UDMR și Centenarul României

Ciprian Rus
Nici nu a început bine "Anul Cen­te­narului”, nu s-a bifat măcar vreun eve­niment mai acătării organizat de au­toritățile române pentru serbarea Marii Uniri, iar ceea ce era de așteptat că se va întâmpla s-a în­tâm­plat: UDMR și cele­lal­te partide maghiare au luat prim-planul eve­ni­men­te­lor cu propria lor agen­dă pentru 2018.

Sub o siglă desenată în așa fel încât, chiar fără să știi ma­ghia­ră, poți deduce că ungurii au fost stă­pâni în Ardeal 1000 de ani, iar ro­mâ­nii doar 100, li­de­rii celor trei partide etnice ma­ghiare, UDMR, PCM și PPMT, au sem­nat luni, la Cluj, o de­clarație co­mu­nă prin care cer - ce alt­ce­va, în anul Unirii?! - de­cât eterna au­tonomie te­ri­torială, lo­cală și cultu­ra­lă. Pe scurt, re­zoluția cere "au­to­­no­mie teritorială” pen­tru Ținutul Se­cu­­iesc și înființarea unui organism de decizie cu "com­pe­tențe legislative și executive”, adică par­lament și gu­vern pro­priu. Preten­ții­le politicienilor ma­ghiari nu se opresc aici: rezoluția UDMR, PCM și PPMT cere și "cre­a­rea unui statut special ad­mi­nistrativ, bi­lingv, al regiunii Par­tium” (regiune ca­re cuprinde părți din ju­dețele Bihor, Satu Mare și Sălaj, n.r.). Cum Cons­ti­tuția României nu permite autonomie te­ritorială, Ke­le­men Hunor, președin­tele UDMR, a anunțat că "e nevoie de o amendare a Constituției”. Același Ke­­lemen Hunor, care declama anul tre­cut, prin presa lo­cală, că nu li se poa­te cere maghiarilor să se bucure de Cen­­tenarul Unirii Ro­mâ­niei, vine acum și ațâță spi­ritele împotriva marii săr­bă­tori. În zadar au încercat liderii UDMR să justifice ie­șirea lor la rampă chiar în 2018, e lim­pede că semnarea contro­ver­satei re­zo­luții co­mune a fost pusă cu bună știință peste suta de ani de la Marea Unire. Nu e mai puțin adevărat că anul aces­ta, în martie, în Ungaria au loc alegeri par­la­mentare, iar Fidesz, par­tidul con­dus de Viktor Orban, cu o in­fluență ma­joră asu­pra agendei UDMR, mi­zea­ză pe atra­gerea cât mai mul­tor vo­turi de la ma­ghiarii din Ro­mâ­nia, care au du­blă cetățenie. Or, e evi­dent că întă­râ­tarea ce­tățenilor ma­ghiari din Ro­mâ­nia, prin tensionarea relațiilor cu ma­joritatea lo­cuitorilor ei, îi ser­vește la fix lui Orban.
Nimic nou: UDMR nu face altce­va decât a făcut de aproape 30 de ani pe scena politică din România - com­bi­natorică măruntă, pentru folosul ex­clusiv al liderilor săi, pe seama senti­mentelor și bunăstării comunității ma­ghiare și a societății românești. Așa cum tot mai mulți dintre maghiari se de­ta­șea­ză de jocurile pe care UDMR le face cu PSD-ul pe seama legilor jus­tiției, par­tidele românești respon­sa­bile ar tre­bui să iasă în față, să denunțe acest mod de a face politică al UDMR și să se de­zică de viitoare alianțe cu ast­fel de par­te­neri. Atacăm zi de zi ga­fele po­liti­cie­nilor români, dar ieșirile li­de­rilor UDMR sunt me­reu tratate cu su­per­ficialitate și în­gă­du­ință. E mo­men­tul ca aceste ieșiri pro­vo­catoare să fie a­men­da­te, civilizat dar ferm, dacă vrem să-i pu­tem privi în față, peste se­cole, pe toți cei care s-au sacrificat ca să facă po­sibilă marea bucurie a Unirii din 1918.