Raportul GRECO

Toma Roman
GRECO (Grupul de State Europene împotriva Co­rup­ției) este un organism al Consiliului Europei menit - du­pă cum o indică și denumirea lui - analizei modalităților de combatere a flagelului corupției în statele membre ale UE.

Fără a putea interveni în construcția și funcționarea sis­te­melor juridice ale acestora, GRECO face reco­mandări pentru adecvarea lor la standardele de eficiență necesare, știut fiind că o corupție generalizată afectează nu numai evoluția democrației, ci și siguranța națională a statelor în cauză. Corupția extinsă generează derapaje în echilibrul puterilor din stat, compromite contractul so­cial și face imprevizibile raporturile de colaborare in­ternațională. GRECO reunește experți europeni reputați în materie de drept, ținta lor fiind una de perspectivă, și anu­me, unifor­mizarea sistemului juridic al UE, fără afec­tarea etnicității și a culturilor specifice ale statelor mem­bre. GRECO este, așadar, o instanță neutră în raport cu politica diverselor guverne din țările pe care UE le reu­nește, analizele sale evitând parțialitatea presupusă de alinierea la un curent partinic sau altul. Rapoartele GRECO trebuie înțelese drept propuneri noninvazive de armonizare a legislațiilor naționale la cerințele con­viețuirii în UE și nu forme de presiune pentru reducerea independenței statelor care au aderat la această comu­nitate. Critica unui sistem judiciar național din rapoartele GRECO este, în consecință, mult mai serioasă decât amendarea contextuală a unor acte și decizii juridice ale administrațiilor naționale, produse de partenerii externi ai acestora sau de organismele interna­țio­nale la care ele au aderat.
Raportul GRECO, publicat recent, asupra procesului de modificare a Legilor Justiției și a legislației penale re­a­lizat de puterea de la București, surprinde, în fapt, in­tențiile care se ascund în spatele acțiunii. Majoritatea PSD-ALDE-UDMR a inițiat, de la instalarea ei la putere, un proces frenetic de modificare a codurilor juridice și a ca­drului lor de aplicare. Majoritatea parlamentară a argu­men­tat propagandistic acest efort heirupist, prin nece­si­tatea aplicării în legislația românească a recomandărilor Comisiei Europene, a deciziilor CEDO și a indicațiilor Curții Constituționale. Modificările propuse de Comisia Juridică a Parlamentului, condusă de celebrul specialist Florin Iordache, ar reprezenta astfel - după inițiatori - o mo­dernizare, în pas cu vremurile, a Legilor Justiției, o re­ducere a presiunilor asupra statului, generate de un sis­tem punitiv greoi și de un sistem penitenciar primitiv, și ar elimina multe din abuzurile generate de "alianța to­xi­că" (instituită prin mai multe "protocoale secrete") între Jus­ti­ție și Servicii, care a dus la apariția "statului paralel". Fă­ră a analiza necesitatea sau caducitatea acestei "alian­țe" (pe care amploarea și caracterul endemic al corupției "de stat" din România o făcea necesară la un moment dat, ins­tituțiile judiciare neavând mijloacele tehnice de în­re­gis­trare a actelor de acest tip), raportul surprinde mo­dul ab­so­lut inadecvat în care s-a trecut la modificarea Le­gi­lor Jus­tiției, susținând că maniera nu a dus la "asi­gu­rarea ade­ziunii și încrederii în astfel de reforme". GRECO a su­bli­niat că adoptarea peste noapte, cu o agen­dă as­cun­să, a modificărilor ("reforma", lăsată pe seama Parla­men­tului de ministrul de resort, Tudorel Toader, depășind cu mult, în sens negativ, propunerile societății civile din anii ante­riori) este generatoare de incoerență, în aplicare, și abe­rantă, în expunere. Patru sunt, punctual, direcțiile indicate de raport drept elemente destabilizatoare ale sistemului ju­diciar românesc: 1) Propunerea de pensio­na­re antici­pată a magistraților, puternic susținută finan­ciar, ar trimite acasă cel puțin un sfert din magistrații ac­tuali - lăsând "în aer" completele de judecată existente și impunând reluarea de la zero a nenumăratelor procese pe rol, inclusiv la pre­scrieri ale faptelor. 2) Constituirea sec­ției speciale de in­vestigare a magistraților - inexis­tentă în alte legislații naționale din țările UE - care ar complica, prin temerea de cercetare tendențioasă a posibilelor infracțiuni ale aces­tora, funcționarea acțiunii judiciare. 3) Eliminarea princi­piu­lui independenței procu­rorilor, fapt ce duce la posi­bi­litatea dirijării și manipulării investigațiilor realizate de ei. 4) Sancționarea magis­tra­ților pentru "defăimarea ce­lor­lalte puteri ale statului", fă­ră ca replica simetrică să fie amen­dată. Raportul GRECO sugerează, astfel, că subor­do­narea politică a Justiției este pe cale să se înfăptuiască. Raportul a fost finalizat, încă înainte ca propunerile con­crete de modificare a Codului Penal și a Codului de Proce­dură Penală să fie adoptate de "Comisia Iordache".
Evaluarea profesională, coerentă și obiectivă a GRECO dezvăluie, așa cum am spus, intențiile iniția­to­rilor mo­di­fi­cărilor Legilor Justiției din România. Experții organis­mului european nu pot fi bănuiți de parțialitate. Majori­tatea PSD-ALDE, ministerul de resort, guvernul cel direct interesat, L. Dragnea, șeful de fapt al Adminis­trației, nu l-au comentat în niciun fel. Doar adjunctul bine motivat al lui Iordache, la fel de celebrul Nicolicea, a lansat su­po­ziția unei erori de comunicare, ce a dus la "lipsa de în­țe­legere" a experților europeni. Presa aservită PSD-ALDE s-a dez­lăn­țuit însă cu "argumentele" deja cla­sice: ames­te­cul în treburile interne, afectarea indepen­denței, trata­men­tul co­lonial, disprețul pentru români, care nu urmează exemplul Ungariei antisorosiste etc. Im­pre­cațiile ei sună deja a gol, pentru că aici nu e vorba nici de "directive" de la amba­sadele statelor partenere, nici de decizii "dic­ta­toriale" ale Bruxelles-ului. Raportul GRECO dezvăluie cu coerență ceea ce știe, în realitate, toată lumea: majo­ri­tatea PSD-ALDE-UDMR vrea ca toți "înalții corupți" din structurile puterii să scape, iar Justiția să se subordoneze, ca în trecutul nu foarte îndepărtat, decidenților politici, "stăpâ­nilor" actuali ai resurselor țării. Cu o Justiție su­pusă, cu o presă total obedientă, ei vor putea îndrepta România în orice direcție comandată de interesele lor.