Poveștile Marii Uniri - AVRAM IANCU

Ciprian Rus
- Românii ardeleni n-au avut domnitori, precum muntenii și moldovenii. Cu țara ocupată de unguri și austrieci, ei au avut doar idoli naționali, luptători pentru libertate: Horea și Avram Iancu. Primul a murit zdrobit de roată, al doilea - de suferința visului neîmplinit. Pe amândoi, moții îi cinstesc ca pe sfinți, prinzându-le portretele în perete, lângă Hristos -

Arhanghelul din Piața Blajului

Puhoi de români se strânge la Blaj, în primăvara lui 1848, ignorând orice avertisment de la comân­duire. Satele din Ardeal sunt umplute cu spânzu­rători, iar amenințarea primelor execuții bântuie ca o negură peste plaiuri. Auto­ritățile maghiare decre­tează starea de asediu, țăranii răz­vrătiți sunt aruncați în lan­țuri, studenți și preoți de vază sunt arestați, iar liderii românilor, vânați peste tot, pentru a fi prinși și pedepsiți exemplar. Dar oamenii simt că a venit momentul libertă­ții Ardealului și vin cu zecile de mii, în inima Transil­vaniei, să-și ceară drep­turile. Nicicând nu se mai po­meni­se o asemenea adunare na­țio­­nală! Toate punctele car­di­nale erau pline de oameni care coborau, ca niște râuri de munte, spre Blaj. Dar, brusc, pe Câmpul Libertății se lasă o liniște grea. De un­deva se auzea tropot mare, de cai, și sunete lungi de bucium. La scurtă vreme, 2000 de moți, toți că­lări, înarmați cu lănci și îmbrăcați în straiele lor popu­lare, își fac apariția în mulțime. În fruntea lor, frumos și mândru, îmbrăcat în cojoc albastru, cu pălărie neagră cu pene de cocoș și două pistoale la chimir, un tânăr de doar 24 de ani: Avram Iancu din Vidra de Sus! Călare pe-un cal alb, seamănă cu un arhanghel al dreptății. De un sfert de veac, de la intra­­rea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, niciun alt român nu-și făcuse o apariție mai triumfală în Tran­silvania!
"În figura lui nu știai ce să deslușești mai întâi: blândețea dintr-o icoană de apostol sau asprimea unui însângerat. Se îmbinau deopotrivă și una, și alta, și privirile lui luceau vii ca o cercetare a ini­milor ce se frământau spre lumină. Însuflețirea poporului era de nedescris!". Din primul moment, Iancu devine întruchiparea conducătorului așteptat de generații de ardelenii oropsiți.
"Uitați-vă pe câmp, suntem mulți precum cu­curuzul brazilor, suntem mulți și tari, că Dumnezeu e cu noi!", tună cuvintele lui Avram Iancu. Cu la­crimi în ochi și cu nădejde aprinsă din nou în suflet, mulțimea răspunde într-un singur cuvânt: "Noi vrem să ne unim cu Țara!".

"Craiul"

Câteva săptămâni mai târziu, după ce aboliseră cu de la sine putere iobăgia în Apuseni, refuzând muncile pentru nobilime, 10.000 de moți, organizați de-acum militărește, pe legiuni, ca armata ro­mană, revin la Blaj, ca să-și susțină, cu și mai multă forță, cauza. În întâmpinarea lor a ieșit tot Blajul, cu mic, cu mare, oameni de rând, pro­fesori și ca­no­nici lao­lal­tă. În fruntea mo­ților era Iancu însuși, "Ghine­ralul", cum îi ziceau oamenii, îm­brăcat în port țărănesc, cu căciula-i "roti­lată", cu pistoale grele la brâu și cu manta albă.
"Moții considerau ordinele sale sfinte. Știa să provoace și să întrețină necontenit simță­mintele legăturii puternice și ale iubirii prin fapte pururea noi. Apărea între ai săi, întotdeauna mai strălucitor decât alții, astfel că îl adorau ca fermecați, cu toate că știa să-i țină în frâu. Încre­derea aceasta și-a câștiga-o prin caracterul său, prin judecățile drep­te, prin sfatul, ținuta și în­văță­turile pe care le îm­prăș­tia. Avea ceva în ființa lui, o ținută inaccesibilă cama­razilor, o grandețe pen­tru care era numit «Crai» de că­tre ai săi". Nu e o amin­ti­re de tinerețe de prin scrie­rile lui, a vreunui tovarăș apro­piat, nici vreun frag­ment exaltat din opera lui Nicolae Iorga. Por­tretul îi aparține unui ofițer ungur, scăpat cu greu în viață, din bă­tăliile pentru Apuseni. Pretutindeni în Ar­deal, mulțimea îl sorbea cu ochii pe Avram Iancu, iar moții, călcând apăsat, mereu în urma lui, erau mândri nevoie mare că îl urmează. În­so­țindu-l ade­sea, pe jos, pe Iancu, profesorul Bengescu, renu­mitul dascăl de cântări patriotice din Blaj, intona în gura mare cel mai drag marș al vremii: "As­tăzi cu bucurie, românilor veniți/ Pe Iancu în câmpie cu toți să-l însoțiți!". În numai câteva săptă­mâni, tânărul avocat, în vâr­stă de 24 de ani, școlit la Cluj avea deja aura unui erou națio­nal!

Student la Cluj

Pentru cei care îl știu de la Cluj, unde făcuse liceul piarist, apoi studiase Filosofia și Dreptul, nu e nicio surpriză că tânărul Avram Iancu impre­sio­nează încă de la pri­ma sa apariție publică, în aprilie 1848, pe Câmpul Libertății de la Blaj. Iancu era mereu prezent acolo unde era simțire românească, mereu săritor când unul dintre ai lui era în nevoie, dădea nu doar bani și merinde dar și cămașa de pe el, dacă întâlnea un stu­dent român amărât. Amicii îl descriu ca având o fire veselă și blajină. Însă "Doamne feri!" să-și sim­tă, cumva, batjocorit nea­mul: toți mărturisesc că atunci riposta neîndurător. Chiar centrul Clujului a fost scena unei astfel de riposte, povestită cu farmec de un bun prieten. "L-am aflat într-un grup de ti­neri, certându-se cu câțiva colegi unguri. Răzbind până la el, l-am în­trebat: «Ce-i Iancule? Ce vreu aceștia să-ți facă?». Iancu răspunse cu aprindere: «Auzi, Șuluț? Ăștia nu vreu să creadă că Ioan Hu­niade Corvinul și fiul său, craiul Matia, au fost neam de român!». Un secui strigă: «Cum se fie rumuni, dache fost un­guri?»". "Numa' asta e?", strigă Șuluț cu inima ușu­rată. "Bată-te norocul, Iancule! Dar lasă-i dracu pe toți! Numa' eu cre­deam că doară ei ar fi vrut să te bată". "Ian, să vree! Că eu nu mă tem de ei, de toți câți sunt aici!". "Un alt student, Iojica, adau­se: «Rumun fost Huniadi, cum eu sunt!». «Da, întoarse Iancu, tu grăiești adevărul, pentru că și tu ești român!»". Nu erau puțini, în epocă, "ștudinții" români care în­cer­­cau să-și facă loc cu coatele în lumea "bună", ungurească, a Clu­jului. Deși avea destui prieteni prin­tre "mag­na­ții" Clujului, Iancu pre­fera cercurile românești. Mulți din­tre colegii săi de școală, cărora le câștigase de la bun început încrede­rea prin felul lui de a fi, îl vor urma, de altfel, în lupta sa politică și militară din 1848...".

Pe ulița satului

Cu aerul lor livresc, ușor prețios, din alte vremuri, amintirile studenției de la Cluj a lui Avram Iancu par în­tâmplări ușor vetuste. Dar de cum cotești, înainte de Câmpeni, pe partea cealaltă a Arie­­șului, amintirile oamenilor sunt mult mai fier­binți, mult mai proaspete, de parcă nu s-ar fi întâm­plat acum aproape două sute de ani, ci acum câteva veri. Pe dreapta cum intri în Vidra e "Bise­rica din Ciungi", biserica veche de piatră, de pe la 1200, în care a fost botezat Avrămuț. Tânărul preot Andrei Bâldea mă întâmpină în poarta bisericii, cu un pui de moț în brațe. Îmi vorbește molcom - de parcă i-ar citi copilului dintr-o carte de pilde - des­pre bi­se­rica în care Iancu a fost creștinat și în care ve­nea adesea, căci îi plăcea tare să țină isonul canto­rului și să citească el însuși, cu glasul lui tunător, de avo­cat, "Tatăl nostru", la Sfânta Liturghie, sub privirile mute de admirație ale moților săi. Pe stân­ga, cum intri în biserică, Iancu e pictat în chip de arhanghel. Ca și Horea, Iancu e icoană vie în Țara Moților...
La doi pași de biserica din Ciungi, pe stânga drumului, vechea casă a familiei Iancu, recent reno­vată, pare că încă îl așteaptă de la școală pe copilul zvăpăiat care era Avrămuț. "Așa cum noi, ardelenii, suntem un pic altfel decât restul românilor, apăi tot așe, și noi, moții, suntem într-un fel anume, mai cu moț decât ardelenii. Așa era și Avrămuț", îmi spu­ne, toată un zâmbet, doamna Viorica Trifuț. E bucu­roasă că-i calc în curte și c-o rog să-mi povestească un pic despre Avrămuț, în felul ei mămos, aproape cântat, care a cucerit generații întregi de români care au călcat pe urmele "Crăișorului Munților". Doamna Viorica a fost ani de zile, până la pensio­nare, ghidul casei me­moriale a lui Avram Iancu, din comuna care acum poartă nu­mele eroului. De sus, de pe deal, din curtea casei sale, vede tocmai în curtea casei lui A­vram Iancu. Ne așe­zăm într-un loc bun, pe niște lemne, și privim spre malul Arieșului Mic, care curgea chiar prin spatele curții. "Știu de la bunicul tot felul de povești despre Avrămuț. Bunicul le aflase de la o bătrână de 100 de ani, care îl prinsese încă mic. Zice că purta tot timpul o pălărioară frumoasă, era vesel și vioi, clo­coteau în el viața și sănătatea. Era prins în toate jocurile, nimeni n-avea minge de cârpe ca a lui și nimeni n-o bătea mai bine... Dar, cel mai mult dintre toate, îi plă­cea la pes­cuit", îmi spune doam­na Viorica. "Într-o zi, era cu co­piii din sat. El pescuia, în trea­ba lui, ceilalți copii se scăldau în apa de la moara Inceștilor. La un moment dat, cu toții se sperie, un copil e cât pe ce să se înece. Nimeni nu știe ce să facă, până când, calm, stăpân pe el, apare Avrămuț, îi întinde copilului bățul de la undiță și-l trage afară. Cam așa copil era Avrămuț! Conducător încă de pe atunci".
Avrămuț era primul și la școală. Doamna Vio­rica mă trimite să văd cu ochii mei re­gistrele păs­trate cu sfințenie în muzeul memorial. Se spu­ne că la examenul de "ab­sol­vire" al școlii din satul Nea­gra, fruntașii locului, încân­tați de răspunsurile învățăce­lului, l-au cinstit cu câțiva gal­beni. Avrămuț nici n-a vrut să audă de așa ceva. Când, după multe stăruințe, a luat galbenii, i-a strecurat ime­diat în buzunarul dască­lu­lui său: "Nu mi se cu­vine mie, ci învățătorului meu această cinste!".

La casa lui Horea

Sunt sute de amintiri cu și despre Avră­muț, iar cele mai frumoase, sunt cele culese de la oamenii simpli care l-au întâl­nit. Sunt atât de multe, încât biografia marelui erou poate fi scrisă numai și nu­mai din în­semnările celor care l-au cu­nos­cut și din tradițiile păs­trate pe Valea Arieșului, din gene­rație în generație. Sunt amintiri curate, au o limpe­zime, un grai și-un drag care scapă, inevitabil, rigorii isto­rice. În unele vezi văpăia din sufletul tână­rului răzvrătit de mai târziu, în altele găsești maturitatea lui precoce, în altele admiri cu­rajul și stăpânirea de sine, în altele simți che­marea pentru destinul de mai târziu: chema­rea sângelui.
"Într-o seară, Avrămuț nu era acasă. Pă­rinții îl așteptau cu mâncarea și el nu sosi. Ieșiră în sat și îl strigară pe nume «Avrămuț! Avrămuț!». De nicăieri răspuns nu veni. Pă­rinții și vecinii umblară mai pe departe de sat și-l tot strigară. Maria începu a-l plânge, ca și când ar fi murit. A venit acasă abia ziua urmă­toare, vesel ca întotdeauna. «Da' unde ai fost, măi copile?». «La Horea, mamă, la Al­bac! În Albac, la casa lui Horea. Popa mi-o povestit cum o fost cu Horea și cu Cloșca și cu Crișan și am vrut să văd cu ochii mei. Mare căpitan și împărat o fost Horea!»".

Prăpădul

Pornesc la pas, din Avram Iancu, pe Valea Arie­șului Mic, pe urmele "Crăișo­rului". E o zi mo­horâtă în Apuseni, norii stau jos, parcă pituliți printre brazii cei înalți, iar lumea trebăluiește tăcută prin curți și pe câm­puri. În liniștea du­pă-amiezei, sub ce­rul toamnei, culorile simple și ordinea molcomă a Apuse­nilor par încă mai limpezi. Acum mai bine de 150 de ani, dealurile și văile as­tea, peste care pacea pare să stăpânească de când lu­mea, fier­beau a re­voltă... A­vram Iancu e la Sibiu, unde dez­bate, alături de frun­tașii români, ultime­le evoluții politice din Transilvania: gu­ver­nul ungar de la Cluj decretase uni­rea Transil­vaniei cu Ungaria, fără să țină seama de românii majori­tari. Acolo, la Sibiu, în fierbințeala acelui moment, Ian­cu află des­pre cri­mele de la Mihalț, satul care a dat pri­mii martiri români în timpul Revoluției din 1848-1849. E cu greu oprit să nu se ridice ime­diat la lup­tă, dar primește accep­tul de a începe înarmarea moților. În septembrie '48, par­ticipă, în fruntea a 6.000 de moți înar­mați și discipli­nați, la o nouă Adunare Na­țională la Blaj. Cere încetarea persecuțiilor împotriva ro­mâ­nilor și refuză unirea Transil­vaniei cu Ungaria, care ar fi însemnat, prac­tic, dispariția națiunii române din Ardeal. La rândul lor, liderii maghiari le transmit românilor să nu se opună revoluției maghiare și Ungariei, cei care se vor opune urmând să fie omorâți, iar averile lor confiscate. "U­nirea sau moar­tea!", suna ul­timatu­mul liderilor ma­ghiari pen­tru liderii românilor. În frun­­te cu Avram Iancu, cu toții s-au arătat atunci gata să lup­te, alături de Austria, pen­tru cauza românismului.

Orașul martirilor

Așezat în inima Apu­se­nilor, Abrudul a fost punctul-cheie al evenimentelor revo­luționare din 1849. Trei bătălii crâncene s-au purtat aici, între revoluționarii ma­ghiari și contra-revoluțio­narii ro­mâni, care au ales să sprijine Împărăția de la Viena, în schimbul dreptu­rilor la care visau de sute de ani. Abrudul a fost trecut prin foc și sabie, de ambele tabere, dar trupele conduse de Avram Iancu au în­vins de fiecare dată. Cicatricile războiului se văd și azi în centrul vechi al orașului. Un veritabil oraș-martir: la fiecare pas, o plăcuță, o clădire, un bust sau o biserică amintesc de un sacrificiu, de o sufe­rință, de o faptă de eroism, bustul tribunului Ion Bu­teanu, căzut în mâinile dușmanilor, după prima bătălie pentru Abrud, biserica în care au avut loc tratativele de pace eșuate înainte de începe­rea aces­tei lupte, casa în care a fost ucis un alt tribun de-al lui Avram Iancu, Petru Dobra... În mijlocul pieței tronează bustul lui Avram Iancu, privind în zare spre munții din care coborâse odinioară în fruntea legiunilor sale. "Ridicat în me­moria celui care a fost «Craiul Munților»", au scris pe soclu, simplu, moții lui Iancu.
Un grup de tineri mă con­duc dintr-un capăt în altul al Abrudului. Sunt mândri să vor­bească despre orașul lor și des­pre faptele de vitejie ale lui Ian­cu. Își lasă baltă toată treaba în miezul zilei, insistând, pe un ton cât se poate de serios, că pentru un moț, a servi cauza "Crăișorului" e prima obligație de serviciu. Pe oricine întrebi cine e Avram Iancu - de la copilul de școală generală până la bătrânii care i-au mai prins pe cei ce-l cunoscuseră aievea - îți va răspunde același lucru: "Avram Iancu e strămo­șul meu". Ca și cum un neam întreg s-ar fi născut atunci, în Apuseni, în toiul luptelor pentru libertate. "Dar chiar așa și e, să știți... Povestea lui Iancu e povestea familiilor noastre. Oricum mergi pe arbo­rele genealogic, dai peste cineva care a avut o legă­tură cu Avram Iancu, dai peste cineva care l-a găz­duit, l-a cunoscut ori a luptat alături de el", îmi spune Marcel, unul dintre tinerii care mă conduc prin oraș.

Dragoste la vreme de război

Câteva case vechi, de secol XIX, mai amintesc și azi, în Abrud, de perioada de domnie a "Crăișo­rului" Iancu. Mi-l imaginez prin vreun han bine ascuns, alături de tribunii săi, în săptămânile de acal­mie dintre lupte, depănând amintiri de studen­ție, la ceas de seară. Uneori, în momentele sale de efuziune, în preajma intimilor săi, Iancu se mai lăsa descosit. Într-una dintre aceste seri, la un pahar de vin, va fi povestit Iancu despre prima sa mare iubire, Tilda Oblateck, fiica unui director de mină din Apuseni și sora unui bun prieten de școală de la Cluj. Cu patosul doinelor sale, Iancu le povestea mesenilor că "nu este râu mai limpede ca Arieșul, popor mai frumos și mai bun decât moțul, soldați mai voinici ca vidrenii și nici femei mai frumoase ca bu­ciu­manele".
Sunt legende cum că și unguroaicele Vida Fani și Ignaz Kalcher i-ar fi făcut și ele ochi dulci "Cra­iului". Dar, dintre toate istoriile despre Iancu, cea mai dramatică și mai aventuroasă, desprinsă, parcă, din romanele de capă și spadă, o are în prim-plan pe abrudeanca Farkas Hani, o frumusețe după care tânjea tot orașul. Fiică a unui notabil maghiar, aceasta întrunește con­sensul biografilor lui "Avră­muț", care o consideră o prietenă deosebit de dragă inimii sale, ba chiar "înger păzitor" al eroului Apu­se­ni­lor. Hani, care avea doar 15 ani în momentul înfiripării iubirii dintre ea și Avram Iancu, e cea care îl salvează pe eroul moților în cel mai greu moment al vieții sale, în mai 1849. Atunci, în tim­pul unui armistițiu agreat între Iancu și maghiari, maiorul Hatvani intră pe neașteptate în Abrud, pentru a-i da lovi­tura fatală liderului românilor. Aflând că trupele de honvezi se apropie de oraș, Hani îl în­știițea­ză numaidecât pe Iancu și-l conduce prin grădina din spatele casei, unde era pripo­nit calul acestuia, ca să fugă cât mai degrabă. "Spre deo­se­bire de câțiva dintre tribunii lui cei mai apropiați, Avram Iancu reușește să scape din capcana întinsă de Hatvani. Se salvează în ultima clipă, părăsind Abru­dul spre Câm­peni, unde va or­ga­niza recu­cerirea orașului".

Nimbul "națiunei"

În 1850, când părăsește pen­tru prima oară Ardealul natal pentru a merge la Viena, la Îm­părat, ca să revendice drepturile promise românilor săi, Avram Iancu e în culmea gloriei. La numai 26 de ani, are deja în spate o fulminantă carieră politi­că și militară. Din toamna lui 1848, când își pre­gătește glotașii pentru luptă, și până prin 1850, când, cu lacrimi în ochi, ultimii săi legionari depun de bună voie armele în fața promisiunilor perfide ale Împă­ră­ției habsburgice, în micul ținut de pe plaiurile Apusenilor, românii își impun legea și o apără cu arma în mână, în fața atacurilor furibunde ale celor care forțau alipirea Ardealului la Ungaria, sfidând - nu doar doleanțele, ci însăși existența națiunii române. În calitatea sa de prefect de Abrud, recu­noscut ca atare de Împăratul Franz Josef, Avram Iancu e, prin forța armelor, conducătorul "de facto" al Apusenilor. Iar vestea faptelor sale de vitejie, a calită­ților de lider și a judecății sale drepte în mo­mentele fierbinți ale crâncenului război civil care-i opu­nea pe români trupelor revo­luționare maghiare, face repede înconjurul Europei.
La Viena, Iancu e în atenția tu­tu­ror. E șicanat de presa ad­versă intereselor ardelenilor, e ținta spio­nilor și a diversioniștilor și, în același timp, spe­ranța ultimă a liderilor politici români din Transil­vania. Ca unul care trăgea și el nădejde că forța și șarmul lui Avram Iancu îi vor convinge pe oamenii stăpâ­nirii să le dea românilor drepturile promise, epis­copul Andrei Șaguna - om umblat prin lume - îl sfătuiește pe tânărul moț în legătură cu șederea sa în capitala Imperiului. "Domnule Iancu, d-ta ești un mare bărbat al românilor, du-te și ia, la Hotelul «Munsch» sau la altul, patru-cinci odăi în chirie pe opt zile și-ți pune un lacheu livrat la ușe, apoi apucă-te, bine îmbrăcat într-un fiacăr, și începe a face vizite, de la președintele ministerial până la cel de pe urmă ministru, apoi pe la coman­dan­ții supremi militari și le spune că «Eu sunt Iancu!»; apoi, întorcându-te în quartir, așteaptă de la ei contravizite, până în opt zile, iar a opta zi, fă-te nevă­zut, căci numai așa îți vei sus­ține nimbul d-tale și al națiu­nei"... Epistola lui Șaguna dez­văluie, în toată splendoarea sa, aura legendară care-l învă­luia pe Avram Iancu în capi­tala Impe­riului, după înche­ierea luptelor din Apuseni!
Iancu stă mai multe luni la Viena. Dar răsplata Împăra­tului pentru ajutorul dat de români armatei austriece nu îl mulțumește deloc. În 1852, Franz Josef face o vizită în Transilvania și se abate prin Țara Moți­lor, pentru a se vedea cu Iancu. Iancu nu vine la întâlnire, iar apoi refuză, sistematic, orice decorații sau slujbe guverna­men­tale, pentru meri­tele din timpul revoluției.

Testamentul

În casa lui Avram Iancu de la Incești, lumea intră cu sfială, ca-ntr-o biserică veche. "Chiar pe aici a călcat Iancu?", o întreabă oamenii pe doamna Viorica Trifuț. Doamna Viorica le povestește des­pre Avrămuț cel mic, le arată caietele cu cali­ficative excelente, le arată portretele de tinerețe, scri­sorile elegante, cu caligrafie și tâlc de avocat, le arată săbiile și pistoalele sale țifrașe și-apoi, în final, îi duce pe oaspeți, mulți veniți de dincolo de Carpați, la testamentul lui Iancu de la 1850, înrămat ca o icoană veche, în "casa bună". Citește cu vocea ei caldă cuvintele lui Iancu, iar lumea, fără ex­cepție, începe să lăcrimeze. "N-a fost om să nu lase o la­crimă la testamentul lui Iancu! Nu ai cum! Cel mai mult mă impresionează cât e de iubit Iancu în Muntenia și în Moldova. Eu le zic tot timpul că e eroul nostru, al moților, iar lumea îmi răspunde că nu, că e eroul tuturor româ­ni­lor...", îmi povestește doamna Viorica, și-apoi îmi citește și mie "Testa­mentul lui Iancu". "Unicul dor al vieții mele fiind ca se-mi văd Națiunea mea fericită, pentru care, după puteri, am și lucrat (...) cu întristare văd că speranțele mele și jertfa aduse se preface în nimic. Nu știu câte zile mai pot avea, un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur; voiesc dară și hotărât dispun ca, după moartea mea, toată averea mea mișcă­toare și nemișcătoare să treacă în folosul națiunei, pentru ajutor la înfiin­țarea unei academii de drep­turi, crezând că lup­tătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunei mele.
Câmpeni, 20 Dec. v. 1850. Avram Iancu
m. pr. adv. și Em. Prefect".


Umbra lui Iancu

Dezamăgirile de după evenimentele lui 1849 îl rup total pe Avram Iancu și de am­bițiile de luptător politic, și de im­pulsurile sentimentale ale tinereții. Ce să-și mai dorească de la viață un om care își scrie testamentul la 26 de ani, la doar un an după ce Farkas Hani îl va fi sărutat și îi va fi promis iu­bire veșnică, sub arcada porții din spatele casei?
După Testamentul din 1850, Ian­cu a fost, mai bine de două decenii, un martor neputincios al pro­priei sale legende. Anii de după sfârșitul revoluției n-au fost decât o lungă și mută pribegie în tovără­șia celui care fusese cândva. Două decenii în care, tot mai sfârșit și tot mai dezamăgit, l-a urmărit neclin­tit, pas cu pas, pre­tutindeni prin satele și târgurile Apu­senilor, ca un legionar credincios, pe le­gen­darul Avram Iancu, fiul de iobagi școlit la Cluj, care a luat în propriile mâini soarta luptei pentru dreptu­rile românilor transilvăneni.
"Eu sunt doar umbra lui Avram Iancu", le spu­nea, umil și melan­colic, doinașul îm­brăcat sărăcă­cios, din col­țurile de birt în care se retră­gea - să nu deranjeze pe ni­meni - când moții lui ve­neau să-l salute și să-l cinstească, așa cum se cuvenea să faci când îl întâlneai pe cel care, pe drept cuvânt, era văzut de toți drept "Crăișorul Munților". "Eu nu sunt Avram Iancu... Sunt doar umbra lui", le re­peta, cu voce stinsă, celor veniți să vadă pe viu le­genda Apusenilor. Apoi își lua flu­ierul și zicea o doină de jale, înce­țoșând în lacrimi de ne­pu­tință ochii celor ce-l pri­veau. 20 de ani a însoțit, fidel ca o umbră, legenda marelui Iancu prin tot Ardealul. Legenda creștea cu fiecare an, în timp ce el, moțul pribeag, se stingea cu fiecare zi, cu fiecare pas. Până când, în septem­brie 1872, umbra lui a pierit în noap­te și a rămas doar legen­da. Le­genda marelui Iancu.