O răutate gratuită

Ciprian Rus
"Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple!", spune o vorbă veche.

Sunt deja decenii de când societatea civilă din România, grupată în ju­rul unor or­ga­nizații negu­ver­namentale importante pen­tru destinul demo­cratic '89, le cere gu­ver­nan­ților noștri și clasei politico-ad­minis­trative, în general, mai multă transparență. Numai că, în vre­me ce lasă omi­siuni gro­so­lane în decla­ra­țiile de avere și de inte­rese sau își dosesc averile, ba prin țări exo­tice, ba în "investiții" în artă, ba pla­sân­du-le pe nu­mele mătu­și­lor și ale verilor - politi­cie­nii din PSD au găsit o in­ter­pretare proprie la mult-cla­ma­ta trans­pa­rență. Senatorii au adoptat ta­cit, la începutul săptămânii, un pro­iect de lege inițiat de parlamentarii PSD Liviu Ple­șoianu și Șerban Nicolae, prin care obligă ONG-urile să declare, tot la 6 luni, fiecare per­soană care le-a donat bani și su­mele res­pec­tive. În caz contrar, ONG-urile respective își încetează, "de îndată", activitatea!
Transparență ați vrut, transparență primiți! O șicană cinică, în stilul cu care PSD ne-a obiș­­nuit în ultimul an, după re­venirea la pu­tere. Mesajul e clar - cine nu e cu noi e îm­po­triva noastră, iar direcția e și ea cât se poate de limpede: placa tocită de-acum, despre Soros și des­pre străinii care au tot felul de interese as­cun­se, ca să ne corupă și să ne fure țara. Evi­dent că noua lege, dacă va trece prin tot cir­cui­tul le­gislativ, nu va face decât să încurce ac­ti­vitatea unor organizații care, departe de a se răfui în vreun fel cu statul și cu repre­zentanții lui, nu fac altceva decât să aco­pere nevoi, ade­sea uma­­nitare, pe care statul nu e în stare să le aco­pere. ONG-uri care dau o mână de ajutor fa­mi­liilor care au copii suferinzi de cancer, ONG-uri ca­re luptă împotriva foametei și să­răciei, ONG-uri care caută soluții la pro­ble­mele orașelor, la chestiuni ce țin de patrimoniu sau de promovarea turismului. Nu-i de ajuns că le dai o lovitură groaznică prin noile mo­dificări la Codul Fiscal, le mai înhami, poate cu personal redus de-acum, din lipsă de fon­duri, să facă liste peste liste. Doar așa, pentru ca apoi, căutând malițios peste liste, să des­co­peri, la o adică, vreun nu­me sau vreo firmă și să brodezi de-aco­lo o nouă teorie cons­pi­ra­țio­nistă, în ge­nul poveștii cu "statul paralel". Căci, dincolo de intențiile ascunse ale autorilor pro­iec­tu­lui de lege împotriva ONG-urilor, ui­mi­­toare este, și de această dată, extraor­di­nara creativitate și mobilizare a PSD, când vine vor­ba de a face o prostie. Nu va ajunge un mandat întreg, de 4 ani, al unei majorități bine inten­țio­nate și efi­ciente - ceea ce e deja prea mult - pentru a eli­mina toate hachițele ascunse de PSD în legile aprobate în numai câteva luni!