Formula AS în Munții Cindrel - Cetatea ciobanilor

Matei Florian
Ciudații de la marginea lumii

La marginea lumii erau ei. Ciudații. Barbarii. Oamenii pădurilor și ai munților, ce arătau întocmai ca locurile pe care le stăpâ­neau. Era mai bine să-i ocolești. Să-i lași acolo, în plata Domnului, pe pă­mân­turile lor îndepărtate, cu rosturile lor de neînțeles, cu obiceiurile acelea atât de stranii și străine de viața unui oraș. Nu trebuia să-i privești în ochi. Privirea lor era tăioasă ca lama unui cuțit. Aspră, nepătrunsă, pli­nă de stihii și de primej­dii. Nu doar că își purtau animalele cu ei, dar se și înveșmântau în ele. Cojoa­ce uriașe de oaie, care le acopereau trupul cu totul, opinci cu tălpile din piele de porc, cu care urcau pe culmile munților, cuș­­me de miel, din care doar barba și părul se arătau lumii, lungi, ne­îmblânzite. Înfricoșă­tori oameni! Până în secolul XVIII, când autoritățile se încumetă să-i im­po­ziteze, scriptele austro-ungare nu-i pomenesc deloc. Ca și cum nici nu ar fi existat, ca și cum ar fi fost doar imag­inația vreunui călător nebun, care a avut curajul să se aventureze până la ei. Există câteva desene, ce datează din secolul XVI, care îi arată în toată sălbă­ticia lor neasemuită. Mai există, iarăși, povestea veche a unui negustor sas, care, încercând să oco­lească Va­lea Oltului, se rătăcește pe potecile înalte din Munții Cindrelului și se întâlnește cu ei, cu oamenii munți­lor. Înnoptează la o stână, de unde este călăuzit apoi spre Sibiu. Îngrozit, îi mulțumește lui Dumnezeu că a îmblânzit sufletele sălbaticilor și că i-a făcut atât de buni încât să-l hrănească și să-l găzduiască.
Au fost disprețuiți, ocoliți sau îndepărtați. Pentru că erau puternici și mândri, pentru că erau altfel. Pentru că locurile acelea au fost întotdeauna stăpâ­nite de ei, munții, plaiurile, pădurile. Pentru că nu voiau, cu niciun chip, să-și schimbe rosturile, felul de a fi, credința. Pentru că nu au putut fi, niciodată, înfrânți. Au rămas acolo, la marginea lumii, limites transilvaniae, după cum pomenesc toate hărțile vechi. Iar marginea lumii se află atât de aproape de lumea știută... E de ajuns să apuci în sus de locul în care apele Sadului se varsă în râul Cibin. De aici, din Tălmaciu, în apropierea defileului Oltului, să ții drumul care urcă spre pădurile negre, de pin, până când drumul se îngustează și ajunge deasupra pă­mântului. Sus, lângă cer, în Munții Cindrelului. Aici a fost și a rămas Tălmăcelul. Sat de ciobani de când e lumea lume, un sat pe care istoria veche l-a ocolit veacuri întregi. Până de curând. Pentru că până și istoria veche și nescrisă are felurile ei ciudate și miraculoase de a ieși la suprafață.

Butoiul cu galbeni

Întotdeauna e nevoie de un om. De un om care să vorbească, să se întrebe și să se mire cu un altul. Doi oameni: unul mai în vârstă, Dumitru Popa, celălalt mai tânăr, Petre Beșliu. Doi arheo­logi ce au săpat împreună la cetatea ma­ghia­ră din Tălmaciu, "Landeskrone". Doi prieteni care au privit într-o seară un deal de peste câmpie și și-au spus, mai mult într-o doară: "Ce loc bun pentru o cetate". Așa începe totul: cu o simplă privire care să-și imagi­neze că pe un deal înierbat ar fi ceva ce nimeni nu știe că există. O cetate, de pil­dă, pe care niciun docu­ment scris nu o po­menește. Acolo, în Tălmăcel, de la dealurile acelea de unde începeau limites, tărâmul atât de primejdios al sălbaticilor de cio­bani... Dealurile acelea străjuiau nu doar satul pro­priu-zis, ci tot defileul Oltu­lui, până de­parte, spre Munții Făgăraș și Sibiul săsesc. "Ce te costă să mergi până în Tălmăcel să-i întrebi pe oa­meni dacă mai știu ceva?", i-a spus Dumitru Popa lui Petre Beșliu. "Du-te!". S-a dus. A ajuns în Tăl­mă­cel, a intrat în vorbă cu oamenii. Nimeni nu pă­rea să știe ceva de o cetate veche, pe culmea de la marginea satului. Ni­meni nu găsise vreun ciob sau vreo piatră șlefuită. Dar ceva tot a aflat arheo­logul: povestea unui firicel de apă care izvo­răște de când lumea de sub deal și curge la va­le, spre biserică: Pârâul Turnului. Acolo, i-au spus sătenii, s-a întâmplat o mi­nune mare. Era de mult, pe vremea bătrânilor, acum mai bine de două veacuri. "Trebuie să fi fost în 1776", zâmbește Petre Beșliu. "Ciobanii din Tăl­mă­cel se hotărâseră că așa nu se mai poate. Satul lor trebuia să aibă o biserică, orice ar fi spus stăpâ­nitorii sași. O biserică a lor, orto­do­xă. Au pus mână de la mână și au strâns ceva bani. Bani puțini, pentru că doar laptele, brânza și carnea erau multe. Banii s-au termi­nat repede, biserica nici­decum. Doar de la ceruri mai pu­teau primi ajutor. Și chiar de la ceruri a ve­nit minu­nea, rostogo­lindu-se pe ape. O fur­tună cum satul nu a mai pomenit. Cerurile s-au des­chis, iar acolo, sub buza dea­lului, Pârâul Tur­nului s-a prefăcut într-o vâltoare uria­șă, care a purtat spre vale voia lui Dumnezeu: un butoi cu galbeni. Din galbe­nii aceștia, purtați de ape, biserica a putut fi ter­mi­nată". E tot ce a aflat Petre Beșliu. Pâ­râul ăsta, pe care s-a po­gorât minunea, se numește astăzi, ca și atunci, al Turnu­lui. Nimeni nu știe de ce. Nici un turn, spun docu­mentele, n-a existat vreo­dată aici. "Atunci de ce un fir de apă, care izvorăște chiar de sub dealul unde ar putea fi o cetate, se numește așa?", s-a în­trebat Petre Beșliu. "Și de ce tocmai din locurile astea, Dumnezeu le-a trimis oamenilor o co­moa­ră?". Ca orice arheolog adevărat, Petre Beșliu știa că orice legendă pornește de la un fapt real.

Cea mai mare cetate mică

Se hotărâse: dealul acela din Tălmăcel trebuia cercetat cu orice preț. "Nu mă întrebați cum am fă­cut rost de banii pentru săpături. La noi e greu să obții o finanțare chiar și când te bazezi pe dovezi clare, iar eu n-aveam decât o bănuială, pornită de niciunde, așa, pe ape", zâmbește arheologul. Dar Petre Beșliu mai avea ceva. Ceva fără de care nimic nu poate fi dus la capăt. Un neastâmpăr, o mirare, o convingere mai presus de orice dovezi. "Până la urmă, am înduplecat un om de afaceri să mă ajute cu banii pentru săpături".
Ironia sorții e că singurul om pe care arheologul a reușit să-l tocmească ca să curețe dealul de rugii cu spini a fost un sas, Werner Fink. "Nu vreți să știți cum arătau brațele și fața lui după o zi de muncă. Har­nic om! Și afurist deal! Numai mărăcini, de la un capăt la altul. A fost muncă de Sisif să curețe totul cu foarfeca de tuns via!". Au urmat săpăturile, alți oameni toc­miți cu greu. Iar apoi uimirea. "O ui­mire de copil. Asta e! Pur și simplu, îți vine să sari într-un picior și să chiui de fericire". Petre Beșliu a săpat și a găsit. Acolo, pe dealul spre care și-a aruncat într-o seară privirea, se afla întocmai ceea ce visase. O cetate des­pre care nimeni, niciodată, n-a pome­nit să exis­te. "Credeți-mă, am chiuit de două ori!". Ceea ce Petre Beșliu a aflat sub pământ nu erau nici butoaie întregi cu galbeni, nici zidurile unei mari așezări, nici ur­mele unei vechi armate ci, dim­po­trivă, ceva suficient de mic încât să fie o mare des­co­perire. Cetatea din Tălmăcel nu avea nici măcar 15 me­tri lungime, iar zidurile ei erau aco­perite cu pământ. Piatra se afla doar la fun­dație, iar valul de mortar care acoperea construcția nu depășea doi metri în înălțime. Dar tocmai aces­te date, care o fă­ceau atât de insigni­fiantă față de marea con­struc­ție a regilor maghiari de la "Landes­krone", împreună cu faptul că în do­cumentele vre­mii nu se făcea nici măcar o singură trimitere la existența ei, l-au făcut pe Petre Beșliu să amețească de bucuria acea pură, de copil. Cetatea de la Tăl­măcel nu putea fi ridicată decât de ciobanii români. Istoria, așa cum a rămas din documentele austro-ungare, trebuia rescrisă. Vorbim despre o construc­ție din secolul XIV, cel târziu secolul XV. Pe atunci, ca și mai târ­ziu, cio­banii nu aveau dreptul să poarte arme, ce să mai vorbim despre îndrăzneala de a ridica o cetate?! Oamenii ăștia trebuiau să se as­cundă cât mai depar­te în munte, nu aveau acces în niciun fel la pri­vi­legiile stăpânitorilor maghiari și, mai târziu, sași. Singurul fel prin care puteau să-și arate mân­dria și nesupunerea era asta: să înal­țe, la fel ca nobilii, un semn al puterii. O cetate. Chiar și așa, mai mică și acoperită cu pământ, ca să nu bată la ochi. O cetate ascunsă, o cetate a cioba­nilor, în plin ev mediu transilvănean! E dovada cea mai clară că sălbaticii erau cât se poate de puternici și de civili­zați. "Ce, credeți că noi nu putem?! Ba pu­tem!". Au putut, au arătat de ce sunt în stare. Mân­dria, forța, neatâr­na­rea lor. Astăzi, la mai bine de 10 ani de la desco­perirea extraordinară a lui Petre Beșliu, rugii de spini au cucerit iarăși dealul. Dar ce era de demon­strat, fusese demonstrat. E foarte posibil ca cetatea să nici nu fi rezistat prea mult în timp. Nobilii ma­ghiari să se fi simțit lezați de cura­jul unor ciobani de a se fi asemănat cu ei. Poate că de asta nici me­moria satului nu mai păstrează din amintirea ei decât numele unui pârâu și povestea fabuloasă a unui butoi de galbeni, care s-a rostogolit la vale ca să se ridice o biserică.

Neamul Vlăsiilor

Ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Din cetate s-a născut biserica, iar pământul viu a aco­pe­rit iarăși istoria. Doar că pământul viu pe care pășim păstrează nu doar zidurile mici ale unei mari desco­periri, ci și toată mândria, puterea și îndrăz­neala unor oameni. Ei, ciobanii de atunci, sunt tot aici, în Tălmăcel, aproape neschimbați de veacuri. Dacă pe dealul unde am ajuns, urmele cetății au fost iarăși înghițite de pământ, satul e tot aici, cu ulițele lui înguste, cu casele agățate pe coline, cu apele lui repezi, cu turmele de animale ce vin sau se duc în­spre munți. De la Pârâul Turnului, Tălmăcelul mer­ge până departe, prin Dobrila, Curmătura, Ple­șița, Muma, Pologașul și Prejba, ca să ajungă sus, la 2142 m, la granița cu vechiul regat, pe Vârful Ster­pu. Toate dealurile și culmile acestea care urcă în Mun­­ții Cindrel sunt ale lor, ale ciobanilor din Tăl­mă­cel. Au fost întotdeauna ale lor. Culmi cu stâne și oi, culmi cu oameni mândri și nesupuși, aidoma pădu­rilor și munților pe care îi stăpânesc. Istoria se poate ascunde sub pământ, dar ei, oamenii, rămân. Cobo­râm prin rugii de spini, de la locul unde odini­oară a fost o cetate, spre satul și oamenii aceștia ca­re mai sunt. Oameni de poveste. Mai tari ca cetățile.
E liniște. Prea liniște. Au tăcut și păsările, au tăcut și câi­nii, lumea s-a ascuns în case, pe ulițele acestea pustii. Câteva troițe păzesc răspântiile și li­niș­tea. Magazinele sunt închise, ziua în amiaza mare. Nu e nici țipenie de om. Cerul a amorțit și el, a coborât ca o pâclă peste pădurile de pin. Apoi, de nică­ieri, liniștea asta ciudată se des­tramă, iar viața se întoarce iarăși în matca ei. Se aude o drujbă. De mult nu m-am mai bucurat pentru atât de puțin. Ajun­gem, întrebăm. Oamenii nu se opresc din lu­cru, abia ce au început. Le spunem ce căutăm, ne spun la ce porți să batem. Batem la porți, strigăm, nimeni. Într-un târziu, ni se deschide. "Aici locu­iește baciul Vlăsie?". "Aici", ne spune nora. Doar că nimeni, nici el, batrânul, nici fiii lui, nici nepoții, nici soția nu sunt acasă. De fapt, nici ea, nora, n-ar trebui să fie. Tocmai și-a încheiat orele la școala din sat și trebuie să se întoarcă acolo unde e toată lu­mea, la oi. Toți. Toată familia Vlăsie. Inclusiv copiii care abia au împlinit 5 ani. "Păi, nu se poate altfel. Credeți că atunci când ai 800 de oi, te poți odihni vreo clipă? Credeți că pentru copii nu se găsește ceva de făcut? Hăihăăăi!". Femeia asta e învă­ță­toare și ciobăniță, iar noi, ziariș­tii, o ținem de la trea­­bă. "Venim cu dumneavoastră, acolo unde sunt oile". Ne zâmbește: "N-aveți cum. Cu mașina n-o să ajun­geți vreo­dată". Abia la primăvară vom pu­tea urca în inima Cindrelului, spre stânele uriașe, vechi de când lu­mea. "Trebuie să lucrezi de dimi­neața până seara. Fără odihnă. Altfel nu se poate. Dar de ce nu vorbiți mai bine cu baciul Crăciun, uite, omul care tocmai trece dru­mul. Știe toată isto­ria satului".

Trei păstori se întâlniră

Baciul Crăciun se întoarce acasă de la Sibiu. "Ce, păcatele mele, să vorbiți cu mine?! N-am mai ciobănit demult!". Îl întreb ce înseamnă demult. "Apăi, să fie deja un an", îmi răspunde. Are 77 de ani baciul Crăciun și a păstorit, zice, pe toți munții satului. "Munții noștri: Zimbru, Iaru, Conța, Bu­cegi, Sterpu, ce să mai, că acu' n-o să ți-i spun pe toți!". A trecut un an de când Gheorghe Crăciun n-a mai plecat cu oile, și lui i se pare deja o viață. "Păi, dacă-s bătrân de amu'... Că, uite, și la câinele ăsta de-l vezi îmi vine să mă rog - hai, dulăule, numa' dă-mi picioarele tale să alerg iar munții! Da', na, uite-l, nu vrea, că știe și el că nu-i trăbă picioare de cioban bătrân... Cum să-ți spun eu ție, ca să mă înțelegi... Astea-s pe dinăuntru, în mine. Numa' când simt mirosu' de oaie și de fân simt cum curge sângele mai repede. Și-i greu pe munte, greu tare, că n-ai timp nici să stai, d-apăi să vorbești cu cineva... Da-i mirosu' ăla, e vântu', ce știu eu să-ți spun, îi sângele meu, asta-i. Sângele meu de cioban".
Omul ăsta e unul dintre urmașii celor care au ridicat acum mai bine de 500 de ani o cetate în Tălmăcel. Sălbăticia aceea, mândria "de pe dină­untru" n-au putut fi niciodată supuse. "Ce-ți zic eu ție: când m-o înțărcat ma­ma, eu am fugit la oaie și am tot supt laptele ei. Îs ale mele, cum și eu sunt al lor. No, acu' înțe­legi?!". Înțeleg. Baciul Crăciun se oprește în drep­tul unei case. Se salută cu un om. Glumește. "No, acuma, Petre, vrei să te însor și a treia oară?". "Lu' Petre ăsta îi sunt naș. De două ori l-am cununat până acu'. L-oi cu­nuna și a treia oară, dacă vrea, chit că-i leat cu mine. Iar ăstălalt mi-e cuscru: noroc, mă, Tomo! Iar ți-o surzit vântu' urechile și te faci că n-auzi ce spun?! Hai și-om da înăuntru, în casă, că parcă-i mai bine decât la frigu' ăsta". Dăm în casă.
Viața n-a fost niciodată simplă în Tălmăcel. "Cu comuniștii ăștia de azi e mai greu decât cu co­muniștii ăia de-or fost". Astăzi, im­po­­zitele pe mun­ții sa­tului sunt mai mari, dacă ai oi pu­ține nu ai niciun fo­los să le ții: "Cât scoți de pe urma lor, aia trebe să dai înapoi la stat". Toa­te pămân­turile au acum pro­prie­tari și nu mai e de­loc sim­plu să co­bori cu oile la vale și să te așezi pe câm­pie unde crezi că-i loc mai bun. "Apoi și pădurarii ăș­tia... Păi, înainte nu exista să lase pădu­rea să se înde­sească așa de-a valma, de se împu­ți­nea­ză toată pășunea ta de cioban!". Gheorghe, Pe­tre și Toma dau din cap și se pun de acord: mult mai rău acum. "Păi, pe vremea moși­lor, treceai munții pân' la români, dacă te supăra sasu'! Ce gra­ni­țe, nu erau granițe pen­tru noi, ciobanii! Apăi, numa' stânci și cruci de piatră! Că gra­nița cio­banului era mai sfântă decât aia a ungu­rului! Da' azi, un' să fugi? Și la noi, și peste munte, îi la fel. Rău cu sașii, da' mai rău fără ei. Și parcă și oamenii-s mai răi ca înainte. Am ajuns cumva să ne dușmănim". "Zi-i lu omu' ăsta ce-ai pățit cu ciobanii din Vâlcea, de la Boița", îl îndeamnă finul Petre pe naș. Gheorghe râde. "Îi spun, de ce să nu-i spun?" Și-mi povestește de o iarnă grea, cu zăpadă ce trecea de genunchi, cu pârâul înghețat, iar oile lui, uscate de sete. "Și apăi, am luat-o la vale, ce să fac, până am dat de o cop­că-n apă, doar nu era să las animalele fără apă". Doar că până la apă, Gheorghe trecuse o graniță. Granița ciobanilor. "Nici nu știu când m-am trezit la pământ, cu oa­menii pe mine. Și dă-i, și dă-i, m-au umflat frumos atunci, da' aveau dreptate. Eram pe partea lor de pământ, no, gre­șisem". Îl în­treb pe Gheorghe dacă le poartă pică. "Nici vorbă", îmi zice. "Am fost prieteni înainte, prieteni suntem și acu'. Dacă am greșit, am plătit".

Secretul unui deal cu spini

Lucrurile, de fapt, nu s-au schimbat prea mult. Niciunul dintre ei n-ar putea să trăiască fără oi. Nici acum, nici niciodată. Acum câțiva ani, când la Pia­tra Mumii, o furtună îngrozitoare i-a omorât 400 de oi, baciul Toma a strâns din dinți, a făcut foamea și le-a cumpărat la loc. "Nu pot fără. Mor fără ele. Mâine mor! Așa am cres­cut. Pot trăi numa' cu lapte de capră și o țâr' de mămăligă, ca la co­li­bă, când eram co­pil, dar da­că n-aud oile lângă mine, nu-s om". Of­tează Toma. Oftează și Petre: "Eu am oaia-n sân­ge. Cum nu mă ve­dea mu­mă-mea, mă dă­deam pe după grajd și repede la oaie, să beu niște lap­te!". "La fel și eu", zâm­bește Toma. "Dar copiii se strică acu', se duc toți la școală, nu le mai place să alerge toată ziua după turmă". Oamenii râd. Râd îm­pre­ună. Își amin­tesc de vre­murile când erau tineri. Îl întreb pe Toma cum era când avea 25 de ani. Nu spune ni­mic, fluieră o sin­­gură da­tă, lung și as­cu­țit, aproa­pe că sparge ferestrele. Înțeleg tot, nu mai e nevoie să-l întreb altceva.
Ăștia-s ciobanii. Ace­iași ca și atunci. Doar vremurile s-au schimbat. Bătrânii lor au trăit să vadă cum clopotele bisericii au fost rechiziționate de armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial și preschimbate în arme. N-au zis nimic atunci, dar când s-a aflat că românii de peste munți au intrat în război, au trecut culmile Cindrelului și li s-au alăturat. Și acum, ca și atunci, bolile anima­lelor se vindecă prin des­cân­tec, fum de iască și rădăcini de răsfulg, ștevie sau șteregoaie; și acum ca și atunci, fiecare stână are un secret, pe care ciobanii îl rostesc în fața pietrelor vrăjite, îl leagă într-o năframă și îl ascund la rădăci­na unui brad. Și atunci, ca și acum, secretul nu poate fi mărturisit și nici dezgropat, decât atunci când urgia e prea mare. Și atunci, ca și acum, lumea asta de aici, din Tăl­măcel, a rămas puternică, mândră și nesupusă, în­toc­mai ca pădurile și munții aceștia vechi. Dovada se află în oamenii pe care i-am întâl­nit, dovada e secretul ascuns în pământul viu al unui deal cu spini.