Mură în gură

Ciprian Rus
Exasperarea față de bâlbele gu­ver­nului PSD a ajuns atât de mare, încât s-a trecut de la faza propunerilor fă­cute pe ton diplomatic, la cea a unor scri­sori publice, în care se oferă ex­plicit soluțiile care ar tre­bui aplicate rapid pentru a opri dezastrul econo­mic al României.

Pas cu pas, ca și cum un coleg pri­ceput la Mate i-ar dicta soluțiile candi­datului la repetenție, care are nevoie de un 5 să trea­că clasa, Consiliul In­vestitorilor Străini (FIC) i-a adresat o scrisoare Guvernului Dăn­­­­­cilă. Consiliul cere guvernului să își asume direct marile proiecte de in­frastructură, prin înființarea unei uni­tăți de proiect, care să funcționeze ca un organism interministerial. Soli­cita­rea investitorilor străini - companii care angajează peste 186.000 de per­soane și au o cifră de afaceri de 187 de miliarde de lei - vine pe fondul exasperării față de întârzierea marilor proiecte de infrastructură. Grupul Re­nault, unul dintre cei mai mari con­tributori la bugetul de stat al Ro­mâ­niei, se roagă de ani de zile de auto­rități să tragă, cumva, o autostradă spre Vest, ca să poată exporta mai re­pede, mai sigur și mai ieftin celebrele Duster-uri, care au umplut șoselele din Occident. Nokia a plecat de la Cluj și pe argumente de infrastructură, iar firme mari, precum Mercedes, și-au tot amânat investițiile în România, câtă vreme infrastructura nu e pusă la punct. De 20 și mai bine de ani, inves­titorilor străini li s-au umplut - nu doar podurile, ci și depozitele, cu pro­mi­siunile diferitelor guverne. De fie­care dată, apărea câte ceva, de fiecare dată se blocau avizele pe undeva, de fie­care dată se contestau licitațiile, de fie­care dată apărea câte un țap ispă­și­tor, asta, în timp ce România livrează în cel mai bun caz câte 15-20 de kilo­metri de autostradă pe an. "Sunt bine cunoscute importanța infrastructurii de calitate pentru creșterea econo­mi­că și, în egală măsură, întârzierile Ro­­mâniei la acest capitol. Lipsa in­fra­structurii frustrează mediul de afa­ceri, cetățenii și inclusiv autoritățile. Mem­brii Consiliului Investitorilor Stră­ini cred că trebuie să trecem din­colo de permanenta întrebare «cine es­te de vină?» și să vedem ce este de fă­cut de acum înainte", se spune tran­șant în scrisoare.
"Din punctul nostru de vedere, o modalitate relativ simplă prin care câteva proiecte importante s-ar putea debloca și finaliza este crearea unei unități dedicate proiectelor mari de infrastructură, care să aibă în arse­nalul său toate instrumentele necesare pentru această misiune. Permiteți-ne să ex­pli­căm", scriu investitorii stră­ini, după ca­re îi dau guvernului, "mu­ră în gură", so­luțiile cu liniuțe, cu ta­be­le, pas cu pas, ca pentru un elev cu pro­bleme la învă­ță­tură. Am trăit s-o vedem și pe asta: investitorii pri­vați fac treaba mana­ge­ri­lor de pro­iecte din guvern! Dă, Doam­ne, ca munca lor să nu rămână doar pe hâr­tie sau, și mai rău, proiectul să fie arun­cat la gunoi.