Pr. ADRIAN DIACONU - "Regele Mihai nu și-a vândut niciodată sufletul, și cred că în clipa când și l-a pus în mâinile Mântuitorului Hristos, era împodobit

Corina Pavel
- protopop al Elveției și preot paroh al bisericilor românești ortodoxe din Geneva și Lausanne -

Lacrimi îngropate

- Părinte Adrian Diaconu, care este odiseea ve­nirii sfinției voastre ca păstor al comunității ro­mânești din Geneva și Lausanne?

- Am fost preot în România, timp de zece ani, la Blejoi, în județul Prahova. Când am ajuns acolo, în 1981, am găsit biserica locului, monument istoric din se­colul al XVIII-lea (cu hramul "Naș­terea Mai­cii Domnului"), distrusă complet de cutremurul din martie 1977. Imediat am început reconstruirea ei, în condiții foarte dificile: erau anii cei mai grei ai perioadei comuniste și am avut de înfruntat nume­roase piedici puse de autoritățile care nu vedeau cu ochi buni strădania mea. Dar am reușit, cu ajuto­rul lui Dumnezeu și al cre­dincioșilor strâns uniți în ju­rul meu. După zece ani de trudă, în 1991, am târ­nosit noua biserică. Am sfințit-o cu sentimentul că mi-am făcut datoria acolo unde-mi ceruse Dumne­zeu să-l slujesc, dar sufletul meu era sfâșiat: în cimi­tirul din curtea bisericii, eu și soția mea ne-am lăsat să-și doarmă somnul cel de veci pe singurul nostru copil, un băiețel, mort într-un accident, la 7 ani, 7 luni și 7 zile. A fost un moment de mare cum­pănă pen­tru mine, și în vremea aceea părintele profesor Con­stantin Ga­le­riu, care cunoscuse strădania mea, mi-a propus să mă treacă pe o listă cu preoți, pe care o avansase ro­mânilor din Elveția, dornici, după 1990, să-și alea­gă ei înșiși, din țară, un preot care să-i păs­to­rească. Se pare că biserica pe care o con­struisem la Blejoi a făcut alegerea pentru mine și așa am ajuns aici, întâi în toamna anului 1991, pen­tru a face cu­noș­tin­ță cu comunitatea, apoi în iulie 1992, când am venit împreună cu părintele Con­stan­tin Galeriu și am slu­jit prima liturghie la Lau­sanne, în prezența Fa­miliei Regale române, a rege­lui Mihai și a reginei Ana, începându-mi astfel ofi­cial slujirea ca preot al paro­hiilor din Geneva și Lau­­sanne, pe care le-am reor­ga­­nizat pe baze canonice.

Biserica suferințelor mântuite

- Cum ați păstorit această comunitate, una cu totul specială a exilului românesc, tocmai pentru că în mijlocul ei se afla regele României?

- Am înțeles că e chemarea Celui de Sus ca eu să fiu în serviciul liturgic și pastoral al unor perso­nalități cu o asemenea dimensiune spirituală. M-a impresionat profund prezența Maiestăților Lor, Re­gele Mihai și Regina Ana, în mijlocul românilor din exil și dorința lor fierbinte de a participa la slujbe în biserici românești, întâi la Geneva, pe vremea când locuiau la Versoix, apoi la Lausanne, când s-au mutat la Aubonne. Dar comunitatea în­treagă de-aco­lo, formată în mare măsură din repre­zentanți ai exilului intelectual și foști deținuți poli­tici, care au făcut ani grei de pușcărie comunistă, mi-au marcat sufletul și conștiința, prin poveștile lor dramatice de viață. L-am avut în parohia noastră de la Geneva pe Constantin Dinu Rășcanu, care a făcut 14 ani de puș­cărie, pe Șerban Mironescu, care a făcut parte din mișcarea "Ru­gul Aprins" și care a fost închis dim­preună cu tatăl său, profe­sorul Alexandru Mi­ronescu. Cu toții, mărturisitori ai ortodoxiei în tim­pul prigoanei comuniste, fideli ai parohiei noastre, pe care i-am prohodit când au plecat la Domnul, și-i pomenim perma­nent de atunci. Mi-am dat seama că aici vrea Dumnezeu să fiu, că îmi cere să mijlocesc spre alina­rea lor, spre împăcarea lor cu depărtarea de țară și cu dramele trecutului. În poveștile lor cu­tre­­murătoare am găsit, de fapt, mo­dele de nădejde și de credință și, mai ales, de speranță în reînvie­rea neamului românesc! Chiar folosesc acest termen liturgic, "reînviere", pentru că perioada comunistă a însemnat o moarte, o înghețare a spiritualității prin credință a acestui popor. Or, oamenii aceștia nu și-au uitat niciodată țara! Iar dintre toți, Maiestatea Sa a iubit atât de mult această țară, departe de ea fiind, încât eu, fără niciun fel de ezi­tare, spun că Re­gele Mihai este o conștiință a nea­mului românesc! Chiar și așa, trăind rupt de poporul său până în 1997, a fost un suflet care a ars de dor de România și de jalea românilor care sufe­reau sub comunism.

Harul mirungerii

- Cândva, regele Mihai îi mărturisea Preaînal­tului Io­sif, mitropolitul Europei Occi­dentale și Meridionale, că în anii aceia grei, de necruțător comunism, din solida­ritate cu poporul ro­mân, mânca puțin și cum­pătat și făcea căl­dură puțină în casă, zicând că dacă poporul său trăiește în foame și frig, el nu poate trăi în îndestulare. Chiar și măi­cuțele care l-au în­grijit în ultima perioa­dă a vieții spuneau că Maiestatea Sa trăia aproape ca un mo­nah, mulțumindu-se cu foar­te puțin, în rugăciune și în deplină comuniu­ne cu Dumnezeu. Sfin­ția voas­tră l-ați cunos­cut îndeaproape: cum ați com­pleta acest por­tret al Regelui Mihai?

- În acești 26 de ani, am fost de nenumărate ori la reședința sa, ca slujitor al bisericii, cu ocazia dife­ritelor eveni­mente (colinde de Cră­ciun, diferite săr­bă­tori și evenimente de fami­lie). Niciodată nu am divulgat presei discu­țiile mele cu regele, ono­­rând încrederea și simpatia pe care Maies­tatea Sa o avea pentru mine. Se spovedea și se împărtășea regulat și, de câte ori am mers cu Sfin­tele Taine la Maies­ta­tea Sa (când neputințele tru­pești l-au îm­piedicat să mai fie prezent la biserică), am făcut-o cu bine­cuvântarea IPS mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, cel care se ocupa, de fapt și de drept, de pastorația familiei regale rezidente în Elveția. În ziua Sf. Ierarh Nico­lae, după slujba pe care am ținut-o la umila noastră capelă din Lausanne și unde ne-am rugat cu toții pentru sufletul regelui nostru, care se stinsese cu o zi înainte, am fost acasă, la Maiestatea Sa, pentru a-l așeza în sicriu și am făcut prima slujbă, din șirul slujbelor zilnice pe care le-am făcut cât trupul său neînsuflețit a stat în casa de la Aubonne. Fiind apoi adus la Biserica Greacă de la Lausanne, am conti­nuat să slujesc și acolo, timp de două zile, dim­preună cu IPS Iosif și cu alți preoți, la căpătâiul Majestății Sale, până ce a fost dus la București, cu un avion militar al armatei ro­mâne. În toate aceste zile istovitoare și pline de tris­tețe adâncă, am simțit cum un duh puternic mă întărește și m-am gândit că nu poate veni decât de la Ma­iestatea Sa, care a avut o putere interioară uriașă, înzestrat de Dum­nezeu ca să rabde câte a răbdat în viața sa zbuciu­mată. De multe ori, ne dădea nouă curaj și putere din curajul și lumina lui și, niciodată nu a renunțat să spere, încât ce puteam să îl învăț sau cu ce cu­vinte puteam să-l încurajez eu, atunci când Maies­tatea Sa ne vorbea făcându-ne să înțele­gem că Dumnezeu nu ne va lăsa și că suferința și răbdarea acestui popor vor fi răs­plătite!?! Pot să vă măr­turisesc că Regele Mihai a avut un har care s-a manifestat în toată viața sa, și toți cei care l-au cunoscut mai bine pot încu­viința aceasta: e vorba de ha­rul mirungerii! Prin fap­­tul că a fost botezat ortodox și uns ortodox ca rege, în Catedrala Pa­triarhală din Bucu­rești, în 6 septembrie 1940, de către pa­triar­hul Nicodim, Re­gele Mihai a fost asemenea unui preot! Pentru că mirungerea aceasta (con­form unei tradiții care urcă până la Sino­dul al patrulea ecume­nic de la Calce­don, din 451, care conferea îm­pă­raților bizantini por­firogeneți statutul de "episcopi ai treburilor din afară"), îi dădea trei prerogative: aceea de a intra în Sfântul Altar prin ușile împărătești, aceea de a se împărtăși direct din Sfântul Potir, asemenea slujba­șilor cle­ricali, preoți și episcopi (dar în marea sa sme­renie, Maiestatea Sa niciodată nu a folosit a­ceas­tă pre­rogativă), și aceea de a oferi cârja pa­triar­hului și episcopilor, ca simbol al păstoririi turmei. Din șirul regilor noștri, primii doi, Carol I și Ferdi­nand, erau catolici, Carol al doilea a fost botezat ortodox, dar n-a fost niciodată uns de Biserică, însă Regele Mi­hai, care este ultimul monarh porfiro­genet, cu des­cendență din regii Bizanțului (porfiro­genet, adică născut în timpul domniei tatălui său) și uns ca rege de patriarhul țării, prin Hristos, cel mai mare arhie­reu, a făcut ca relația Coroană-Biserică să fie una profund creștinească, aș spune chiar hris­tică. De aceea, Maiestatea Sa fost și un mărturisitor al cre­dinței creștine ortodoxe, în condițiile exilului, a ani­mat, a stimulat trăirea creștinească aici, între românii exilați, prin propriul model de viață și de atitudine. Ba, chiar, în 1992, a susținut cu fermitate alipirea la trupul Bisericii-mamă a parohiilor noas­tre, care până atunci nu erau subordonate BOR. La Geneva funcționa, din 1979, Asociația "Comu­nita­tea Românilor din Elveția", ce-și propusese o acti­vitate de cult ortodoxă pentru românii aflați în exil, sub denumirea de "Biserică liberă", cu preoți itine­ranți. Dar, cum spuneam, au luat ființă parohiile "Sfântul Ioan Botezătorul" din Geneva, în 1992, și "Sfinții Români" din Lausanne, în 1993. În 1995, Regele Mihai și Regina Ana au participat la sfințirea noii biserici românești, construite din lemn, de la Chene-Bourg, Geneva. Tot în 1995, a fost inau­gura­tă la Lau­sanne noua capelă ortodoxă românească. Icoa­nele acesteia, jilțurile cu însem­nele regale, pre­cum și tabloul votiv reprezentând scene de istorie ale popo­rului român în care e înca­drată întreaga dinas­tie regală română, au fost reali­zate de maestrul Ion Ipser de la Geneva. El a dedicat aceste picturi Co­roanei Române, ca pe o recunoaș­tere a ceea ce a însemnat monarhia pentru speranța exilului româ­nesc și pentru poporul nostru. Prezent la inaugurare, Regele Mihai și Regina Ana au sem­nat în Sfânta Evanghelie, accep­tând această dedica­ție, iar apoi au semnat mitropo­litul Serafim și mitropolitul Iosif, arătând astfel unitatea în jurul Bisericii-mamă, a bisericilor comu­nităților româ­nești din Europa.

"Stătea în picioare, și o bucurie duhovnicească îl lumina"

- Aș vrea să vorbiți despre participarea la sluj­be a Regelui Mihai: își trăia și public credința, îi plăcea să fie în mijlocul comunității?
- Maiestatea Sa a participat de multe ori la sluj­be, în cele două parohii, la Geneva - când locuia la Versoix, și în anii din urmă, la Lausanne - când s-a mutat la Aubonne. Venea mereu însoțit de Re­gina Ana și de una-două prin­cipese, era întotdeauna punc­tual, nu întârzia niciodată. Stătea tot timpul slujbei în picioare și se vedea că participa cu tot sufletul, o bucurie duhovnicească îi lu­mina fața. De fiecare dată, după ce se termina slujba, mai rămâ­nea un moment ca să vorbească cu noi, cu românii din comu­nitate. După fiecare asemenea în­tâlnire de suflet, îmi sosea aca­să o scrisoare de mulțumire cu sem­nătura Maiestății Sale. De aici a pornit o întrea­gă corespondență cu Regele Mihai, care nu poate decât să ne onoreze, pe mine, personal, și comuni­tatea noastră. Ca să nu mai spun de fotografiile cu care am alcătuit un întreg album și pe care le păs­trăm ca pe ceva foarte prețios în viața parohiei, întru amintirea sa. O să-l pomenim în continuare și ne vom strădui să-i păstrăm vie amintirea, căci a fost o lumină călăuzitoare pentru noi toți. După în­mor­mântarea Reginei Ana, Preafericitul Patriarh Daniel mi-a spus că trebuie să facem în așa fel în­cât să aducem și rămășițele pământești ale Reginei-mamă Elena, de la Lausanne, aici, în necropola regală de la Curtea de Ar­geș. Când i-am dus această veste, Maiestății Sale i-au dat lacrimile. M-am înduioșat adânc în sufletul meu, când mi-am dat sea­ma, atunci, că în inima sa, dragostea pen­tru "țara-mamă" și pentru mama sa, Re­gina Elena, se su­prapuneau. Și că, dacă lucrul acesta s-ar împlini, ar simți că se întoarce "cu totul" acasă, la locul de odihnă gătit de strămoșii săi, și unde Regina-mamă Elena nu a putut fi înmormântată, în 1982, când s-a dus la cele veșnice. După spusele sale, Regele Mihai a învățat de la mama sa să murmure primele rugă­ciuni și și-a însușit această tărie a credinței în Dumnezeu, care l-a ajutat să treacă în viață peste atâtea pier­deri, inclusiv a tronului și a țării sale. Un reporter m-a întrebat, în acele zile, în care-l pro­hodeam pe rege la Lausanne, dacă, după acești 26 de ani în care am fost apropiați, am primit vreo decorație din partea Maiestății Sale. I-am răspuns că da, dar nu se vede: e una prinsă direct în inima mea! Ce decorație poate fi mai mare pe pământul acesta, decât sufletul cuiva care te lasă să i-l cunoști până în străfundurile sale, și te onorează cu priete­nie, căldură și dragoste creș­tinească? Căci spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei: "Ce-i folosește omului dacă câștigă lumea întreagă și își pierde sufletul său?". Regele Mihai nu și-a vândut niciodată sufletul și cred că în clipa când și l-a pus în mâinile Mântui­torului Hristos, era împo­dobit cu cele mai înalte virtuți creștinești, ase­menea sfinților. S-a vorbit mult în mass-media des­pre rege și Familia Regală în zilele dinaintea îngro­păciunii sale, și cei mai mulți dintre români au cu­noscut abia acum adevărul despre destinul lui tragic și despre felul în care aceste informații au fost manipulate și de regi­mul comunist, și de cel post-comunist. Însă în­țe­legerea acestui adevăr ne obligă, într-adevăr, pe noi toți, și nu doar pe urmașii săi direcți, să fim mai respon­sabili în legătură cu viito­rul nos­tru. Eu cred că du­hul mo­narhiei, care stă în însăși deviza ei, "Nihil Sine Deo!", acest duh care a fost în mod de­plin trăit de Maiestatea Sa Re­gele Mihai și care i-a guvernat întreaga sa viață, nu ne va părăsi odată cu dispariția sa fizică! Să ni-l asu­măm, fie­care, înlăun­trul nostru, să trăim zi de zi în acest duh și să cre­dem cu adevărat că nimic nu putem face fără Dum­nezeu! Să îl lăsăm pe Dumne­zeu să își facă sălaș în inima noastră. La fel cum arhanghelul Mihail, ca un nor de foc, îi înso­țea pe Moi­se și pe poporul evreu în cei 40 de ani cât au rătăcit prin deșert, așa l-a ales Dumnezeu pe Maies­tatea Sa să fie lumina care să călăuzească acest popor, cât a traversat cei 40 de ani de co­mu­nism, dar și după aceea, în anii din urmă.

"Nimic fără Dumnezeu!"

- Sunt sigură că sfinția voas­tră și comunitatea pe care o păs­toriți veți continua să mergeți înainte chiar și fără stâlpul de spri­jin cel mai tare: Regele Mi­hai. Ce vă unește acum, ce vă pro­puneți pentru viitor?

- În ultimii ani, au venit între noi foarte mulți tineri care au emi­grat pentru a-și găsi un loc de mun­că mai bine plătit decât în țară și pentru o viață mai decentă. Însă, rădăcina comunității stă în mode­lul vieții acestor oameni ai exilului românesc, ce au constituit baza comunității româ­nești din Lausanne și Geneva, și pe care noii veniți l-au pre­luat, fiecare după puterea lui de înțelegere. Primul Crăciun fără rege a fost destul de trist, dar Dum­nezeu ne-a dat putere să ne ridicăm și să mer­gem mai departe. Biserica a fost plină, și parcă ceva din bunăta­tea și blân­dețea acestui ma­re spirit care a fost Re­ge­le Mihai a ve­gheat asu­pra noas­tră, în rugă­ciu­nile înăl­țate îm­preu­nă și atunci când am cân­tat co­lindele ce-i plă­ceau atât de mult. Mă bucur când văd că bise­rica e plină de fie­care dată, multe familii ve­nind cu copii și ne­poți, partici­pând la acti­vitățile de ca­tehizare și la cele dedi­cate tineri­lor, având îm­preună un ar­mo­nios dialog al genera­țiilor și care se vede la agapele lunare pe care le organizăm după sluj­bele de du­minică. Dar și în solidaritatea lor în activitățile culturale și social-fi­lantropice: împreu­nă susțin apa­riția revistei "Cre­din­ța", o publicație în limba ro­mână și franceză, editată sub egida Mi­tropoliei Orto­doxe Române a Europei Occidentale și Meri­dionale, organizează concerte susținute de co­ruri invitate din țară, întrețin și îmbogățesc o bi­blio­tecă de carte românească, oferă - pe lângă lec­țiile de catehism pentru copii - și cursuri de isto­rie, geo­grafie și literatură română, organizează peleri­naje la mânăstiri din țară și din alte centre ortodoxe. De asemenea, susțin deplasă­rile perso­na­lului de cult la cei vârstnici și nedepla­sabili din pa­rohie, dar și la deținuții români aflați în peniten­ciarul de la Ge­neva, care au nevoie, la rân­dul lor, să-și mențină și să-și întărească credința, în condi­țiile detenției. Mai mult decât atât, din dorința de a ajuta copii orfani și bă­trâni din câteva așeză­min­te ce funcționează pe lângă biserici și mânăstiri din România, am putut în ultimii trei ani să oferim, din partea enoriașilor ce­lor două parohii din Geneva și Lausanne, mai bine de 50.000 de franci elvețieni, pen­tru a le îm­bu­­nătăți un pic condițiile de acolo. Am început construcția noii biserici românești din Lausanne, care presupune un efort financiar uriaș, dar nu ne pier­dem speranța că vom izbuti. Căci, nu-i așa?, "Nimic fără Dumnezeu!".