Cum se împacă femeile cu bărbații, în ziua de azi?

Redactia
- Cu doctor psiholog MATILDA RUSU, despre cauzele și urmările "agresiunilor sexuale", care au declanșat în lumea occidentală o adevărată revoluție a femeilor -

Prea multă publicitate

- D-nă doctor, după ani lungi de practică psi­hologică în România, ați plecat în Canada, unde v-ați specializat și în sexologie, o calificare ex­trem de solicitată în ziua de astăzi. Recent, în America s-a declanșat o miș­care fe­mi­nistă ex­trem de puternică, care acuză "agre­siunile sexua­le" ale bărbaților, pro­vocând "de­ca­pitări", mai ales în lumea artistică de la Hol­lywood. Ce în­seamnă, de fapt, "agresiune sexu­ală"?

- În mod normal, e vorba de o ten­­tativă sau chiar de un act îm­plinit, de a forța o femeie, prin agre­­siune, să se supună unui act sexual. Dar în cazul mișcării feministe la care vă referiți, defi­niții­le sunt mult mai vagi. "Agre­siunea sexuală" în­seamnă, de pil­dă, ca un bărbat să te ajute să cobori din tramvai, fără ca tu să i-o ceri, să vrea să-ți urce bagajele grele în tren, fiindcă te lupți greu cu ele, să te apu­ce de mână când îți vorbește, sau să te mângâie, spon­tan, pe obraz sau pe cap. Revolta, justificată, în sine, îm­potriva violenței bărbaților bădărani, a drepturilor "de șefi de trib", a vulga­rității și bru­talității unora dintre ei, a degenerat, după părerea mea, într-o uria­șă frustrare a unor femei care se plâng, vo­calizând foarte tare, nu pen­tru a-și face drep­­tate, ci pentru a se face văzute și remarcate de opinia publică. Dacă le doare așa de tare că șe­ful le-a bătut peste fund, de ce nu s-au plâns atunci când ofensa s-a întâmplat, și o fac acum, după 30 de ani? Doamne ferește, nu le țin par­tea bărbaților violenți, care își iau de la sine pu­tere drepturi de viață și de moarte asupra femeilor, dar cred că, în momentul de față, revolta doam­nelor de la Hol­lywood a degenerat. Pur și simplu, să te plângi public, la o televiziune de mare audi­ență, pentru întâmplări petrecute în urmă cu o sută de ani și pentru care nu există dovezi, înseamnă pu­bli­ci­tate. Neînțelegerile, și așa, grave, dintre femei și bărbați, se vor accentua.

Niște corăbii în ceață

- D-nă doctor, ce vedeți zi de zi dincolo de fe­țele oamenilor care se așează pe scaunul cabi­ne­tului dvs.?

- Sunt două grupe diferite cu care lucrez. Pri­ma îi privește pe cei peste 40 de ani, cea de a doua, pe tinerii în jur de 25 de ani. Atenție, însă! Eu vorbesc ca psihoterapeut despre oamenii cu probleme emoționale nerezolvate, aflați în situații de criză. Sunt sigură că există și alții cu o viață normală. Și ca să vă răspund la întrebare, ce ob­serv este un fenomen social general - bărbații și fe­­meile au aceeași problemă comună: cum să ajungă la o apropiere sinceră și profundă, la o afecțiune reală între ei.

- Să începem cu categoria de vârstă de peste 40 de ani.

- Oamenii aceștia seamănă cu niște corăbii în ceață, niște ambar­cațiuni care s-au pierdut. Când­va au fost fericiți, super-îndră­gos­tiți, o eu­fo­rie care a ținut, din pă­cate, doar câțiva ani. Vre­muri pline de dragoste și împlinire, cu proiecte le­gate de casă, de familie, de copii, dar care au dis­părut. Tabloul pe care îl văd arată așa - femeile își pierd dorința de dragoste, pentru că nu au reușit să dezvolte o intimitate reală cu par­te­nerul lor. Ea în­seamnă tandrețe, sinceritate, cuvinte de iubire și mângâieri, să te simți unul pe celălalt, să te pri­vești în ochi. Fe­mei­le observă primele că actul sexual lipsit de iu­bire nu le dăruiește prea mult, drept care se retrag, frustrate, în sine. Nu se mai supun dorinței bărba­tului, așa cum făceau altă­dată mamele lor. Din păcate, nu știu nici cum să înte­me­ieze o re­lație mulțumi­toare, nu știu ce-ar trebui să facă pentru a o crea.

- Și bărbații?

- Ei vor mai mult sex, fără să realizeze că, de fapt, tânjesc după aceeași tandrețe și intimitate ca și femeile. Mulți dintre ei se înșeală, crezând că sim­plul act sexual în sine denotă o relație profun­dă. Pentru majoritatea bărba­ților, sexualitatea, fără o relație sufletească puter­nică cu partenerele lor, fără o adevărată intimi­ta­te împărtășită, nu este sa­tisfăcătoare și nici nu ofe­ră motivație pentru vii­­tor. Așa începe spirala înstrăinării. Femeia ne­mul­țumită, bărbatul frus­trat.

Femeile au puterea

- Agresiunile sexuale incriminează, adesea, și cazuri grave de abuz sexual. Pot fi bărbații reeducați?

- Cine a învățat, ca bărbat, să prețuiască cu ade­vărat o femeie, cine trăiește o sexualitate mul­țu­mi­toare, are toate șansele să trateze și o altă femeie cu același respect, fără să o considere, din capul lo­cului, obiect al dorințelor sexuale. Din păcate, în meseria mea de medic sexolog, văd ade­sea cât de com­plicat și de încordat își trăiesc femeile și băr­bații sexualitatea, cât de stângaci sunt în legătură cu propria lor intimitate feminină sau masculină, deși nu lasă să se vadă aceste lucruri, par siguri pe ei, elocvenți, suverani.

- Ce spuneți se po­tri­vește și cu generația ce­lor de douăzeci-treizeci de ani?

- Alte condiții de via­ță, dar același efect. Chiar dacă partenerii au vârste între 20 și 40 de ani, se pierd, adesea, total. Cel mai adesea, bărbații sunt prea moi și nedeciși, în vreme ce prin mutiplele lor obligații - casă, copii, ca­rieră -, femeile sunt su­puse unui stres puternic și trăiesc într-o stare de în­cordare permanentă. Majo­ritar, în cuplurile din această generație, femeile au pu­terea. Rămași prea mult în cuibul familiei, supertu­telați de pă­rinți, bărbații sunt la fel de ne­putincioși și în no­ua familie.

- Spre satisfacția femeilor care pot, astfel, să îi conducă cum vor?

- Nu, majoritatea femeilor tinere cu care am vorbit n-au niciun chef să fie atât de puternice. Își doresc bărbați puternici, în stare să hotărască ceva. Nicio femeie nu-și dorește, în viața intimă, un băr­bat speriat și timid.

- Au, totuși, meritul că nu pot fi incluși în categoria "agresorilor se­xu­ali"...

- Nu sunt deloc de in­vidiat, sunt foarte nesiguri pe ei, au nevoie permanent de confirmare. Rolul de "dră­guți și finuți" nu-i încântă. De fapt, ei vor să fie luați în sea­mă ca bărbați și să primească sem­nalul că sunt ok în ceea ce fac.

- Și ce învață toți oa­me­nii aceștia care vin cu atâta speranță la ca­bi­netul dvs. de terapii se­xuale?

- Că există o viață îm­plinită sentimental, inde­pen­dent de vârstă. Sexualitatea este o parte minu­nată a exis­tenței, care trebuie tratată cu dorință, dar și cu respect, fără să recurgi la "agresiuni sexuale".

CIFRE
(Sondaj "Forsa")


74% din totalul femeilor anchetate au răs­puns că au fost "agresate sexual". Din care:
54% s-au plâns de atingeri fizice nedorite
49% s-au plâns de apropouri erotice
32% s-au plâns de priviri obraznice
44% au fost abordate de oameni necunoscuți
24% au primit oferte erotice de la colegi
22% au primit oferte erotice de la prieteni sau cunoscuți.

"Forsa" a întrebat și ce măsuri ar trebui luate pentru ca femeile să nu mai fie "agresate sexual". Iată răspunsurile:
67% dintre ele solicită legi care să le apere
59% cer ca imaginea lor publică, de pildă în re­clame și la televizor, să nu mai fie frivolă (să nu mai provoace prin ținute erotice).
47% dintre femei au cerut drepturi egale cu bărbații la modul în care sunt plătite.

DINA BRAN

Reproduceri după picturi de ION NICODIM