Fantoma cu drujba

Ciprian Rus
Că atacul PSD la procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are pro­pria lui miză, nu se îndoiește nimeni.

La fel de limpede e că atacu­rile vor con­tinua și după ce pre­șe­din­tele Klaus Iohannis își va spune punctul de ve­dere, conform Cons­tituției: a promis asta chiar mi­nis­trul Toader! Dar la fel de ade­vărat e că, pe fondul acestui scan­dal zgomotos, care ocupă aproape in­te­gral timpul de antenă al tele­vi­ziu­nilor de știri, aflate de o parte sau de alta a baricadei, majoritatea din Parla­ment lucrează, liniștită, la pro­pria-i agendă "neagră". Da, după un an în ca­re prio­ritățile au fost, fatal­mente, al­tele, a venit acum rândul pădu­rilor româ­nești.
Ce-i drept, PSD a dat de înțeles din primul moment că nu e de acord cu principiile de protejare a naturii im­puse în regretatul mandat al Guver­nului Cioloș, care prevedeau reguli mai stricte și amenzi mai mari în ve­de­rea tăierilor ilegale. Acum, Senatul își dă arama pe față și dă liber in­ter­vențiilor în ariile protejate și chiar în zonele cu păduri virgine, sub pre­textul, bine camuflat, al utilităților pu­blice. Pro­iectul, o rușine aparținând mai mul­tor parlamentari PSD, ALDE și UDMR, a fost adoptat cu 81 de vo­turi "pentru", 12 voturi "împotrivă" și do­uă abțineri.
"Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul fo­restier național necesare realizării, dez­voltării, întreținerii și modernizării sistemelor de utilități publice, în ve­de­rea asigurării securității și sănă­tă­ții oa­menilor și animalelor, este per­mi­să, in­clusiv pentru suprafețele cu­prinse în zona de protecție strictă, zona de protecție integrală și zona de con­ser­vare durabilă a ariilor naturale prote­ja­te, rezervații naturale, precum și pen­­tru pădurile virgine din Româ­nia", arată unul dintre amendamentele adop­­tate în Senat. "Să ținem comu­ni­tă­țile românești în Evul Mediu, cu fose sep­tice, cu puțuri seci, cu vidanje, de dra­gul unor presupuse protecții de arii na­turale este inacceptabil în se­co­lul XXI", a apărat cunoscutul sena­tor PSD, Șerban Nicolae, ideea legii pe care o susține.
PSD nu e în stare, de ani de zile de când e la guvernare, să pună în bună ordine infrastructura mare - să fina­li­zeze metroul din București sau auto­stră­zile din și spre Ardeal ori dru­mu­rile județene de "secol XXI", dar moa­re de grija lipsei asfaltului și a ca­na­li­zării, trase taman prin vârfurile de munte, pe "unde își înțarcă dracul co­piii"! Verestoy Attila a murit, dar o fan­tomă cu drujba în mână bântuie zilele astea pe culoarele fostei Case a Poporului...