Povestea unui munte - POSTĂVARUL

Matei Florian
O lume mai bună

Acum câțiva ani, când soția i-a mângâiat încet palma, l-a privit în ochi și i-a zâmbit, Ion Nuțoiu a simțit cum lumea lui se prăbușește. "Mă duc", au fost ultimele ei cuvin­te. Și s-a dus. "S-a dus într-o lume mai bună", i-au spus prietenii, l-au îmbărbătat, au în­cercat să-l țină departe de ființa aceea nevăzută, ca­re a început să lo­cuiască cu el, în apartamentul lui mi­cuț din cartierul brașo­vean Noua. Ființa aceea se cuibărise deja în fieca­re obiect din casă. Se lipise și de el, îi intrase în suflet. O apăsare, un strigăt mut, un gol. "Singu­rătatea e a naibii de dureroasă. E vie. E ca un drog. Odată ce e în tine, nu mai poți scăpa de ea", îmi spune Ion Nu­țoiu și privește tăcut spre lumina care mângâie fereastra. Un an în­treg, de la moartea soției, omul ăsta și-a trăit, ca un pustnic, dure­rea. Până când, a auzit iarăși cu­vintele acelea simple, iar înlăun­trul lor a simțit ceva viu, ca o iz­băvire: "mă duc". A deschis ușa casei și s-a dus. A lăsat singurătatea în urmă și a început să urce sus, cât mai sus, spre o lume mai bună. Nici nu știe când a ajuns la Cabana Postăvarul. Ține minte doar că atunci, pentru prima oară după un an întreg, a zâmbit, i-a zâmbit cu tot sufletul unui cer uriaș, de o lim­pezime adâncă și albastră, a simțit că aici, la 1600 metri, viața începe din nou, la 70 de ani. De atunci, în fiecare săptămână, indiferent de anotimp, Ion Nuțoiu lasă singură­tatea să aibă grijă de lucrurile din apartament, închide ușa în urma ei și începe să urce, tăcut, spre cerul ăsta uriaș și albastru. "Până când o să ajung și eu dincolo, asta e lumea mea mai bună. Aici m-am vin­decat. Aici mă bucur, aici zâm­besc. Aici nu poți fi singur, chiar dacă ești singur. Gata cu iarna! Azi a fost ză­pada mai moale. E mai greu să urci așa, te scufunzi la fiecare pas. Mi-a luat trei ore, de acasă până aici. Dar ce zi frumoasă!".
Acum, la aproape 80 de ani, Ion Nuțoiu și-a găsit din nou liniștea. Li­niștea aceea mare, lumea mai bună, care e chiar aici, pe pământ: muntele. Un mun­te cotropit astăzi de turiști de toate fe­lurile, un munte care a trecut și el prin vremuri, toate cu povestea și oa­menii lor: Postăvarul. Soarele topește încet zăpada, va fi iar primăvară, va fi vară, va fi toam­nă. Va fi.

Portița muntelui

Ion Nuțoiu ține în pal­mele lui mari o ceașcă de ceai fier­binte. Zâm­bește as­cuns, pe dinăun­tru. E liniște în cămăruța asta din cabană. O liniște mare, ca un mic miracol. Schiuri vechi, bocanci din alte vremuri, pioleți, veste înflorate, cămăși și pantaloni de piele cu bre­tele, toate săsești, șop­tesc o poveste veche. Cabana Postăvarul a prins din nou viață. O oază de tihnă, într-un loc sufocat de lume. Sunt zece ani de când cabanierul Rolf Truetsch și familia lui au făcut ca muntele să-și redobândească ini­ma uitată. Cabana asta. Acum, aici, prin munca, dra­gostea și smerenia acestor oameni, povestea mer­ge mai departe. Întocmai ca odinioară, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc. Lemn și piatră, flori la ferestre, mobilă cioplită cu migală, po­licioare cu obiecte de demult. E așa cum trebuie să fie. Așa cum a fost, așa cum va fi.
"Am ieșit din casă, după un an întreg de doliu și singurătate. M-am gândit să merg pe un traseu mai puțin umblat. Nu voiam să dau cu ochii de oameni. De la Timișul de Jos, am tot urcat pe Valea Lamba Mare, până la cantonul forestier. M-am odihnit. Am respirat. Am închis ochii. Și am simțit-o. I-am simțit atingerea, era acolo, era cu mine. Am plecat mai departe. Am luat-o prin lăstăriș, urzici și frunze uriașe de brustur, prin­tr-o mare aurie de flori. Nu mai era marcaj, dar e imposibil să te rătăcești acolo, trebuie pur și simplu să ții cărarea dintre versanți. Și mergi. Mergi până la o răspântie. În dreapta, traseul se tot duce spre Poiana Ruia. Eu am luat-o spre stân­ga, am început să mă cațăr pe țancuri de piatră. Valea se tot îngustează până când ajungi. M-ați întrebat când am simțit cea mai mare bu­curie pe munte. Atunci am simțit-o. Cum am tre­cut prin poarta aceea de piatră, Portița Postă­varului. Nici acum nu știu ce a fost, că am sim­țit-o pe soția mea lângă mine! Covorul de brân­dușe? Toată creasta Postăvarului? Cerul? Nu știu. Știu doar că în clipa în care am trecut de poartă, toata povara din sufletul meu s-a risipit! Și a venit bucuria! Asta e. Mai mult nu știu să povestesc. Nici nu mai știu cum am ajuns apoi în Kan­zer și apoi, la ca­bana Postăvarul." Ion Nu­țoiu tace, soarbe în­cet din ca­na de ceai. E o li­niște mare în odaia asta, o liniște veche ca un mira­col.

Salvatorii de vieți

"Oamenii se schimbă. Vremurile se schimbă. Mun­tele, nu. Nicioda­tă!" Stau de vorbă cu Nicolae Parate, în cabana Salva­mont, aici, sus, în partea cea mai înal­tă a pârtiei "Dru­mul Roșu", aproa­pe de telegondola din care tot coboară schiori. Postăvarul e plin de lume. Pâr­tiile sunt niște bule­varde largi și albe, pe care oamenii alu­necă, în viraje largi, spre locul ace­la unde și-au lă­sat, măcar pentru o vreme, mașinile, hainele de oraș, grijile: Poiana Brașov. Cea mai mare stațiune de schi din țară. Locul ăsta care și-a tot schimbat înfă­țișarea, ca să ajungă la măreția pestriță și, uneori, trufașă de astăzi. E un oraș întreg de oameni pe pârtiile astea, oameni care au plătit o mică avere pentru luxul de a se afla aici. Hotelul sau pen­siunea, telecabina sau gondola, schiurile și clă­parii, com­binezoanele și ochelarii, prânzul sau cina. Se chel­tuie o mulțime de bani pentru o zi de schi, și mă întreb dacă nu cumva muntele ăsta nu a de­venit doar o mare afacere. "Nu! Muntele e ace­lași!", îmi spune răspicat și Alexandru Fe­rencz. Lucrează în Salvamont de 19 ani. Era ado­lescent când s-a înscris voluntar: clasa a noua de liceu. N-a mai plecat. O viață pe munte. De la fereastra cabanei Salvamont, Brașovul e doar o mărgică aurie, care strălucește în soare, departe. "Trebuie doar să ridici ochii și să simți". Pentru orice bra­șovean, Postăvarul e dintotdeauna acolo. O si­luetă uriașă, umbrită de păduri, care se înde­părtează de tot ceea ce știi, mai sus și mai sus. O ființă, un duh nelămurit, care se strecoară în tine și te chea­mă. E frea­mătul pădurii, cerul albastru, de sticlă, care se așează pe culmi, sau cețu­rile care nu se mai sfâr­șesc. Ridici ochii, iar el e acolo. Ridici ochii și simți că tre­buie să afli cum arată lumea de sus. "Nu tu alegi muntele, munte­le te alege pe tine. Îți e în sânge, în gene, îi simți che­marea, de mic copil. «Hai să mergem, hai să vedem», le spu­neam prietenilor mei de pe stra­dă. Cei mai mulți preferau să rămână aco­lo, li se părea prea departe, prea greu ur­cu­șul. «Ce să vezi?», îmi zi­ceau. «Cum ce să vezi?!». To­tul! Iar când ajungi sus și vezi până de­parte, nu mai ai scă­pare. O să te în­torci me­reu". Alex zâm­bește. La 34 de ani, este șeful echipei de salvamont Brașov. O e­chipă mică, doar 12 oa­meni, gata ori­când să inter­vină pe mun­tele ăsta plin de lume. "La două noap­tea, dacă ești su­nat, sari din pat direct în echipament și într-o oră te cațeri deja pe stâncă. Nu vreți să știți prin ce râpe abrupte ajung cei care rătă­cesc poteca!". De la 1 decem­­brie, de când a în­ceput sezo­nul de schi și până acum, când e aproa­pe să se sfârșeas­că, au fost pes­te 600 de acci­dente. Unele gra­ve, grave de tot. Salva­montiștii s-au o­biș­nuit. Chiar și cu moar­tea. Ni­cio­dată, în­să, până la capăt. "Nu ai încotro. Te gră­bești să sal­vezi o via­ță, faci tot ce-i omenește po­sibil să ajungi cât mai repede la lo­cul ac­ciden­tu­lui, să acorzi pri­mul aju­tor și să-l trans­­porți pe om cu gri­­jă, până la ba­za muntelui. Doar că se mai în­tâm­plă uneori să a­jungi prea târziu. În­chizi ochii, spui o rugăciune, îți po­­­­tolești inima ca­­­re bubuie și no­dul din gât, și-l aduci pe omul ăla îna­poi, cu aceeași aten­ție și grijă, ca și când ar fi în viață. Ai o haină pe tine, pe care tre­buie să o res­pecți!". Nicolae Parate îmi arată ecusonul Sal­va­mont de la piept. "Asta. Des­pre asta e vorba!". Sunt niș­te eroi tăcuți, ne­știuți, oa­me­nii aceștia ai mun­telui. Și fac ceea ce fac nu ca pe o mese­rie, ci ca pe o chemare. "Și am vrea să pri­mim îna­poi pu­țin res­pect", spune și Răz­van Stân­gaciu, un alt tânăr salva­mon­tist, care toc­mai a intrat în mi­ca încăpere de bârne. "Nu-i nimic mai trist decât să aduci omul teafăr până la drum, după ce ai trecut peste râpe, săritori și țan­curi, iar el să îți întindă 20 de lei și să-ți spună «bea și tu o be­re»... Nu des­pre bani e vor­ba în me­seria noastră, toți o fa­cem din dra­goste de mun­te, am făcut-o și vo­lun­­tari, pe gra­­­tis. Un mul­­­­­țu­­mesc spus sin­­cer și o strân­ge­re de mână sunt de-a­juns!". E o mi­că familie, aici, sus, în că­bănu­ța asta de la 1700 de me­tri. Alex Fe­rencz, Nicolae Pa­ra­te, Dan Ni­si­pea­nu, Răz­­van Stân­gaciu. Alți co­legi sunt deja pe pârtie, a­tenți la orice mișcare gre­și­tă. O fa­milie mică, par­te din­tr-o fa­milie mult mai ma­re, din ce în ce mai sin­gurati­că, cea a oame­nilor de munte. "Re­cu­noști ime­diat un om de mun­te. Fe­lul în ca­re mer­ge, mo­des­tia, o lumi­nă pe chip. Și mai e ceva: o să sa­lute întot­deauna! N-ai cum să te în­șeli. Muntele te învață ce-i respectul și onestita­tea, bunul simț, simpli­tatea. Muntele își alege oamenii, întot­dea­una". Doar că familia asta des­pre care îmi vor­besc cei patru salvamontiști a ajuns, cu vremea, o ciudă­țenie a vremurilor noi.
O familie a fost Postăvarul, de veacuri. Mai întâi, ca orice munte al țării noastre, o mare fa­milie de ciobani. Brănenii, moecenii, râșnovenii, toate satele românești din jurul Brașovului folo­seau pășunile muntelui pentru turmele lor de oi. Un munte mănos, cu plaiuri întinse, cu sălașuri și stâne răzlețe, în care ajungeau doar cei care știau să înfrunte stihiile. Doar ei, ciobanii, nu se temeau de înălțimi, doar ei îmblânziseră culmile, le știau secretele, taina, bogăția. În secolul XIX, de pildă, arhivele consemnează că în Poiana Bra­șov nu exista nici o locuință permanentă, ci doar pământurile unor ciobani: Bobiț, Lupan, Căpă­țână, Toropoiu, Govna, Ristea... Postăvarul - Mons Gymnicus (în documentele oficiale) - era un duh întunecat și plin de primejdii, pentru toți oamenii de rând. Primii temerari ai orașului care au îndrăznit să ajungă pe culmi au fost sașii bra­șoveni. În 1857, ziarele relatau aventura fantas­tică a doi elevi din clasele superioare ale liceului Honterus - Eduard Gusbeth și Eduard Copony - care reușiseră să escaladeze vârful Postăvarul, iarna. O grozăvie! Ceva de neimaginat! Liceenii deveniseră niște eroi care luptaseră cu urgia na­turii. Sigur, nu le-a fost ușor! În afara potecilor folosite de ciobani, în Postăvarul (Schuller, după numele lui german) nu exista nici o cărare turis­tică. Încet, datorită sașilor, înălțimile astea mis­terioase ce străjuiesc Brașovul încep să fie îm­blânzite. "Siebenbürgischer KarpatenVe­rein" - S.K.V. (Asociația Carpatină Ardeleană) con­stru­iește și marchează două drumuri care exis­tă si azi: Drumul Roșu și Drumul Albastru. În 1883, se ridică și prima cabană: Schullerhütte, azi, Cabana Postăvarul. O minunăție! Astăzi, cabana asta ar trebui să fie un loc legendar: e cel mai vechi adă­post montan în funcțiune din întreaga noastră țară. Semnul viu că muntele a încetat să mai fie un tărâm îndepărtat, stăpânit doar de ciobani. După Marea Unire, se construiește pri­mul hotel din Poiană: "Ruia", o bijuterie arhitec­turală, cu ferestre largi, pline de lumină și cer. Apar tram­buline și pârtii de schi, primele case particulare. În 1931, în semn de recunoștință pen­tru curajul de a fi îmblânzit muntele, admi­nistrația orașului Brașov cedează o mare parte de teren sașilor de la S.K.V. Un gest firesc și onest, făcut în vremuri firești și oneste. Asociația ono­rează cum se cuvine darul orașului: zeci de mii de cărămizi sunt aduse în rucsacuri de voluntari, pentru ca adă­postul Schul­ler­hütte să fie mărit. Din­tr-un munte al ciobanilor, Postăvarul de­ve­­nise un munte al schio­rilor. Ideea de mare familie, însă, de oameni înfrățiți de res­pec­tul și dragostea lor uriașă pentru înălțimi, se păstrase. Schiorii urcau la pas spre cabană, printr-o pădure bă­trână, de basm, ca de acolo să coboare pe schiuri până în Poiană. Nu era la în­de­mână pentru ori­cine. Puțini erau cei care reușeau să facă asta de trei ori într-o zi. Dar bucuria era cu ei. Aventura și camara­deria erau totul. Ve­chea ca­bană săsească era suficient de încăpătoare pen­tru toată lumea. Devenise sufle­tul acestui munte.
În 1945, vremurile se schimbă însă. Cabana este naționalizată. Avântul socialist pune stă­pâ­nire pe munte. Postăvarul devine oglinda unei epoci de prefaceri mărețe. În Poiana Brașov se construiesc hoteluri, se desfrișează păduri pentru noi pârtii, apare prima telecabină. "Sport, natu­ră, tinerețe" este dictonul triumfal al noilor tim­puri. Postăvarul se umple de oameni, dar își pier­de misterul. Și inima veche a Postăvarului, caba­na veche, săsească, începe să se degradeze de la prea mult avânt socialist. Prea mulți oameni, prea puțin interes din partea autorităților. Acope­rișurile se șubrezesc, ploaia și zăpada pătrund în cabană, pereții prind un mucegai greu, chiu­vetele și paturile sunt aproape dezmembrate... Dan Nisipeanu, cel mai vechi salvamontist din echipa de azi, își amintește cum a lucrat cot la cot, la marcarea unui traseu, cu un om miraculos: Carol Lehmann. "Carol Lehmann era chiar muntele! Era în 1982, iar el avea 88 de ani! Mi-a explicat tot ce trebuie să fac. Nu s-a oprit din mers și din mun­că o singură clipă! Dacă chiar vreți să știți ce înseamnă Postăvarul, cău­tați povestea lui!". Îmi iau rămas bun de la oa­menii ăștia minunați. Voi coborî în Brașov, voi intra în subsolurile orașului ca să aflu cum un om poate deveni un munte.

Carol Lehmann, omul munte

Unii îl strigau Carol, alții Carl. Tre­cea pe stradă sprinten, elastic, cu un rucsac în spi­nare, bocanci și un piolet într-o mână. Mersul lui avea ca­dența unui metro­nom. Devenea una cu respirația, o plu­tire fără efort, un mecanism de cea­sor­nic care intra într-o rezonanță aproa­pe magică, perfectă, cu pote­cile stâncoase. Din centrul Brașovului, ajungea în Valea Cerbului, apoi la Mălăești, unde urca prin hornuri sau pe la Lacul Țigănești, până la vârful Omu. După aceea, străbătea platoul Bu­cegilor. Cu mersul lui elas­tic, distanțele astea enorme pentru un om obiș­nuit deveneau o ni­mica toată. Seara era înapoi acasă, cu zâm­betul pe buze, salu­tând senin pe toți cei pe care îi întâlnea. S-a născut în Bran, în 1894, fiu al unui pădurar și ghid montan. De la 5 ani a fost acolo, sus, pe munte. A fost printre primii oa­meni care au marcat și construit poteci și trasee, nu doar în Postăvarul, ci și în Bucegi, Piatra Cra­iului, Făgăraș sau Pia­tra Mare. Nu exis­tă munte care să nu-i fi cunos­cut pașii. Și nu exista om care să nu fi recunoascut în Ca­rol Leh­mann singurătatea, bu­cu­ria, tihna și se­ninul crestelor înalte. "Lehmann avea niște ochi al­baștri, pătrun­zători, frumoși și blânzi, un păr câ­nepiu spre blond, pieptănat nemțește. Era atletic, numai mușchi, tendoane și piele. Mânca puțin, nu fuma, dormea cât trebuie, nu bea alcool. Era calm". Asta își amintește Răzvan Mateescu, prieten de familie, în amin­tirile pe care le-am găsit în arhiva orașu­lui, despre omul ăsta miraculos. În timpul Pri­mului Război Mondial, cade prizonier la ruși și ajunge într-un lagăr din Rusia. Evadează. Se ascunde prin poduri, pivnițe, grajduri, străbate pustiul Karakum și, după 2000 de kilometri de marș forțat, ajunge iarăși în patrie. La întoarcere, era o stafie. Mai mult mort decât viu, cu ochii duși în fundul capului, cu coastele aproape să-i stră­pungă pielea. "Sunt eu, Carol", le-a zis. Nu l-au crezut... Muntele, însă, îi dă iarăși putere. Se hrănește cu el, cu vântul lui, cu aerul tare, cu liniștea asurzitoare, cu văzduhul nesfârșit. Carol se vindecă de rănile războiului, se căsătorește. Însă, o altă rană, și mai adâncă, îl sfâșie din nou, la scurt timp. Soția lui se stinge din viață, după o boală scurtă și necruțătoare. Fotografia ei va rămâne mereu pe noptieră, în camera lui. O icoa­nă vie, care l-a însoțit toată viața. Din respect pentru marea lor dragoste, Carol nu se mai căsă­torește niciodată. Rămâne cu muntele, muntele care îl vindecă, muntele unde nu poți fi niciodată singur. La bătrânețe, își găsește un tovarăș de viață. Devin de nedespărțit. După cum își amin­tește Răzvan Mateescu, în noaptea de Anul Nou, bătrânul Leh­mann își înve­lea prie­tenul într-o pătură, pătura o aranja cu grijă în rucsac și, pe un ger de cră­pau pietre­le, pornea spre Vârful Pos­tăvarul. La mie­zul nopții era acolo, sus. Întindea pă­tura, se încălzea cu un ceai fierbinte din ter­mos, iar pe tovarășul lui de drum îl hrănea cu o bucată fragedă de friptură și un bol cu lap­te. Carol Lehmann și mo­tanul lui începeau un nou an. Sus, în liniștea de sticlă a muntelui, doi prie­teni buni.
Astăzi, în Brașov, exis­tă o stradă care îi poartă numele. Cabana Lehmann, din Postăvarul, e, însă, pe cale să se distrugă. A murit în 1990, la 96 de ani. N-a mai avut timp să vadă vre­murile grele care au urmat. Probabil, însă, că acum ar fi băut un ceai fierbine cu Ion Nuțoiu, zâmbind tă­cuți, senini, în liniștea ca un miracol din bătrâna cabană Postăva­rul.