SFATURI DIN BĂTRÂNI - Cum să ne hrănim sănătos

Redactia
Cum poți cunoaște dacă o hrană este bună

Mâncarea, ca să fie fo­lo­sitoare, trebuie să fie gustoasă, bine pre­gătită și bine păs­trată, căci alt­cum mai tare ne vatămă să­nă­tatea, adu­­când o mul­țime de boli. Iată ce se cere de la o mâncare bună:

Despre cărnuri

* Carnea de vacă să ai­bă culoare roșie, cea de porc și vițel o cu­loare roz, cea de oa­ie, culoare roșie în­chis. Să nu aibă miros ne­plă­cut, să nu fie moale, umedă și li­pi­cioasă.
* Păsările tăiate tre­bu­ie să aibă car­nea roz, pielea curată, de culoare gal­­benă sau albă. Gră­si­mea să fie gal­benă.
* Slănina afu­mată, slăni­na sărată, cârnații și salamul să aibă culoare frumoasă, să mi­roa­să plăcut, să nu fie mu­ce­găite.
* Peștele proaspăt să fie tare și cu solzii lucitori. Să nu miroasă urât. Ochiul peștelui este cel mai bun semn după care poți cunoaște dacă peș­tele e bun sau nu. Dacă ochiul e limpede, peștele e proaspăt.
* Peștele sărat și afumat tre­bu­ie să miroasă plăcut. Afu­marea adeseori te face să nu poți deo­sebi mirosul de stri­că­ciune. De aceea, când cum­­peri pește afumat, miroase-l pe o tă­ietură.

Despre legume
(Mâncăruri netrecute prin foc)


Primăvara e vremea verdețurilor de tot fe­lul. Dumnezeu le-a dat pentru ca tru­pul îndopat iarna cu hrană us­cată, cu cărnuri și grăsimi mai multe, cu con­serve etc., să fie curățit de ve­ni­nu­rile ce le-a strâns. Pentru asta sunt bune verdețurile.
Dăm aici câteva feluri de ver­de­țuri ce se pot pregăti bine, ușor și repede, fără multă bătaie de cap. E o hrană sănătoasă, gustoasă și în­tă­ri­toa­re. Și unde mai pui că nu-ți tre­buie nici foc, ci numai stomac bun.
* Morcovii, mazărea și spa­ran­ghe­lul trecute prin mașina de tocat, ames­te­cate bine cu ulei și roșcove ra­se și stropite cu sos de smântână, dau o hra­nă ușoară, să­nă­toasă.
* Morcovi cu ri­dichi. Câțiva mor­covi ti­neri și ridichi de lu­nă, zdrobiți cu ma­șina, îi ames­te­căm cu frunze de pă­trun­jel și arpagic tăiat mă­runt. Peste mân­ca­rea aceasta tur­­năm smân­tână sau ce­va sos și pe mar­gini punem (o gar­ni­sim cu) salată.
* Conopidă cu sa­lată ver­de și pătlă­gele. Prin mașina de tocat trecem co­nopidă și salată verde. La a­ces­tea mai punem câ­­teva pătlăgele zdro­­bite cu lin­gu­ra, apoi ceapă rasă și zea­mă de lămâie. Mâncarea aceas­ta se mă­nân­că cu orice fel de sos, sau cu smân­tână.
* Salată de fasole verde. Tre­cem prin mașina de to­cat: fa­sole ver­de crudă, cas­tra­vete, mor­covi, pătlăgele, ceva nuci, alune, ar­pagic, țe­lină. Le a­mes­tecăm bi­ne-bi­ne și se mănân­că cu smân­­tână sau cu orice fel de sos.
* Salată de mere. Mere­le acri­­șoa­­re, tăiate felii se presară cu smân­tână ames­tecată cu mie­re de stup.
* Ridichi, gulii și păt­lăgele. Luăm do­uă ridichi și două gulii ti­nere și o ceapă, pe care le radem pe ră­ză­tor, apoi pătlă­gele și puțin chi­men bă­tut în pi­u­­li­ță. Le ames­­te­căm, tur­năm peste ele smân­­tâ­nă sau ceva sos și că­pătăm o hrană de vară să­nă­toasă.
* Miere de stup cu mere. Merele se rad pe răzătoare și se amestecă cu una, ori cu mai multe din cele înșirate aici, ca: ouă, brânză, smântână, unt, nuci, alune, stafide, roșcove, toa­te rase pe răzător, cu ze­muri stoarse din fructe (se pot stoar­ce prin storcător). Avem astfel o hrană sănătoasă și nu­tritivă.
* Miere de stup cu ouă. Mierea de stup, sub­țiată cu un amestec de 1/3 parte vin și 2/3 părți apă, în care ai pus și un gălbenuș de ou, precum și pu­țină scorțișoară zdrobită praf. E foar­te gus­toa­să și hrănitoare.

Despre pâine

* Făina de grâu fal­si­ficată se poa­te cunoaște, da­că o punem în spirt de 70 de grade, apoi încălzim puțin va­sul. Dacă e făină de grâu cu­rat ori de se­cară, spirtul rămâne cu­rat, dacă în­să făina e ameste­cată cu altă făină, de orz ori ovăz, spirtul se în­găl­be­nește.
* Nu ține făina pe podelele casei, cum au obiceiul unele gospodine. Fiind­­că pe jos umblă multe soiuri de vie­tăți, de gângănii mici, care duc să­mânța bolilor pe unde merg. Apoi făina se strică mai repede, muce­gă­iește. Făina uscată o țineți în vase acoperite și în locuri uscate.
* Dacă drojdia nu are putere de dospit, gos­­podina poate ușor greși pâi­nea. Pentru a vedea dacă droj­dia este cu putere la dos­pit, așe­zăm într-o farfurie cu apă fier­bin­te o bucățică din drojdia cu pricina. Dacă droj­­dia e bună, atunci se ridică la su­pra­fața apei, iar da­că es­te învechită se lasă la fun­dul farfuriei, ceea ce înseamnă că și-a pier­dut tăria.
* Pâinea poate dos­pi și cu frun­ze de vie. Se iau 8-10 frunze de vie și se fierb 10 minute într-o oală cu apă. Apa se stre­coară și până este cal­dă se pune în aluat. Acest aluat dos­pește degrabă și pâinea are un gust plă­cut, de vin. În acest scop se pot fo­losi tot așa de bine și frunzele us­cate, ca și cele verzi.
* Coaja de pâine cal­dă, când este prea groa­să și tare, se înmoaie ușor dacă o ungem cu untură sau unt, ori cu vreun oloi bun de mân­cat, sau chiar cu apă curată și o punem pe fer­eastra deschisă.
* Pâinea veche se poate îm­pros­păta dacă o punem într-un vas de pământ ori în vas de ti­nichea, și cu vas cu tot o lăsăm să stea într-alt vas mai mare, în care fierbe apă. Pâinea se va face proas­pă­tă, ca și cum atunci ai scos-o din cup­tor.

Despre lactate și grăsimi

* Untul de vară este mai hră­ni­tor decât cel produs iarna, fiindcă va­cile, prin hrana verde, ca­pătă puteri ce nu se găsesc în hrana us­cată de iarnă. Dacă pu­teți, păstrați la ghețărie untul de vară pentru a-l avea și iarna.
* Unt totdeauna proas­­păt poți să ai dacă vei ști să-l păstrezi. Un așa mij­loc este de a ține untul în apă fiar­tă ră­cită, în care ai topit puțin bi­car­bonat de sodiu. Este bine ca apa să o schimbi la 1-2 zile.
* Untul se păstrează bine, nu rân­ce­zește, dacă îl ținem la rece și în în­tu­neric, în­tr-un vas care a fost mai îna­inte clătit de câteva ori cu oțet fier­binte (în clo­cot). Vasul este lăsat să se usuce și numai apoi se pune untul în el spre păs­­trare.
* Înlăturarea gustului urât al un­tului. Se trece și se fră­mân­tă, se spală în apă rece în care s-a topit bi­car­bo­nat de so­diu. După aceea se trece și se fră­mântă (se spală) în apă rece curată.
Dacă folosim lapte dulce în loc de apă curată, atunci capătă un gust mai plăcut și o înfățișare fru­moa­să.
* Când untura prinde miros greu, ca să scoți acest miros, trebuie fiartă din nou până nu face zgomot la fiert. Se arun­că apoi în untura ce fierbe puțin miez de pâine și se lasă pe foc până se pră­jește pâi­nea. Se ia untura de la foc, se lasă câ­teva minute să stea, se scoate pâinea și se arun­că. Un­tura se toarnă curată, cu băgare de seamă ca ceea ce rămâne pe fundul vasului de fiert să nu intre în oală. Veți avea atunci untura bună.
* Cum putem cunoaște unt­de­lem­nul falsi­fi­cat. În ultimul timp se vinde în comerț "untde­lemn curat de măs­line" fabricat dintr-un ames­tec de ulei de cocos, floarea-soarelui, bumbac și chiar din zeamă stoarsă de mac, co­lo­rată apoi cu zeamă stoarsă din spa­nac. Ca să cu­noaștem dacă untde­lem­nul este sau nu curat este de ajuns să batem tare sticla, apoi să o lăsăm jos. Dacă unt­de­lemnul este bun, bășicile de aer ce s-au făcut din pri­cina scur­tă­turii (baterii) vor pieri numaidecât; dacă însă este falsificat, aceste bă­șici fac cerc dea­su­pra și țin multă vreme.
* Laptele de vară dă mai multă putere de hra­nă (este mai bogat în vi­ta­mine) decât laptele ce se mul­ge iarna. Aceasta, din pricină că vara este iarba verde, hrana ver­de, în care se află aceste puteri (vi­ta­mi­ne).
* Laptele se păstrează bine 2-3 zile da­că punem în el frunze curate de hrean, care au puterea de a împiedica acrimea.
* Ca să nu se închege lap­­tele și să nu se acreas­­că, mai ales în vremea căl­durilor de vară, este bi­ne ca să-l fierbi și cu pu­țin zahăr. La un kilo­gram lapte se pu­ne o lingură rasă de za­­hăr. În fe­lul acesta, lap­tele nu se va stri­ca vre­me de câte­va zile.
* Când lap­te­le dă în foc, lasă un mi­ros greu de lapte ars. Ca să nu se mai facă astfel de mi­­ros, toarnă oțet pes­te lap­te­le ce sfâ­râie pe plită. Mi­ro­sul de oțet înghite mi­rosul lap­telui ars.
* Pregătirea iaur­tului. Iaurtul este un lap­­te puțin înăcrit, ca­re ajută mult la mis­tui­re și dă corpului tă­rie mai ma­re ca să se îm­po­tri­vească bo­li­lor de sto­mac. De aceea ia­ur­tul să nu lip­seas­că din nici o casă. Iaurtul se pre­gă­tește în felul ur­mă­tor: laptele să fiar­bă, apoi se răcește la 25 grade și se toarnă în el o lingură de cuib de ia­urt, adică de ia­urt cum­părat de la aceia care se pri­cep la pre­gă­ti­rea iaur­tu­lui. Lap­­tele în care am tur­nat cui­bul de iaurt tre­buie să fie în­căl­zit la 40 de grade, adică atât cât rabdă de­ge­tul în el. Apoi se lasă să stea li­niș­tit 3-4 cea­suri în­­tr-o odaie căl­duță sau lângă sobă, în bucă­tărie. Pe urmă se pu­ne vreme de o oră în apă cât mai rece, pen­­tru ca să o­preas­­că dos­pirea lap­telui. După a­ceasta iaur­tul este ga­ta și se poate mânca. Din acest ia­urt se poate lua și cui­bul pen­tru pregătirea al­­tui iaurt.