Satul cu academicieni - SĂLIȘTE

Ciprian Rus
- "Capitală" a Mărginimii Sibiului, satul de oieri așezat la poale de munți a dat României șase academicieni! Academicieni cu părinți ciobani! Lupta săliștenilor pentru școală și pentru cartea românească e un caz nemaipomenit în istoria României -

Jurământul ciobanilor

Vuiet ca-n ziua aceea nu cunoscuse Săliștea nici pe vremea tătarilor! Chemați cu buciumele de pe pla­iuri, toți oierii din Mărgini­mea Sibiului au pornit spre va­tra satului, pâlcuri, pâlcuri, că­trăniți de parcă s-ar fi dus în vreo bătălie. Dar ce altceva era răvașul de la "comânduire", dacă nu o declarație de război? Grămăticul cel blând și iubit din Săliște, Dumitru, care se căznea să-i învețe slova, în tinda bise­ricii, pe copiii oierilor, era che­mat la oaste, de mai marii sași ai Sibiului! Suntem la 1616, la nu­mai câțiva ani după ce Mihai "Valahul" cucerise Ardealul, în­tr-o vreme de mare suferință pen­­tru românii transilvăneni aflați mereu sub stăpânire străi­nă. Dar ciobanii sălișteni nu a­veau frică de nimeni și de ni­mic, când era vorba despre drep­­­turile lor. Iar dorința cea mai mare era ca pruncii să știe carte, să fie mai lu­minați, să se poată descurca pe unde or ajunge prin lume, să știe să se apere cu legea în mână, când alții or vrea să le-o calce, și, mai cu seamă, să țină vii dati­na și limba românească. Nu bine au ajuns cio­banii în mij­locul satului, că peste larma furiei lor au tunat vo­cile mai-marilor obștii. În jurul lor s-a strâns toată ciobănimea Săliștei, curioasă să afle răspunsul așternut în scrisoarea pe care, a doua zi, la crăpatul zilei, o va duce o delegație a satului la scau­nul să­sesc din Sibiu. "S-a hotărât unanim, de către în­treaga comună, ca de acum înainte, nici numitul Dumitru Popa, cât va fi slujitorul nostru la biserică, nici alții care l-or urma în funcție, să nu fie forțați de a pleca la armată. Asta dăm să se consemneze în protocolul scaunului, spre amintire veșnică, în numele întregii comune, și jurăm să res­pectăm aceas­ta în mod ferm și neabătut". "Jurăm!" au stri­gat într-un singur glas oamenii adunați în curtea bi­sericii. Unul dintre multele jurăminte de ne­supunere ale ciobanilor sălișteni.

"Barem un pic de școală"

Cópii ale protocolului depus la 1616 de străve­chii oieri către scaunul săsesc există înrămate, ca niște icoane, peste tot prin Săliște. Nu e om să nu știe povestea asta veche, de la începutul "școalelor", în Mărginimea Sibiului. Unii ți-o spun savant, îm­pă­nată cu date și cu personaje de-acum legendare, alții ți-o spun fierbinte, pătrunși de emoție. Așa mi-o spune și badea Ioan, de cum ajung în Săliște, în timp ce mă îndrumă către biserica în care a ființat una dintre cele mai vechi școli românești din Ar­deal. Bătrânul oier e prins cu ceva treabă la oraș, îl așteaptă feciorul într-o mașină de teren, că ar mai fi stat să-mi zică și alte povești. Dar tot nu se lasă dus, până nu îmi dă tâlcul întâmplării petrecute în urmă cu sute de ani. "Săliștenii nu s-o rugat de nimeni să le deie dreptul ca învățătorul lor să nu facă armata. Înță­legi? Ei nu s-o dus la sași cu scri­soarea să-i îndu­plece să nu le ia învățătorul de la biserică. Nu! Ei s-or dus ca niște oameni liberi și le-or spus sașilor ce-or hotărât. «Nu trimitem grămăticul la oaste! Haideți de-ți putea voi după el, la noi în sat!». Atâ­ta, fără alte co­mentarii. Așe or fost săliștenii de când lumea!", spune mândru badea Ioan. "Îți place aci, la noi, în Mărginime?", mă întreabă la despăr­țire, potrivindu-și clopul, în timp ce privește spre clădirile impo­zante, demne de o stațiune turistică austriacă, de pe cele două maluri ale vălișoarei ce taie Săliștea în două. "Fără școa­la aia din tinda bisericii, nu aveam nimic din ce vezi aci! Degeaba aveam oi, degeaba a­veam pământuri, degeaba aveam bani, dacă nu aveam barăm un pic de școală...", îmi mai spune omul, și-apoi se duce la ale lui.

Marele sat valah

Mă aflu în Piața Junilor, lo­cul de unde începe "Aleea Aca­demicienilor", impresionanta galerie de busturi a marilor per­sonalități din istoria Săliștei. Merg pe alee și mă opresc în fața fiecărei statui în parte. Nu­mele de pe socluri te țintuiesc, uimit, în loc: Dr. Ioan Lupaș, protopop, profesor universitar, istoric, ministru, academician, Dr. Onisifor Ghibu, profesor de pedagogie, mi­nis­tru, acade­mi­cian, D. D. Roșca, filozof, pro­fesor uni­versitar, academician, Dionisie Romano, episcop, cărturar, traducător, aca­demician... Toți au făcut școala aici, în Să­liște, și toți au ajuns, pes­te ani, membri ai Aca­de­miei Române!
"Magna Villa Va­la­chicalis"! "Marele Sat al Valahilor", îi zi­ceau, cu respect a­mes­­­tecat cu teamă, un­­gurii și sașii, în Evul Mediu. Un sat de oieri români în­stă­riți, care a reușit să dea țării nu mai pu­țin de șase academi­cieni! "O enig­mă isto­rică", îmi zic. "O altă enig­mă, ca atâtea alte­le din istoria Româ­niei. Cuvântul pare, poa­te, exagerat, dar de un­de vine încă­pă­țâ­narea a­ceasta îm­pie­­tri­tă, de unde curajul nebun, de unde dragul acesta de carte al unor cio­bani, cu mai bine de trei veacuri înainte ca școala să prindă ră­dă­cini în satele ro­mâ­nești?". Cu gându­rile astea în minte, și spe­rând că voi dezlega enig­ma, am pornit, la pas, prin Săliștea Si­biu­lui...

"Un țăran cu bibliotecă"

Crescuți în cultul cărții, săliștenii te trimit "la sursă", indiferent ce-i întrebi. Și până la urmă, toate drumurile duc la profesorul Vasile Ursan. Ca să ajung la casa respectatului dascăl, bat pe jos, din Piața Junilor, toată Săliștea, până la ieșirea înspre satul Galeș. Un șir lung de case frumoase, zidite una într-alta, cu porți înalte, taman ca-n satele săsești cu care concurau, acum 200-300 de ani, mândrii ciobani sibieni. Profesorul Ursan e o enciclopedie vie a Săliștei. A scris tratate despre onomastica Măr­ginimii Sibiului, a cercetat graiul locului, știe toată istoria locului și, mai ales, a prins poveștile cio­banilor vechi ai Mărginimii, care au bătut lumea în lung și în lat, cu oile lor. "Sunt și eu, acolo, un țăran cu bibliotecă, cum li s-a dus faima săliștenilor", glu­­mește, hâtru, profesorul. Se ridică de la masa de lucru și, bine flancat de rafturile bibliotecii, se pune, temeinic, ardelenește, să mă lămurească de unde vine forța de rezistență și lipsa aceasta de complexe a săliștenilor față de stăpânirile ce s-au tot succedat prin Ardeal, de-a lungul secolelor.
"Săliștenii au ținut, de la bun început, de Țara Românească. Satele de aici erau posesiuni ale pri­milor domni munteni. De aia le zice mărgineni, pentru că erau marginea Țării Românești. La ve­nirea ungurilor, aici erau obști sătești puternice, nu glumă! Mărginenii se trag direct din daci. S-a și gă­sit o cetate dacică aici la noi, la Tilișca, care ar fi aparținut, inițial, tatălui lui Burebista. Chiar și nu­mele ei e dacic: vine de la «tilișcă», «iarba vrăji­toarei», o buruiană cunoscută printre plantele me­dicinale antice chiar cu acest nume. Și în curtea școlii din sus s-au găsit urme dacice. Acolo a fost prima biserică de piatră din Mărginime. În jurul ei sunt urme de întărituri, căci Săliștea a fost centrul unui cnezat românesc", spune profesorul.
"Oamenii de pe aici erau toți oieri. Mer­gând ei cu oile la pășunat în Țara Ro­mâ­nească, du­pă cum le era înțelege­rea cu domnii munteni, ve­neau de acolo cu cărți, cu idei, cu idealuri. Ei au ținut vie flacăra cre­dinței în Transil­vania. Chiar înainte de 1300, mărginenii s-au revoltat împotri­va sașilor, de a trebuit să se bage ar­ma­ta re­gală să-i poto­leas­că. Au venit atunci și nea­murile mărgine­ni­lor din Muntenia să-i aju­te pe ai noștri la lup­tă! Și ungurii au tot încercat să se impună aici, dar nu prea le-a ieșit. Și nici sașii n-au putut face ma­re lucru. Veneau, își luau taxele și plecau".

Totul pentru școală

Cu cât talpa ungu­reas­că și cea săsească au apăsat mai tare în Ar­deal, curajul săliște­ni­lor față de stăpânire a cres­cut. Când au venit sașii și li s-a luat săliștenilor din munți, s-au mutat cu pășunatul în Țara Românească și, mai departe, spre Dobrogea turcită sau, mai înco­lo, spre Crimeea rusească. Când au venit austriecii să-i convertească la catolicism și le-au luat biserica cea falnică din sat, au ridicat, în vreo 50 de ani, alte două lăcașe or­to­doxe, numai ca să arate cine sunt adevărații stă­pâni în Mărginime. Nu s-au sfiit să ia drumul Vie­nei, de câte ori și-au simțit drepturile încălcate, și au ridicat vocea atât de tare prin capi­tala Imperiului, încât cei mai vrednici dintre ei au avut de tras, ca niște mucenici, zeci de ani în temni­țele grele ale Mariei Tereza. Dar asta i-a oțelit încă și mai tare pe sălișteni! Iar atunci când au hotărât ca pruncii lor să facă școală româ­nească, apoi au avut grijă ca școala să fie școală, în ciuda tuturor piedi­cilor! Le-au chemat grămăticul în cătănie? S-au răsculat de s-a cutre­murat Sibiul! Nu s-au oprit aici: de unde, la început, copiii învă­țau în tinda bisericii, să­liștenii au pus mână de la mână și-au închiriat case în centrul satului, ca să aibă copiii condiții bune de buchisit. Le-au ridicat un etaj de școală, iar dacă n-au mai fost bani de țiglă, și-a vândut popa din sat carul și boii, ca să termine lucrarea cât mai repede. Apoi au mai ridicat un etaj, au mai făcut un corp de clădire și, până în capăt, ca să fie totul ca la carte, cum văzuseră cei mai citiți și mai umblați prin lume, au făcut și o sală de festivități, cum numai în marile săli de concerte din Ardeal mai po­meneai. Doar nu de­geaba l-au arvunit chiar pe arhi­tectul care decorase Sala Mare a Teatrului din Cluj...
Pășesc pe culoarele vechii școli ridicate de să­lișteni, cu ani buni înainte de Marea Unire. De peste tot, de pe pereți, din imagini de epocă, zâmbesc copii îmbrăcați în costum popular, cu cartea sub­suoa­ră. Nu era mândrie mai mare pentru oierii Să­liștei decât să-și gătească copiii în portul lor drag și să-i trimită la școală, și-apoi, la sfârșit de an, să asiste, cum era obiceiul, la examinare, să vadă pe ce s-or dus creițarii lor, să se asigure că învățătorii și-au dat silința cu cei mici.

"De hramul școlii, numele donatorilor erau citite în fața satului"

Doamna Maria Hanzu, fosta directoare a școlii din Săliște, a scris un tom uriaș despre istoria de secole a învățământului în Mărginime.

- Doamnă profesoară, cum au reușit săliștenii să ridice așa mândrețe de școală încă înainte de 1900?

- La Săliște, tot timpul biserica a susținut școala. Biserica avea un buget pentru școală, ea alegea și plătea învățătorii, iar mai-marii bisericii aveau func­ția de inspectori școlari. Apoi, școala era ajutată cu foarte multe donații. De hramul școlii, numele tu­turor donatorilor erau citite în fața satului întreg. Era o fală pentru toată lumea! Mai mult: în fiecare duminică sau zi de sărbătoare, la biserică era un disc (o farfurie n.n.) cu donații pentru școală. Peste tot prin bisericile noastre se merge cu un singur disc pentru donații. Ei, la Săliște să mergea cu două discuri, iar al doilea disc era exclusiv pentru școală. Niciodată discul ăsta nu a fost gol! Banii erau bine drămuiți, să ajungă pentru toate trebuințele școlii. Mai târziu, săliștenii l-au convins pe împăratul Fer­dinand I al Austriei ca taxele luate pe marile târguri din sat să fie date școlii.

- Pe vremuri, copiii țăranilor erau forță de muncă în vatra casei. Cum de au reușit săliștenii să-și dea copiii la școală?

- Oamenii de aici au înțeles cât de importantă e școala. Cartea era și o necesitate: pentru niște oieri și negustori ca ei, era important să știe să-și țină evidența turme­lor sau contabili­tatea negoțului. Și în cercetările mele am obser­vat că școala se axa foarte mult pe nevoile prac­tice. Copiii învă­țau o contabili­tate simplă, învă­țau să facă un calcul de rentabi­litate a afacerii, de mici au învă­țat astea și, uite că așa au reușit să dezvolte afaceri prospere...

Zece oi pe o carte

Cu anii, dragul de carte al să­liștenilor a depășit cu mult sim­plele nevoi negustorești. Cărțile erau scumpe, puteau costa mai bine de zece oi, dar ciobanii să­lișteni prinseseră drag să citească și țineau morțiș să-și știe cărțile aranjate frumos, în biblioteci, așa cum aveau marii cărturari pe vre­mea aceea. Nu era casă din care să lipsească cărțile de rugăciuni, dar cei mai de seamă sălișteni au ajuns să strângă cărți rare, de mare preț, și să-și facă biblioteci serioase. Nicolae Iorga găsise la Săliște un exemplar din "Caza­nia" lui Varlaam, tiparită la 1643. Oierii își luau cărțile cu ei, în desagi, pe drumurile transhu­man­ței, și citeau din ele când aveau o clipă de răgaz. "Bi­blio­teci călătoare", pornite în trans­hu­manță cu tur­mele săliștenilor, spre Țara Românească și Dobro­gea. Droaie de documente vor­besc despre "traficul cu carte" al săliștenilor. Chirilă Lupea din Să­liște, simplu cioban simbriaș, trecea cu el în Dobrogea un "Ceaslov". Ion Roșca, alt săliștean, ducea cu el o "Psaltire". La 1840, tur­ma de 3.000 de oi a lui Savu Borcea era însoțită de 11 ciobani, care aveau cu ei vreo 20 de cărți. Docu­mentele "Astrei" spun că la 1900, în Săliște erau 12 biblio­teci cu peste 7.000 de volume! Iar anul 1907, anul răscoalei ță­rănești, îi găsește pe sălișteni cu școală nouă, cu etaj, și cu 20 de biblioteci...
"Ciobanii noștri ce făceau? Mergeau în trans­hu­manță, aduceau cărți de dincolo și duceau cărți de aici. Cum Țara Românească era sub stăpânire turcească, nu se prea tipărea carte românească. Dar sașii din Sibiu aveau tiparnițe foarte bune și tipăreau și cărți românești. Oierii le duceau prin Dobrogea și prin Muntenia, peste tot. Se știu po­veștile cu Badea Cârțan, care căra cărți cu desaga. El a fost unul singur, săracul, dar mărginenii noștri duceau cărți cu căruța, nu cu desaga! Iar când, de la o vreme, controalele vamale și cenzura deveni­seră tot mai aspre, legau cărțile sub burțile oilor și tot le treceau dintr-o parte în alta!", aflu, uimit, de la profesorul Ursan.

Moș Ghibu, apostolul Basarabiei

Săliștenii au un cult pentru personalitățile pe care le-a dat locul. Vezi asta nu doar din simpla trecere pe "Aleea Academicienilor", ci și observând casele cu plăcuțe pe la porți. Poți umple o bibliotecă numai cu poveștile care s-au scris despre Săliște și despre sălișteni. Dar niciuna dintre povești nu e mai frumoasă decât povestea lui Moș Ghibu...
Ca mulți mărgineni, Moș Dumitru Ghibu făcea comerț ambulant, cum era moda după 1800. Își în­cărca trăsura cu piep­teni pentru lână, clopoței, foar­feci de tuns oi, calendare, cărți de rugăciuni sau de literatură luate din Sibiu, și por­nea cu ele spre "Țară". Desfă­cea ce desfăcea pe drum, lua alte fierătanii, mai afla ceasloave, mi­nee și psaltiri, și trecea cu ele în Ba­sarabia, la Chișinău. Afacerile-i mergeau strună, dar, de la un timp, cărțile îi erau oprite, ba la vămi, ba la cenzură, la Odessa. Asta îl mâh­nea amarnic pe Moș Ghibu, căci moldovenii, aflați sub stăpâ­nire rusească, "ascultau în ge­nunchi pe cei cari citeau în limba lor". Când bătrânețile nu l-au mai lăsat să se țină de contraban­da cu cărți românești, Moș Ghibu și-a închis pră­vă­lia și s-a întors, amărât, la Săliște. Povestea lui s-ar fi pierdut în negura ani­lor, dacă marele episcop Dio­nisie al Cetății Albe nu l-ar fi pomenit, în anul Marii Uniri, printre apostolii românismului din Basarabia. "Totdeauna în port ro­mânesc, colinda Basarabia, răspândind lumina știin­ții prin cărțile sale. Toți îl știau de Moș Du­mi­tru «Mocanu» pe acest mărgi­nean care-și împlinea rolul apostolic prin întuneri­cul grozav ce domnea pe la noi. Avea o mică prăvălie, în care vindea felurite lucruri în vederea tuturora. Dar sub măsuță ținea ascunse duhovni­cești comori, cărți și gazete aduse pe căi cari le știau unul Dumnezeu și el. În ziua învierii neamului nostru, am socotit de cuviință a pune la arătare faptele lui mărețe, ca ale unui luptător pentru a răspândi lumina printre frații săi, ce zăceau în cel mai mare întunerec. Mică i-a fost știința, dar mă­rețe i-au fost faptele!".

Ora de "bucoavnă"

Multe dintre cărțile de valoare ale vechilor să­lișteni s-au prăpădit. Unele au fost donate, altele stau prin te miri ce arhive, în schimb, cele pe care oamenii le-au dat bisericilor pot fi văzute în muzeul Protopopiatului din Săliște. Îl întreb pe profesorul Ursan unde aș putea găsi și eu o veche carte de bu­coavnă, dintre cele pe care au învățat copiii Mărgi­nimii. Văd cum i se luminează fața. A moștenit el însuși câteva cărți din biblioteca casei vechi, bătrâ­nești. "Bucoavnă pentru pruncii cei românești, trăi­tori în marele principat al Ardealului - Sibiu, 1838" e cartea pe care mi-o arată, emoționat, profe­sorul. O cărțulie de-o palmă, cu pagini îngălbenite și aspre. O ating și simt fibra zgrunțuroasă a lem­nu­lui. Bâjbâi ca un țânc de clasa I, printre carac­terele chirilice ale bucoavnei, profesorul Ursan mă îndru­mă, cu glas aspru, de catedră, ca un veritabil grămă­tic și, la ceasul întunecat al după-amiezei, biroul de lucru de la marginea Săliștei se transformă într-un ungher de bisericuță, la vremea primelor lecții ale românilor din Mărginime. Cartea îmi miroase a fum de lumânare, iar liniștea înfioară și mai mult mo­men­tul. "Gazda lotrilor", "Tot ce este peste măsură nu este sănătos", "Pruncul cel min­cinos", "Leul și măgariul", "Fata cea înțeleaptă"... Nu ratez o filă a cărțuliei, până când termin, istovit, dar mândru, ca un pui de săliștean, prima mea oră de bucoavnă.


Cei șase academicieni de la Săliște

Mărginimea nu înseamnă, toată, decât vreo 18 sate. Dar nu există colț de țară atât de mic, în care vigoarea româ­nească să se simtă mai puternic, după cum nu s-a pomenit nicăieri ca un pâlc de sate să dea țării un număr atât de mare de personalități de prim rang.

Dr. Ioan Lupaș

Se naște în 1880 la Săliște, unde face clasele primare. Bursier "Gojdu", urmează studii uni­versitare la Budapesta și Berlin. Doctor în Filo­sofie în 1905, apoi profesor de istorie bise­ricească la Sibiu. Din cauza îndârjirii cu care apără cauza românilor din Austro-Ungaria, e "avansat" protopop la Săliște, condamnat la 3 luni de închisoare în 1907, iar apoi întem­nițat la Soporn, în 1917.
Participă la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, ca membru în Marele Sfat, apoi e secretar ge­neral în Consiliul Dirigent. Este unul din­tre fondatorii Uni­versității din Cluj, unde predă Istoria Românilor și Istoria Transil­vaniei. Ministru în Guvernele Averescu și Goga. În 1950, e arestat de comuniști și întemnițat la Sighet timp de un an, apoi pedeapsa îi e ma­jorată la 60 de luni. E reabilitat și numit "pro­fesor emerit" abia în 1967, cu doar câteva zile înainte de moarte.

Dr. Onisifor Ghibu

Se naște în 1883 și urmează școala primară în Săliște. În casa părin­tească găsește "mai întâi toate cărțile sfinte necesare unui creștin", apoi "cărțile de literatură populară și minunata gazetă «Foaia Poporului», o gazetă enciclopedică populară", pe care o citea cu glas tare, cu emoție, în admirația tuturor, părinți, frați, ucenici și calfe, în atelierul ce se trans­forma într-o adevărată sală de lectură. Face liceul la Sibiu și Brașov, studii superioare la Sibiu, București, Budapesta, Strasbourg și Jena, cu docto­rate în Filosofie și Pedagogie. E secretar al secției școlare în cadrul "As­trei". În 1918, se înrolează în Garda Națională din Săliște, care păzește calea ferată ce duce spre Alba Iulia. După 1 decembrie 1918, e secretar general în Consiliul Dirigent. Un an mai târziu, e numit la conducerea Uni­versității din Cluj și tot atunci e ales membru corespondent al Aca­demiei. Face mai mulți ani de închisoare în timpul regimului comunist.

Dionisie Romano

Născut în 1806, în Săliște, unde urmează cursu­rile școlii prima­re. Se călugărește la Mâ­năs­tirea Neamț, sub numele de Dionisie, în 1823. Director și pro­fe­sor la Seminarul din Bu­cu­rești (1843-1848), e înlăturat după parti­ciparea la Revoluția din 1848. E stareț la Mâ­năstirea Neamț, un­de înființează o școa­­lă primară și un gimna­ziu. Înlăturat și din stă­reție, se stabi­leș­te la Iași, unde luptă pentru unirea Principa­te­lor. Face prima do­na­ție de carte Socie­tății Acade­mice Ro­mâ­ne, fapt pentru care e ales membru de onoare în 1868, al doilea mem­bru după Prin­cipele Ca­rol. După moarte, biblioteca sa, cuprin­zând pes­te 150 de manu­scri­se românești, sla­vone, gre­cești, turcești, arabe și peste 7.000 de cărți în diferite limbi, unele rarități, intră în patri­moniul Academiei Române.

Nicolae Ivan

Născut în 1855, în Aciliu, comuna Săliște. Absolvă liceul și Seminarul Teologic la Sibiu. E numit învățător în Săliște, unde predă până în 1884. În 1881, e delegatul învățătorilor ro­mâni la Congresul Extraordinar al Învățătorilor de la Budapesta. Face parte din mișcarea me­moran­distă. E întâiul Episcop al Vadului, Fe­leacului și Clujului, în 1921, ctitor a peste 200 de biserici în zonă. Este unul dintre cei care pun la cale cum­părarea terenului din Sibiu pe care s-a construit Ca­tedrala Me­tropolitană ortodoxă. Cum românii nu puteau să cum­pere terenuri în Sibiu, Ivan, care ținea banii bise­ricii, cumpără, prin­tr-un in­terpus maghiar, la supra­preț, o stradă întreagă aproa­pe în centrul Sibiu­lui! În 1934 e ales membru de onoare al Academiei Ro­mâne. Trece la cele veș­nice în 1936.

Dumitru D. Roșca

Se naște în 1895, la Săliște, unde urmează pri­mele patru clase la școala primară. Absolvă liceul de stat din Sibiu, iar din clasa a VI-a, trece la liceul ro­mânesc din Brașov. Ur­mea­ză Institutul Teologic din Sibiu, se înscrie la Fa­cul­tatea de Filosofie a Uni­versității din Viena în 1917, iar după 1918, ur­mează cursurile universi­tă­ții de Filo­sofie din Bu­cu­rești. Își ia licența în 1922, la Sor­bonna, și apoi doctoratul, în 1928. Între 1929 și 1965, este profesor de Istoria Fi­losofiei la Universitatea din Cluj. Membru corespondent al Academiei Române din 1963 și membru titular din 1974. A fost prieten încă din liceu cu Lucian Blaga, cu care a petrecut multe veri la Săliște.

Axente Banciu

Se naște în 1875 și urmează școala primară la Săliște. Face primele șase clase de liceu la Sibiu, iar următoarele două la Brașov. Bursier al Facul­tății de Litere și Filosofie al Univer­si­tății din Bu­dapesta, obține diploma de profesor de Română și Maghiară. În 1907, devine pro­fesor de Română și Ma­ghia­ră la școala româ­neas­că din Brașov. În 1931, este ales Senator în Parla­men­tul țării.
Pe lângă activitatea de la catedră, desfășoară o bogată activitate pu­bli­cis­tică, în paginile "Ga­zetei Transilvaniei" și în cele ale "Țării Bârsei". În 1948, e ales membru de onoare al Academiei Ro­mâne.