Puterea rugăciunii

Cititor Formula AS
"Rugăciunea din biserica satului"

De șapte ani citesc această revistă mi­nu­nată, aproa­pe de inima mea, aproape de cei care au mari necazuri sau mici bucurii. După ce am citit sute de reportaje despre durere și dez­nădejde, des­pre oameni care au luptat pentru exis­tență într-un fel sau altul, m-am decis să vă scriu despre marea mea în­cer­care de a trăi, când nu mai erau speranțe. În toam­na aceasta se împlinesc 33 de ani de la cea mai cum­plită încer­care a vieții mele.
Aveam 28 ani, eram căsătorită și aveam o fetiță de 7 ani­șori, care era lumina ochilor mei. Lucram însă într-un me­diu umed (încărcam si­foane), unde am contractat o boa­lă groaznică pen­tru vre­mea aceea: defect septal in­tera­trial! Ana­lizele făcute la Fundeni arătau fără echivoc că tre­­buia intervenit de ur­gență prin­tr-o ope­rație pe cord deschis. Pro­­ble­mele de aca­să, cu­mulate cu boa­la mea, mă adu­seseră într-o sta­re fizică și psi­hică precară. În ziua când trebuia să merg în sala de operație, am în­drăznit să-l în­treb pe doctorul care urma să mă ope­reze ce șan­se am. M-a mân­gâiat pe frun­te și mi-a spus așa: "Mări­oară dra­gă, ai 50% șan­se de la noi și 50% șanse de la Dumnezeu". Am înțeles că ope­rația era foarte grea. Știam din ex­plicațiile dumnealui că o arteră era înfundată și un pe­rete al inimii fisurat! Toată noaptea nu am dormit, m-am rugat lui Dum­nezeu să-mi ajute și am intrat la operație. A durat 8 ore și jumătate! Apoi a în­ceput lupta pentru supra­vie­țuire. Dar greul trecuse, fără ca eu să știu ce se întâm­plase, cât durase operația. Ma­ma mea (Dumnezeu s-o ocrotească!) a vor­bit cu preo­tul din comună, pentru ziua când voi fi ope­rată, să țină o slujbă în biserică, împreună cu surorile mele și cei mai apropiați mie, pentru a se ruga lui Dum­nezeu și Maicii Domnului să-mi ajute. Și așa, prin pri­ceperea medicilor și cu aju­torul Celui de Sus, am reușit să scap din această cumpănă. În timp ce eu eram pe masa de operație, în biserica din comună răsunau rugile celor apro­piați, iar preotul s-a întrecut pe sine, ținând o sluj­bă minunată, care a stors lacrimi din ochii celor prezenți. Acum, după 33 de ani, mă gândesc că, deși nu aveam mari șanse de a trăi, bunul Dum­nezeu a fost milostiv cu mine, chiar dacă rugă­ciunile au fost ale altora... Apoi am început încet, încet, să iau viața de la capăt. M-am atașat de Biserică, unde îmi petrec o mare parte din timp. Țin toate posturile de peste an și mi-am aflat liniștea sufletească. Puterea lui Dumnezeu este mare! Acum simt că sunt fericită. O fericire apar­te, care mă inundă ca o lu­mină venită de undeva de sus! Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce-ai fă­cut pentru mine!

RADU MARIA - Câmpina