Puterea rugăciunii

Cititor Formula AS
Două rugăciuni

În anul 1996, am trecut prin cel mai greu mo­ment al vieții mele - divorțul, după 23 de ani de căsnicie. M-am trezit singură, cu doi copii la școală, rudele s-au retras, nimeni nu a binevoit să mă ajute ca să trec mai ușor peste acest moment ne­fericit. Singură, dezorien­tată, mereu tristă, nu mai aveam forță, se dărâma o lume, eram la pământ... nici tran­chilizantele nu-și mai făceau efectul. Ajuto­rul a venit în­tr-o zi când, călătorind cu trenul spre Iași, o forță, ceva, m-a determinat să intru în­tr-un compar­timent unde era o singură doamnă mai în vâr­stă. Era o doamnă culti­vată, încă frumoasă... De cum am schim­bat primele formule de salut, am simțit în gla­sul ei ceva care mi-a atras atenția, degaja căl­dură, liniște, în­cre­dere. O oră durează călătoria din locali­tatea în care trăiesc și până la Iași. Aceas­tă oră mi s-a părut că a du­rat cinci mi­nute! Doamna m-a întrebat de ce sunt tristă, i-am spus adevărul, am rămas sur­prinsă că mi-a ghi­cit ne­ca­zul, i-am ascultat sfaturile fără întrerupere. Mi-a dat soluția: credința, să merg la Catedrala Metro­politană din Iași, la moaș­tele Sfin­tei Pa­rascheva, ocrotitoarea Moldovei, să-mi cumpăr și să sfințesc o carte de rugăciuni cu Acatistul Sfân­tului Acoperă­mânt al Maicii Domnu­lui și Pa­raclisul Prea­sfin­tei Născătoare de Dumnezeu, pe care să le rostesc în fiecare zi, cu credință mare, post, și așa voi simți ajutorul de care am nevoie. Mi-a insu­flat atâta încre­dere, siguran­ță, liniște, încât, la capătul dru­mu­lui, mi-a părut rău că nu i-am cerut o adre­să, un tele­fon, dar deja gândul îmi era să merg la Mi­tropolie, să-mi cumpăr cartea de rugă­ciuni, lu­cru pe care l-am și făcut.În fața vitri­nei cu cărți nu puteam însă să mă hotărăsc pe care să o aleg, când, apare o doamnă de vârsta celei din tren și-mi indică o carte. Am cumpă­rat-o, s-a apro­piat de mine și mi-a șoptit: "Ai făcut o alegere bună"... Azi, păstrez cu sfin­țenie această car­te, o port tot timpul la mine, merg des la Mi­tro­polie, când mă rog, citesc, adesea, din ea. Așa, cu ajutorul celor două rugăciuni care se zic la întristarea sufle­tului și la vreme de ne­voie, am reușit să trec peste acel divorț care s-a terminat repede, civi­lizat...
Și azi cred că acea doamnă a fost un semn de la Dum­nezeu, cred cu pute­rea sufle­tului că a fost "ce­va" ce mi-a des­chis ochii și inima către cre­dință, că­tre tot ce este sfânt și fru­mos.
O caut și acum din priviri, de fie­care dată când merg cu trenul... nu am mai văzut-o nicio­dată. Tot ce știu e că aceste două ru­găciuni m-au izbă­vit de ne­ca­zuri. Sunt sănă­toasă, lucrez cu pa­siune în lumea "vrăji­tă" a cărților, fetele mele au reușit la fa­cultate, merg și ele la Mitropolie, iar pro­blemele pe care le aveam - și pen­tru care m-am rugat - s-au rezolvat ca prin minune.
Atunci când puterea de a îndura necazurile a slă­bit și greu­tățile cu care m-am confruntat în viață m-au depășit, singura cale de izbăvire a fost CRE­DIN­ȚA. Rostite cu disperarea ultimei șanse, rugăciunile sunt mai fierbinți ca oricând și spe­ranța aproape că nu are limite. Mărtu­ria pe care am relatat-o este o do­va­dă în plus că ade­vărata credință este calea pe care tre­buie să o urmăm, îndreptându-ne către bunul Dum­­nezeu, spre a putea trece cu bine încercările vieții și a fi pre­gătiți pen­tru orice ne-ar rezerva viitorul.

VIORICA - Iași