"Sărbători băbești" - Andrelușa

Parasca Fat
În satele Maramureșului, Sărbătoarea Sfân­tului Apostol Andrei poartă numele de An­drelușa.

Este ultima "zi cu prilej" din cursul anului, adică o zi pe care este musai s-o ții, că altfel se va ivi o împre­jurare în care vei păți ceva rău, vei avea un accident care te va schilodi sau vei fi pă­gubit, îți vor mânca lupii oile sau vitele. "Cu prilej" mai înseamnă însă și că sărbătorirea unei zile vine dintr-un strat cul­tu­ral străvechi, fiindcă multe din­tre zilele cu prilej nu sunt recunoscute de bi­serică, nefiind însemnate în calendar în vreun fel, și so­cotite "sărbători bă­bești".
Cu Sfântul Andrei, lucrurile stau însă puțin di­ferit, dat fiind că este apostolul care ne-a creștinat. În vremea ateismului, sărbătoarea era considerată de mai mică importanță și marcată în calendar cu o cruce neagră, nefăcându-se la biserică slujba re­li­gioasă. Dar la sate, Andrelușa s-a ținut cu străș­ni­­cie din moși-strămoși. Am putea spune cu ușu­rin­ță că Sfântul Andrei "a avut norocul" să se su­prapună peste o foarte puternică sărbătoare păgână de la porțile iernii; cu trei săptămâni înaintea sols­tițiului de iar­nă: Ziua Lupilor.
În dimineața de Sfântul Andrei, băr­bații rupeau cu grijă crenguțe de măr, păr, prun, cireș, care se puneau în apă aproape de geam, într-o încăpere în­călzită, ca să în­florească de Crăciun sau cel mai târ­ziu de Anul Nou. Mărul înflorit este prezent în co­linde ca pom emblematic, de o im­por­tanță co­vâr­șitoare în viața oamenilor, aso­ciat cu pomul ra­iului sau pomul vieții. Cren­guțele înflorite vor să în­sem­ne o tandră urare de belșug în poame (fructe) pen­tru anul viitor. În visele premonitorii însă mărul este un substitut al omului, sim­bolizează omul. Iată un asemenea vis: "Înainte să moară fratele meu cel mai mic, am vi­sat că în grădina de Pe Fătă­ciuni, în capătu' din sus am avut un măr mare, mândru, încărcat cu me­re roșii. Mă uitam la el și mă bucuram da' o zinit un vânt puternic di cătă baie, di cătă asfințit și l-o dej­dinat (rupt pe ver­ticală) drept în două și o picat la pământ cu zgomot și tăte crengile i s-o rupt și merele s-o îm­prăș­tiet pe jos. Am și știut atunci că a murit cineva din fa­milia noastă, om fru­mos, tâ­năr. Și nu păstă multă vre­me, așe o fost. Măru-i om în vis"..

Legarea gurii lupilor

Andrelușa este numită și "Ziua lu­pi­lor", ziua în care li se pot anihila pornirile de prădători, prin neputința de a-și des­cleșta fălcile, iar dacă reușesc să deschidă gura, nu și-o mai pot în­chide. Țăranul Pe­tre Roman a Chiuz­baianului din De­sești spune că a vă­zut cu ochii lui în­tr-o iarnă un lup ce se apropia de o târlă cu oi și ca­re, des­chizând gura, a ră­mas așa, cu ea în­țe­penită, încât a re­nunțat să mai atace și a luat-o către pă­dure. Legarea gu­rii lupilor este un act magic, o vrajă. Se face tot di­mi­­neața bună, de către cea mai bătrână fe­meie din familie. Se adu­nă toate obiectele care pot înțepa sau tăia: cu­țite, foarfeci, seceri, securi, greble de fier, fierăs­traie, sfredele, sape, coase, hrebdincă (perie mare pătrată, cu dinți lungi, din fier, folosită la periatul lânei și câ­năpii pentru a obține părul - lână de cea mai bu­nă ca­litate - și fuiorul) și se leagă cu sfoa­ră, zicând la fiecare obiect: "Eu nu leg cuțitul, eu leg gura lupilor, să nu poată mânca oile și mar­hăle (vitele) noaste și pă niciun om din neamu' nost" , "Eu nu leg foar­fe­cele, eu leg gura lu­pilor..." și tot așa, până vor fi legate toate. Dacă sunt legate, nici nu vor fi fo­losite în ziua aceea; prin urmare, nu se taie nimic, nu se sa­pă, nu se sfredelește, nu se înjugă boii, nu se înhamă caii; cu un cuvânt, nu se lucrează nimic și se postește. Toată mân­carea este gătită cu o zi înainte, in­clusiv tăierea pâinii. Se vede clar că avem de a face cu o cre­dință fer­mă în puterea cu­vântului și a gândului ce va func­ționa ca o hla­midă protectoare a turmelor, cire­zilor și oamenilor, pe par­cursul unui an întreg, pâ­nă la Andrelușa urmă­toare.
Lupul nu este însă urât și nimeni nu pome­nește ceva des­pre uciderea lui; mai mult, întâlnim o formă de respect și ve­ne­rare, astfel că atunci când unui copil i se schimbă nu­mele - printr-un act de vin­de­care magică - acela va pri­mi numele de Lu­pu, în mai toate cazurile; să fie puternic, temut și deștept ca regele pă­du­rilor de la noi. Lupul nu atacă omul decât în cazuri ex­treme, când ier­nile grozave nu-i mai lasă nicio sursă de hrană. Am întâl­nit chiar o în­tâm­plare cu lupul bun. Într-o zi de vară, pe la apusul soa­relui, o fetiță cobora prin pă­dure cu un coș în spate și un vas mare cu lapte în mâna dreap­tă. Adu­cea a­ca­să laptele de la vacile care stă­teau vara în munte, cât se făcea fânul. Feti­ța a vă­zut lu­pul, lu­pul a văzut-o pe ea și a stat, a rămas ne­mișcat în spa­tele unei tufe de alun. I se vedeau ure­chile mari și ochii roșii, lu­mi­nați de ra­zele asfin­ți­tului. Pă­rea că lupul es­te foar­te uimit de ceea ce vede, și fetița la fel.

Dinții de lup

În cultul morților, lu­pul este animal psiho­pomp (însoțește de­func­tul pe lumea cealaltă) și are func­ție de apă­rare. Din­ții de lup sunt pre­zenți și ca bor­dură la aco­pe­ri­șurile crucilor din cimitire, dar îi re­gă­sim și pe covoare, pe ștergare, pe fețe de masă, pe vase din ce­ramică. Că sunt gân­diți cu funcție de apă­rare sau ca anihi­lare, nu se prea știe. Poate că mai degrabă ar fi vorba de înțelesul ultim, dacă nu carecumva de amân­două. Se prea poate ca în vre­murile de de­mult, lupul să fi fost animalul to­temic al locui­torilor de pe pla­iurile noastre, din mo­ment ce îl regăsim și în stin­dardul dacic.

Aflarea orândei

Aflarea ursitei (orândei) se putea înfăptui de două ori pe an: fie în Noaptea de Sânziene, dor­mind într-o ca­me­ră cu multe flori de sânziene (la solstițiul de vară), fie în noaptea de Andrelușă, prin post negru și mâncarea unei turte (pogace) frământate în slatină (sare), fără a bea apă. Se practica, de fapt, un post dublu: o dată că nu se mânca ni­mic până la ră­să­ritul stelelor, apoi, după ce se mânca turta să­rată, nu se bea apă de­cât... în vis, adusă de cel (cea) menit (me­nită), apa fiind în­țeleasă ca via­ța îm­pre­ună cu cineva. Tur­ta sărată - ju­mă­tate din ea - se mă­nâncă stând pe tă­ie­tor (bu­cul pe care se des­pică lem­nele), as­cul­tând zvonurile din toate părțile. Di­recția din care se au­­de un lătrat de câi­­ne, un strigăt, cântatul unui cocoș, indică de unde va ve­ni ursitul (ursita). Cea­laltă jumătate se va pune sub pernă. Visele obținute în urma postului dublu, de mâncare și de apă, sunt extrem de coe­rente, dând și multe detalii asupra întregii exis­tențe. O bătrână de 89 de ani mi-a po­vestit visul ei: "Am ajunat de An­dre­lușa, că pă­rin­ții m-o obligat să credințăsc (să mă logodesc) cu cine n-am vrut și mie mi-o plăcut de altcineva, da' nu l-am visat pă acela. Am visat că am făcut plă­cinte cu varză în cuptor și le-am pus pe o fătoaie (față de masă) și o zinit la noi Văsălie, îmbrăcat mândru, cu cioa­reci, cu bocanci și zogne albe (șosete împletite cu modele), cu sfetăr de lână, cu cușmă brumărie și avea o uiagă de horincă. O zinit și mi-o închinat și mi-o dat huiaga să beu. Io n-am băut. Am zis că io nu beu, că nu mi dragă horinca. Da' io am luat o plăcintă și i-am dat-o și el o mân­cat-o. Noh, vezi, horinca-i scârbă (cear­tă). Apa-i bună în vis, îi viață bună, da' heaba (de­geaba), că n-am visat apă, ci horincă! Și apoi așe o fost, că multe rele am mâncat cât am trăit lao­laltă cu el. Nici nu vreu să îmi aduc aminte".
Andrelușa se ține cu mare discreție și în zilele noastre, în majoritatea satelor din Maramureș.

Foto: AGERPRES (3), MEDIAFAX (1)