Postul de sănătate

Gilda Fildan
- Combătut vehement de adversarii medicinei alternative, postul alimentar a devenit astăzi o "terapie" obligatorie, alături de tratamentele medicale practicate în spitalele din Occident. Când i se va recunoaște și componenta spirituală, prezentă în postul creștin, victoria va fi mult mai mare. Faptul că obiceiurile străbunicilor noștri devin practici în medicina modernă este un fapt senzațional -

Perioada de trecere dintre iarnă și pri­mă­vară este momentul cel mai potrivit pentru post. Atâta timp cât zilele sunt încă scurte și posomorâte, avem condiții optime pentru a ne concentra asupra universului nostru lăuntric, a ne elibera de poverile vechi și a de­veni receptivi la tot ce e nou. Acesta este, de fapt, rolul postu­lui: el ne ajută să conștientizăm cele trei dimensiuni ale exis­ten­ței - relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii noștri. În plus, postul este și un medica­ment cu efecte uimitoare. Dacă ni-l "ad­mi­nistrăm" mai des, ne vom prelungi viața și vom fi mai sănătoși.

"Treimea" care vindecă

În multe părți ale lumii, un­de trăiesc populații cu o longe­vitate impresionantă, oamenii mănâncă doar "cât le trebuie". Regula ayur­­vedică sună astfel: umple-ți o treime din stomac cu lichid, o alta cu ali­men­te și ul­tima las-o goală. Iar specia­liștii con­tem­po­rani confir­mă înțe­lep­ciunea vin­decătorilor din vre­mu­rile stră­vechi. Dr. An­dreas Mi­chal­sen, pri­mul medic re­cunos­cut în Germania drept "spe­­­cialist în medicina al­ternativă", pe care o prac­tică în spitalul Charité din Ber­lin și o predă și la Facultatea de Medicină, spune că eficiența postului ali­mentar este la fel de mare, indi­ferent dacă reducem doar pentru o anu­mită perioadă de timp nu­mărul caloriilor in­gerate, sau dacă ținem post negru, sub îndrumarea unui spe­cialist. "Orice formă de post are o acțiune benefică asupra sănă­tății, dove­dită științific". Cel mai eficient, spune el, este, to­tuși, postul terapeutic, fără nici un fel de pro­teine animale, echivalând cu maximum 500 de calorii pe zi. Postul de sănătate scade tensiunea arterială, rea­li­zează ameliorări în afecțiuni cronice, cum sunt reumatismul, migrenele, durerile de spate sau artri­ta, întinerește celulele organismului și se presupune că ar preveni demența senilă. S-a obser­vat că și un post cu durata de șapte până la zece zile, în care nu se depășește nivelul de 500 de calorii zilnic, îmbu­nă­tățește dispoziția pacieților și le re­duce durerile, independent de mo­dificarea greută­ții corporale. Medicul explică de ce: "Cerce­tările au pus în evi­dență faptul că peri­oadele de post re­duc anumiți markeri infla­matorii, prezenți în sânge. Organismul își resetează meta­bolismul și secretă neurotrans­mi­țători care stimu­lează buna dispoziție - endorfine, dopamină și sero­tonină." Acest feno­men are la bază un meca­nism an­cestral, care le permitea strămo­șilor noștri să nu se resemneze în situația când li se îm­puținau re­sursele alimentare, ci să rămână în con­tinuare activi, străduindu-se să-și procure hrana ne­cesară. De­cisivă este și calitatea alimentelor, legumele, fructele și cerealele ur­mând să fie procurate de la pro­ducătorii particulari.
În special în Germania, Aus­tria și Elveția, se re­marcă în pre­zent o recrudescență a acestui tip de cu­rățire internă prin post, de­dicat să­nătății. În SUA, oamenii sunt in­teresați numai de posibi­litatea de a scăpa de surplusul de greutate. Vedetele holly­woodiene mizează în ultima vreme pe dieta "Master Cleanse", care nu per­mite alt­ceva de­cât apă cu zeamă de lămâie, piper și sirop de arțar. Totuși, su­fletul nu-și poate re­găsi liniștea și for­ța printr-o simplă eli­mi­nare a toxi­ne­lor.

Euforia postului

Nu este mai pu­țin adevărat că, oda­tă cu starea generală de sănătate dobân­di­tă prin post, in­tes­tinul modifică, într-o anumită măsură, și dispoziția persoanei res­pective. O ali­men­tație nesănă­toa­să, adoptată pe ter­men lung, ne poate face nefericiți și chiar depresivi. "Poate că în viitor vom trata pro­blemele psihiatrice nu doar la nivelul creieru­lui, ci și prin intermediul trac­tului digestiv", afirmă specialiștii. Bacteriile din flora intes­tinală ne influențează starea de spirit, determi­nându-ne să acționăm timid sau, dimpotrivă, cu curaj. Așadar, consumul de carne, de făină albă ori zahăr îmbolnăvește atât corpul, cât și sufletul. În schimb, s-a observat că, după după câteva zile de pauză alimentară, și în ciuda unor neplăceri inițiale, cum ar fi durerile de cap, oboseala și amețelile, pacienții devin, în scurt timp, mai relaxați și mai veseli decât erau îna­inte. Ei trăiesc ceva ce s-ar putea numi o "euforie a postului". Și nu puțini medici rămân uimiți, văzând ce decizii ajung să ia pacienții lor datorită acestei euforii. Unii pun capăt unor relații dezamăgitoare, ce trenau de ani de zile, alții se hotărăsc să-și îmbu­nătățească viața, schim­bându-și locul de muncă. Acestea sunt cazuri extre­me, dar comportamentul ge­neral se modifică, ori­cum, într-un sens pozitiv. Dr. Michalsen subliniază: "Cei ce renunță la mân­care din proprie voință se încarcă în mod evident cu energie și manifestă o sponta­neitate de care nu dăduseră dovadă până în acel moment. Faptul că izbutesc să-și învingă foa­mea în timpul pauzei ali­mentare îi întărește fizic și psihic."

Postul intermitent

Mai ales din cea de-a treia zi de post apare sen­timentul de claritate deosebită a gândirii, ca și cum o perdea groasă s-ar trage brusc la o parte, îngă­duind privirii să distingă limpede lucrurile cu ade­vărat importante. Acest sentiment face posibilă pro­gramarea unui stil de viață sănătos și după încheie­rea perioadei de "asceză". Cea mai bună cale de re­modelare a obișnuințelor alimentare este formula postului intermitent. Prin aceasta se înțelege o re­nunțare la hrană, reluată la intervale regulate. Căci, luând în permanență trei mese plus două gustări pe zi, ne stresăm organismul. Pancreasul secretă în­truna insulină, ceea ce contribuie la creșterea greu­tății corporale. Rezultatele recente ale cercetării științifice arată că nu numai meniul este important, ci și momentul când mâncăm. "Celulele noastre au nevoie de un răgaz, pentru a se curăța și a se odihni după efortul digestiei, iar aceasta se poate face, în modul cel mai simplu, suprimând mesele", preci­zează Michalsen. El însuși practică postul inter­mitent, astfel încât, după o cină luată împreună cu familia, va mânca din nou abia în ziua următoare, la prânz, sărind peste micul dejun.
Deja, după 14-16 ore de lipsă a hranei, în orga­nism se declanșează o curățare internă. În limbaj medical, acest fenomen poartă denumirea de auto­fagie. Studiile au atestat prezența lui la șoareci, animalele fiind împărțite în două grupuri: unora li s-a permis să mănânce în orice moment din zi și din noapte, iar altora, numai zece ore din 24. Șoarecii din primul grup s-au îngrășat și au dezvoltat afec­țiuni hepatice, pe când cei din grupul al doilea și-au menținut forma fizică intactă și, introduși în tam­burul de alergare, au dat un randament dublu com­parativ cu echipa mâncăcioșilor. Ca­re este secretul acestei performanțe? În fazele cu un număr redus de calorii, organismul se com­portă ca o instalație de reciclare a deșeu­rilor, obți­nându-și energia nece­sară din pro­priile celule uza­te. Acest proces de cură­țenie ge­nerală com­bate bacteriile și virușii, previne îmbătrânirea și ajută creierul să funcționeze la în­treaga sa capa­citate, și după vârsta de 50 de ani.
Oamenii de știință sunt pe deplin convinși că postul merită să fie practicat permanent. După ce pauza alimentară s-a încheiat, se poate mânca din nou normal, însă cu măsură - iar micile abateri sunt și ele tolerate cu îngăduință. Chiar și specialiștii de talia lui Andreas Michalsen își îngăduie, din când în când, câte o zi în care își iau libertatea "să se îndoape". El se justifică spunând că, la urma urmei, de­prinderea permanentă este cea care te îmbol­nă­vește, iar nu excepția.

Postul digital

Doctorul Michalsen oferă și semi­nare de detoxifiere digitală. În cele ce urmează, el ne explică rostul lor.

- Dvs. ne recomandați să închi­dem mai des smartphone-ul, cu alte cuvinte să practicăm un fel de post digital. De ce?

- Fiindcă suntem cu toții supra­solicitați digital. Mulți angajați se plâng de un stres declanșat de faptul că, în orice mo­ment, pot fi sunați de la serviciu. Programul nos­tru zilnic este în permanență întrerupt de con­vorbirile pe mobil, ne-am dezvățat să ne concentrăm. Ultimele nou­tăți au de­venit pentru noi un drog, suntem dependenți de apara­tul micuț pe care îl pur­­tăm în buzunar sau în gean­­tă. Până a­colo, încât unii dintre cursan­ții noștri simt nevoia să-l scoată și să se uite la el chiar și fără mo­tiv. Aceasta este o tul­burare de atenție agravată, care prejudiciază comuni­ca­rea cu cei din jur.

- Cum putem încerca detoxifierea digitală la noi acasă?

- Cel mai bine, cu pași mici. Și postul digital ar trebui să pornească dintr-o hotărâre chibzuită cu toată seriozitatea, altfel nu va da rezultate. În primul rând, vă îndemn să creați zone unde tele­fonul mobil să nu aibă acces, cum ar fi dormi­torul. Cu o oră înainte de a merge la culcare, închideți toate aparatele. Și, ca să nu începeți ziua direct online, cumpărați-vă un deșteptător clasic. Pe drum spre serviciu, observați oa­menii din preajma dvs., fiți prezenți în lumea reală. În pauza de masă, ieșiți din birou, deoarece, dacă rămâneți acolo, există riscul să puneți auto­mat mâna pe telefonul mobil. Nu utilizați smart­phone-ul pentru fotografiat, procurați-vă un apa­rat foto și faceți cu el, de fiecare dată, o singură fotografie. În felul acesta, veți învăța să nu vă disipați atenția. Apoi: urmăriți mesajele Whats App exclusiv pe calculator, timp de o săptămână, pentru a dezamorsa una din sursele de stres. Cine va reuși să facă toate aceste lucruri va putea apoi să evite complet poluarea digitală, pentru o zi, două sau trei.

- Cum arată locul unde vă invitați parti­cipanții la seminare?

- Cursanții noștri se reunesc într-un hotel confortabil, cât mai apropiat de natură. Cum ajung acolo, își predau telefoanele mobile, pe care le vor primi înapoi doar la sfârșitul sejurului. În decurs de trei până la cinci zile de detoxifiere, ei învață să-și redobândească propria creativitate și productivitate. Iar seminarul se completează cu exerciții de yoga și meditație.


Cum ieșiți biruitori în lupta cu foamea

1. Alegeți scopuri realizabile
V-ați propus ca, la sfârșitul postului, să cântăriți cu câteva kilograme mai puțin și să nu vă mai reapucați de fumat? Să folosiți pauza ali­mentară ca pe un prilej de relaxare și regăsire de sine? Să vă rezervați suficient timp pentru dvs., fără să vă neglijați familia? Specialiștii ne sfă­tuiesc să nu cerem chiar atât de multe de la noi. Așadar, fiți realiști. Înainte de a intra în acțiune, notați-vă pe o bucățică de hârtie ce anume doriți să obțineți: o altă percepție a propriului corp, o schimbare a vechilor deprinderi, sau ați vrea ca postul să fie, în primul rând, un răgaz dedicat concentrării și reflecției? Afișați bilețelul într-un loc unde sunteți siguri că veți da mereu cu ochii de el: lipiți-l pe frigider sau, dacă aveți un mic avizier destinat problemelor urgente, atașați-l acolo, cu o pioneză. V-ați fixat scopuri con­crete pentru perioada ulterioară? Schițați eta­pele realizării lor. Scrieți în agendă: "Începând de astăzi, numai trei țigări pe zi" etc.

2. Relaxați-vă
Filmele polițiste sau de acțiune nu reprezintă destinderea ideală în post. În schimb, meditațiile vă ajută să valorificați mai intens timpul pe care îl aveți la dispoziție și să rezistați mai bine la orice tentații culinare. Chiar și exercițiile scurte vă sunt de folos, după cum o arată studiile. Închideți ochii pentru cinci minute și concentrați-vă pe respirația dvs. urmărindu-i curgerea în plămâni. Rostiți cu voce tare sau în gând următoarele afirmații, repe­tând-o pe fiecare de trei ori: "Corpul meu este liniștit și relaxat", "Respirația mea este liniștită și relaxată", "Mintea mea este liniștită și rela­xată". Când înghițiți ceva, faceți-o fără grabă și cu toată atenția. De exemplu, nu beți sucul sau ceaiul ca de obicei, ci introduceți-l în gură pe îndelete, cu lingurița.

3. Căutați-vă aliați
Postiți împreună cu un prieten sau o prietenă - cu care veți putea schimba impresii și sfaturi, când simțiți la un moment dat că vă aflați în impas. Dr. Andreas Michalsen recomandă chiar afilierea la un grup, dacă există această posi­bilitate. Discutați în prealabil modalitățile prin care ați putea primi sprijin din partea familiei. În cazul când vă este greu să participați la mesele comune, explicați-le membrilor familiei (și mai ales copiilor) motivul pentru care preferați să vă retrageți.

4. Oferiți-vă bucurii
Postul nu înseamnă renunțări, ci beneficii. Dispuneți, dintr-o dată, de mai mult timp, fiindcă nu mai trebuie să gătiți și să mâncați. Întrebuințați în avantajul dvs. aceste ceasuri primite în dar. De pildă, pentru a face lucruri dorite și amânate de o veșnicie: să vorbiți la telefon cu prieteni pe care nu i-ați mai auzit de mult, să aranjați într-un al­bum fotografiile celor dragi, să consemnați într-un jurnal întâmplările interesante petrecute peste zi. Și câte și mai câte.

5. Susțineți-vă organismul
Uneori, apar ușoare neplăceri în timpul postului. Dacă aveți dureri de cap, măriți consumul de lichide. Și uleiul de mentă aplicat pe tâmple dă o senzație de ușurare. La tulburări de circulație și amețeli vă ajută ceaiul de rozmarin sau de păducel. O linguriță de miere vă înviorează. Și vitamina C combate eficient stările de epuizare. Suplimentele cu minerale sus­țin echilibrul acido-bazic și vă energizează. Contra balonărilor se recomandă infuziile de chimen, fenicul sau anason, o buiotă cu apă călduță, precum și masajele abdo­minale, executate blând, cu mișcări circulare. Repaosul, căldura și pul­berea de fibre vegetale contribuie la restabilirea activității normale a intes­tinului. Ca auxiliar în detoxifierea internă și externă: luați de 3 ori pe zi argilă, cu 30 de mi­nute înainte de masă, și țineți o cataplasmă cu argilă pe ficat.