub formă de fulgi sau în pachețele din supermarket, din magazinele naturiste sau farmacii. Din acest moment, ea ar trebui să devină o compo­nentă a meniului dvs. zilnic. Poate fi combinată cu iaurt, müsli, compot, sucuri de fructe ori de legume și dă un gust minunat salatelor, ca și legumelor fier­te. Luând 3-5 lingurițe în fiecare zi, veți asigura o aprovizionare optimă a organismului dvs.. Veți iz­buti astfel să preveniți viroza sau veți obține ame­liorarea rapidă a unei infecții virale deja existente. Cu alte cuvinte, vă veți îmbolnăvi mai rar și vă veți însănătoși mai repede.