România "dodoloață". Ce vis frumos!

Ion Longin Popescu
În Basarabia, anul Centenarului Marii Uniri debutează spectaculos.

Câ­teva comune de peste Prut au de­ma­rat procesul Unirii Republicii Mol­do­va cu România. Publicistul Valeriu Dulgheru din Chi­și­nău a publicat un ex­ce­lent studiu istoric pe aceas­tă temă. Dacă, până la data apariției acestui editorial, șapte comune au semnat deja Decla­ra­ția de unire cu Țara, este de așteptat ca, la sfârșitul lunii următoare, să avem toate localitățile basarabene semnatare ale declarațiilor de unire. Acest lucru se va întâmpla în pofida amenințărilor rusofone ale înstrăinatului președinte Dodon. Primele primării care au dorit să intre în istorie au fost următoarele: Parcova, Fântâna Albă (raionul Edi­neț); Feștelița (raionul Ștefan Vodă); Opaci (raionul Căușeni); Bardar, Ruseștii Noi, Văsieni și Puhoi (raionul Ialoveni). Gestul aleșilor locali din aceste așezări arată un patriotism au­ten­tic și o viziune politică de înaltă ți­nută. Și acum o sută de ani, startul reunificării a fost dat de administrațiile locale din județele Bălți, Soroca și Orhei, ajun­gându-se ca, la 27 martie, toată pute­rea locală să fie parte a României (con­form cercetărilor lui C. Co­drea­nu). Membrii Clubului Isto­ri­cilor din Republica Moldova comu­ni­că întregii Ba­sarabii, îndemnul națio­nal la reuni­ficare. Un manifest impre­sionant. "În­cu­rajăm cetățenii, con­si­liile locale, ra­ionale/orășenești, muni­cipale din Republica Moldova, să ur­meze exem­plul consiliilor locale men­ționate mai sus. Cerem autorităților republicane, oră­șenești /raionale să susțină iniția­tiva cetățenilor și aleșilor locali, în ve­derea rezolvării problemei reîntregirii neamului. Să nu între­prin­dă acțiuni de intimidare a celor ce exprimă dorința sinceră și speranța fi­rească a oa­menilor. Cerem ca auto­ritățile cen­trale ale Republicii Moldo­va să iden­tifice căile optime de refa­cere a unită­ții național-politice a po­porului nos­tru, întrerupte brutal, prin forța ar­me­lor, în fatidicul an 1940". Clubul își ex­primă disponibilitatea de a contri­bui, prin toate mijloacele po­sibile, la reunificare: "Făcând uz de drepturile universale ale omului și punând în aplicare libertățile noastre cetățenești, suntem în drept să cerem materia­li­zarea dreptului nostru firesc și rea­lizarea visului multor generații de ro­mâni, de a trăi într-un stat na­țional unitar, de a rezolva, în mod de­mo­cra­tic, problema reîntregirii noas­tre na­ționale". Speriat, rusofilul Do­don ame­nință cu un referendum pentru Unire. Crede că rușii, bulgarii și alte minorități din republică vor vota îm­potrivă. Dar unioniștii sunt pregătiți. Ei știu că astfel se scrie istoria, iar Ba­sa­rabia, cu toate minoritățile ei, are puterea de a intra unită pe ușa din față a Europei. Nu există semnal mai fru­mos pentru aniversarea Unirii de la 1918, decât visul basarabenilor de re­integrare la țara mamă. România, din nou, "dodoloață". Ce vis frumos!